Design and performance.

webdesign en prestaties

Prestatie, snelheid en ontwerp

Ondanks dat web­si­te design en de pres­ta­ties die de site levert totaal bui­ten ons doel­pu­bliek en hoofd­doel van onze web­si­te valt, wil­len we toch even mee­ge­ven hoe we het voor mekaar gekre­gen heb­ben om onze site snel en geop­ti­ma­li­seerd te laten wer­ken. Het is immers belang­rijk, in wel­ke niche je ook zit, om je onli­ne con­tent te opti­ma­li­se­ren naar snel­heid, design en gebruik. Ieder­een die wil dat zijn web­si­te en inhoud onli­ne gevon­den wordt, en er ook zo veel moge­lijk orga­nisch ver­keer wil naar gene­re­ren, is ver­plicht om dit te opti­ma­li­se­ren voor zoek­ma­chi­nes! ‘Goog­le’ is hier­in nog steeds (met rui­me voor­sprong) de num­mer 1! Maar natuur­lijk ook voor Bing, Yahoo, Yandex, … opti­ma­li­sa­tie en snel­heid van je onli­ne con­tent is key! Je site gestruc­tu­reerd opbou­wen, logisch en aan­ge­vuld met de juis­te keywords.

En geloof me, dat heeft ons wel wat tijd, zoek­werk en geld gekost. Het was en is nog steeds met ‘val­len en opstaan’!

Maar…

Geluk­kig heb­ben we de juis­te Host, The­ma, opti­ma­li­sa­tie Plu­gin en con­tent cre­a­tor gevon­den waar­mee we onze web­si­te al naar een hoger niveau heb­ben kun­nen brengen.

Voor zoek­ma­chi­nes is het uiterst belang­rijk dat je web­si­te gestruc­tu­reerd en logisch in mekaar zit, geop­ti­ma­li­seerd met de juis­te key­words. En dit voor zowel desktop gebruik, maar zeker zo belang­rijk voor het gebruik op mobie­le apparaten.

Ons optimalisatie bewijs…

Page­speed bewijs

Website design…waar beginnen?

Je host! Daar begint het mee! Toen onze web­si­te pas onli­ne stond heb­ben we toch wel een paar hos­ting pro­vi­ders gepro­beerd. Hos­tin­ger, Digi­tal OCean, GoDaddy…een lang ver­haal kort gemaakt…het was een gedoe! We zijn hele­maal niet zo tech­nisch aan­ge­legd, en alles aan onze web­si­te ont­wer­pen we zelf. Maar in ser­vers aan­pas­sin­gen gaan doen om je site te opti­ma­li­se­ren is niet aan ons besteed. We wil­len ons focus­sen op de inhoud van onze site, en niet aan het tech­ni­sche aspect ervan! 

De mees­te host-pro­vi­ders die je dan ook tegen­komt zijn vrij goed­koop. Zeker als je start met een web­si­te, maar al snel zal blij­ken dat je toch wel wat upgra­des nodig hebt in com­bi­na­tie met een heel aan­tal plu­gins (die wel wat geld kos­ten indien je ze opti­maal wil gebrui­ken) om toch maar te pro­be­ren je site te opti­ma­li­se­ren en je web­si­te design in orde te krijgen.

KINSTA

En toen kwa­men we Kin­sta tegen! 

Voor ons ‘de word­press host’ die we wil­len aan­prij­zen voor iede­re word­press gebrui­ker! Drie kwart van onze gebruik­te plu­gins heb­ben we kun­nen ver­wij­de­ren! We heb­ben een dui­de­lijk dash­bord met inge­bouw­de tools voor onze web­si­te. Ana­ly­tics, free CDN, free DNS, kortom..het hele pak­ket. En ja, Kin­sta kost je wel wat meer, maar indien je alles gaat optel­len ben je dat bedrag ook kwijt bij een ande­re host. Plu­gins, upgra­des, CDN, DNS, sup­port dat soms te wen­sen over­laat, .… Kin­sta is gewoon het hele pak­ket onder 1 dak!

Kinsta Demo
Kin­sta Demo

Het is super mak­ke­lijk om je bestaan­de web­si­te te migre­ren naar Kin­sta. Je kan dit zelf doen, maar..zij doen dit ook voor jou, tot het laat­ste detail!! Toe­ge­ge­ven, ook wij had­den koud­wa­ter­vrees om de migra­tie te maken. Schrik dat onze con­tent, web­si­te design en opti­ma­li­sa­tie vol­le­dig om zeep zou zijn. Maar al dit was niet nodig! Kin­sta is gewoon top! 

