Algemene voorwaarden

Wel­kom bij Lilie­s­food! Deze alge­me­ne voor­waar­den omvat­ten de regels en voor­schrif­ten voor het gebruik van de web­si­te van Lilie­s­food, die zich bevindt op Liliesfood.be.

Algemene voorwaarden
Alge­me­ne voorwaarden

Door deze web­si­te te bezoe­ken gaan wij ervan uit dat u deze alge­me­ne voor­waar­den aan­vaardt. Blijf Lilie­s­food niet gebrui­ken indien u niet akkoord gaat met alle voor­waar­den en bepa­lin­gen die op deze pagi­na ver­meld zijn.

De vol­gen­de ter­mi­no­lo­gie is van toe­pas­sing op deze Alge­me­ne Voor­waar­den, Pri­va­cy Ver­kla­ring en Dis­clai­mer Noti­tie en alle Over­een­kom­sten: “Klant”, “U” en “Uw” ver­wijst naar u, de per­soon die op deze web­si­te inlogt en zich con­for­meert aan de alge­me­ne voor­waar­den van het Bedrijf. “De Onder­ne­ming”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, ver­wijst naar onze Onderneming. 

“Par­tij”, “Par­tij­en”, of “Ons”, ver­wijst zowel naar de Klant als naar ons­zelf. Alle ter­men ver­wij­zen naar het aan­bod, de aan­vaar­ding en de tegen­pres­ta­tie van beta­ling die nodig is om het pro­ces van onze bij­stand aan de Cli­ënt op de meest geschik­te manier uit te voe­ren voor het uit­druk­ke­lij­ke doel om te vol­doen aan de behoef­ten van de Cli­ënt met betrek­king tot de leve­ring van de door de Ven­noot­schap ver­mel­de dien­sten, in over­een­stem­ming met en onder­wor­pen aan de gel­den­de Bel­gi­sche wetgeving. 

Elk gebruik van de boven­staan­de ter­mi­no­lo­gie of ande­re woor­den in het enkel­voud, meer­voud, hoofd­let­ter­ge­bruik en/of hij/zij of zij, wor­den beschouwd als onder­ling ver­wis­sel­baar en dus als betrek­king heb­bend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van coo­kies. Door Lilie­s­food te bezoe­ken, stemt u in met het gebruik van coo­kies in over­een­stem­ming met de Pri­va­cy Poli­cy van Liliesfood.

De mees­te inter­ac­tie­ve web­si­tes gebrui­ken coo­kies om de gege­vens van de gebrui­ker bij elk bezoek te kun­nen opha­len. Coo­kies wor­den door onze web­si­te gebruikt om de func­ti­o­na­li­teit van bepaal­de onder­de­len moge­lijk te maken, zodat het voor men­sen die onze web­si­te bezoe­ken gemak­ke­lij­ker wordt. Som­mi­ge van onze affiliate/advertentie part­ners kun­nen ook coo­kies gebruiken.

Licentie

Ten­zij anders aan­ge­ge­ven, zijn Lilie­s­food en/of haar licen­tie­ge­vers eige­naar van de intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten voor al het mate­ri­aal op Lilie­s­food. Alle intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten zijn voor­be­hou­den. U kunt toe­gang ver­krij­gen tot dit van Lilie­s­food voor uw eigen per­soon­lijk gebruik met inacht­ne­ming van de beper­kin­gen die in deze voor­waar­den zijn gesteld.

U mag niet:

Con­tent of inhoud van Lilie­s­food her­pu­bli­ce­ren, ver­ko­pen, ver­hu­ren, repro­du­ce­ren, dupli­ce­ren, her­ver­de­len of kopi­ë­ren!
Deze over­een­komst gaat in op de datum van deze over­een­komst. Onze Alge­me­ne Voor­waar­den zijn tot stand geko­men met behulp van de H‑supertools Alge­me­ne voor­waar­den — generator.

Delen van deze web­si­te bie­den de moge­lijk­heid voor gebrui­kers om menin­gen en infor­ma­tie te plaat­sen en uit te wis­se­len op bepaal­de delen van de web­si­te. Lilie­s­food fil­tert, bewerkt, publi­ceert of beoor­deelt de com­men­ta­ren niet alvo­rens ze op de web­si­te wor­den geplaatst. Reac­ties geven niet de stand­pun­ten en menin­gen van Lilie­s­food, haar agen­ten en/of geli­eer­de onder­ne­min­gen weer. Opmer­kin­gen weer­spie­ge­len de menin­gen en opi­nies van de per­soon die hun menin­gen en opi­nies plaatst. Voor zover toe­ge­staan door de toe­pas­se­lij­ke wet­ge­ving, is Lilie­s­food niet aan­spra­ke­lijk voor de Opmer­kin­gen of voor eni­ge aan­spra­ke­lijk­heid, scha­de of onkos­ten ver­oor­zaakt en/of gele­den als gevolg van enig gebruik van en/of plaat­sing van en/of ver­schij­ning van de Opmer­kin­gen op deze website.

