Het Mosselseizoen…van de kweek tot in je mosselpot.

Het mos­sel­sei­zoen! Of, wan­neer is het mos­sel­sei­zoen? En dan heb­ben we het over de Zeeuw­se mos­se­len (myti­lus edu­lis) wel­is­waar. Bij ons ook gekend als “het zwar­te goud”, en wij Bel­gen zijn er gek op! Momen­teel, half april, loopt het sei­zoen op z’n ein­de, en we kij­ken opnieuw uit naar het vol­gen­de dat ergens begin juli start met een nieu­we oogst. Bodem en hang­cul­tuur mos­se­len uit Zeeland.

We kun­nen dus mos­se­len ver­krij­gen in de zomer, herfst en win­ter. De fabel die we kennen…“Mosselen eten we in de maan­den met een r in het sei­zoen” is ach­ter­haald. Dit sloeg vroe­ger eer­der op de houd­baar­heid en het gebrek aan gekoeld trans­port. Je weet nu wan­neer het mos­sel sei­zoen begint en eindigt.

In dit ‘ver­haal’ geef ik je een die­pe­re kijk op deze lekkernij.

de mosselvangst
de mos­sel­vangst

Wat meer uitleg over de mossel

Wij, als bel­gen, ken­nen voor­al de mos­sel uit Zee­land. Het is een schelp­dier waar­van het meren­deel uit de Wad­den­zee of de Oos­ter­schel­de komt. De mos­sel­sec­tor con­cen­treert zich rond de Zeeuw­se plaat­sen Yer­se­ke, Zie­rik­zee, Brui­nis­se en Tho­len, waar­van Yer­se­ke het klop­pend “mos­sel­hart” is gedu­ren­de het hele mos­sel­sei­zoen. De ver­wer­king van de mos­se­len in het sei­zoen gebeurd in vele geval­len door fami­lie­be­drij­ven met een ster­ke traditie. 

Mosselzaad

De grond­stof voor de mos­sel is het mos­sel­zaad. De mos­se­len pro­du­ce­ren dit zelf, het is hun voort­plan­ting. Elke jaar rond april — mei gaan de mos­se­len “mel­ken” door­dat de tem­pe­ra­tuur van het water stijgt. Ze laten mil­joe­nen zaad en eicel­len los. De man­ne­lij­ke en vrou­we­lij­ke cel­len vin­den elkaar in het water en vor­men het nieu­we mos­sel­zaad. Je zou het dus ook baby mos­sel­tjes kun­nen noe­men. De mos­sel­kwe­kers mogen hier dan enke­le weken, op aan­ge­we­zen vrije ban­ken, en twee­maal per jaar een beperk­te hoe­veel­heid mos­sel­zaad opvis­sen. Het duurt zo’n 2 jaar voor­al­eer de mos­sel is uit­ge­groeid en klaar is voor consumptie.

Mosselzaad
Mos­sel­zaad
Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

De klassering van mosselen

Mos­se­len wor­den onder­ver­deeld in ver­schil­len­de maten. Tij­dens het mos­sel­sei­zoen heb­ben we Extra, Super, Impe­ri­al, Jum­bo en Goud­merk mos­se­len. Het cate­go­ri­se­ren gebeurt dan naar­ge­lang het aan­tal mos­se­len per kilo. Dit kan vari­ë­ren van min­der dan 45 stuks per kilo, dus een gro­te schelp, tot meer dan 75 mos­se­len per kilo. En let op! Deze aan­dui­ding zegt enkel iets over de groot­te van de mos­sel en over het aan­tal stuks per kilo­gram. Niet over hoe­veel mos­sel­vlees dat er in de schelp zit! 

Er wordt gewerkt met de vol­gen­de klas­se­ring van mos­se­len als richtlijn:

 • Goud­merk, < 45 stuks per kg
 • Jum­bo, 45–55 stuks per kg
 • Impe­ri­al, 55–65 stuks per kg
 • Super, 65–80 stuks per kg
 • Extra, > 80 stuks per kg

Ove­ri­gens staat op de mees­te ver­pak­kin­gen het aan­tal stuks per kilo apart ver­meld. De meest gebrui­ke­lij­ke ver­pak­king voor ver­se mos­se­len is een lek­vrije bak van 2 kilo. Res­tau­rants, vis­boe­ren en hore­ca-groot­han­dels krij­gen vaak jute­zak­ken van 15 kg geleverd. 

