Sushi — De Japanse delicatesse die de wereld heeft veroverd.

Sus­hi is een van de meest beken­de gerech­ten uit de Japan­se keu­ken en is inmid­dels over de hele wereld bekend en geliefd. Het bestaat uit klei­ne hap­jes van rijst en vis, vaak op smaak gebracht met zee­wier, soja­saus en wasa­bi. Maar wat is sus­hi pre­cies, en waar­om is het zo popu­lair gewor­den? We gaan er die­per op in!

Sushi - 2

Geschiedenis.

Sus­hi heeft een lan­ge geschie­de­nis die terug­gaat tot het oude Japan, waar rijst werd gebruikt om vis te con­ser­ve­ren. De vis werd in rijst bewaard om het fer­men­ta­tie­pro­ces te ver­snel­len, waar­door de vis lan­ger bewaard kon blij­ven. Dit werd “nare­zus­hi” genoemd. Later werd dit pro­ces ver­fijnd en begon men de rijst te eten samen met de vis.

In de 17e eeuw werd er een nieu­we metho­de bedacht, genaamd “haya-zus­hi”. Hier­bij wordt de rijst en vis niet gefer­men­teerd, maar direct gecon­su­meerd. Dit is de vorm van sus­hi die we van­daag de dag kennen. 

De eer­ste sus­hi-bar ooit werd in 1818 geo­pend in de Japan­se stad Edo (tegen­woor­dig bekend als Tokyo) door Yohei Hanaya. Des­tijds was sus­hi nog geen popu­lai­re lek­ker­nij in Japan, maar Hanaya intro­du­ceer­de het gerecht aan de loka­le bevol­king en maak­te het op die manier popu­lair­der. Zijn bar was geen luxe eet­ge­le­gen­heid, maar een beschei­den kraam­pje dat zich bevond bij de vis­markt van Edo.

Het idee van een sus­hi-bar sloeg al snel aan en ver­spreid­de zich naar ande­re delen van Japan. In de jaren ’20 van de vori­ge eeuw wer­den de bars steeds popu­lair­der en wer­den er meer luxu­eu­ze res­tau­rants geo­pend. Na de Twee­de Wereld­oor­log won het gerecht ook bui­ten Japan aan popu­la­ri­teit en ver­spreid­de het zich over de hele wereld. 

Wat zit er allemaal in sushi.

De basis van sus­hi is rijst, die op smaak gebracht wordt met rijst­azijn, sui­ker en zout. Daar­naast wordt de Japan­se deli­ca­tes­se meest­al gevuld met ver­se vis, groen­ten, ei of tofu.

Hier­on­der een over­zicht van de meest gebruik­te ingrediënten :

 • Nori : gedroogd zee­wier dat vaak wordt gebruikt om sus­hi in te rollen.
 • Sus­hi Rijst : Japan­se rijst die op smaak gebracht wordt met rijst­azijn, sui­ker en zout.
 • Rau­we vis : ver­se vis zoals tonijn, zalm, makreel of garnaal.
 • Groen­ten : kom­kom­mer, avo­ca­do, wor­tel, papri­ka, asper­ges, etc.
 • Ei : ome­let of roerei.
 • Tofu : een vlees­ver­van­ger in vege­ta­ri­sche en vega­nis­ti­sche gerech­ten, gemaakt van sojabonen.

Soms wor­den er ook ande­re ingre­di­ën­ten toe­ge­voegd, zoals sri­ra­cha may­o­nai­se, kaas of krab. Maar de basis van sus­hi blijft altijd sus­hi rijst met een vul­ling van vis, groen­ten, ei of tofu.

Soorten-sushi

Wat serveren bij sushi?

Tra­di­ti­o­neel wor­den er een drie sus­hi-gar­ni­tu­ren geser­veerd om het gerecht te begeleiden.

 • Wasa­bi : Dit is de groe­ne pas­ta gemaakt van een Japan­se mie­riks­wor­tel die pit­tig van smaak is.
 • Soja­saus : De soja­saus (shoyu) wordt gebruikt als dip en geeft extra smaak aan de rijst en vis.
 • Inge­maak­te gem­ber : De gem­ber (Gari) wordt gege­ten tus­sen het eten van ver­schil­len­de sus­hi rol­len door om de smaak­pa­pil­len te neu­tra­li­se­ren en de sma­ken van de ver­schil­len­de sushi’s te scheiden.

Wat is en waarom eet je wasabi bij sushi?

Wasa­bi is een pit­ti­ge groe­ne pas­ta. Het wordt gemaakt van de wor­tel­stok­ken van de wasa­bi-plant (Wasa­bia Japo­n­i­ca), die voor­na­me­lijk in Japan wordt geteeld. Wasa­bi heeft een scher­pe, krui­di­ge smaak en wordt gebruikt om de smaak van rau­we vis te versterken. 

Ook heeft wasa­bi een anti­bac­te­ri­ë­le wer­king en kan het de groei van bac­te­ri­ën in rau­we vis rem­men. Zo ver­min­derd de kans op ziek­te­ver­wek­kers en voedselvergiftiging. 

Het is ech­ter belang­rijk om op te mer­ken dat veel van de “wasa­bi” die bij sus­hi wordt geser­veerd, eigen­lijk een mix is van mie­riks­wor­tel, mosterd(poeder) en kleur­stof­fen. Dit komt door­dat ech­te wasa­bi duur en moei­lijk te ver­krij­gen is. Deze imi­ta­tie wasa­bi kan nog steeds een ver­ge­lijk­ba­re smaak en anti­bac­te­ri­ë­le wer­king heb­ben als ech­te wasa­bi, maar het is belang­rijk om te weten dat het niet het­zelf­de is als de ech­te wasabi.De smaak van ech­te wasa­bi is sub­tie­ler en ver­fijn­der dan de mees­te namaak-wasabi’s.

