Marco Pierre White…De duivel in de keuken!

#My Kitchen Heroes — 2

marco pierre white knorr recipes
Mar­co Pier­re White

Mar­co Pier­re Whi­te staat bekend als het “enfant ter­ri­ble” van de moder­ne gas­tro­no­mie — een cli­ché dat al heel lang op hem van toe­pas­sing is. Maar de titel is niet over­dre­ven voor een won­der­kind dat ooit Har­veys, een van Enge­lands meest ico­ni­sche res­tau­rants, leid­de. In die peri­o­de werk­te hij samen met befaam­de chefs als Gor­don Ramsay, Hes­ton Blu­ment­hal en Robert Reid. 

Het begin

Mar­co Pier­re Whi­te werd gebo­ren in Leeds op 11 decem­ber 1961, als der­de van vier zonen. Whi­te is Schots van vaders­kant en zijn moe­der, die stierf toen hij nog een kind was, was Ita­li­aans. Kort nadat hij de mid­del­ba­re school in Leeds, Aller­ton (waar hij in 1961 werd gebo­ren) had ver­la­ten zon­der eni­ge kwa­li­fi­ca­ties, besloot hij kok te wor­den, net als zijn vader.

Toen hij als 16-jari­ge met “£7.36, een doos boe­ken en een zak kle­ren” in Lon­den aan­kwam, begon hij zijn klas­sie­ke oplei­ding als keu­ken­hulp bij “Le Gavro­che” onder de legen­da­ri­sche Fran­se maes­tros Albert en Michel Roux. 

Mar­co liep sta­ge in de keu­ken van het St Geor­ge Hotel in Har­ro­ga­te, North York­shi­re en later in de Box Tree in Ilkley, West York­shi­re. Hij ver­volg­de zijn oplei­ding bij Pier­re Koff­man in “La Tan­te Clai­re” en bij de beroem­de Ray­mond Blanc in Le Manoir. Hij werk­te ook in een reeks veel­ge­pre­zen eet­ge­le­gen­he­den voor­dat hij zijn eigen zaak opende.

Marco Pierre White nu
Mar­co Pier­re White

Michelinsterren

In 1987 open­de hij “Har­vey’s” in Wands­worth Com­mon, Lon­den, waar hij vrij­wel met­een zijn eer­ste Miche­l­in­ster won, en een jaar later zijn tweede.

Later werd hij chef-kok van “The Res­tau­rant : Mar­co Pier­re Whi­te”, in de eet­zaal van het voor­ma­li­ge Hyde Park Hotel. Het was hier dat hij zijn der­de Miche­l­in­ster in de wacht sleep­te. Whi­te was toen 33, en zo werd hij de jong­ste chef-kok ooit die drie Miche­l­in­ster­ren in de wacht sleepte.

Tij­dens zijn car­ri­è­re was Whi­te ver­ant­woor­de­lijk voor het weer op de kaart zet­ten van de Brit­se culi­nai­re sce­ne. Zijn vuri­ge aard uit­te zich zowel in zijn gedrag als in gedurf­de gerech­ten, maar hij zocht altijd naar klas­sie­ke en ver­fijn­de recep­ten. U moet weten, Whi­te zet­te regel­ma­tig klan­ten uit zijn res­tau­rants en zag af van de drie Miche­l­in­ster­ren die zijn zelf­be­noem­de Lon­den­se res­tau­rant kreeg.

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Celebrity chef en ondernemer

Het lijdt geen twij­fel dat hij de Brit­se keu­ken heeft ver­an­derd en gevormd, want vóór hem sprak nie­mand over eten van het Brit­se eiland. Hij wordt beschouwd als de bes­te chef-kok van zijn gene­ra­tie en wordt zelfs van­daag nog de eer­ste cele­bri­ty chef-kok van de Brit­se res­tau­rant sce­ne genoemd.

Whi­te heeft ook deel­ge­no­men aan ver­schil­len­de Tv-shows. In sep­tem­ber 2007 was hij de chef-kok in ITV’s tele­vi­sie­se­rie Hell’s Kit­chen. Maar zijn vuri­ge karak­ter en opmer­kin­gen heb­ben ook daar weer roet in het eten gegooid en kwam hij in opspraak door een aan­tal uit­spra­ken die hij deed. Maar toch, Whi­te keer­de terug op de scher­men van ITV om de 4e serie van Hell’s Kit­chen te pre­sen­te­ren in 2009.

Whi­te pre­sen­teer­de Hell’s Kit­chen Austra­lia voor het Seven Net­work dat in 2017 werd uit­ge­zon­den. Na opmer­kin­gen van Mas­ter­chef-jury­lid Matt Pres­ton over White’s zoon die 500.000 dol­lar van zijn vaders geld uit­gaf aan drugs en pros­ti­tu­tie, deed Whi­te als ver­gel­ding mee aan dit riva­li­se­ren­de programma.

Ook ande­re tv-shows pas­seer­de zijn revue, denk maar aan “the chop­ping block”, Mas­ter­chef Austra­lia en zijn eigen Mar­co Pier­re white’s Kit­chen Wars. 