Bodem en hangcultuur

We ken­nen eigen­lijk 2 soor­ten mos­se­len. Ener­zijds heb je de ‘zeeuw­se bodem­cul­tuur mos­se­len’. Ander­zijds de ‘zeeuw­se hang­cul­tuur mosselen’. 

Maar wat is nu juist het verschil?

Het ver­schil tus­sen bodem­cul­tuur- en hang­cul­tuur mos­se­len zit hem in de manier van kweken. 

Bodemcultuur

Zoals de naam al doet ver­moe­den leven bodem­cul­tuur­mos­se­len op de bodem van de zee in kweek­per­ce­len. Het mos­sel­zaad wordt hier uit­ge­zet en zodra de mos­se­len vol­groeid zijn, schept een mos­sel­kor ze van de bodem. Daar­na wor­den ze ver­wa­terd, gesor­teerd en ver­pakt. De mos­sel groeit hier in gebie­den met de juis­te bodem­ge­steld­heid en in rela­tief ondiep water. Zo zijn ze ver­ze­kerd van vol­doen­de voedsel. 

Nadeel is wel dat de mos­sel veel meer slib bevat en het dus arbeids­in­ten­sie­ver is om ze pro­per te maken. Ook zijn ze hier ten prooi aan ande­re roof­die­ren. Zee­ster­ren bij­voor­beeld, ze zijn dol op het mos­sel­vlees. De mos­sel zoals wij gewend zijn te eten is cir­ca 2 jaar oud. Maar ze kan zelfs tot 20 jaar oud wor­den. Bodem­cul­tuur­mos­se­len zijn de meest popu­lai­re soort van bei­de. Zo is ook de start van het mos­se­len sei­zoen geba­seerd op de kwa­li­teit en ver­koop­start van de bodemcultuurmosselen. 

bodemcultuur mosselen tijdens het mosselseizoen
bodem­cul­tuur mosselen

Hangcultuur

Naast bodem­cul­tuur wor­den mos­se­len in Neder­land ook gekweekt in hang­cul­tuur. Bij de Zeeuw­se hang­cul­tuur wordt het mos­sel­zaad opge­sokt in lan­ge kous­vor­mi­ge katoe­nen net­ten met in het mid­den een touw. Tij­dens de groei wor­den de mos­se­len enke­le malen uit­ge­dund en opnieuw opge­sokt.  Deze kweek­me­tho­de zorgt voor een aan­tal ver­schil­len ten opzich­te van de bodem­kweek. In de eer­ste plaats groei­en Zeeuw­se hang­cul­tuur­mos­se­len snel­ler door­dat ze voed­sel kun­nen opne­men uit de water­ko­lom. Daar­naast wor­den de hang­cul­tuur­mos­se­len op een ande­re wij­ze machi­naal ont­trost, omdat ze door de snel­le­re groei een min­der ster­ke schelp bezit­ten. Ver­der hoe­ven Zeeuw­se hang­cul­tuur­mos­se­len niet te wor­den ver­wa­terd. Ze komen immers niet in aan­ra­king met de bodem en zijn dus al zand­vrij. Alle hang­cul­tuur­sys­te­men bevin­den zich in Zeeuw­se wate­ren. De Zeeuw­se hang­cul­tuur­mos­se­len wor­den voor­na­me­lijk in het vroe­ge voor­jaar veel ver­kocht. In deze peri­o­de zijn de bodem­cul­tuur­mos­se­len juist nog niet van goe­de kwaliteit. 

Hangcultuur mosselen tijdens het mosselseizoen
Hang­cul­tuur mosselen

Zijn mosselen gezond?

Abso­luut! Mos­se­len zijn schelp­die­ren die rauw of gekookt gege­ten kun­nen wor­den. Het zijn gezon­de zee­vruch­ten omdat ze enorm wei­nig calo­rie­ën bevat­ten! Daar­in­te­gen bevat­ten ze heel veel eiwit­ten en zijn rijk aan vita­mi­nen en mineralen. 

Mos­se­len zijn ook een goe­de bron van ijzer, kali­um en zink. 100 gram puur mos­sel­vlees bevat 172,1Kcal!