Ook vin­den we tegen­woor­dig meer en meer afge­lei­de pro­duc­ten van wasa­bi die we ook tegen­ko­men bij het maken en ser­ve­ren van sus­hi. Denk maar aan de wasa­bi may­o­nai­se, furi­ka­ke (top­ping) of sesam­zaad­jes.

furikake_wasabi

Soorten Sushi.

Er zijn tal­lo­ze vari­an­ten van dit gerecht. Enke­le van de meest voor­ko­men­de soor­ten sus­hi zijn:

 1. Maki: Dit is een van de meest beken­de vari­an­ten. Maki wordt gemaakt met rijst en zee­wier en gevuld met vis, groen­ten en/of ande­re ingrediënten.
 2. Nigi­ri: Nigi­ri bestaat uit een klein bol­le­tje rijst met daar­op een stuk­je vis of zee­vruch­ten. Het wordt vaak geser­veerd met een klein beet­je wasa­bi en sojasaus.
 3. Sas­hi­mi: Sas­hi­mi is eigen­lijk geen sus­hi, omdat er geen rijst bij komt kij­ken. Het is sim­pel­weg een stuk rau­we vis of zee­vruch­ten dat in plak­jes wordt gesne­den en op een bord wordt geserveerd.
 4. Ura­ma­ki: Ura­ma­ki is een bin­nen­ste­bui­ten gerol­de sus­hi roll. Hier­bij wordt de rijst aan de bui­ten­kant gerold, met daar­om­heen de vul­ling. Vaak wordt hier­bij gebruik gemaakt van ingre­di­ën­ten als avo­ca­do en krab.
 5. Tema­ki: Tema­ki is een soort hand-roll. Het bestaat uit een stuk nori dat gevuld wordt met rijst en ingre­di­ën­ten naar keu­ze. Het geheel wordt dan gerold tot een punt­zak­je dat je met de hand kunt eten.

Dit zijn slechts enke­le voor­beel­den van de vele soor­ten sus­hi die er bestaan. Er zijn nog tal­lo­ze ande­re vari­an­ten te vin­den, elk met hun eigen smaak en tex­tuur. De dra­gon­roll is hier één van. We bespre­ken hem hieronder.

Dragon roll

De “Dra­gon Roll” is één van de bekend­ste en popu­lair­ste sus­hi rol­len. Hoe­wel het niet zo’n lan­ge geschie­de­nis heeft als zijn tra­di­ti­o­ne­le tegen­han­gers, heeft de dra­gon roll een inte­res­san­te ach­ter­grond en unie­ke sma­ken die het tot een favo­riet heb­ben gemaakt.

dragonroll

Wat is een Dragon Roll?

Een Dra­gon Roll is een sus­hi roll die meest­al wordt gemaakt van bin­nen­vul­lin­gen van krab, avo­ca­do en kom­kom­mer, omwik­keld met nori en sus­hi rijst. Het wordt bekleed met plak­jes avo­ca­do en heeft vaak een top­ping van una­gi (geroos­ter­de paling), saus en sesam­zaad­jes. De naam “Dra­gon Roll” komt van de lang­wer­pi­ge vorm van de rol en de schijn­baar schub­ach­ti­ge tex­tuur van de avo­ca­do­be­kle­ding die doet den­ken aan een draak.

Geschiedenis van de Dragon Roll

In tegen­stel­ling tot tra­di­ti­o­ne­le rol­len zoals de Cali­for­ni­a­Roll, heeft de Dra­gon Roll geen lan­ge geschie­de­nis in Japan. Het werd in fei­te uit­ge­von­den door Ame­ri­kaan­se sus­hi-chefs als een cre­a­tie­ve en inven­tie­ve draai aan de tra­di­ti­o­ne­le vari­ant. De roll werd echt bekend in de jaren 1990 in de Ver­e­nig­de Sta­ten en ver­spreid­de zich daar­na naar ande­re delen van de wereld.

Populariteit van de Dragon Roll

De popu­la­ri­teit van de Dra­gon­Roll is de afge­lo­pen decen­nia geste­gen, en het wordt nu vaak gezien als een van de ico­ni­sche sus­hi rol­len. Het is popu­lair in zowel tra­di­ti­o­ne­le als wes­ter­se sus­hi-res­tau­rants en wordt vaak besteld door men­sen die op zoek zijn naar een smaak­vol­le en vul­len­de roll. Hoe­wel het niet nood­za­ke­lij­ker­wijs een tra­di­ti­o­ne­le Japan­se roll is, is het toch een gelief­de en onder­schei­den­de keu­ze onder sus­hi-fans over de hele wereld.

Conclusie

De Dra­gon Roll is een rela­tief nieu­we sus­hi roll is in ver­ge­lij­king met ande­re tra­di­ti­o­ne­le rol­len. Ze heeft een unie­ke en inte­res­san­te ach­ter­grond en een onmis­ken­ba­re popu­la­ri­teit. Het is een roll die de inven­ti­vi­teit van Ame­ri­kaan­se sus­hi-chefs en de lief­de voor sus­hi over de hele wereld weer­spie­gelt. Het is een must-try voor ieder­een die van het gerecht houdt en op zoek is naar iets unieks en verrukkelijks.

