Sushi rijst

Sushi rijst

Sushi rijst

Sus­hi rijst wordt gemaakt door Japan­se kort-kor­re­li­ge rijst te koken met kom­bu (kelp / zeewier)en ver­vol­gens op smaak te bren­gen met sus­hi azijn. 
5 from 1 vote
Prep Time 10 mins
Cook Time 1 hr
week tijd 20 mins
Total Time 1 hr 30 mins
Cour­se Bij­ge­rech­ten, rijst
Cui­si­ne Japans, Oos­ters
Ser­vings 4 por­ties
Calo­ries 304 kcal

Ingrediënten
 
 

Voor 3–4 porties sushi rijst (5–7 sushi-rollen)

Voor de zelfgemaakte sushi azijn

Instructies
 

Info :

 • Voor­dat je begint: Weet dat je voor een sus­hi roll 90 tot 135 g sus­hi rijst nodig hebt.
 • Zorg dat al je ingre­di­ën­ten klaar staan.
  Sushi rijst ingrediënten

2 )De rijst :

Spoelen :

 • Eerst gaan we de rijst SNEL spoelen!
 • Voeg net genoeg water toe om alle rijst onder te dom­pe­len in je kom.
 • Ga eens door de rijst met je han­den en gooi het water onmid­del­lijk weg.
  Sushi rijst spoelen
 • Dit moet snel!
 • Her­haal deze stap nog een keer.
 • Tip: Rijst absor­beert heel snel water wan­neer je begint met spoe­len, dus deze stap helpt onzui­ver­he­den uit de rijst te ver­wij­de­ren en voor­komt dat de rijst de eer­ste paar ron­des zet­meel­rijk water absorbeert.

Het wassen:

 • Vul je kom met rijst opnieuw met wat water en gebruik ver­vol­gens je vin­gers om de nat­te rijst­kor­rels gedu­ren­de 10–15 secon­den zacht­jes in een cir­kel­vor­mi­ge bewe­ging te wassen.
 • Door heel wei­nig water te gebrui­ken kun­nen de kor­rels tegen elkaar wrij­ven. Het ver­min­dert ook de opna­me van onzui­ver­he­den uit het zet­meel­rij­ke water.
 • Spoel de rijst nu : voeg extra water toe en gooi het troe­be­le water onmid­del­lijk weg.
  Sushi rijst wassen
 • Her­haal Was­sen en Spoe­len (stap­pen 3 en 4) nog twee tot drie keer.
  sushi rijst herhaal spoelen en wassen
 • Als het water bij­na hel­der is, laat de rijst dan heel goed uit­lek­ken in een fij­ne zeef.
  Sushi rijst uitlekken
 • Tip: Gebruik een rijst­was­ser om dit vol­tal­li­ge pro­ces mak­ke­lij­ker te maken. Met deze han­di­ge tool kan je de rijst sim­pel­weg spoe­len tot het water hel­der is en ver­mijd je dat de rijst het zet­meel­rij­ke water zal opnemen.

De kombu :

 • Con­tro­leer nu of de kom­bu vuil­deel­tjes bevat.
  1 stuk kombu
 • Veeg het zo nodig voor­zich­tig af met een voch­ti­ge doek.
  kombu proper
 • Veeg de wit­te poe­de­ri­ge sub­stan­tie op de kom­bu er niet vol­le­dig af. Deze draagt bij aan de uma­mi smaak.
 • Was de kom­bu NOOIT! Gebruik geen stro­mend water!

Weken en koken :

 • Doe de goed uit­ge­lek­te rijst in een kook­pot of in de kom van de rijst­ko­ker of mul­ti coo­ker en voeg het afge­me­ten water toe.
  360 ml water
 • Opge­let! In het recept geven we de hoe­veel­heid water om te gebrui­ken in een kook­pot. Indien je een rijst­ko­ker of mul­ti coo­ker gebruikt volg je de aan­ge­ge­ven hoe­veel­heid van je koker!
 • Leg de kom­bu boven­op de rijst en laat de rijst 20–30 minu­ten in het water weken.
  Week kombu met rijst
 • Begin dan met het kook­pro­ces. Met een rijst­ko­ker of mul­ti coo­ker is dit mak­ke­lijk. Gebruik je een gewo­ne kook­pot, dan kan je in ons recept om rijst te sto­men per­fect de stap­pen terug­vin­den die je nodig hebt om je rijst te koken.
 • Tip: Soms is het zelfs aan­ge­ra­den om ook met je rijst­ko­ker of mul­ti coo­ker net iets­je min­der water te gebrui­ken dan aan­ge­ge­ven. Omdat we sus­hi azijn aan de gestoom­de rijst gaan toe­voe­gen, kook je de rijst een beet­je aan de ste­vi­ge kant. Niet elke coo­ker is het­zelf­de, dus dat zal je een beet­je moe­ten uitproberen.