Meer mos­se­len gaan eten is dus een goed idee, want mos­se­len zijn niet alleen lek­ker, ze pas­sen ook goed bin­nen een gezon­de voe­ding. De Bel­gi­sche Hoge Gezond­heids­raad advi­seert een regel­ma­ti­ge con­sump­tie van vis, schaal en schelp­die­ren. Mini­maal 1 keer per week! Dit hangt name­lijk samen met een onge­veer 15% lager risi­co op over­lij­den aan coro­nai­re hart­ziek­ten en een onge­veer 10% lager risi­co op een beroer­te!!! Laat het mos­sel­sei­zoen en die mos­se­len dus maar komen!

Zijn mosselen gezond?
Zijn mos­se­len gezond?

Hoeveel kg mosselen per persoon?

Voor een nor­ma­le por­tie mos­se­len die je eet als hoofd­ge­recht voor­zie je 1,2kg per per­soon. Dit kan 1,5kg wor­den indien je enkel de mos­sel eet, maar meest­al is dit toch in com­bi­na­tie met frie­ten of brood. Eet je ze als een voor­ge­recht dan is een 400gr vol­doen­de. Dit lijkt op zich heel veel, maar ver­geet niet dat het gewicht ook voor­al bepaald wordt door de schel­pen. Van 1 kg mos­se­len hou je zo’n 200 tot 250gr mos­sel­vlees over. Komt ook nog eens bij dat wan­neer je de mos­se­len pro­per zal maken er altijd een aan­tal exem­pla­ren zul­len afval­len omdat ze stuk zijn, zand bevat­ten of gewoon dood zijn.

Zeker Zeeuws

Zoals wij hier in Vlaan­de­ren de VLAM ken­nen, heeft Zee­land sinds 2014 ook haar eigen streek­pro­duct ‘label’ : Zeker Zeeuws streek­pro­duct. Het keur­merk staat voor regi­o­na­le her­komst van grond­stof­fen (pro­vin­cie Zee­land inclu­sief kust- en bin­nen­wa­te­ren). Bewer­king en ver­wer­king in de streek. En het maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord en duur­zaam pro­du­ce­ren van het pro­duct. Het Zeeuw­se keur­merk bete­kent ook de lan­de­lij­ke erken­ning voor het pro­duct als Erkend Streek­pro­duct van Stich­ting ‘Streek­ei­gen Pro­duc­ten Neder­land’. Vele mos­sel­ko­ters en geken­de fami­lie­be­drij­ven die actief zijn in het mos­sel­ge­beu­ren zijn aan­ge­slo­ten en heb­ben dit label verkregen.

zeker Zeeuws keurmerk
zeker Zeeuws keurmerk

Mosselen seizoen — in beeld

Het mos­sel­sei­zoen in een video
Mos­sel­sei­zoen — Een film over “Del­ta Mossel”

Andere mosselsoorten

In het mos­sel­sei­zoen zoals wij het ken­nen zijn er ook nog wel ande­re mos­sel­soor­ten te vin­den. De schelp­die­ren komen niet alleen voor bij onze noor­der­bu­ren. Wereld­wijd kom je ze tegen. Enke­le soor­ten zijn onder­tus­sen al wel meer bekend. We som­men ze even op.

 • Bou­chot mos­se­len : De bou­chot mos­se­len zijn afkom­stig uit Frank­rijk en groei­en op palen die in zee staan. Door de getij­den zijn de mos­se­len niet per­ma­nent onder water, maar komen ze ook boven water te staan. Hier­door groei­en ze iets tra­ger, maar dit zorgt er wel voor dat hun smaak meer gecon­cen­treerd is. Ze zijn klei­ner van for­maat en de schelp zit tevens ook boor­de­vol vlees.
 • Spaan­se mos­se­len : Span­je is wereld­lei­der op het gebied van con­ser­ven van zee­vruch­ten, maar de wil­de en win­de­ri­ge noord­west­kust van Gali­cië is een totaal ande­re wereld als het gaat om de pro­duc­tie van mos­se­len van topkwaliteit.
 • groen­lip­mos­sel : Een mos­sel uit Nieuw zee­land. Ze wordt gekweekt door touw-cul­tuur. Tou­wen wor­den drij­vend gehou­den door plas­tic drijf­plan­tons. De mos­se­len groei­en dan aan de tou­wen in trossen.
 • Paar­den­mos­sel : Deze mos­sel wordt een beet­je over­al gevon­den, maar wel in diep water. Dit gaat van de Atlan­ti­sche Oce­aan tot in de Golf van Bis­ka­je. Aan de Ame­ri­kaan­se Oost­kust van Labra­dor tot North Caro­li­na, in de Gro­te Oce­aan van de Beringstraat tot aan Japan en Californië. 

