Privacybeleid

Bij lilie­s­food, bereik­baar via liliesfood.be, is de pri­va­cy van onze bezoe­kers een van onze belang­rijk­ste pri­o­ri­tei­ten. Dit Pri­va­cy­be­leid docu­ment bevat soor­ten infor­ma­tie die door lilie­s­food ver­za­meld en opge­sla­gen wordt en hoe wij die gebruiken.

Privacy Policy
Pri­va­cy Policy

Indien u bij­ko­men­de vra­gen heeft of meer infor­ma­tie wenst over ons Pri­va­cy­be­leid, aar­zel dan niet ons te contacteren.

Dit Pri­va­cy­be­leid is enkel van toe­pas­sing op onze onli­ne acti­vi­tei­ten en geldt voor bezoe­kers van onze web­si­te met betrek­king tot de infor­ma­tie die zij delen en/of ver­za­me­len op lilie­s­food. Dit beleid is niet van toe­pas­sing op infor­ma­tie die offli­ne of via ande­re kana­len dan deze web­si­te wordt ver­za­meld. Ons Pri­va­cy­be­leid werd opge­steld met behulp van de H‑supertools Pri­va­cy­be­leid Generator.

Toestemming


Door onze web­si­te te gebrui­ken, stemt u in met ons Pri­va­cy­be­leid en gaat u akkoord met de voor­waar­den ervan.

Informatie die we verzamelen

De per­soon­lij­ke infor­ma­tie die u wordt gevraagd te ver­strek­ken, en de rede­nen waar­om u wordt gevraagd deze te ver­strek­ken, wor­den u dui­de­lijk gemaakt op het moment dat wij u vra­gen uw per­soon­lij­ke infor­ma­tie te verstrekken.

Als u recht­streeks con­tact met ons opneemt, kun­nen wij aan­vul­len­de infor­ma­tie over u ont­van­gen, zoals uw naam, e‑mailadres, tele­foon­num­mer, de inhoud van het bericht en/of de bij­la­gen die u ons stuurt, en even­tu­e­le ande­re infor­ma­tie die u wenst te verstrekken.

Wan­neer u zich regi­streert voor een Account, kun­nen wij u vra­gen om uw con­tact­in­for­ma­tie, waar­on­der zaken als naam, bedrijfs­naam, adres, e‑mailadres en telefoonnummer.

Hoe we uw informatie gebruiken


We gebrui­ken de infor­ma­tie die we ver­za­me­len op ver­schil­len­de manie­ren, waar­on­der om:

  • Onze web­si­te aan te bie­den, te behe­ren en te onderhouden
  • Ver­be­te­ren, per­so­na­li­se­ren, en uit­brei­den van onze website
  • Te begrij­pen en te ana­ly­se­ren hoe u onze web­si­te gebruikt
  • Ont­wik­ke­len van nieu­we pro­duc­ten, dien­sten, func­ties en functionaliteit
  • Met u te com­mu­ni­ce­ren, recht­streeks of via een van onze part­ners, onder meer voor klan­ten­ser­vi­ce, om u te voor­zien van upda­tes en ande­re infor­ma­tie met betrek­king tot de web­si­te, en voor mar­ke­ting- en promotiedoeleinden
  • U e‑mails te sturen
  • Frau­de opspo­ren en voorkomen

Logbestanden

lilie­s­food maakt gebruik van een stan­daard­pro­ce­du­re voor het gebruik van log­be­stan­den. Deze bestan­den log­gen bezoe­kers wan­neer ze web­si­tes bezoe­ken. Alle hos­ting­be­drij­ven doen dit en het is een onder­deel van de ana­ly­tics van hos­ting­dien­sten. De infor­ma­tie die door log­be­stan­den wordt ver­za­meld, omvat inter­net pro­to­col (IP)-adressen, brow­ser­ty­pe, Inter­net Ser­vi­ce Pro­vi­der (ISP), datum- en tijd­stem­pel, verwijzende/uitgaande pagina’s en even­tu­eel het aan­tal kliks. Deze zijn niet gekop­peld aan infor­ma­tie die per­soon­lijk iden­ti­fi­ceer­baar is. Het doel van deze infor­ma­tie is het ana­ly­se­ren van trends, het behe­ren van de site, het vol­gen van de bewe­gin­gen van gebrui­kers op de web­si­te en het ver­za­me­len van demo­gra­fi­sche informatie.