Moest je op zoek zijn naar een nieu­we of bete­re host, twij­fel niet lan­ger en pro­beer het 30 dagen gra­tis! Je kan het dash­bord uit­pro­be­ren, een sta­ging site opzet­ten waar­op je naar har­te­lust kan expe­ri­men­te­ren, Ont­dek Kin­sta nu!

Kin­sta mana­ged word­press hosting

Thema

Web­si­te design start met een the­ma. En ja..je the­ma kan je web­si­te maken of kra­ken! De keu­ze die je hebt aan word­press thema’s is enorm. Veel van deze thema’s zijn gemaakt om je web­si­te er gewel­dig te laten uit­zien, maar helaas zit hier ook adder­tjes onder het gras! Ze maken je site ook super traag! Hoe meer inhoud je zal toe­voe­gen, hoe tra­ger de site zal gaan wer­ken. CSS, Javascript…helaas zijn er zoveel zaken waar­mee je te maken krijgt die je site niet enkel tra­ger doen wer­ken, maar die er ook voor zor­gen dat je ze niet meer geop­ti­ma­li­seerd krijgt voor gebruik op mobiel of desktop. Ieder­een weet dat als je een site bezoekt je geen 10 secon­den gaat wach­ten om de site te laten laden.

Voor de rest ga ik er niet veel doek­jes om win­den. Op dit moment is er maar 1 The­ma dat er zal voor zor­gen dat je resul­ta­ten kan halen zoals wij dit heb­ben kun­nen doen! Het the­ma waar­mee wij wer­ken : GENERATEPRESS! Ons bewijs kan je hier­bo­ven zien op de foto, of ik nodig je zelfs uit om Liliesfood.be te chec­ken in Goog­le page­speed insights! Onze opti­ma­li­sa­tie en snel­heids­sco­re zit altijd tus­sen de 96 en 100%

GeneratePress

GeneratePress website optimalisatie thema
Gene­ra­te­Press logo
Gene­ra­te­Press site labra­ry tutorial

Gene­ra­te­Press is het licht­ge­wicht Word­Press the­ma dat zich richt op snel­heid, sta­bi­li­teit, en toe­gan­ke­lijk­heid. Start uw web­si­te in de juis­te rich­ting, of u nu een hob­by­ist, free­lan­cer of bedrijf bent. Het bewijs is er! Ont­dek Gene­ra­te­Press nu!

Snelheid en prestatie.

Het vol­gen­de wat je web­si­te nodig heeft is het opti­ma­li­se­ren van je pres­ta­ties en snel­heid naar­ge­lang de inhoud ie je op je web­si­te plaatst. Je hos­ting com­pa­ny is goed, je hebt het juis­te the­ma en dan komt er nog 1 opti­ma­li­sa­tie plu­gin die zorgt dat je site tech­nisch com­pleet in orde is zoals jij dat zelf wil! Deze plu­gin zal ervoor zor­gen dat ook jij 100% sco­res zal halen in wel­ke page­speed chec­ker dan ook! Het zal de eni­ge nog zijn die je ooit nog nodig hebt om je site te opti­ma­li­se­ren tot in de per­fec­tie! Ont­dek PERFMATTERS!

Perfmatters

perfmatters optimalisatie plugin
perf­mat­ters

Het is de licht­ge­wicht Word­Press pres­ta­tie plu­gin!
Tra­ge Word­Press sites heb­ben hoge­re boun­ce rates en min­der con­ver­sies. De plu­gin is gemaakt door web per­for­man­ce geeks om je site te ver­snel­len! En ze doet wat het beloofd!!

Nu, indien je de plu­gin instal­leert dan is het zeker voor men­sen (zoals ikzelf)die niet web­si­te-tech­nisch aan­ge­legd zijn, een hele boter­ham om je door de mate­rie te wor­ste­len. De eer­ste keer dat we de instel­lin­gen van de plu­gin open­de was voor ons alles héél ondui­de­lijk. Toch is het belang­rijk om de plu­gin niet de default opties te laten behou­den, maar je echt wel wat te ver­die­pen in de mate­rie en Perf­mat­ters beter te leren ken­nen. Je moet de plu­gin zo instel­len dat het voor jouw web­si­te het best functioneert. 

Instelling in beeld

Mis­schien heb je een blog, of is je site nieuws gere­la­teerd, heb je een forum? Al deze heb­ben een invloed hoe je best de instel­lin­gen van de plu­gin aan­past. Wij zagen de bomen niet meer door het bos, dus ik ben op zoek gegaan naar meer info. Ik ben uit­ge­ko­men op onder­staan­de You­tu­be video. Hier­in legt de maker van de plu­gin “Bri­an Jack­son” stap voor stap alle instel­lin­gen uit en over­loopt ze met de nodi­ge uit­leg erbij! Deze video duurt bij­na 2 uur! Maar door hem te bekij­ken en alles beter te begrij­pen is onze instel­ling nu zo opge­steld dat we een sco­re berei­ken tus­sen de 96 en 100% page­speed! Komt nog eens bij dat hun per­soon­lij­ke sup­port top is!