Mosselrestaurants

Je kan ze vin­den van aan de kust tot in het bin­nen­land. Zowel in Neder­land als in Bel­gië kan je op ver­schil­len­de plaat­sen tij­dens het mos­sel­sei­zoen de lek­ker­nij op je bord krij­gen (of in je pot). Een trend die de laat­ste jaren ook meer aan popu­la­ri­teit wint zijn de pop-ups. Ze schie­ten als pad­de­stoe­len uit de grond om toch maar dit “zwar­te goud” aan de man te bren­gen. Vorig jaar nog heeft ster­ren­chef Ser­gio Her­man zijn pop-up mos­sel­res­tau­rant ‘Moules//Frites’ geo­pend in Zeebrugge.

Mijn eigen ervaring…

We zijn zelf al een paar keer te gast geweest in Yer­se­ke bij de start van het mos­sel­sei­zoen. Het klop­pend hart van het mos­sel­ge­beu­ren gonst dan van gezel­li­ge druk­te, en over­al valt er wel wat te bele­ven en te proe­ven. Natuur­lijk staan er dan ook voor ons Mos­se­len op het menu! Je zit aan de bron…dan kan het niet anders!

@'t Hoekske van Yerseke - het mosselseizoen - Liliesfood
@’t Hoeks­ke van Yer­se­ke — Liliesfood

Met veel ple­zier gin­gen we dan in het cen­trum naar het “’t hoeks­ke van Yer­se­ke”. Een fami­lie­zaak waar we altijd vrien­de­lijk ver­wel­komd wer­den. De mos­sel­ge­rech­ten heb­ben ons er altijd gesmaakt.

Blijk­baar bestaat de ori­gi­ne­le zaak niet meer, maar als ik het goed begrijp heb­ben ze de zaak ver­nieuwd en zijn ze van naam ver­an­derd. Het heet nu de Wijn­gaard. Bij ons vol­gend bezoek komen we zeker langst!

Ik wil ook nog mee­ge­ven dat het niet zo moei­lijk is om zelf mos­se­len te berei­den. Het scheelt hem trou­wens ook een stuk in je por­te­mon­nee indien je zelf de han­den uit de mou­wen steekt.

Toeristen informatie Nederland
Toe­ris­me, Recre­a­tie en Eve­ne­men­ten in Nederland

Mosselen schoonmaken.

Mos­se­len maak je stuk voor stuk schoon! Als we ze aan­ko­pen dan heb­ben de mos­se­len bij de kwe­kers al een heel spoel­pro­ces gehad met zee­wa­ter, dus eigen­lijk zijn ze al rede­lijk pro­per. Ze zijn levend als je ze aan­koopt, en dit moet ook zo blij­ven tot je ze gaat bereiden. 

Neem de tijd om ze gron­dig te rei­ni­gen! Dit doe je zo:

 • Doe je aan­ge­koch­te mos­se­len in koud gezou­ten water in de goot­steen (Ze ster­ven in zoet water). Spoel ze heel kort een paar keer door. 
 • Con­tro­leer elke mos­sel appart op dat de schelp nog geslo­ten is. Mos­se­len die blij­ven open­staan, of waar­van de schelp stuk is zijn dood, en dus goed voor de vuilnisbak. 
 • Neem elke mos­sel eens vast en knijp ze zacht tus­sen duim en wijs­vin­ger. Mos­se­len die niet meer goed zijn, of even­tu­eel nog slib of zand bevat­ten zul­len snel bre­ken. Gooi ook deze exem­pla­ren weg. (Je wil immers niet dat er zand tus­sen je uit­ein­de­lij­ke berei­ding zit.) 
 • Haal ook even­tu­eel de kok­kels en ander vuil van de schelp met een aardappelmesje. 
 • Spoel de mos­se­len nog een 2de en 3e keer.
 • Laat mos­se­len dus nooit in gewoon koud water lig­gen want dan ster­ven ze! 
 • Spoel ze door in je goot­steen, en spoel ze nog eens snel af onder koud stro­mend water.
 • Nu zijn je mos­se­len klaar voor ver­de­re afwerking.
Mos­se­len schoonmaken.

