GaultMillau en Michelin, de top culinaire recensenten.

Gault­mil­lau en Miche­lin zijn wereld­wijd de bekend­ste recen­sen­ten op culi­nair en gas­tro­no­misch vlak. Onze per­soon­lij­ke res­tau­ran­t­er­va­ring daar­en­te­gen ver­schilt nog wel eens. Wat voor de ene top is, is mis­schien voor de ande­re maar van een laag niveau. De erva­ring die je hebt is heel persoonlijk.

Maar … neem de com­bi­na­tie van :

  • kwa­li­ta­tief goe­de gerechten
  • een cre­a­tie­ve chef
  • een inno­va­tie­ve aanpak
  • een fij­ne, gast­vrije sfeer

dan kan je toch zeg­gen dat deze zaken bij­dra­gen aan de waar­de­ring van een res­tau­rant of hotel.

Er zijn dan instan­ties als Gault­Mil­lau en Miche­lin die, aan de hand van een aan­tal vas­te cri­te­ria, een waar­de­oor­deel uit­bren­gen over hun “bes­te” restaurants.

Ze han­te­ren hier­voor wel hun eigen nor­men, maar bei­den geven ze hier­voor een gids uit met daar­in hun “top” etablissementen.

Het verschil tussen Gaultmillau en Michelin.

Michelinsterren

Miche­lin begon reeds in 1900 met het uit­ge­ven van gid­sen om chauf­feurs te wij­zen op res­tau­rants en hotels in Frank­rijk. Deze gid­sen waren alle kos­te­loos. Het ver­haal gaat dat de gebroe­ders Miche­lin een gara­ge bezoch­ten en zagen dat hun gid­sen wer­den gebruikt als onder­steu­ning van hun werkbanken. 

Rond 1926 intro­du­ceer­de men dan de eer­ste miche­lin­gids met de eer­ste ster voor res­tau­rants. Later in de jaren der­tig wer­den de twee­de en der­de ster toegevoegd.

De jaar­lijks ver­schij­nen­de Rode Gid­sen van Miche­lin, “Le Gui­de Miche­lin”, bevat­ten een selec­tie van hotels en restaurants.

De hotels en res­tau­rants zijn qua com­fort en inrich­ting geklas­seerd met huis­jes (voor de hotels) en bestek­jes (voor de res­tau­rants). Het gaat van één huis­je / bestek­je voor een­vou­di­ge gele­gen­he­den tot vijf voor de abso­lu­te luxe klas­se. Die inde­ling staat ech­ter los van de toe­ken­ning van Miche­l­in­ster­ren, want die heb­ben voor­na­me­lijk met de kwa­li­teit van het eten te maken.Een res­tau­rant kan 1, 2 of zelfs 3‑sterren in ont­vangst nemen afhan­ke­lijk van de cri­te­ria waar­aan wordt vol­daan. Kwa­li­teit, tech­niek, per­soon­lijk­heid en con­sis­ten­tie in de gerech­ten, zijn de cri­te­ria waar­op Miche­lin een res­tau­rant beoordeeld.

Res­tau­rants wor­den ‑behal­ve door de hoofd­in­spec­teur- meest­al ano­niem bezocht, wat wil zeg­gen dat de Miche­lin-inspec­teur zich­zelf niet bekend­maakt. Bij het ver­schij­nen van de jaar­lijk­se Miche­lin­gids is er aan­dacht in de pers voor de toe­ken­ning van sterren.

Het ver­krij­gen van een nieu­we ster wordt door veel chefs als een bewijs van waar­de­ring beschouwd en kan de omzet van het res­tau­rant omhoog drij­ven. Omge­keerd kan het ver­lies van een ster nade­lig zijn voor de repu­ta­tie van het res­tau­rant. Daar­om wordt wel­eens gezegd dat het een gro­te­re uit­da­ging is om Miche­l­in­ster­ren te behou­den dan er een te krijgen.

De restaurantbeoordeling

Eén ster : Een uit­ste­ken­de keu­ken in zijn cate­go­rie (Une très bon­ne table dans sa caté­go­rie).

Twee ster­ren : Een ver­fijn­de keu­ken die een omweg waard is (Table excel­len­te, méri­te un détour).

Drie ster­ren : Een uit­zon­der­lij­ke keu­ken die een reis waard is (Une des meil­leures tables, vaut le voy­a­ge).

BIB Gourmand van Michelin

Naast ster­ren en bestek­jes, heeft Miche­lin ook de Bib Gour­mand. De afkor­ting “Bib” komt van Biben­dum, het Michelin-mannetje.

Een Bib Gour­mand geeft aan dat een top­res­tau­rant een pri­ma maal­tijd ser­veert onder € 37 (exclu­sief dran­ken). Een res­tau­rant kan geen ster en een Bib Gour­mand te gelijk heb­ben. Sinds 2021 werd als grens­be­drag € 39 gehanteerd.

Miche­lin heeft het zelf over ”res­tau­rants die bekend staan om hun gene­ro­si­teit en gewel­di­ge prijs-kwa­li­teit­ver­hou­ding. Res­tau­rants kun­nen geen Bib Gour­mand en ster tege­lijk hebben!

Een ‘Bib Gour­mand’ staat dus ook voor de prijs/kwaliteitverhouding maar dan met een tame­lijk lage prijs in abso­lu­te zin.

Op de web­si­te van Miche­lin zijn in 2021 de Bib Gour­mand res­tau­rants te vinden.

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Michelin — De waanzin van perfectie.

Hier­on­der kan U een you­tu­be video bekij­ken (in het Engels), waar je een inzicht krijgt op de wereld van Miche­lin-gids, hun inspec­teurs en hun Michelinsterren. 

