Peter Goossens…Doopvader van de Belgische gastronomie.

#My Kitchen Heroes — 8

Peter Goos­sens, gebo­ren in 1964 in Zot­te­gem. Al van jongs af aan had hij zijn eigen res­tau­rant. Het was in de laat­ste jaren van mijn oplei­ding aan de hotel­school dat zijn naam mij voor het eerst ter oren kwam. Hij werd in 2005 bekroond met zijn 3de Miche­l­in­ster, en was hier­mee de jong­ste Bel­gi­sche Chef die deze eer te beurt viel.

Peter ademt de Bel­gi­sche gas­tro­no­mie. Een doop­va­der die we als ‘foodie’ maar al te graag heb­ben. Hij heeft ons immers zoveel bijgebracht 

Peter Goossens - Hof van Cleve
Peter Goos­sens

Carrière

Peter Goos­sens stu­deer­de aan de hotel­school Ter Dui­nen in Koksij­de. Hier­na ruil­de hij Bel­gië in voor Frank­rijk en liep er sta­ges in ver­schil­len­de res­tau­rants. Le Pré Cate­lan in Parijs was de eer­ste plaats, gevolgd door res­tau­rants als Lenô­tre, Pavil­lon d’E­ly­s­ée, Blanc in Thois­sey en bij Byblos in Saint Tropez.

Een stage weetje…

Peter weet als geen ander dat sta­ges er zijn om te leren…En bij het leer­pro­ces gebu­ren er soms onge­luk­ken. Hij sneed zich­zelf de pees van zijn mid­del­vin­ger door en kan sinds­dien zijn vin­ger aan de lin­ker­hand niet meer strekken.

Hof van Cleve
Hof van Cleve

Peter Goossens — Hof van Cleve

In 1987 was het dan zover en werd hij eige­naar van het res­tau­rant in Krui­sem dat hij in 1992 ver­an­der­de in het hui­di­ge “Hof van Cle­ve”!

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Tot op van­daag baat hij het res­tau­rant uit met z’n vrouw Lie­ve. Sinds het begin staat culi­nair genot cen­traal in het res­tau­rant. Peter, z’n vrouw en het hele team van het Hof stre­ven naar een totaal­be­le­ving. Pas als u als klant geluk­kig, geïn­spi­reerd en met een glim­lach weer naar bui­ten stapt, berei­ken zij hun doel:
“van culi­nai­re top­ge­rech­ten een totaal­er­va­ring maken”.

En dat het hun lukt mag wel dui­de­lijk zijn…

Peter en Lieve
Peter en Lieve

Peter Goossens vs Michelin en GaultMillau.

In 1994 kreeg zijn res­tau­rant een Miche­l­in­ster. De twee­de Miche­l­in­ster werd in 1998 gege­ven. En in 2005 werd Goos­sens de jong­ste Bel­gi­sche chef-kok die drie Miche­l­in­ster­ren had gekre­gen. Tot op van­daag behoud Peter Goos­sens zijn ster­ren. Dat alleen al is meer dan een topprestatie!

De tegen­han­ger van Miche­lin, Gault­Mil­lau erken­de Peter al in 1991 met 15/20 en twee koks­mut­sen. In 1994 werd dit 17/20 en drie koks­mut­sen. De vier­de koks­muts en 19/20 volg­den in 2000. In 2004 werd hij Chef van het jaar en sinds­dien heeft hij een beoor­de­ling van 19,5/20.

Als je dit bekijkt dan weet je dat hij al meer dan 20 jaar mee­draait aan de top van de gastronomie.

Peter Goos­sens — “Res­tau­rant­be­le­ving moet een feest zijn!”

Liefde voor het vak

Zoals onze slo­gan pronkt onder ons logo : “Coo­king with love, pro­vi­des food for the soul!”. Je kan er niet omheen maar Peter Goos­sens beli­chaamt deze slo­gan. Het is anders gewoon onmo­ge­lijk om de hoge stan­daard te behou­den die Peter de dag van van­daag nog steeds brengt.

Metro’s “Chef maga­zi­ne” vroeg hem vorig jaar nog ach­ter het geheim van zijn suc­ces. Dit was toen zijn antwoord :

““Ik weet niet of het een geheim is, maar ik zou eigen­lijk spon­taan wil­len ant­woor­den: de lief­de. Ik hou van mijn vak, van alles dat goed loopt en van de men­sen die bij ons komen eten. Je kunt dit metier, dat nog steeds bij­zon­der veel­ei­send is, nooit vol­hou­den zon­der goes­ting, zon­der ple­zier. Maar om zo lang aan de top te blij­ven mee­draai­en, moet je je ook goed omrin­gen. Je moet je team nauw­keu­rig en pre­cies kie­zen en goed behan­de­len. Zowel de men­sen in de keu­ken als die in de zaal.”

