Skrei…of winterkabeljauw, een wonder der natuur!

Skrei (Gadus Mor­hua — Atlan­tic Cod), ook wel win­ter­ka­bel­jauw genoemd, wordt geken­merkt door z’n ste­vi­ge, vas­te tex­tuur en heer­lij­ke smaak. De vis­soort is slechts een paar weken per jaar ver­krijg­baar. Het is een echt won­der der natuur! In dit arti­kel ver­tel­len we je alles wat je moet weten over deze toch wel spe­ci­a­le vis.

Skrei op ijs

Hoe ziet Skrei eruit?

De Skrei heeft een zwaar lichaam met een gro­te kop, een stom­pe snuit en een dui­de­lij­ke bar­beel (een snor­haar­ach­tig orgaan, zoals bij een meer­val) onder de onder­kaak.
Hun kleur vari­eert van licht geel­groen tot rood en olijf­kleu­rig, meest­al met don­ke­re vlek­ken op de kop, de vin­nen, de staart en het lichaam. De buik is licht van kleur en meest­al vlekkeloos.

Fysiek is de skrei de eni­ge groep vis­sen met drie afzon­der­lij­ke rug­vin­nen en twee afzon­der­lij­ke buik­vin­nen. Hij brengt het groot­ste deel van zijn tijd door op of nabij de zee­bo­dem. Maar soms kan de vis ook hoger in de water­ko­lom wor­den waar­ge­no­men, op zoek naar voedsel.

De vis kan meer dan 20 jaar oud wor­den, tot 50 cen­ti­me­ter groot en wel 35kg wegen.
Ze kun­nen zich voort­plan­ten als ze 2 tot 3 jaar oud zijn, wan­neer ze tus­sen de 12 en 16 cen­ti­me­ter lang zijn. 

Het zijn ech­te roof­vis­sen op de bodem van de oce­aan, en voe­den zich met een ver­schei­den­heid van onge­wer­vel­de die­ren en vissen.

wonder der natuur
Skrei

Waar komt skrei vandaan?

De skrei is een vis die leeft in de Barents­z­zee, ten noor­den van Noor­we­gen en Rus­land. In deze ijs­kou­de zee voelt de Skrei zich thuis.

Eén keer per jaar gaat de kabel­jauw­soort op zwerf­tocht. Ze zwem­men meer dan 800 kilo­me­ter naar het zui­den, naar de Lof­o­ten-eilan­den om er te paai­en en kuit te schie­ten. De skrei paai­en dan op de bodem van de oce­aan. Gro­te­re wijf­jes kun­nen 3 tot 9 mil­joen eie­ren pro­du­ce­ren wan­neer ze kuit schie­ten. De eitjes drij­ven dan op de war­me golf­stroom weer naar het noor­den om uit te groei­en tot uit de klui­ten gewas­sen vissen. 

De kabel­jauw die daar tus­sen janu­a­ri en eind maart gevan­gen wordt, mag de naam skrei dragen. 

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Een wonder der natuur.

Het woord ‘skrei’ komt van het Noor­se woord ‘skreid’, dat ‘zwer­ver‘ bete­kent. Het ver­wijst naar de gro­te afstan­den die de vis aflegt in zijn leven. 

De aan­komst van de skrei op de Lof­o­ten – eilan­den is een jaar­lijks terug­ke­rend natuur­won­der waar de loka­le vis­sers dagen­lang naar uit­kij­ken. Nie­mand kan uit­ein­de­lijk pre­cies voor­spel­len wan­neer hij aan­komt. Gewoon­lijk is dat ergens eind janu­a­ri, vaak bij vol­le maan, maar het kan ook in febru­a­ri of zelfs pas in maart zijn.

Wan­neer de skrei er is, is het feest en kan de vangst begin­nen. Het sei­zoen loopt tot maart-april en de vangst is streng gere­gu­leerd en aan quo­ta gekop­peld. Zo is men er zeker van dat ook de vol­gen­de jaren er nog genoeg skrei zal zijn. De vis is dus maar beperkt verkrijgbaar.