Ons recht op controle

Lilie­s­food behoudt zich het recht voor alle Opmer­kin­gen te con­tro­le­ren en alle Opmer­kin­gen te ver­wij­de­ren die als onge­past, bele­di­gend of in strijd met deze alge­me­ne voor­waar­den kun­nen wor­den beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

U gerech­tigd bent om de Opmer­kin­gen op onze web­si­te te plaat­sen en alle beno­dig­de licen­ties en toe­stem­min­gen hebt om dit te doen;
De Opmer­kin­gen geen inbreuk maken op enig intel­lec­tu­eel eigen­doms­recht, met inbe­grip van maar niet beperkt tot auteurs­rech­ten, octrooi­en of han­dels­mer­ken van der­den;
De opmer­kin­gen geen las­ter­lijk, sma­de­lijk, aan­stoot­ge­vend, onfat­soen­lijk of anders­zins onwet­tig mate­ri­aal bevat­ten dat een inbreuk op de pri­va­cy vormt
De Opmer­kin­gen niet gebruikt zul­len wor­den om zaken of gewoon­tes te vra­gen of te pro­mo­ten of om com­mer­ci­ë­le acti­vi­tei­ten of onwet­ti­ge acti­vi­tei­ten voor te stel­len.
U ver­leent Lilie­s­food hier­bij een niet-exclu­sie­ve licen­tie om uw Com­men­taar te gebrui­ken, te repro­du­ce­ren, te bewer­ken en ande­ren te mach­ti­gen om uw Com­men­taar te gebrui­ken, te repro­du­ce­ren en te bewer­ken in alle vor­men, for­ma­ten of media.

Hyperlinken naar onze Inhoud

De vol­gen­de orga­ni­sa­ties mogen zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming lin­ken naar onze Website:

Over­heids­in­stan­ties;
Zoek­ma­chi­nes;
Nieuws­or­ga­ni­sa­ties;
Dis­tri­bu­teurs van onli­ne tele­foon­gid­sen mogen naar onze Web­si­te lin­ken op dezelf­de manier als zij naar de Web­si­tes van ande­re in de lijst opge­no­men bedrij­ven lin­ken; en
Geac­cre­di­teer­de bedrij­ven in het hele sys­teem, behal­ve non-pro­fit­or­ga­ni­sa­ties, lief­da­dig­heids­win­kel­cen­tra en lief­da­dig­heids­groe­pen die geen hyper­link naar onze Web­si­te mogen maken.
Deze orga­ni­sa­ties mogen een link plaat­sen naar onze home­pa­ge, naar publi­ca­ties of naar ande­re Web­si­te-infor­ma­tie, zolang de link (a) op geen enke­le manier mis­lei­dend is; (b) niet val­se­lijk spon­so­ring, onder­schrij­ving of goed­keu­ring van de ver­bin­den­de par­tij en haar pro­duc­ten en/of dien­sten impli­ceert; en © past bin­nen de con­text van de site van de ver­bin­den­de partij.

Andere linkverzoeken

Wij kun­nen ande­re link­ver­zoe­ken van de vol­gen­de soor­ten orga­ni­sa­ties in over­we­ging nemen en goedkeuren:

alge­meen beken­de con­su­men­ten en/of zake­lij­ke infor­ma­tie­bron­nen;
dot.com gemeen­schap sites;
ver­e­ni­gin­gen of ande­re groe­pen die goe­de doe­len ver­te­gen­woor­di­gen
onli­ne direc­to­ry dis­tri­bu­teurs;
inter­net por­tals;
accountants‑, advo­ca­ten- en advies­bu­reaus; en
onder­wijs­in­stel­lin­gen en han­dels­ver­e­ni­gin­gen.
Wij zul­len link­ver­zoe­ken van deze orga­ni­sa­ties goed­keu­ren als wij beslui­ten dat: (a) de link ons niet in een ongun­sti­ge posi­tie brengt ten opzich­te van ons­zelf of onze geac­cre­di­teer­de bedrij­ven; (b) de orga­ni­sa­tie geen nega­tie­ve repu­ta­tie bij ons heeft; © het voor­deel voor ons van de zicht­baar­heid van de hyper­link de afwe­zig­heid van Lilie­s­food com­pen­seert; en (d) de link in de con­text van alge­me­ne bron­in­for­ma­tie staat.

Deze orga­ni­sa­ties mogen een link naar onze home­pa­ge plaat­sen, zolang de link (a) op geen enke­le manier mis­lei­dend is; (b) niet ten onrech­te spon­so­ring, goed­keu­ring of goed­keu­ring van de ver­bin­den­de par­tij en haar pro­duc­ten of dien­sten impli­ceert; en © past bin­nen de con­text van de site van de ver­bin­den­de partij.