Mosselbereidingen

Mos­se­len eten we op aller­han­de manie­ren. De recep­ten met mos­se­len zijn haast onuitputtelijk. 

De klas­sie­kers met wit­te wijn, met knof­look of knof­look-room, met curry,…je kan ze tij­dens het sei­zoen bij­na terug­vin­den in iede­re bras­se­rie of res­tau­rant. Welk recept je ook kiest om te maken, zorg dat de mos­sel in de hoofd­rol blijft. Weet dat pikan­te krui­den al snel alle smaak weg­ne­men, en dat er krui­den zijn die onmid­del­lijk over­heer­sen. Voor de rest kan je met mos­se­len alle kan­ten uit. Zorg er ook voor dat de groen­ten die je gebruikt ook kraak­vers zijn. Het komt de smaak enkel maar ten goede.

Recepten
Persoonlijk…

Per­soon­lijk heb ik mijn mos­se­len het liefst zo natuur­lijk moge­lijk. Mos­se­len “Natuur”. Sel­der, Ui, Knof­look, Mos­se­len, peper van de molen, (soms een scheu­tje wit­te wijn, maar dat hoeft voor mij zelfs niet) een scheu­tje water. Opko­ken met geslo­ten dek­sel op het vuur, opschud­den, nog 1 maal naar het kook­punt bren­gen, en klaar. Dek­sel van de pot, en een goeie klont gezou­ten room­bo­ter over de mos­se­len heen. De boter even laten smel­ten over de mos­se­len en klaar is kees.…

mosselen natuur

Mosselen natuur

Mos­se­len natuur! Het zwar­te goud is er weer, en bereid op een heel sim­pe­le manier vind ik ze nog steeds het lekkerst!
5 from 1 vote
Prep Time 25 mins
Cook Time 10 mins
Total Time 35 mins
Cour­se Bel­gisch, Hoofd­ge­rech­ten, mosselgerechten
Cui­si­ne Bel­gisch, Schaal en Schelp­die­ren, Vlaams
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 627 kcal

Materiaal — Benodigdheden

Ingrediënten
  

 • 4 kg mos­se­len
 • 1 vers bos­je plat­te of bladpeterselie
 • 4 uien
 • 4 tak­jes tijm
 • 2 sten­gels bleek­sel­der met blad
 • 80 gr gezou­ten roomboter
 • vers gema­len peper van de molen
 • Scheut water

Instructies
 

Maak je mosselen proper!

 • Doe je aan­ge­koch­te mos­se­len in koud gezou­ten water in de goot­steen (Ze ster­ven in zoet water).
 • Spoel ze heel kort een paar keer door.
 • Con­tro­leer elke mos­sel appart op dat de schelp nog geslo­ten is. (Ja! Stuk per stuk!)
 • Mos­se­len die blij­ven open­staan, of waar­van de schelp stuk is zijn dood, en dus goed voor de vuilnisbak.
 • Neem elke mos­sel eens vast en knijp ze zacht tus­sen duim en wijsvinger.
 • Mos­se­len die niet meer goed zijn, of even­tu­eel nog slib of zand bevat­ten zul­len snel breken.
 • Gooi ook deze exem­pla­ren weg. (Je wil immers niet dat er zand tus­sen je uit­ein­de­lij­ke berei­ding zit.)
 • Haal ook even­tu­eel de kok­kels en ander vuil van de schelp met een aardappelmesje.
 • Spoel de mos­se­len nog een 2de en 3e keer onder koud stro­mend water.
 • Laat mos­se­len dus nooit in gewoon koud water lig­gen want dan ster­ven ze!

Versnijd je mosselgroenten!

 • Dit mag rede­lijk fijn gesne­den zijn!
 • Snijd sel­der en peter­se­lie in fij­ne­re stukjes.
 • De uien snijd je in dun­ne ringen.

