Liliesfood heet u welkom!

Wel­kom in ons culi­nair avon­tuur dat we wil­len delen met zoveel moge­lijk mensen. 

We nodi­gen je uit om te ont­dek­ken wat we U als bezoe­ker kun­nen aanbieden. 

Liliesfood - Cooking with love

Wie zijn we?

Wij zijn Nico, Kat­leen, Lins en Liesl…makers van Liliesfood.be

Deze web­si­te is ons “digi­taal kind” dat we wil­len uit­wer­ken tot hulp in ieders keuken! 

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Zowel Kat­leen als ik zijn werk­zaam geweest in het hore­ca-gebeu­ren. Ikzelf jaren­lang als kok, Kat­leen als recep­ti­o­nis­te in het hotelwezen. 

Op een bepaald moment in onze loop­baan wou mijn gezond­heid niet meer mee, en was het tijd om ons gezin uit te brei­den. We heb­ben dan ook de keu­ze gemaakt om ons leven en werk over een ande­re boeg te gooien. 

Kat­leen is momen­teel werk­zaam in een bouw­be­drijf en ik breng waar­schijn­lijk wel enke­le van jul­lie eens op je bestem­ming als trein­be­stuur­der bij onze nati­o­na­le vervoersmaatschappij. 

Lins en Liesl, onze 2 schat­ten van doch­ters, kwa­men er bij en onder­tus­sen zijn we al 10 jaar verder.

Maar…

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan…

Ondanks deze wen­ding op zowel per­soon­lijk als pro­fes­si­o­neel vlak bleef er toch steeds iets kna­gen. Tot op van­daag is voe­ding nog steeds hoofd­zaak van de dag…en onze doch­ters is dit ook met de pap­le­pel ingegeven. 

Koken is iets wonderbaarlijks…koken is liefde…het zit in je bloed..en we kun­nen het niet loslaten.

Dat is wie we zijn.

cooking with love - Liliesfood slogan

Onze “digitale” keuken

Al gedu­ren­de eni­ge tijd wil­len we op een of ande­re manier dit met meer­de­re men­sen delen, en zo is Lilie­s­food ontstaan. 

Het is trou­wens een naam­spe­ling van onze doch­ters. Noem het een eerbetoon…wie weet kun­nen zij er bin­nen een paar jaar wel iets mee. 

Kom je bij ons over de vloer, dan weet je dat eten en drin­ken cen­traal staan. En als het even kan, dan zit­ten we lie­ver in de keu­ken dan in de huiskamer…:-)

Daarom…welkom in onze “digi­ta­le” keu­ken. Het is voor ons een uitlaatklep..een zoek­tocht naar “kind­red spirits”. 

Men­sen die gas­tro­no­mie een warm hart toe­dra­gen en de lief­de voor voe­ding en drank koes­te­ren en dit ook wil­len delen.

Nico en Katleen - Liliesfood

Het doel van Liliesfood?

Hoe­wel dat we in een hyper­mo­der­ne samen­le­ving leven waar infor­ma­tie omtrent koken zomaar voor het grij­pen ligt, vin­den we dat niet al deze infor­ma­tie even over­zich­te­lijk, betrouw­baar en diep­gaand is. 

Er wordt veel geëx­pe­ri­men­teerd met nieu­we tech­nie­ken en pro­duc­ten, ter­wijl men eigen­lijk niet weet hoe men een dege­lij­ke bouil­lon, saus of soep maakt.

Onze filo­so­fie is daar­om een­vou­dig : wie wil koken moet de basis van koken aan­le­ren, en pas daar­op kan je ste­vi­ge fun­da­men­ten bouwen. 

De bedoe­ling is om je hier­in te hel­pen, en laat dit weder­zijds zijn.

Ook jij kan ons hel­pen met jouw kennis!

De “foodie” in ons mag niet op zijn hon­ger blijft zitten…

Dit is wat we je aanbieden :

 • We schrij­ven “onze ver­ha­len”, ons blog met culi­nai­re uit­spat­tin­gen en info.
 • Ik deel met U “#My Kit­chen Heroes”. Een over­zicht en beschrij­ving van chefs of per­so­nen uit de culi­nai­re wereld die voor mij per­soon­lijk veel indruk gemaakt hebben. 
 • Een recep­ten-data­ba­se waar­in ieder zijn gading wel kan vinden.
 • De moge­lijk­heid om je eigen recep­ten te delen!
 • Een nieuws­brief, zo blijf je op de hoog­te van het ver­de­re ver­loop van de site. Schrijf je hier in!
 • Indien je wenst, stuur ons een bericht, of laat er één ach­ter onder deze pagi­na. Reac­ties en opmer­kin­gen zijn welkom.
                              

Wij hopen dat je vaak naar onze site zal terug­grij­pen, en dat het een basis kan vor­men om een goe­de keu­ken­hulp te zijn. 

Een “tool” waar­mee u na ver­loop van tijd zich­zelf ook kan toet­sen aan onze slogan:

Coo­king with love, pro­vi­des food for the soul!

Want zeg nu zelf…eten en drin­ken dat met lief­de, en met hart en ziel bereid is maakt je gewoon gelukkig!!

Dat is ons uit­ein­de­lij­ke doel!

We wen­sen je alvast veel kookplezier!

Nico, Kat­leen, Liesl en Lins.

Liliesfood heet U welkom!

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!