De vangst van deze bij­zon­de­re vis is voor­al iets voor klei­ne­re, tra­di­ti­o­ne­le vis­se­rij-bedrijf­jes. De vis wordt meest­al aan de lijn gevan­gen, slechts in min­de­re mate met net­ten. Door het lijn­vis­sen wordt de vis niet bescha­digd, maar het is wel zwaar werk. Het extreem ruwe kli­maat en de krach­ti­ge stro­ming rond de Lof­o­ten maakt de vangst boven­dien niet onge­vaar­lijk voor de vissers.

Vissers op de lofoten

Skrei — kwaliteitslabel.

Skrei die vol­gens de regels gevan­gen en geëx­por­teerd is, en van goe­de kwa­li­teit is, her­ken je aan z’n keur­merk. De vis­han­de­laar kan de her­komst van de vis bewij­zen door mid­del van een offi­ci­ë­le ver­kla­ring waar­in onder meer staat waar en in wel­ke vis­zo­ne hij gevan­gen is en door wel­ke vissersboot.

Skrei keurmerk - kwaliteitslabel
Skrei keur­merk — kwaliteitslabel

Wat is het verschil tussen kabeljauw en skrei?

Skrei is een spe­ci­fie­ke popu­la­tie kabel­jauw, maar er zijn wel enke­le ver­schil­len tus­sen kabel­jauw en skrei.

Het belang­rijk­ste ver­schil is dat skrei een migre­ren­de popu­la­tie van kabel­jauw is die jaar­lijks van­uit de Barents­z­zee naar de Noor­se kust trekt om te paai­en. Daar­om is de vis dus enkel beschik­baar in de win­ter en het vroe­ge voor­jaar, ter­wijl kabel­jauw het hele jaar door ver­krijg­baar is.

De skrei is over het alge­meen ook gro­ter en heeft een hoger vet­ge­hal­te dan gewo­ne kabel­jauw. Dit komt door­dat hij tij­dens zijn trek­tocht naar de Noor­se kust veel voed­sel tot zich neemt om ener­gie op te slaan voor de paaitijd.

Tot slot heeft skrei een iets ste­vi­ge­re tex­tuur en een iets mil­de­re smaak dan gewo­ne kabel­jauw. Hij ken­merkt zich door spier­wit en ste­vig vis­vlees, wat het een popu­lai­re keu­ze maakt voor koks en fijnproevers.

Is skrei duurder dan kabeljauw?

Nor­maal is skrei duur­der dan gewo­ne kabel­jauw. Dit komt omdat skrei alleen in de win­ter en het vroe­ge voor­jaar beschik­baar is en een spe­ci­fie­ke migra­tie heeft die de vis­se­rij beperkt. Boven­dien heeft skrei door zijn hoge­re vet­ge­hal­te en ste­vi­ge­re tex­tuur een repu­ta­tie als een “pre­mi­um vis”, wat de prijs ver­der kan opdrijven.

Is skrei gezond?

Ja, skrei is gezond en een goe­de bron van eiwit­ten en voe­dings­stof­fen. Het bevat wei­nig vet en calo­rie­ën, maar is rijk aan vita­mi­nes en mine­ra­len zoals vita­mi­ne D, vita­mi­ne B12, fos­for en sele­ni­um. Skrei is ook een goe­de bron van omega‑3 vet­zu­ren, die belang­rijk zijn voor een gezon­de hart­func­tie, her­sen­func­tie en de alge­he­le gezond­heid. Als onder­deel van een gezond dieet kan skrei bij­dra­gen aan een even­wich­ti­ge voe­ding en een gezon­de levens­stijl. Het is een vis van topkwaliteit!

Skrei

Hoe smaakt skrei?

Skrei heeft over het alge­meen een mil­de en toch vol­le smaak met een ste­vi­ge tex­tuur. Het vlees is wit en schil­fe­rig, en heeft een licht­zoe­te smaak met een sub­tie­le zil­te onder­toon. Som­mi­ge men­sen beschrij­ven de smaak als iets zoe­ter en zach­ter dan gewo­ne kabel­jauw van­we­ge het hoge­re vet­ge­hal­te dat skrei heeft. Skrei is een veel­zij­di­ge vis die goed com­bi­neert met ver­schil­len­de krui­den en sma­ken en kan wor­den gekookt, gebak­ken, gestoomd of gegrild.