Hoeveel stuks sushi eet je per persoon?

Het aan­tal sus­hi dat je per per­soon eet hangt af van ver­schil­len­de fac­to­ren. Hier­on­der geven we een aan­tal richtlijnen:

 • Als je het gerecht als com­ple­te maal­tijd wilt eten, kun je onge­veer 12 tot 18 stuks per per­soon tel­len. Hier­bij wordt uit­ge­gaan van een vol­was­se­ne met een gemid­del­de eetlust.
 • Wil je het als lunch? Dan kun je reke­nen op onge­veer 8 tot 12 stuks per persoon.
 • Kies je voor Tema­ki, de hand­ge­rol­de vari­ant in de vorm van een kegel, dan kun je 4 tot 6 stuks per per­soon aanhouden.
 • Let ook op de soort die je bestelt of maakt. Sus­hi met meer vul­ling zal snel­ler ver­za­di­gen, ter­wijl nigi­ri bij­voor­beeld vaak klei­ner van for­maat is en daar­om snel­ler op is.
 • Ande­re fac­to­ren die mee­spe­len zijn de groot­te van de rol­len en de samen­stel­ling van je groep men­sen. Ben je met een gro­te groep men­sen en maak je ver­schil­len­de soor­ten sus­hi, dan kun je iets min­der per per­soon tel­len dan wan­neer je met een klei­ne groep bent en ieder­een dezelf­de voor­keu­ren heeft.

Maar ver­geet niet…hoeveel sus­hi je per per­soon eet hangt af van je per­soon­lij­ke voor­keur en eet­lust. Eet voor­al de hoe­veel­heid waar jij je goed bij voelt. De maal­tijd moet zor­gen voor het juis­te ver­za­dig­de gevoel zon­der je te over­eten. Het is beter om iets te wei­nig te maken dan te veel, want sus­hi is vers en kan abso­luut niet lang bewaard worden.

Sushi-3

Welke sushi is gezond?

Over het alge­meen wordt sus­hi beschouwd als een gezon­de voe­dings­keu­ze. Dit van­we­ge de gebruik­te ingre­di­ën­ten, zoals vis, rijst, groen­ten en zee­wier. Som­mi­ge soor­ten zijn ech­ter gezon­der dan ande­re, afhan­ke­lijk van de ingre­di­ën­ten en berei­dings­wij­ze. Sus­hi met vis zoals tonijn, zalm en heil­bot zijn rijk aan gezon­de vet­ten, zoals ome­ga-3-vet­zu­ren. Ze zijn over het alge­meen gezon­der dan de vari­ant met nog vet­te­re vis zoals geroos­ter­de paling (Una­gi) of makreel. Ook kan sus­hi met veel groen­ten, zoals kom­kom­mer of avo­ca­do, gezon­der zijn dan sus­hi gemaakt met meer rijst.

Sus­hi gemaakt met tem­pu­ra (gefri­tuurd beslag) of may­o­nai­se kun­nen min­der gezond zijn van­we­ge de toe­ge­voeg­de calo­rie­ën en vet­ten. Het is daar­om belang­rijk om bewust te zijn van de ingre­di­ën­ten en berei­dings­wij­ze van sus­hi om de gezon­de­re opties te kun­nen kie­zen indien je dit nodig acht. Want over het alge­meen mogen we stel­len dat sus­hi past in een gezond eetpatroon.

Welke sushi voor beginners?

Als je nog niet eer­der sus­hi hebt gege­ten, kan het een uit­da­ging zijn om te weten waar je moet begin­nen. Er zijn veel ver­schil­len­de soor­ten, en het kan moei­lijk zijn om te bepa­len wat je lek­ker vindt en wat niet. 

Hier zijn enke­le sug­ges­ties voor sus­hi die per­fect zijn voor beginners:

 1. Met zalm: Sus­hi met zalm is een popu­lai­re keu­ze voor begin­ners. De zalm heeft een zach­te, deli­ca­te smaak en is niet te over­wel­di­gend. Je kunt kie­zen voor rau­we zalm of gegril­de zalm (nigi­ri).
 2. Cali­for­nia roll: De Cali­for­nia roll is een roll met krab, kom­kom­mer en avo­ca­do. Dit is een gewel­di­ge keu­ze voor begin­ners omdat het niet te uit­da­gend is qua smaak en structuur.
 3. Tonijn : Tonijn is een ande­re klas­sie­ke keu­ze. De tonijn is ste­vig van struc­tuur en heeft een sub­tie­le, mil­de smaak.
 4. Tem­pu­ra roll: De Tem­pu­ra roll is een rol met gebak­ken gar­na­len en groen­ten. De com­bi­na­tie van de knap­pe­ri­ge tem­pu­ra en de zach­te rijst maakt dit een heer­lij­ke optie voor beginners.
 5. Kom­kom­mer roll: Dit is een rol met alleen kom­kom­mer. Een een­vou­di­ge en ver­fris­sen­de optie!

Ont­houd dat er nog veel meer soor­ten sus­hi zijn om te ont­dek­ken. Het belang­rijk­ste is om te expe­ri­men­te­ren en te ont­dek­ken wel­ke sma­ken en tex­tu­ren je het lek­kerst vindt. En indien je het gerecht gaat eten of bestel­len, kan je altijd vra­gen om advies aan de sus­hi chef.

Hoe hoor je sushi te eten?