Iemand die ook wel eens tegen de sche­nen van Miche­lin durf­de schop­pen was Mar­co Pier­re Whi­te. Hij kreeg in 1987 zijn eer­ste ster en wordt nog steeds beschouwd als één van de eer­ste top­chefs die een Miche­l­in­ster behaalde.

GaultMillau

Ook het Fran­se bedrijf Gault­Mil­lau brengt elk jaar per land, een nieu­we gas­tro­no­mie­gids uit. Dit doen zij niet met ster­ren, maar met punten.

De Fran­se jour­na­lis­ten Hen­ri Gault en Chris­ti­an Mil­lau gaven in 1969 een tijd­schrift uit met beoor­de­lin­gen van res­tau­rants in hun land. Enke­le jaren later zet­ten ze het tijd­schrift om in een jaar­lijk­se gids. In de jaren ’70 omarm­den ze “la Nou­vel­le Cui­si­ne”, ter­wijl de Miche­lin­gids bleef vast­hou­den aan de klas­sie­ke Fran­se keuken.

Sinds 2008 ver­schijnt een gecom­bi­neer­de gids met beoor­de­lin­gen voor Bel­gië en Luxemburg.

Jaar­lijks wordt ter gele­gen­heid van HORECA EXPO GENT de Gault­Mil­lau – Belux-gids voor­ge­steld aan de culi­nai­re wereld en aan de gespe­ci­a­li­seer­de pers.

Gault­Mil­lau gaat tij­dens de beoor­de­ling nog altijd uit van de top!

Alles moet klop­pen als zij komen beoor­de­len. Zij kij­ken naar de cui­s­sons (de garing van vlees of vis), de ingre­di­ën­ten, de smaak en pre­sen­ta­tie. Maar ook naar de ont­vangst, de wijn-spijs­ad­vie­zen, hoe­veel dagen per week de zaak geo­pend is, en of de chef zelf ook aan­we­zig is. 

Ver­der spe­len de stoe­len, de aan­dacht, timing en sfeer ook een belang­rij­ke rol. 

Gault­Mil­lau kijkt tot in detail, ter­wijl Miche­lin toch meer naar het alge­he­le plaat­je kijkt.

De Gault­Mil­lau-gids bevat beoor­de­lin­gen van res­tau­rants (door mid­del van sym­bo­li­sche koks­mut­sen) en hotels en kent een beoor­de­ling toe van pun­ten op een schaal van 20.

De gids geldt als een con­cur­rent van de Michelingids

Ook reikt Gault­Mil­lau jaar­lijks ver­schil­len­de prij­zen uit, zoals de ‘Chef van het Jaar’, ‘Som­me­lier van het Jaar’, ‘Res­tau­rant van het Jaar’ en ‘Hotel van het Jaar’.

De GaultMillau punten
  • 10, 11 en 12: Res­tau­rant van een eer­lijk tot inte­res­sant niveau
  • 13 en 14: Goe­de, ver­zorg­de tafel, betrouw­baar en soms origineel
  • 15 en 16: Res­tau­rant of bras­se­rie die een bij­zon­de­re keu­ken brengt
  • 17 en 18: Zeer gro­te tafel, memo­ra­be­le herinneringen
  • 19 en 20: De onbe­twist­ba­re top

En kant­te­ke­ning die we hier­bij wel moe­ten maken is dat er nog een klei­ne wij­zi­ging gebeurd is. Vroe­ger kre­gen res­tau­rants al eens een duim als quo­te­ring. Dat is nu weg­ge­val­len en een 12/20 gewor­den. En nog een nieu­wig­heid: van­af 15/20 wor­den nu ook hal­ve pun­ten gege­ven. Van­daar ook dat er ook sco­res zijn als 15,5 of 16,5 of 17,5. 

Conclusie

Over de res­tau­rants dur­ven bei­de gid­sen al eens van mening ver­schil­len. Elk heb­ben ze dan ook hun aan­han­gers en verwerpers.

Opval­lend is dat de abso­lu­te top door bei­den wordt erkend. Al durf­de Gault­Mil­lau de voor­bije jaren hun recen­sies veel kri­ti­scher aan­pak­ken dan Miche­lin dat deed. Kijk bij­voor­beeld naar res­tau­rant “De kar­me­liet” van Geert van Hec­ke. Miche­lin bleef dat tot op het ein­de drie ster­ren geven, ter­wijl hun tegen­han­ger hier toch wel anders recenseerde.

Feit is ook dat Gault­Mil­lau hon­der­den eet­ge­le­gen­he­den opsomt en ver­noemt, de lijst van Miche­lin is sowie­so veel beperkter.

De Gids Gault­Mil­lau is bij ons nu al reeds zo een 20 jaar op de markt. En dit zowel in een Neder­lands­ta­li­ge als in een Frans­ta­li­ge ver­sie, waar­van de voor­ver­koop al goed is voor ruim 30.000 exemplaren.

De beoor­de­lin­gen zijn geba­seerd op 1.280 res­tau­rant­be­zoe­ken, in Bel­gië en Luxemburg.

We kun­nen wel stel­len dat Miche­l­in­ster­ren de stout­ste droom blij­ven van elke kok, maar dat zeker ook de koks­mut­sen van Gault­mil­lau een gegeerd goed zijn. 

Laat me ein­di­gen zoals ik mijn ver­haal begon­nen ben…onze per­soon­lij­ke res­tau­rant­be­le­ving zal voor ieder­een anders zijn.

Les goûts et les cou­leurs ne se dis­cu­tent pas.

Sma­ken ver­schil­len nou eenmaal…

Reac­ties zijn wel­kom onder deze pagi­na! Heb je zelf een gerecht wat Miche­lin of Gault­Mil­lau — waar­dig is? Wil je dit toe­voe­gen aan onze recep­ten? Dat kan hier!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!