Even opgebrand

Maar de roem heeft hem ook pijn gedaan. In 1990 leed Whi­te aan uit­put­ting en hoge bloed­druk, wat leid­de tot een her­stel­pe­ri­o­de in Frank­rijk. Negen jaar later gaf hij zijn Miche­lin-ster­ren terug en kon­dig­de aan zich uit de keu­ken terug te trek­ken en res­tau­ra­teur te wor­den — op 23 decem­ber kook­te hij zijn laat­ste maal­tijd voor een beta­len­de klant in de Oak Room. 

Samen met Jim­my Lahoud richt­te hij Whi­te Star Line Ltd op, die ze enke­le jaren samen uit­baat­ten tot ze in 2007 hun samen­wer­king beëin­dig­den. Res­tau­rants met zijn naam wer­den fran­chi­se­mer­ken die door der­den in het hele Ver­e­nigd Konink­rijk wer­den geëx­ploi­teerd — en waar Whi­te het menu­ont­werp en som­mi­ge ont­wik­ke­lin­gen voor zijn reke­ning neemt.

Marco Pierre White franchise logo
Mar­co Pier­re Whi­te fran­chi­se logo

Boeken en merchandise

Ook heeft Whi­te wel wat boe­ken uit­ge­ge­ven en zich gewaagd aan het uit­bren­gen van ande­re “mer­chan­di­se” zoals zijn eigen Gin.

Marco Pierre White Gin
MPW Gin

Het boek “Whi­te Heat” dat hij schreef is een kook­boek gepu­bli­ceerd in 1990. Het bevat zwart-wit foto’s van Bob Car­los Clar­ke. Het is gedeel­te­lijk auto­bi­o­gra­fisch, en zijn de eer­ste memoi­res van de chef-kok. Het boek wordt van­daag de dag genoemd als van invloed op de car­ri­è­res van ver­schil­len­de Miche­lin-ster­ren en cele­bri­ty chefs, en werd door een cri­ti­cus omschre­ven als “moge­lijk het meest invloed­rij­ke recep­ten­boek van de laat­ste 20 jaar”. Het werd opnieuw uit­ge­bracht bij de 25e ver­jaar­dag van het boek. Whi­te Heat vangt de magie en de geest van Mar­co Pier­re Whi­te in het heetst van zijn keuken.

White heat by Marco pierre white

Whi­te Heat is an edi­fying read…a book that breaks new ground.’ 

Time Out

Whi­te Heat is as unli­ke any pre­vious­ly publis­hed cook book as Mar­co is unli­ke any run-of-the-mill chef.’ 

Sun­day Telegraph

Won­der­ful­ly illu­stra­ted with pho­to­graphs by Bob Car­los Clarke…this will sit equal­ly well on your cof­fee table or kit­chen worktop.’ 

GQ

De dagen van White Heat 

in foto’s

De dagen van White heat
Whi­te heat

De dagen van White heat
De dagen van Whi­te heat

Whi­te heat

De dagen van White heat
De dagen van Whi­te heat

De dagen van White heat
Whi­te heat

De dagen van White heat
De dagen van Whi­te heat

De dagen van White heat
Whi­te heat

De dagen van White heat
De dagen van Whi­te heat

Andere boeken door Marco Pierre White

Mar­co heeft tal van boe­ken uit­ge­bracht, ik lijst er enke­le op.

Controverse

“Mar­co Pier­re Whi­te Knorr recipes”.…hier is wel wat om te doen geweest. De ster­ren­chef heeft een tijd beslist om Brit­se recla­mes voor “Knorr bouil­lon­blok­jes en bouil­lon­ke­tel­tjes” te maken, een merk van Unilever. 

De kri­tiek die hij kreeg, opdat hij zich­zelf als chef-kok had ver­kocht, wim­pel­de hij af. Hij rea­geer­de door te zeg­gen dat het een ver­rij­king was om als merkam­bas­sa­deur te werken. 

Wer­ken met bedrij­ven als Knorr stelt me in staat op een gro­ter podi­um te staan en het leven van men­sen te verrijken… 

Mar­co Pier­re White

Miche­l­in­ster­ren, dat is mijn ver­le­den.” Eens een rebel, altijd een rebel!”

marco pierre white knorr recipes
mar­co pier­re whi­te knorr recipes

Tot slot

Mar­co Pier­re Whi­te wordt beschouwd als een van de eer­ste ster­ren­chefs. Zijn faam is enorm toe­ge­no­men sinds hij in 2007 de rol op zich nam van het popu­lai­re tv-pro­gram­ma Hell’s Kit­chen. Nu is hij een zaken­man met een reeks res­tau­rants en fran­chi­ses. Zelf zegt hij dat zijn tijd in de keu­ken “geweest en voor­bij” is.

Voor velen, en ook voor mezelf, is dit toch één van de meest spraak­ma­ken­de, inspi­re­ren­de en con­tro­ver­si­ë­le “figu­ren” die in de wereld van gas­tro­no­mie furo­re heeft gemaakt.

Zelf fan van Mar­co? Vond je dit ver­haal het lezen waard? Reac­ties zijn wel­kom onder deze pagi­na! Heb je zelf een recept dat je wil delen met ons en onze lezers? Dat kan hier!

Mar­co Pier­re White…We salu­te u!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Marco Pierre white nu.
Mar­co Pier­re White

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!