Sus­hi is een gerecht dat niet alleen lek­ker is, maar ook een bepaal­de eti­quet­te met zich mee­brengt. Hier­on­der lees je hoe je sus­hi op de juis­te manier hoort te eten:

 1. Gebruik eet­stok­jes : De meest tra­di­ti­o­ne­le manier om sus­hi te eten is met stok­jes. Neem de sus­hi met de stok­jes en dip deze licht­jes in de soja­saus. Gebruik niet te veel soja­saus, omdat de smaak van de sus­hi dan ver­lo­ren gaat.
 2. Gebruik je han­den : Som­mi­ge sus­hi-soor­ten, zoals Nigi­ri, wor­den tra­di­ti­o­neel met de han­den gege­ten. Vorm met je han­den een kom­me­tje en plaats de sus­hi erop. Dip de vis­zij­de licht­jes in de sojasaus.
 3. Eet alles in één hap : Sus­hi is zo gemaakt dat je het in één hap kan eten. Dit is niet alleen om de smaak te opti­ma­li­se­ren, maar ook omdat hij anders uit elkaar kan vallen.
 4. Eet in de juis­te volg­or­de : Als je ver­schil­len­de soor­ten sus­hi bestelt, is het goed om te weten in wel­ke volg­or­de je deze hoort te eten. Begin met de lich­te­re en mil­de­re soor­ten en werk zo naar de zwaar­de­re en ster­ke­re soor­ten toe.
 5. Eet de gem­ber tus­sen­door : De gem­ber die geser­veerd wordt bij sus­hi, dient als een smaak­neu­tra­li­sa­tor tus­sen ver­schil­len­de sus­hi-soor­ten in. Eet de gem­ber dus tus­sen het eten van de ver­schil­len­de sushi.
 6. Drink groe­ne thee : Groe­ne thee is een veel­voor­ko­men­de drank bij het eten van sus­hi. De smaak van de groe­ne thee helpt om sma­ken te neu­tra­li­se­ren en werkt onder­steu­nend voor je spijsvertering.

Door de sus­hi op de juis­te manier te eten, kan je de smaak van de ver­schil­len­de soor­ten opti­maal bele­ven en krijg je een authen­tie­ke sus­hi-erva­ring. Eet smakelijk!

Wat is het verschil tussen sushi en sashimi?

Sus­hi en sas­hi­mi zijn bei­de popu­lai­re gerech­ten uit de Japan­se keu­ken. Ze wor­den vaak samen geser­veerd in res­tau­rants, maar toch zijn het twee ver­schil­len­de gerechten.

Sus­hi is gemaakt van rijst die op smaak is gebracht met rijst­azijn, sui­ker en zout en ver­vol­gens wordt bedekt met rau­we vis, groen­ten of ander lek­kers. Het wordt meest­al geser­veerd met soja­saus, wasa­bi en inge­maak­te gem­ber.

Sas­hi­mi daar­en­te­gen is ook gemaakt van rau­we vis, maar het wordt niet geser­veerd met rijst. Het is een dun gesne­den plak­je vis dat puur wordt gege­ten en vaak wordt opge­diend met soja­saus en wasa­bi.

Het belang­rijk­ste ver­schil tus­sen sus­hi en sas­hi­mi is dat sus­hi altijd rijst bevat en sas­hi­mi niet. Bei­de gerech­ten zijn gezond en heer­lijk, maar het is belang­rijk om te weten wat je wil maken en wat je lek­ker vindt.

tonijn sashimi

Verse vis!

Ver­se vis en sus­hi gaan hand in hand. Om het gerecht te maken heb je name­lijk kraak­ver­se vis nodig! Dit is van essen­ti­eel belang. Kies daar­om altijd voor kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge vis en geniet van de bes­te sus­hi. Het is een belang­rijk ingre­di­ënt en zal de smaak en tex­tuur van het gerecht enorm ver­be­te­ren. Vis die niet meer zo vers is kan droog, taai en bit­ter sma­ken. Het kan zelfs gevaar­lijk zijn voor je gezondheid. 

Het gebruik van ver­se vis dus van groot belang!

Hoe weet je nu of de vis vers is? Wel, let op de hel­de­re ogen, de ste­vig­heid en de voch­ti­ge glans van de vis. Ook mag de vis niet naar vis rui­ken. Wil je meer weten over het her­ken­nen van ver­se vis? Bekijk dan onze hand­lei­ding. Klik de foto hier beneden.

Verse vis

Zelf sushi maken…

Het zelf maken van sus­hi ver­eist een zeke­re vaar­dig­heid en pre­ci­sie. Het begint alle­maal met de rijst, die op smaak wordt gebracht met rijst­azijn, sui­ker en zout. De rijst wordt ver­vol­gens uit­ge­spreid over een vel nori (zee­wier) en belegd met vis, groen­ten of ande­re ingre­di­ën­ten. De sus­hi wordt ver­vol­gens opge­rold met behulp van een mat­je en in hap­kla­re stuk­jes gesneden. 

Mits de dag van van­daag het zelf maken van sus­hi zo popu­lair gewor­den is heb­ben we geluk­kig een aan­tal han­di­ge hulp­mid­de­len ter beschikking. 

Een sushi kit.

Zelf je sus­hi maken is enorm leuk en geeft vol­doe­ning, maar zon­der de juis­te mate­ri­a­len is dat wel een gedoe. Geluk­kig zijn er oplossingen!

Een kit om je sus­hi zelf te maken is mak­ke­lijk. De kit bevat alles wat je nodig hebt om zelf aan de slag te gaan. Je krijgt er immers ook nog eens een e‑book bij met heer­lij­ke recepten! 