Indien u een van de in para­graaf 2 genoem­de orga­ni­sa­ties bent en geïn­te­res­seerd bent in een link naar onze web­si­te, dient u ons hier­van op de hoog­te te stel­len door een e‑mail te stu­ren aan Lilie­s­food. Ver­meld uw naam, de naam van uw orga­ni­sa­tie, con­tact­in­for­ma­tie en de URL van uw site, een lijst van URL’s van­waar u wilt lin­ken naar onze web­si­te, en een lijst van de URL’s op onze site waar­naar u wilt lin­ken. Wacht 2–3 weken op een reactie.

Goed­ge­keur­de orga­ni­sa­ties mogen als volgt een hyper­link naar onze Web­si­te plaatsen:

Door gebruik te maken van onze bedrijfs­naam; of
Door het gebruik van de uni­form resour­ce loca­tor waar­naar wordt gel­inkt; of
Door het gebruik van een ande­re beschrij­ving van onze Web­si­te waar­naar wordt gel­inkt die logisch is bin­nen de con­text en het for­maat van de inhoud op de site van de lin­ken­de par­tij.
Gebruik van Liliesfood’s logo of ander art­work zal niet wor­den toe­ge­staan zon­der een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zon­der voor­af­gaan­de goed­keu­ring en schrif­te­lij­ke toe­stem­ming is het niet toe­ge­staan om fra­mes rond onze webpagina’s te maken die op eni­ger­lei wij­ze de visu­e­le pre­sen­ta­tie of het uiter­lijk van onze Web­si­te veranderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet ver­ant­woor­de­lijk voor eni­ge inhoud die op uw Web­si­te ver­schijnt. U gaat ermee akkoord ons te bescher­men en te ver­de­di­gen tegen alle claims die op uw Web­si­te ver­schij­nen. Er mogen geen links op een Web­si­te ver­schij­nen die kun­nen wor­den geïn­ter­pre­teerd als las­ter­lijk, obsceen of cri­mi­neel, of die inbreuk maken op, anders­zins in strijd zijn met, of plei­ten voor inbreuk op of ande­re schen­ding van de rech­ten van derden.

Uw Privacy

Lees Pri­va­cy­be­leid

Voorbehoud van rechten

Wij behou­den ons het recht voor om te ver­zoe­ken dat u alle links of een bepaal­de link naar onze Web­si­te ver­wij­dert. U stemt ermee in om onmid­del­lijk alle links naar onze Web­si­te op ver­zoek te ver­wij­de­ren. Wij behou­den ons ook het recht voor om deze alge­me­ne voor­waar­den en het link­be­leid op elk moment te wij­zi­gen. Door voort­du­rend te lin­ken naar onze Web­si­te, gaat u ermee akkoord gebon­den te zijn aan deze link­voor­waar­den en deze te volgen.

Als u een link op onze Web­si­te vindt die om wel­ke reden dan ook aan­stoot­ge­vend is, staat het u vrij om con­tact met ons op te nemen en ons hier­van op de hoog­te te stel­len. Wij zul­len ver­zoe­ken om links te ver­wij­de­ren in over­we­ging nemen, maar wij zijn niet ver­plicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garan­de­ren niet dat de infor­ma­tie op deze web­si­te cor­rect is, wij staan niet in voor de vol­le­dig­heid of juist­heid ervan, noch belo­ven wij ervoor te zor­gen dat de web­si­te beschik­baar blijft of dat het mate­ri­aal op de web­si­te up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maxi­maal toe­ge­staan door de toe­pas­se­lij­ke wet­ge­ving, slui­ten wij alle ver­kla­rin­gen, garan­ties en voor­waar­den met betrek­king tot onze web­si­te en het gebruik van deze web­si­te uit. 

Niets in deze disclaimer zal:

beper­ken of uit­slui­ten van onze of uw aan­spra­ke­lijk­heid voor over­lij­den of per­soon­lijk let­sel;
beper­ken of uit­slui­ten van onze of uw aan­spra­ke­lijk­heid voor frau­de of frau­du­leu­ze ver­keer­de voor­stel­ling van zaken;
onze of uw aan­spra­ke­lijk­heid beper­ken op een wij­ze die niet is toe­ge­staan onder de toe­pas­se­lij­ke wet­ge­ving; of
een van onze of uw aan­spra­ke­lijk­he­den uit te slui­ten die vol­gens de toe­pas­se­lij­ke wet­ge­ving niet mag wor­den uit­ge­slo­ten.
De beper­kin­gen en ver­bo­den van aan­spra­ke­lijk­heid in deze afde­ling en elders in deze dis­clai­mer: (a) zijn onder­wor­pen aan de voor­gaan­de para­graaf, en (b) van toe­pas­sing op alle aan­spra­ke­lijk­he­den die voort­vloei­en uit de dis­clai­mer, met inbe­grip van aan­spra­ke­lijk­he­den uit con­tract, uit onrecht­ma­ti­ge daad en voor schen­ding van de wet­te­lij­ke plicht.

Zolang de web­si­te en de infor­ma­tie en dien­sten op de web­si­te gra­tis wor­den ver­strekt, zijn wij niet aan­spra­ke­lijk voor enig ver­lies of scha­de van wel­ke aard dan ook.

error: Deze inhoud is beschermd!