Meest­al wordt de vis in filets ver­kocht, wat bete­kent dat je wei­nig tot geen voor­be­rei­din­gen hoeft te tref­fen voor­dat u hem gaat berei­den. Als u de vis grilt, bakt of braadt, laat u de filet waar­schijn­lijk heel, maar als u hem pocheert of in een soep of stoof­pot bereidt, kunt u hem beter in klei­ne­re stuk­jes snij­den. Bak­ken is een van de meest gebrui­ke­lij­ke manie­ren om de vis te bereiden. 

Skrei leent zich enorm goed voor een tra­di­ti­o­neel en gekend gerecht : ‘Fish ’n Chips’! Er wordt een beslag gemaakt van bloem, maï­ze­na, spuit­wa­ter en/of bier, plus bak­poe­der en spe­ce­rij­en. Nadat de vis in bloem is gedom­peld, wordt hij in het beslag gedom­peld en ver­vol­gens gefri­tuurd, waar hij goud­bruin en kro­kant zal bakken.

Ook op z’n vel gebak­ken in brui­sen­de boter is de vis heerlijk. 

Skrei leent zich tot aller­lei berei­din­gen, maar het liefst “zo puur mogelijk”.

Ons recept .

Skrei in de oven met sauce vierge

Skrei in de oven met sauce Vierge.

Skrei in de oven met sau­ce Vier­ge! Een heer­lijk stuk­je vis geser­veerd met een klas­sie­ke saus!
5 from 1 vote
Prep Time 25 mins
Cook Time 20 mins
Total Time 45 mins
Cour­se Hoofd­ge­rech­ten, Visgerechten
Cui­si­ne Frans, Vis­ge­rech­ten
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 215 kcal

Materiaal — Benodigdheden

Ingrediënten
  

Voor de sauce Vierge

Instructies
 

 • Ver­warm de oven op 230°C
 • Meng de olijf­olie, de vers gehak­te krui­den, het fijn­ge­stamp ven­kel­zaad, de gestamp­te peper­kor­rels en een thee­le­pel zout in een mengkom. 
  6 eet­le­pels olijf­olie, 1 tl roze­ma­rijn, 1 tl tijm, 1/2 tl ven­kel­zaad, 1 tl zwar­te peper­kor­rels, wat grof zeezout
 • Leg de stuk­ken skrei er in en keer een paar keer om zodat er rond­om de skrei­fi­lets een laag­je zit.
  4 stuks skreifilet
 • Doe al de ingre­di­ën­ten voor de “sau­ce Vier­ge” in een saus­pan, enkel de vers gehak­te peter­se­lie, het zout en de peper laat je er nog even uit! 
  6 el olijf­olie, 2 el citroen­sap, 3 el Toma­tes con­cas­sée, 8 stuks zwar­te kala­ma­ta olij­ven, 2 stuks ansjo­vis­fi­lets, 1 teen knoflook
 • Zet de pan even opzij om vlak voor het ser­ve­ren op te warmen.
 • Neem een vuur­vas­te koe­ken­pan en zet ze op het vuur tot ze gloei­end heet is. 
 • Leg de Skrei filets met de vel­kant naar bene­den in de pan en schroei ze 1 tot 2 minu­ten zodat het vel een mooie geschroei­de kleur heeft.
  4 stuks skreifilet
 • Draai de filets om. Zet de skrei in de oven. Laat ze 8 tot 10 minu­ten ver­der garen.
 • Opmer­king! : de tijd in de oven is aan­pas­baar! Alles hangt af van dik­te en groot­te van je filets. Het ene stuk zal lan­ger of kor­ter nodig heb­ben om te garen. Het belang­rijk­ste is dat jouw 4 stuk­ken van gelij­ke groot­te zijn. Con­tro­leer de vis zodat hij niet over­gaar wordt.
 • Zet nu de saus­pan met de sau­ce vier­ge op het vuur en laat zacht­jes opwar­men (niet koken!) Con­tro­leer dit regel­ma­tig. Hou het gewoon warm.
 • Leg voor het ser­ve­ren de stuk­ken vis op 4 war­me borden.
 • Roer dan de peter­se­lie onder de sau­ce vier­ge, en kruid af met zee­zout en peper naar smaak. Lepel de saus op en rond de gebak­ken skrei.
  1 el peter­se­lie, wat zout, wat peper
 • Drup­pel nog wat extra vier­ge olijf­olie over de vis en strooi er een beet­je grof zee­zout over.
  wat grof zeezout
 • Ser­veer met puree, een gewo­ne gekook­te aard­ap­pel of gra­tin dau­phi­nois.
 • Je skrei in de oven met sau­ce vier­ge is klaar! Smakelijk!