Inhoud van het pakket :

 • ✔️ Sus­hi bazooka
 • ✔️ Bam­boe­mat
 • ✔️ Rijst lepel
 • ✔️ Rijst spreider
 • ✔️ Japans mes
 • ✔️ 2x bam­boe eetstokjes
 • ✔️ 2x eet­stok­jes houder
 • ✔️ Avo­ca­do snijder
 • ✔️ Onli­ne sus­hi kook­boek met diver­se recep­ten (e‑book)
Zelf-sushi-maken-set

Het maken is heel een­vou­dig. Open eerst de bazoo­ka en vul deze met ingre­di­ën­ten naar keu­ze. Ver­vol­gens duw je met de bazoo­ka de rijst op een nori­vel, dat je ver­vol­gens met de mee­ge­le­ver­de bam­boe­mat kunt oprol­len. In stuk­jes snij­den, de eet­stok­jes erbij pak­ken en smul­len maar!

Sushi servies.

Je eigen gemaak­te sus­hi eet je natuur­lijk in stijl met dit prach­ti­ge Japan­se ser­vies “Glas­sy Blue” van het merk “Tokyo design stu­dio” . Deze set is com­pleet en bevat alles wat je nodig hebt voor het opdie­nen van een heer­lijk diner of lunch. Door de geschenk­ver­pak­king is het ook ont­zet­tend leuk om als cadeau te geven.

De set bestaat uit;

 • 2 recht­hoe­ki­ge sus­hi bor­den (22 cm x 12,5 cm)
 • 2 soja­saus­schaal­tjes (8 cm x 8 cm)
 • 2 kom­me­tjes (11 cm x 6,5 cm)
 • 2 paar luxe chopsticks
Sushi servies

Ons recept.

De dra­gon roll is één soort sus­hi roll die momen­teel te vin­den is in onze recep­ten­bun­del, als­ook de bij­ho­ren­de “Una­gi saus”. We pro­be­ren er bin­nen­kort nog enke­le toe te voegen. 

Maar hoe je het ook draait of keert…elke sus­hi roll valt of staat met sus­hi rijst. En hoe je deze tot in de per­fec­tie kan maken kan je hier­on­der terugvinden.

Sushi rijst

Sushi rijst

Sus­hi rijst wordt gemaakt door Japan­se kort-kor­re­li­ge rijst te koken met kom­bu (kelp / zeewier)en ver­vol­gens op smaak te bren­gen met sus­hi azijn. 
5 from 1 vote
Prep Time 10 mins
Cook Time 1 hr
week tijd 20 mins
Total Time 1 hr 30 mins
Cour­se Bij­ge­rech­ten, rijst
Cui­si­ne Japans, Oos­ters
Ser­vings 4 por­ties
Calo­ries 304 kcal

Ingrediënten
 
 

Voor 3–4 porties sushi rijst (5–7 sushi-rollen)

Voor de zelfgemaakte sushi azijn

Instructies
 

Info :

 • Voor­dat je begint: Weet dat je voor een sus­hi roll 90 tot 135 g sus­hi rijst nodig hebt.
 • Zorg dat al je ingre­di­ën­ten klaar staan.
  Sushi rijst ingrediënten

2 )De rijst :

Spoelen :

 • Eerst gaan we de rijst SNEL spoelen!
 • Voeg net genoeg water toe om alle rijst onder te dom­pe­len in je kom.
 • Ga eens door de rijst met je han­den en gooi het water onmid­del­lijk weg.
  Sushi rijst spoelen
 • Dit moet snel!
 • Her­haal deze stap nog een keer.
 • Tip: Rijst absor­beert heel snel water wan­neer je begint met spoe­len, dus deze stap helpt onzui­ver­he­den uit de rijst te ver­wij­de­ren en voor­komt dat de rijst de eer­ste paar ron­des zet­meel­rijk water absorbeert.

Het wassen:

 • Vul je kom met rijst opnieuw met wat water en gebruik ver­vol­gens je vin­gers om de nat­te rijst­kor­rels gedu­ren­de 10–15 secon­den zacht­jes in een cir­kel­vor­mi­ge bewe­ging te wassen.
 • Door heel wei­nig water te gebrui­ken kun­nen de kor­rels tegen elkaar wrij­ven. Het ver­min­dert ook de opna­me van onzui­ver­he­den uit het zet­meel­rij­ke water.
 • Spoel de rijst nu : voeg extra water toe en gooi het troe­be­le water onmid­del­lijk weg.
  Sushi rijst wassen
 • Her­haal Was­sen en Spoe­len (stap­pen 3 en 4) nog twee tot drie keer.
  sushi rijst herhaal spoelen en wassen
 • Als het water bij­na hel­der is, laat de rijst dan heel goed uit­lek­ken in een fij­ne zeef.
  Sushi rijst uitlekken
 • Tip: Gebruik een rijst­was­ser om dit vol­tal­li­ge pro­ces mak­ke­lij­ker te maken. Met deze han­di­ge tool kan je de rijst sim­pel­weg spoe­len tot het water hel­der is en ver­mijd je dat de rijst het zet­meel­rij­ke water zal opnemen.

De kombu :

 • Con­tro­leer nu of de kom­bu vuil­deel­tjes bevat.
  1 stuk kombu
 • Veeg het zo nodig voor­zich­tig af met een voch­ti­ge doek.
  kombu proper
 • Veeg de wit­te poe­de­ri­ge sub­stan­tie op de kom­bu er niet vol­le­dig af. Deze draagt bij aan de uma­mi smaak.
 • Was de kom­bu NOOIT! Gebruik geen stro­mend water!