Cookies en webbakens

Net als elke ande­re web­si­te maakt lilie­s­food gebruik van ‘coo­kies’. Deze coo­kies wor­den gebruikt om infor­ma­tie op te slaan, zoals de voor­keu­ren van bezoe­kers en de pagina’s op de web­si­te die de bezoe­ker heeft bezocht of bezocht. Deze infor­ma­tie wordt gebruikt om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren door de inhoud van onze webpagina’s aan te pas­sen op basis van het brow­ser­ty­pe van de bezoe­kers en/of ande­re informatie.

Goog­le is een van de exter­ne leve­ran­ciers van onze site. Het gebruikt ook coo­kies, bekend als DART coo­kies, om adver­ten­ties te tonen aan onze site bezoe­kers op basis van hun bezoek aan www.website.com en ande­re sites op het inter­net. Bezoe­kers kun­nen er ech­ter voor kie­zen het gebruik van DART-coo­kies uit te scha­ke­len door het pri­va­cy­be­leid van het adver­ten­tie- en inhouds­net­werk van Goog­le te bezoe­ken op de vol­gen­de URL — https://policies.google.com/technologies/ads

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Onze Advertentie Partners

Som­mi­ge adver­teer­ders op onze site kun­nen coo­kies en web bea­cons gebrui­ken. Onze recla­me­part­ners staan hier­on­der ver­meld. Elk van onze recla­me­part­ners heeft zijn eigen Pri­va­cy­be­leid voor zijn beleid inza­ke gebrui­kers­ge­ge­vens. Om de toe­gang te ver­ge­mak­ke­lij­ken, heb­ben we hier­on­der een hyper­link naar hun web­si­te opgenomen.

Goog­le : https://policies.google.com/technologies/ads

WPForms en WPMailSMTP : https://wpforms.com/ https://wpmailsmtp.com/

KINSTA WEBHOSTING : https://kinsta.com/nl/

PERFMATTERS : Perfmatters.com

Gene­ra­te­Press : GeneratePress.com

Gene­ra­te­Blocks : GenerateBlocks.com

GDPR-privacybeleidsfragmenten

Op onze site kan u but­tons vin­den voor “delen op soci­a­le media. Via deze but­tons kun­nen we gege­vens ver­za­me­len via Goog­le ana­ly­tics., en wor­den gege­vens ver­za­meld door het bedrijf ach­ter de soci­a­le media zelf. Het betreft Uw naam, onli­ne gege­vens, IP-adres.De infor­ma­tie die door log­be­stan­den wordt ver­za­meld, omvat inter­net pro­to­col (IP)-adressen, brow­ser­ty­pe, Inter­net Ser­vi­ce Pro­vi­der (ISP), datum- en tijd­stem­pel, verwijzende/uitgaande pagina’s en even­tu­eel het aan­tal kliks. Lilie­s­food heeft geen toe­gang of con­tro­le over deze coo­kie­sen log­be­stan­den die wor­den gebruikt door der­den. En dat we ook niet ver­ant­woor­de­lijk gesteld kun­nen wor­den aan wel­ke gevol­gen dit ook kan heb­ben als u via een Link of but­ton op Liliesfood.be op een part­ner­si­te of web­si­te van der­den terecht­komt en hier ver­der gevolg aan geeft.

AFFILIATE PROGRAMMA’S

Onze web­si­te neemt deel aan Affi­li­a­te Programma’s. Affi­li­a­te programma’s bie­den de eige­naars van web­si­tes de moge­lijk­heid inkom­sten te gene­re­ren uit recla­me en ver­wij­zin­gen naar adver­teer­ders. De pro­duc­ten die op deze web­si­te wor­den bespro­ken zijn op eigen kos­ten aan­ge­schaft – ten­zij anders vermeld.


Advertentie partners Privacy Beleid

Der­de-par­tij adver­ten­tie-ser­vers of adver­ten­tie-net­wer­ken maken gebruik van tech­no­lo­gie­ën zoals coo­kies, JavaScript of Web Bea­cons die wor­den gebruikt in hun res­pec­tie­ve adver­ten­ties en links die wor­den weer­ge­ge­ven op lilie­s­food, die recht­streeks naar de brow­ser van gebrui­kers wor­den ver­zon­den. Zij ont­van­gen auto­ma­tisch uw IP-adres wan­neer dit gebeurt. Dit zijn tech­no­lo­gie­ën die gebruikt wor­den om de effec­ti­vi­teit van hun recla­me­cam­pag­nes te meten en/of om de recla­me-inhoud die je te zien krijgt op web­si­tes die je bezoekt te personaliseren.

Lilie­s­food heeft geen toe­gang heeft of con­tro­le over deze coo­kies die wor­den gebruikt door der­den adver­teer­ders. En dat we ook niet ver­ant­woor­de­lijk gesteld kun­nen wor­den aan wel­ke gevol­gen dit ook kan heb­ben als u via een Link op Liliesfood.be op een part­ner­si­te of web­si­te van der­den terecht­komt en hier ver­der gevolg aan geeft.