Stap voor stap gids hoe je de plu­gin Perf­mat­ters moet instel­len voor jouw website!

Twij­fel geen secon­de lan­ger! Ont­dek en instal­leer PERFMATTERS nu! Als wij het kun­nen kan jij het ook!

Onder­tus­sen zijn we al een stap verder..onderstaande video gaat nog die­per in over het instel­len van de plug Perf­mat­ters bij het gebruik van Gene­ra­te­Blocks en Gene­ra­te­Press. Zoals in ons geval. Ook zie je de best moge­lij­ke instel­lin­gen wan­neer je Ele­men­tor gebruikt als web­si­te bouwer.

Hoe Perf­mat­ters jouw site kan ver­be­te­ren en ver­snel­len bij het gebruik van Gene­ra­te­Blocks en Gene­ra­te­Press.

Inhoud

Last, but not least…

Nu moet je ook je web­si­te ver­der uit­bou­wen en aan­pas­sen zodat je pres­ta­ties top blij­ven! Hoe je de inhoud van je web­si­te publi­ceert is opnieuw enorm belang­rijk! Hoe doe je dit? Met Gene­ra­te­Blocks!
Gene­ra­te­Blocks is een klei­ne ver­za­me­ling licht­ge­wicht Word­Press blok­ken die bij­na alles kun­nen berei­ken. Com­bi­neer de stan­daard blok­ken met deze nieu­we blok­vorm die naad­loos aan­sluit met het the­ma Gene­ra­te­Press. Dezelf­de ont­wik­ke­laar zorgt voor het bou­wen van bete­re word­press web­si­tes, met de focus op sim­pli­ci­teit, maar voor­al opti­ma­li­sa­tie en snel­heid! Het is in het begin wat wen­nen om te wer­ken met de nieu­we blok­ken, maar je krijgt al snel door hoe het in mekaar zit. De moge­lijk­he­den zijn ein­de­loos! Het best van al dit is dat de page/post buil­der geen onno­di­ge html code toe­voegt aan je web­si­te, waar­door je snel­heid en pres­ta­ties opti­maal blijven!!!

GenerateBlocks

generateblocks-pro
gene­ra­te­blocks-pro
Hoe maak ik een blog­post met Gene­ra­te­Blocks! Bekijk de moge­lijk­he­den en zie hoe sim­pel het is!

Gene­ra­te­Blocks zorgt voor snel­le, mak­ke­lijk te maken word­press pagina’s en posts! Ont­dek het hier!

Tot Slot

Voor een web­si­te design te cre­ë­ren dat mak­ke­lijk te bewer­ken is, up to date blijft en snel en pres­ta­tie­ge­richt werkt is het vol­doen­de om deze 4 opge­som­de ele­men­ten te com­bi­ne­ren! Laat me erbij zeg­gen dat dit nor­ma­li­ter een onder­werp is wat totaal niet in onze doel­stel­ling ligt, maar de resul­ta­ten zijn er! Daar­om wil ik het delen! 

Ons enthou­si­as­me over deze 4 ele­men­ten is niet te stop­pen. Een hele tijd heb­ben we gepro­beerd en gezocht om onze site op een ’tech­nisch’ niveau te krij­gen zodat ze vol­deed aan de ‘hui­di­ge’ opge­leg­de nor­men. Web­si­te design, pres­ta­ties en opti­ma­li­sa­tie zijn belang­rijk! Ieder­een die inhoud op het inter­net plaatst wil toch ook dat die inhoud bezocht wordt! Momen­teel zijn we de hele web­si­te aan het her­bou­wen met Gene­ra­te­Blocks voor een nog beter resul­taat. Ook jij kan van­daag star­ten om je eigen web­si­te snel­ler, beter, gestruc­tu­reer­der en gebruiks­vrien­de­lij­ker te maken, en ervoor te zor­gen dat je hoger kan ‘ran­ken’ in Goog­le, Bing, Yahoo of Yandex!

De 4 stappen

Kin­sta, Gene­ra­te­Press, Perf­mat­ters en Gene­ra­te­Blocks zijn de tools van dit moment! Ont­dek ze van­daag nog!

Indien dit over­zicht je gehol­pen heeft dan horen we het graag! Opmer­kin­gen zijn altijd welkom! 

Deel deze pagi­na gerust op je soci­al media en tag ons! Daar wor­den we blij van! 

Veel suc­ces met het ont­werp en de opti­ma­li­sa­tie van jouw website!

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!