Weken en koken :

 • Doe de goed uit­ge­lek­te rijst in een kook­pot of in de kom van de rijst­ko­ker of mul­ti coo­ker en voeg het afge­me­ten water toe.
  360 ml water
 • Opge­let! In het recept geven we de hoe­veel­heid water om te gebrui­ken in een kook­pot. Indien je een rijst­ko­ker of mul­ti coo­ker gebruikt volg je de aan­ge­ge­ven hoe­veel­heid van je koker!
 • Leg de kom­bu boven­op de rijst en laat de rijst 20–30 minu­ten in het water weken.
  Week kombu met rijst
 • Begin dan met het kook­pro­ces. Met een rijst­ko­ker of mul­ti coo­ker is dit mak­ke­lijk. Gebruik je een gewo­ne kook­pot, dan kan je in ons recept om rijst te sto­men per­fect de stap­pen terug­vin­den die je nodig hebt om je rijst te koken.
 • Tip: Soms is het zelfs aan­ge­ra­den om ook met je rijst­ko­ker of mul­ti coo­ker net iets­je min­der water te gebrui­ken dan aan­ge­ge­ven. Omdat we sus­hi azijn aan de gestoom­de rijst gaan toe­voe­gen, kook je de rijst een beet­je aan de ste­vi­ge kant. Niet elke coo­ker is het­zelf­de, dus dat zal je een beet­je moe­ten uitproberen.

De sushi azijn maken :

Sushi rijst maken :

 • Als je een han­gi­ri gebruikt (zie bij info en tips), bevoch­tig deze dan door er water over­heen te laten lopen en laat hem goed uitlekken.
 • Je kan ook een met bak­pa­pier bekle­de bak­plaat gebrui­ken indien je geen han­gi­ri hebt.
 • Wan­neer de rijst gekookt is, gooit u de gebruik­te kom­bu weg en hevel je de gekook­te rijst over in de han­gi­ri.
 • Spreid de rijst gelijk­ma­tig uit zodat hij snel­ler afkoelt.
 • Ter­wijl hij nog heet is, giet u de sus­hi azijn over de rijst.
  Sushi rijst hangiri
 • Tip: Je kan dezelf­de hoe­veel­heid sus­hi azijn gebrui­ken, of je nu iets meer of min­der sus­hi rijst maakt. Houd er reke­ning mee dat we onge­veer 8–10% van het gewicht van de gekook­te rijst aan sus­hi azijn toevoegen.
 • Met een rijst­le­pel “snij” je de rijst voor­zich­tig in een hoek van 45 gra­den om het sus­hi-azijn­meng­sel erin te ver­wer­ken en de stuk­ken rijst te scheiden.
  Sushi rijst snijden met rijstlepel
 • ROER OF MENG DE RIJST NIET omdat de kor­rels dan kun­nen bre­ken en de rijst pap­pe­rig wordt! Je moet echt snij­den! Ter­wijl je deze snij­be­we­ging maakt, gebruik je een waai­er of hand­ven­ti­la­tor die lucht ver­plaatst over je rijst. Dit koelt de rijst af en neemt het over­tol­li­ge vocht weg zodat de rijst gaat glan­zen en niet pap­pe­rig wordt. In Japan noemt men dit een UCHIWA.
 • Draai de rijst ver­vol­gens voor­zich­tig om tus­sen de snee­tjes. Her­haal dit pro­ces tot­dat de rijst is afge­koeld tot kamertemperatuur.
  sushi rijst draaien
 • Je sus­hi rijst is klaar om te gebruiken!
 • Bewaar hem afge­dekt met een voch­ti­ge lin­nen­doek maxi­mum tot enke­le uren op kamer­tem­pe­ra­tuur. (zie tips en ifo voor mee bewaaradvies)
  Sushi rijst bewaren linnendoek

Notities

Sushi rijst.

Leer hoe je elke keer per­fect sus­hi rijst maakt! Alles wat je nodig hebt zijn een­vou­di­ge ingre­di­ën­ten zoals rijst­azijn, sui­ker, zout en das­hi-kom­bu. Zodra je het geheim van het maken van de rijst onder de knie hebt, ben je klaar om aller­lei heer­lij­ke sushi­re­cep­ten te berei­den! In het Japans wordt sushi­rijst ook wel sus­hi-meshi (鮨飯), su-meshi (酢飯), of sha­ri (シャリ) genoemd. We gebrui­ken deze rijst enkel bij het maken van aller­lei soor­ten sushi.

INFO : 

 • Meer weten over sus­hi? Klik hier!
 • Per­fect gekook­te sus­hi rijst (酢飯) is van fun­da­men­teel belang bij het maken van elke vorm van sus­hi. Inder­daad, de bes­te sus­hi-res­tau­rants in Japan zijn niet alleen trots op de meest ver­se vis of vari­ë­teit, maar ook op de tech­niek en kwa­li­teit van hun rijst. Volg ons recept en je hebt een rijst die subliem is voor het maken van alle soor­ten sushi!
 • Ver­gis je niet! Som­mi­ge rijst­pro­du­cen­ten bestem­pe­len de Japan­se kort-kor­re­li­ge rijst als “sus­hi rijst”. Dit schept de illu­sie dat de rijst uit­slui­tend voor sus­hi wordt gebruikt. Je kan dus gerust dezelf­de rijst ook voor gewo­ne gestoom­de rijst of ande­re rijst­ge­rech­ten gebruiken.
 • Deze sus­hi rijst heb je ook nodig voor het maken van de hype die momen­teel in heel het sus­hi gebeu­ren cen­traal staat : de “Dra­gon roll”.