Mosselen koken

 • Vul de bodem van je mos­sel­pot met sel­der, ui en peterselie.
 • Rits de blaad­jes van een tak­je tijm en voeg toe aan je groenten.
 • Vul de pot met je mosselen.
 • Neem je peper­mo­len en geef een paar goe­de draai­en boven­op je mosselen.
 • Voeg een scheut water toe! (Zo heb je genoeg jus!)
 • Zet je pan op het vuur met deksel.
 • Kook de mos­se­len 1 keer op! (Als het kook­vocht naar boven komt tegen je dek­sel is het goed!)
 • Haal het dek­sel van de pot, en schud je mos­se­len op zodat groen­ten en mos­se­len gemend zijn. (Doe dit met een keu­ken­hand­doek zodat je jezelf niet verbrand.)
 • Zet de pot met dek­sel terug op het vuur!
 • Kook opnieuw kort 1 keer op.
 • Haal van het vuur!
 • Leg een klont­je gezou­ten room­bo­ter van 20gr boven­op je mos­se­len en zet je dek­sel even terug op de mos­se­len zodat de boter kan smel­ten over de mos­se­len. (Opge­let, zet je mos­se­len niet meer terug op het vuur! We wil­len geen rubber!)
 • Schud de mos­sel­pot nog eens op.
 • Haal het dek­sel van je pot.
 • Klaar!
 • Ser­veer met mos­sel­saus, frie­ten of brood. En natuur­lijk een goed glas bier!

Notities

Mosselen natuur!

Mos­se­len natuur! Ze zijn er weer en het liefst heb ik ze zo sim­pel moge­lijk! Proef de pure smaak! Een mos­sel hoeft geen tier­lan­tijn­tjes! Wat niet wil zeg­gen dat ze anders bereid niet lek­ker kun­nen zijn, maar het pro­duct op zich is gewoon al top!

INFO EN TIPS

 • Was en con­tro­leer je mos­se­len gron­dig! Dit is eigen­lijk het mees­te werk, maar tevens ook het belang­rijk­ste. Nie­mand wil een slech­te, dode of zand­mos­sel in de pot. Dan is je hele pot om zeep!
 • Vele recep­ten voe­gen look en wit­te wijn stan­daard toe voor het berei­den van ‘mos­se­len natuur’. Voor mij gaat dit niet op. Natuur is natuur, en de mos­sel hoeft geen wit­te wijn of look om puur te eten.
 • Mos­se­len kan je op ver­schil­len­de manie­ren berei­den. ‘Mos­se­len natuur’ zoals hier is puur en heer­lijk van smaak, maar ook in de pan, met look of room, wit­te wijn of zelf op z’n Thaïs zijn ze heer­lijk. Je kan ze ook ver­wer­ken in ande­re gerech­ten zoals een risot­to.
 • Meest­al gebrui­ken we de Zeeuw­se mos­se­len, maar heb je de Fran­se tegen­han­ger als eens gepro­beerd? Klein maar fijn en bom­vol smaak.…De BOUCHOT mos­sel. Een aanrader!
 • Wil je mos­se­len met wit­te wijn? Sim­pel, ver­vang de scheut water door een scheut dro­ge wit­te wijn.
 • Mos­se­len met look? Leg 2 gesnip­per­de teen­tjes look bij de groenten!
 • Gooi het mos­sel­vocht (het kook­vocht) niet weg! Je kan er een heer­lijk mos­sel­soep­je van maken, waar­in je even­tu­eel over­ge­ble­ven mos­se­len kan in verwerken.
 • Het recept voor onze mos­sel­saus kan je hier vinden!
 • Wil je meer weten over de mos­sel? Klik hier!

Welke wijn bij mosselen?

Voor een meer uit­ge­brei­de uit­leg over wel­ke wijn bij mos­se­len ver­wij­zen we je naar ons ver­haal over de mos­sel. Maar een top­wijn die wij enorm graag drin­ken bij onze mos­se­len is de Reser­ve Char­don­nay 2019. Je kan hem vin­den bij onze part­ner Vivi­no.
 
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op You­Tu­beFacebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Mos­se­len natuur! Lek­ker­nij uit Zeeland!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Mos­se­len natuur
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
627
% Dai­ly Value*
Fat
 
28
g
43
%
Satu­ra­ted Fat
 
12
g
75
%
Trans Fat
 
1
g
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
4
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
7
g
Cho­les­te­rol
 
186
mg
62
%
Sodi­um
 
1592
mg
69
%
Pot­as­si­um
 
1806
mg
52
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
29
g
10
%
Fiber
 
2
g
8
%
Sugar
 
5
g
6
%
Pro­tein
 
62
g
124
%
Vita­min A
 
1389
IU
28
%
Vita­min C
 
51
mg
62
%
Cal­ci­um
 
167
mg
17
%
Iron
 
21
mg
117
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word mos­se­len natuur, mos­se­len op thai­se wijze
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

In onder­staan­de video laat Ser­gio je dit ook nog eens zien. Sim­pel maar oh zoooo lekker!