Andere uitdagingen

In al de voor­bij jaren heeft Peter Goos­sens ook niet stil geze­ten. Bui­ten de vele prij­zen en nomi­na­ties die hij ver­kre­gen en ver­diend heeft, zijn er ook wel wat nieu­we en com­mer­ci­ë­le uit­da­gin­gen geweest. 

In 2006–2008 was hij advi­seur voor de “Muse­um Bras­se­rie” in Brus­sel. Ook is Goos­sens sinds 2008 culi­nair advi­seur bij “Uni­lever”.

In 2008 lan­ceer­de hij zijn culi­nai­re tv-programma’s op VTM “Mijn Res­tau­rant” en in 2009 “De Bes­te Hob­by­kok van Vlaan­de­ren”. Later maak­te hij nog twee tv-programma’s “Mees­ter­lij­ke Klas­sie­kers” in 2010 en “De keu­ken van de Mees­ter” in 2011.

In 2014 richt­te Goos­sens de Flan­ders Food Aca­de­my op en werd hij hoofd van de Flan­ders Food Faculty.

In 2010 richt­te hij samen met Stu­dio 100 het culi­nai­re tv-kanaal Njam! op.

In 2011–2019 was hij de voor­zit­ter van het Bocu­se d’Or Team België.

Sinds 2000 is hij lid van Mas­ter­cooks of Bel­gi­um.

Meesterlijke klassiekers

In 2010 star­te Peter Goos­sens samen met stu­dio 100 de digi­ta­le zen­der “Njam-tv” op. Njam — tv beperkt zich enkel tot culi­nai­re pro­gram­ma’s, en Peter bracht er zelf zijn “Mees­ter­lij­ke klas­sie­kers”. Voor mij per­soon­lijk was dit gewel­di­ge tele­vi­sie. Ik ben zelf fan van onze klas­sie­ke Bel­gi­sche keu­ken, en ik hou er van om dit te bekij­ken. Zeker omdat al de klas­sie­ke recep­ten uit de doe­ken gedaan wor­den door de groot­mees­ter himself! Stoof­vlees, Chi­con gra­tin, gar­naal­k­ro­ket­ten, sole munie­re…noem maar op. Heel wat klas­sie­kers pas­seer­de de revue. Nadat het klas­siek gerecht bereidt was liet hij ons zijn moder­ne ‘Hof van Cle­ve’ ver­sie zien van het­zelf­de gerecht.

Ik ver­ge­lijk hau­te cui­si­ne graag met hau­te cou­tu­re: het is ver­an­kerd in een tra­di­tie waar­aan je een per­soon­lij­ke toets geeft. Er bestaat geen ver­nieu­wing zon­der traditie.”

Peter Goos­sens • Hof van Cleve

Podcast — Peter Goossens

In 2021 zat Sabi­ne Goet­hals aan tafel met Peter Goos­sens. Een gesprek over zijn stu­den­ten­tijd aan Hotel­school Ter Dui­nen vol van ‘deug­nie­te­rij­en’ maar ook van ‘vak­ken­nis opdoen’, over hoe hij op zijn 23ste een res­tau­rant over­nam, over wat hij denkt én recht­toe recht­aan zegt over zijn eigen gas­tro­no­mi­sche iden­ti­teit. Dit gesprek werd in een pod­cast gego­ten voor Satel­li­te Gour­met, een pro­duc­tie van View­falls. En dit is ook te bekij­ken via You­tu­be. Het is een beet­je een samen­vat­ting van ons verhaal…zalig om naar te luis­te­ren voor de geïnteresseerden.

Pod­cast Peter Goossens

Tot slot

Dat hij voor velen een bron van inspi­ra­tie is dat is van­zelf­spre­kend. Zelf zie ik hem als een mees­ter­chef, die het zijn taak ook vind om zijn ken­nis en ‘know how’ te delen met ande­ren. De jon­ge gar­de een duw in de rug geven om hun eigen ver­haal te schrij­ven. Een ver­haal waar­in ook zijn 5 basis­pij­lers in de keu­ken cen­traal staan. Het pro­duct, de cui­s­son, de saus, de gar­ni­tuur en de pre­sen­ta­tie. Dit gecom­bi­neerd met tra­di­tie. Gerech­ten star­ten immers altijd van­uit een basis. En het is die basis die hij nooit heeft ver­loo­chend! Lief­de voor het vak noemt dat! 

Peter Goossens…We salu­te you! 

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!