TIPS :

 1. Kies de juis­te soort rijst!
  Om een authen­tie­ke Japan­se stan­daard te berei­ken, wilt u alleen Japan­se kort-kor­re­li­ge rijst gebrui­ken om sus­hi rijst te maken. De con­sis­ten­tie en smaak van Japan­se rijst is name­lijk heel anders dan die van lang­kor­re­li­ge rijst, jas­mijn­rijst of ande­re soor­ten. Met een hoger vocht­ge­hal­te wordt deze Japan­se vari­ant geken­merkt door zijn unie­ke kle­ve­rig­heid en tex­tuur, die zorgt voor de lek­ke­re bite van authen­tie­ke sushi.
 2. Spoel en week de rijst voor het koken!
  Zorg ervoor dat de rijst een paar keer wordt gewas­sen en gespoeld tot er geen zet­meel meer uit het water komt. Laat de rijst ver­vol­gens min­stens 30 minu­ten weken voor het koken. Hier­door krij­gen de rijst­kor­rels een bete­re tex­tuur. Een rijst­was­ser is hier­voor een han­dig hulpmiddel.
 3. Kook de rijst met kom­bu!
  Dit is geen must, maar zeker een van de top­ge­hei­men voor aro­ma­ti­sche sus­hi rijst. Kom­bu wordt veel gebruikt in de Japan­se keu­ken van­we­ge de vele voor­de­len. Wij voe­gen altijd kom­bu toe als we sus­hi rijst maken. De keu­ze is aan jou, maar weet dat het een sub­tie­le geur en uma­mi smaak geeft aan de rijst.
 4. De hoe­veel­heid water moet min­der zijn dan de gebrui­ke­lij­ke hoe­veel­heid die je nor­maal gebruikt!
  Omdat we sus­hi azijn aan de gekook­te rijst toe­voe­gen, gebrui­ken we min­der water (een heel klein beet­je min­der) wan­neer we de rijst koken.
 5. Maak zelf sus­hi azijn!
  Sus­hi rijst wordt altijd op smaak gebracht met sus­hi azijn. Die wordt gemaakt van rijst­azijn, sui­ker en zout om de balans tus­sen zoet, zout en zuur te berei­ken. Nadat je alle ingre­di­ën­ten in een kom hebt gecom­bi­neerd, ver­warm je het in de mag­ne­tron of in een saus­pan op het for­nuis, zodat de sui­ker vol­le­dig is opgelost.
 6. Voeg sus­hi azijn toe aan hete rijst en laat onmid­del­lijk afkoe­len!
  Eerst moet u de gekook­te rijst over­bren­gen in een han­gi­ri. Zorg ervoor dat je het opper­vlak van de  han­gi­ri voch­tig maakt zodat de rijst niet blijft plak­ken. Heb je geen han­gi­ri dan kan een bak­plaat bekleed met bak­pa­pier ook die­nen. De reden hier­voor is dat je de rijst snel moet laten afkoe­len. In Japan gebruikt men een elek­tri­sche ven­ti­la­tor of een hand­be­dien­de ven­ti­la­tor om de rijst af te koe­len.
  Ver­vol­gens moet u sus­hi azijn over de hete rijst gie­ten. Wacht niet tot de rijst warm of koel is. Zodra de rijst uit de rijst­kom is gehaald, schep je de azijn over de hete rijst, en met behulp van een rijst­le­pel, meng je het door de rijst in een snij­den­de bewe­ging. Dit is belang­rijk zodat de sus­hi rijst niet pap­pe­rig of geplet wordt! Ook is het tra­di­ti­o­neel en nood­za­ke­lijk om tege­lij­ker­tijd de rijst af te koe­len met een waai­er of hand­ven­ti­la­tor. In japan noemt men deze waai­er een “uchi­wa”. Met de juis­te waai­er- en snij­be­we­ging wordt uw sus­hi rijst koel en glan­zend. Zoals het moet!
 7. Dek je rijst af met een voch­ti­ge lin­nen­doek!
  Laat de sus­hi rijst niet in een kom/bakje lig­gen nadat je klaar bent met men­gen en koe­len. Zorg ervoor dat hij is afge­dekt met een voch­ti­ge lin­nen­doek en bewaar hem op kamer­tem­pe­ra­tuur (niet in je koel­kast!) tot je klaar bent om sus­hi te maken.
 8. Lan­ger bewa­ren!
  Onder een voch­ti­ge lin­nen­doek kan je de sus­hi rijst maxi­mum tot enke­le uren op kamer­tem­pe­ra­tuur bewa­ren. Doe dit nooit in de koel­kast! Rijst wordt hard en droog in de koel­kast. Wil je hem lan­ger bewa­ren? Doe dan de sus­hi rijst in een lucht­dich­te bewaar­d­oos en plaats hem zo in de vrie­zer. Wan­neer je hem dan wil gebrui­ken kan je hem ’s nachts in de koel­kast laten ont­dooi­en, om ver­vol­gens in de mag­ne­tron op kamer­tem­pe­ra­tuur te bren­gen (niet heet!). Maar aan­ra­den doen we dit niet! Maak sus­hi rijst wan­neer je hem ook dade­lijk wil gebruiken. 
 

Waarom kruiden we rijst met azijn om sushi te maken?