Ser­gio Her­man — Mosselen 

Welke wijn bij mosselen?

Dit is een vraag die véél gesteld wordt! Want ja…inderdaad…welke wijn drink of ser­veer je nu best met dit zwar­te goud? Laat me eerst zeg­gen dat dit voor­al van je per­soon­lij­ke voor­keur afhangt! ( Iets van Les Goûts et les cou­leurs…). Maar natuur­lijk wil­len we je met raad en daad bij­staan. Hier in Bel­gië heb­ben we het geluk dat we gedu­ren­de het hele mos­sel­sei­zoen een onon­der­bro­ken aan­voer heb­ben van ver­se mos­se­len, en we zijn ook geze­gend met de vrije aan­koop van de bes­te wij­nen ter wereld. Als deze twee dan samen­ko­men gebeurt er iets magisch!

Dus laten we pro­be­ren de bes­te wijn met mos­se­len te combineren.

Net als bij elk ander ingre­di­ënt hangt het ide­a­le wijn­ar­ran­ge­ment voor mos­se­len af van hoe je ze bereidt.

 • Bij klas­sie­ke berei­din­gen zoals mos­se­len “natuur” hoef je geen com­plexe wij­nen te ser­ve­ren. Zorg voor een  wijn met hoog zuur­ge­hal­te. Denk aan een Sau­vig­non blanc, Ries­ling of een Ver­de­jo. De mos­se­len heb­ben een zil­te smaak en deze wij­nen gaan dat per­fect aanvullen.
 • Als je mos­se­len op Thai­se wij­ze kookt met kokos, limoen en kori­an­der, dan past een Grü­ner Velt­liner, Pinot Gris of zelfs een Nieuw-Zee­land­se Sau­vig­non Blanc hier per­fect bij!.
 • Een ste­vi­ger mos­sel­ge­recht zoals mos­se­len look-room, of een risot­to met mos­se­len vraagt dan eer­der om een ech­te dro­ge wit­te wijn. Dit door­dat het gerecht op zich al ‘vet­ti­ge­re’ is. Een Ita­li­aan­se Pinot Gri­gio of een Fran­se sau­vig­non blanc zijn uit­ste­ken­de keuzes.
 • Een vol­le rode wijn kan ook per­fect bij mos­se­len. Eet je ze bij­voor­beeld graag op z’n pro­ven­çaals, kies dan een Lan­gue­doc of een vol­le Bor­deaux. Zelfs een ster­ke Zuid-Fran­se of Spaan­se rosé zal hier waar­schijn­lijk beter pas­sen dan een wit­te wijn.

Tot slot…

Mos­se­len eten zul­len we als Belg altijd blij­ven doen. Vroe­ger was het eigen­lijk het “eten voor de arme man”, maar het schelp­dier heeft zich opge­werkt tot een vol­waar­dig pro­duct die velen van ons doet water­tan­den. Met frie­ten en zelf­ge­maak­te may­o­nai­se. Een mos­sel­saus­je voor de pit. Of met een goed stuk brood…het kan alle­maal. Mos­se­len zijn dan ook nog eens supergezond!! 

Dus geen reden meer… je mag samen met mij ver­lan­gend uit­kij­ken tegen wan­neer het nieu­we mos­sel­sei­zoen van start gaat. Bekijk onze recep­ten­bun­del voor onze mosselrecepten.

Heb je vra­gen of reac­ties? Jul­lie com­men­taar is wel­kom onder deze pagina.

Heb je zelf een recept met mos­se­len dat je met ons en onze lezers wil delen? 

Dat kan, we heb­ben niet lie­ver. Klik hier!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Het mos­sel­sei­zoen … het is en blijft een vol­tref­fer in de Bel­gi­sche eetcultuur!

2 reacties op “Het Mosselseizoen…van de kweek tot in je mosselpot.”

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!