De sushi azijn maken :

Sushi rijst maken :

 • Als je een han­gi­ri gebruikt (zie bij info en tips), bevoch­tig deze dan door er water over­heen te laten lopen en laat hem goed uitlekken.
 • Je kan ook een met bak­pa­pier bekle­de bak­plaat gebrui­ken indien je geen han­gi­ri hebt.
 • Wan­neer de rijst gekookt is, gooit u de gebruik­te kom­bu weg en hevel je de gekook­te rijst over in de han­gi­ri.
 • Spreid de rijst gelijk­ma­tig uit zodat hij snel­ler afkoelt.
 • Ter­wijl hij nog heet is, giet u de sus­hi azijn over de rijst.
  Sushi rijst hangiri
 • Tip: Je kan dezelf­de hoe­veel­heid sus­hi azijn gebrui­ken, of je nu iets meer of min­der sus­hi rijst maakt. Houd er reke­ning mee dat we onge­veer 8–10% van het gewicht van de gekook­te rijst aan sus­hi azijn toevoegen.
 • Met een rijst­le­pel “snij” je de rijst voor­zich­tig in een hoek van 45 gra­den om het sus­hi-azijn­meng­sel erin te ver­wer­ken en de stuk­ken rijst te scheiden.
  Sushi rijst snijden met rijstlepel
 • ROER OF MENG DE RIJST NIET omdat de kor­rels dan kun­nen bre­ken en de rijst pap­pe­rig wordt! Je moet echt snij­den! Ter­wijl je deze snij­be­we­ging maakt, gebruik je een waai­er of hand­ven­ti­la­tor die lucht ver­plaatst over je rijst. Dit koelt de rijst af en neemt het over­tol­li­ge vocht weg zodat de rijst gaat glan­zen en niet pap­pe­rig wordt. In Japan noemt men dit een UCHIWA.
 • Draai de rijst ver­vol­gens voor­zich­tig om tus­sen de snee­tjes. Her­haal dit pro­ces tot­dat de rijst is afge­koeld tot kamertemperatuur.
  sushi rijst draaien
 • Je sus­hi rijst is klaar om te gebruiken!
 • Bewaar hem afge­dekt met een voch­ti­ge lin­nen­doek maxi­mum tot enke­le uren op kamer­tem­pe­ra­tuur. (zie tips en ifo voor mee bewaaradvies)
  Sushi rijst bewaren linnendoek

Notities

Sushi rijst.

Leer hoe je elke keer per­fect sus­hi rijst maakt! Alles wat je nodig hebt zijn een­vou­di­ge ingre­di­ën­ten zoals rijst­azijn, sui­ker, zout en das­hi-kom­bu. Zodra je het geheim van het maken van de rijst onder de knie hebt, ben je klaar om aller­lei heer­lij­ke sushi­re­cep­ten te berei­den! In het Japans wordt sushi­rijst ook wel sus­hi-meshi (鮨飯), su-meshi (酢飯), of sha­ri (シャリ) genoemd. We gebrui­ken deze rijst enkel bij het maken van aller­lei soor­ten sushi.

INFO : 

 • Meer weten over sus­hi? Klik hier!
 • Per­fect gekook­te sus­hi rijst (酢飯) is van fun­da­men­teel belang bij het maken van elke vorm van sus­hi. Inder­daad, de bes­te sus­hi-res­tau­rants in Japan zijn niet alleen trots op de meest ver­se vis of vari­ë­teit, maar ook op de tech­niek en kwa­li­teit van hun rijst. Volg ons recept en je hebt een rijst die subliem is voor het maken van alle soor­ten sushi!
 • Ver­gis je niet! Som­mi­ge rijst­pro­du­cen­ten bestem­pe­len de Japan­se kort-kor­re­li­ge rijst als “sus­hi rijst”. Dit schept de illu­sie dat de rijst uit­slui­tend voor sus­hi wordt gebruikt. Je kan dus gerust dezelf­de rijst ook voor gewo­ne gestoom­de rijst of ande­re rijst­ge­rech­ten gebruiken.
 • Deze sus­hi rijst heb je ook nodig voor het maken van de hype die momen­teel in heel het sus­hi gebeu­ren cen­traal staat : de “Dra­gon roll”.