Privacybeleid van derden

Het Pri­va­cy­be­leid van lilie­s­food is niet van toe­pas­sing op ande­re adver­teer­ders of web­si­tes. Daar­om raden wij u aan om de res­pec­tie­ve­lij­ke Pri­va­cy Beleid van deze der­de par­tij ad ser­vers te raad­ple­gen voor meer gede­tail­leer­de infor­ma­tie. Het kan hun prak­tij­ken en instruc­ties over hoe de opt-out van bepaal­de opties bevatten.

U kunt ervoor kie­zen om coo­kies uit te scha­ke­len via uw indi­vi­du­e­le brow­ser opties. Voor meer gede­tail­leer­de infor­ma­tie over het beheer van coo­kies met spe­ci­fie­ke web­brow­sers, kunt u terecht op de res­pec­tie­ve web­si­tes van de browsers.

CCPA-privacyrechten (Verkoop mijn persoonlijke informatie niet)

Onder de CCPA, naast ande­re rech­ten, heb­ben con­su­men­ten het recht om:

Een bedrijf dat per­soon­lij­ke gege­vens van con­su­men­ten ver­za­melt te vra­gen de cate­go­rie­ën en spe­ci­fie­ke per­soon­lij­ke gege­vens bekend te maken die een bedrijf over con­su­men­ten heeft verzameld.

Een bedrijf te ver­zoe­ken alle per­soon­lij­ke gege­vens over de con­su­ment die een bedrijf heeft ver­za­meld, te wissen.

Vra­gen dat een bedrijf dat de per­soon­lij­ke gege­vens van een con­su­ment ver­koopt, de per­soon­lij­ke gege­vens van de con­su­ment niet verkoopt.

Als u een ver­zoek indient, heb­ben wij een maand de tijd om u te ant­woor­den. Als u een van deze rech­ten wilt uit­oe­fe­nen, kunt u con­tact met ons opnemen.

GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

Wij wil­len er graag voor zor­gen dat u vol­le­dig op de hoog­te bent van al uw rech­ten op het gebied van gege­vens­be­scher­ming. Elke gebrui­ker heeft recht op het volgende:

Het recht op toe­gang — U hebt het recht om kopie­ën van uw per­soon­lij­ke gege­vens op te vra­gen. Wij kun­nen u een klei­ne ver­goe­ding vra­gen voor deze dienst.

Het recht op rec­ti­fi­ca­tie — U hebt het recht te ver­zoe­ken dat wij de gege­vens cor­ri­ge­ren die vol­gens u onjuist zijn. U hebt ook het recht om te ver­zoe­ken dat wij de infor­ma­tie aan­vul­len die vol­gens u onvol­le­dig is.

Wis­sen van uw gege­vens — U hebt het recht om te ver­zoe­ken dat wij uw per­soons­ge­ge­vens wis­sen, onder bepaal­de voorwaarden.

Het recht om uw gege­vens te beper­ken — U kan ons ver­zoe­ken dat wij de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens onder bepaal­de voor­waar­den beperken.

U kan bezwaar maken — U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens, onder bepaal­de voorwaarden.

Uw gege­vens over­dra­gen — U hebt het recht om ons te ver­zoe­ken de door ons ver­za­mel­de gege­vens onder bepaal­de voor­waar­den over te dra­gen aan een ande­re orga­ni­sa­tie of recht­streeks aan u.

Als u een ver­zoek indient, heb­ben wij één maand de tijd om u te ant­woor­den. Als u een van deze rech­ten wilt uit­oe­fe­nen, neem dan con­tact met ons op.

Informatie over kinderen

Een ander deel van onze pri­o­ri­teit is het toe­voe­gen van bescher­ming voor kin­de­ren tij­dens het gebruik van het inter­net. We moe­di­gen ouders en voog­den aan om hun onli­ne acti­vi­tei­ten te obser­ve­ren, eraan deel te nemen en/of ze te con­tro­le­ren en te begeleiden.

Lilie­s­food ver­za­melt niet bewust Per­soon­lij­ke Iden­ti­fi­ceer­ba­re Infor­ma­tie van kin­de­ren onder de leef­tijd van 13. Als u denkt dat uw kind dit soort infor­ma­tie op onze web­si­te heeft ver­strekt, raden wij u ten sterk­ste aan onmid­del­lijk con­tact met ons op te nemen en wij zul­len ons best doen der­ge­lij­ke infor­ma­tie onmid­del­lijk uit onze bestan­den te verwijderen.

error: Deze inhoud is beschermd!