Dit gaat eigen­lijk terug naar de oor­sprong van sus­hi. De let­ter­lij­ke bete­ke­nis van sus­hi bete­kent “zure smaak”. His­to­risch gezien bewaar­de men vis door het in gefer­men­teer­de rijst te wik­ke­len. Wan­neer ze klaar waren om van de vis te genie­ten, werd de gefer­men­teer­de rijst weggegooid.
Ergens tus­sen 1300 en 1500 stop­ten de Japan­ners lang­zaam met het gebruik van gefer­men­teer­de rijst en in plaats daar­van voeg­den ze azijn toe aan de rijst om de houd­baar­heid ver­der te ver­gro­ten. De azijn ver­be­ter­de uit­ein­de­lijk de smaak van de rijst, zodat ze de vis en de rijst samen gin­gen eten, wat zich ont­wik­kel­de tot de hui­di­ge sushi.
Tegen­woor­dig is er dank­zij “koe­ling” geen spra­ke meer van bederf van de vis, maar de eeu­wen­lan­ge toe­voe­ging van azijn aan de rijst is de hoofd­zaak geworden.

5 stappen voor de perfecte sushi rijst!

 1. Kook rijst met kom­bu vol­gens uw favo­rie­te kookmethode.
 2. Maak je sushi-azijn.
 3. Hevel de gekook­te rijst over op een bak­plaat bekleed met bak­pa­pier of mak­ke­lij­ker, gebruik een “han­gi­ri” (dit is de tra­di­ti­o­ne­le manier).
 4. Kruid de rijst met sus­hi-azijn en meng met een rijst­le­pel in snij­den­de beweging!
 5. Dek af met een lin­nen­doek en de sus­hi rijst is klaar voor gebruik.
hangiri
han­gi­ri

Hoeveel sushi rijst heb je nodig om sushi te maken?

Dit is een veel­ge­stel­de vraag! Stan­daard heb je voor één sus­hi roll 90 tot 135 g (of ½‑¾ US cup) sus­hi rijst nodig. Hier­mee maak je 8 tot 10 hap­kla­re sushi.

Keukentools voor het koken of stomen van sushi rijst? 

U kunt de rijst sto­men of koken in een pan op het for­nuis. Dit is geen enkel pro­bleem, maar de han­dig­ste manier om sus­hi rijst te koken is met een elek­tri­sche rijst­ko­ker. Deze zal u altijd per­fect gestoom­de rijst maken waar­door je hem ook mak­ke­lijk kan ver­wer­ken tot sus­hi rijst. Indien je een sus­hi en rijst­lief­heb­ber bent kun­nen we dit enkel maar aanraden!
rijstkoker
rijst­ko­ker
Een nog bete­re optie is om te zor­gen voor een mul­ti coo­ker! Hier kan je niet enkel je rijst mee koken, maar je maakt er soep mee, gebruikt hem om sous-vide mee te koken, als slowcoo­ker, eier­ko­ker, sto­mer, ste­ri­li­sa­tor, … het is een alles­kun­ner! En Indien koken in het alge­meen iets is waar je geluk­kig van wordt, dan is dit een onmis­baar tool!
multi cooker
mul­ti cooker

Hoe weet je of de rijst perfect gekookt is?

Nadat de rijst is gestoomd, moet de rijst glan­zen en “fluf­fy” zijn. De tex­tuur moet luch­tig zijn met een ste­vi­ge beet. Elke rijst­kor­rel moet kle­ve­rig zijn maar toch zijn vorm behou­den. Pap­pe­ri­ge rijst bete­kent dat er te veel water in zit of dat hij te gaar is. Pas als je deze rijst hebt ben je klaar om er de per­fec­te sus­hi rijst van te maken.

De online toko

De ingre­di­ën­ten die je nodig hebt voor Una­gi saus kan je niet zomaar vin­den in je loka­le super­markt. Wel kan je ze vin­den in een toko (Azi­a­ti­sche super­markt). Helaas heb­ben velen van ons dit ook niet in hun buurt, maar niet getreurd…er is  “de onli­ne toko”. Je kan hier mak­ke­lijk alle nodi­ge ingre­di­ën­ten terug­vin­den. Bestel van­daag, mor­gen in huis!
Asian food lovers - De online toko
Asi­an food lovers — De onli­ne toko
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Sus­hi rijst heeft nu geen gehei­men meer! Aan de slag!
Key­word kom­bu, rijst­azijn, sus­hi rijst
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot.

In dit ver­haal heb­ben we uit­ge­breid bespro­ken wat sus­hi is, waar het van­daan komt en hoe het ont­staan is. We heb­ben het gehad over de ver­schil­len­de soor­ten en hoe je het zelf thuis kunt maken. Ook heb­ben we meer inzicht gege­ven in de ingre­di­ën­ten die wor­den gebruikt bij het maken van sushi.

Hope­lijk heb je na het lezen een dui­de­lijk beeld gekre­gen over sus­hi, en voor die­ge­nen die zelf sus­hi wil­len maken… we wen­sen jul­lie veel suc­ces en ple­zier in de keuken!

Heb je nog vra­gen of opmer­kin­gen over sus­hi? Aar­zel dan niet om con­tact met ons op te nemen.

Reac­ties zijn abso­luut wel­kom onder het bericht.Heb je zelf een recept of gerecht met dat je met ons en onze lezers wil delen? Dat kan hier!Hon­ger naar meer? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op You­Tu­be, Tik­Tok, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Hier help je ons mee groei­en en daar zijn we je ein­de­loos dank­baar voor!

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!