Notities

Skrei in de oven met sauce Vierge.

Skrei, ‘filet de skrei’ of win­ter­ka­bel­jauw is een parel uit de zee! Een heer­lijk stuk ste­vi­ge vis!
Lees er hier meer over!

INFO EN TIPS :

 • Sau­ce vier­ge” werd in 1976 door Chef Michel Gué­rard bedacht als tegen­pool voor de ande­re, nog­al zwa­re en vet­te sau­sen die met vis geser­veerd wor­den. Denk maar aan hollandai­se, Beur­re Blanc, … Sinds die tijd is het een “klas­sie­ker”!
 • Zorg voor top kwa­li­teit Skrei en ingre­di­ën­ten en je hebt een heer­lijk gerecht!
 • Niet alleen skrei, maar ook kabel­jauw, tar­bot, griet, zee­baars of schel­vis lenen zich voor dit gerecht. Eigen­lijk alle witvis.
 • Zorg steeds dat je vis kraak­vers is!!! Wil je weten hoe…bekijk dan onze gids voor het aan­ko­pen en bewa­ren van vis!
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Skrei in de oven met sau­ce vier­ge! Lekker!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Skrei in de oven met sau­ce Vierge.
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
215
% Dai­ly Value*
Fat
 
23
g
35
%
Satu­ra­ted Fat
 
3
g
19
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
2
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
17
g
Cho­les­te­rol
 
1
mg
0
%
Sodi­um
 
52
mg
2
%
Pot­as­si­um
 
67
mg
2
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
2
g
1
%
Fiber
 
1
g
4
%
Sugar
 
1
g
1
%
Pro­tein
 
1
g
2
%
Vita­min A
 
155
IU
3
%
Vita­min C
 
6
mg
7
%
Cal­ci­um
 
15
mg
2
%
Iron
 
0.5
mg
3
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word filet de skrei, klas­sie­ke Fran­se keu­ken, sau­ce vier­ge, Skrei, skrei in de oven
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Nog enkele weetjes…

 • Niet alleen het vis­vlees zelf is een top­per, ook de tong, wan­ge­tjes, lever en kuit van de skrei wor­den beschouwd als een ware deli­ca­tes­se. Let wel, we spre­ken hier dan wel over uit­slui­tend “ver­se vis”!
 • Slechts zo’n 10% van de gevan­gen skrei wordt vers aan­ge­bo­den. De rest wordt ver­werkt tot stok­vis en klip­vis: de eer­ste wordt in de wind gedroogd, de twee­de eerst gezou­ten, geperst en dan gedroogd ( in Por­tu­gal ser­veert men dit als bacalhau).
 • In febru­a­ri zie je over­al skrei op de valentijnsmenu’s staan, en da’s niet alleen omdat hij rond die peri­o­de op z’n lek­kerst is. De skrei staat name­lijk ook bekend als een lief­des­vis, omdat de vrouw­tjes en man­ne­tjes bij het paai­en gezel­lig buik tegen buik zwemmen.

We mogen hopen dat je na het lezen van dit arti­kel meer te weten geko­men bent van deze won­der­lij­ke vis!

Heb je vra­gen op opmer­kin­gen? Laat gerust een bericht, of rea­geer onder deze pagina.

Heb je zelf een recept dat je met ons en onze lezers wil delen? Dat kan hier!

HEB JE HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Skrei is seizoensgebonden…geniet dus zolang het kan!

skrei filet
skrei filet

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!