TIPS :

 1. Kies de juis­te soort rijst!
  Om een authen­tie­ke Japan­se stan­daard te berei­ken, wilt u alleen Japan­se kort-kor­re­li­ge rijst gebrui­ken om sus­hi rijst te maken. De con­sis­ten­tie en smaak van Japan­se rijst is name­lijk heel anders dan die van lang­kor­re­li­ge rijst, jas­mijn­rijst of ande­re soor­ten. Met een hoger vocht­ge­hal­te wordt deze Japan­se vari­ant geken­merkt door zijn unie­ke kle­ve­rig­heid en tex­tuur, die zorgt voor de lek­ke­re bite van authen­tie­ke sushi.
 2. Spoel en week de rijst voor het koken!
  Zorg ervoor dat de rijst een paar keer wordt gewas­sen en gespoeld tot er geen zet­meel meer uit het water komt. Laat de rijst ver­vol­gens min­stens 30 minu­ten weken voor het koken. Hier­door krij­gen de rijst­kor­rels een bete­re tex­tuur. Een rijst­was­ser is hier­voor een han­dig hulpmiddel.
 3. Kook de rijst met kom­bu!
  Dit is geen must, maar zeker een van de top­ge­hei­men voor aro­ma­ti­sche sus­hi rijst. Kom­bu wordt veel gebruikt in de Japan­se keu­ken van­we­ge de vele voor­de­len. Wij voe­gen altijd kom­bu toe als we sus­hi rijst maken. De keu­ze is aan jou, maar weet dat het een sub­tie­le geur en uma­mi smaak geeft aan de rijst.
 4. De hoe­veel­heid water moet min­der zijn dan de gebrui­ke­lij­ke hoe­veel­heid die je nor­maal gebruikt!
  Omdat we sus­hi azijn aan de gekook­te rijst toe­voe­gen, gebrui­ken we min­der water (een heel klein beet­je min­der) wan­neer we de rijst koken.
 5. Maak zelf sus­hi azijn!
  Sus­hi rijst wordt altijd op smaak gebracht met sus­hi azijn. Die wordt gemaakt van rijst­azijn, sui­ker en zout om de balans tus­sen zoet, zout en zuur te berei­ken. Nadat je alle ingre­di­ën­ten in een kom hebt gecom­bi­neerd, ver­warm je het in de mag­ne­tron of in een saus­pan op het for­nuis, zodat de sui­ker vol­le­dig is opgelost.
 6. Voeg sus­hi azijn toe aan hete rijst en laat onmid­del­lijk afkoe­len!
  Eerst moet u de gekook­te rijst over­bren­gen in een han­gi­ri. Zorg ervoor dat je het opper­vlak van de  han­gi­ri voch­tig maakt zodat de rijst niet blijft plak­ken. Heb je geen han­gi­ri dan kan een bak­plaat bekleed met bak­pa­pier ook die­nen. De reden hier­voor is dat je de rijst snel moet laten afkoe­len. In Japan gebruikt men een elek­tri­sche ven­ti­la­tor of een hand­be­dien­de ven­ti­la­tor om de rijst af te koe­len.
  Ver­vol­gens moet u sus­hi azijn over de hete rijst gie­ten. Wacht niet tot de rijst warm of koel is. Zodra de rijst uit de rijst­kom is gehaald, schep je de azijn over de hete rijst, en met behulp van een rijst­le­pel, meng je het door de rijst in een snij­den­de bewe­ging. Dit is belang­rijk zodat de sus­hi rijst niet pap­pe­rig of geplet wordt! Ook is het tra­di­ti­o­neel en nood­za­ke­lijk om tege­lij­ker­tijd de rijst af te koe­len met een waai­er of hand­ven­ti­la­tor. In japan noemt men deze waai­er een “uchi­wa”. Met de juis­te waai­er- en snij­be­we­ging wordt uw sus­hi rijst koel en glan­zend. Zoals het moet!
 7. Dek je rijst af met een voch­ti­ge lin­nen­doek!
  Laat de sus­hi rijst niet in een kom/bakje lig­gen nadat je klaar bent met men­gen en koe­len. Zorg ervoor dat hij is afge­dekt met een voch­ti­ge lin­nen­doek en bewaar hem op kamer­tem­pe­ra­tuur (niet in je koel­kast!) tot je klaar bent om sus­hi te maken.
 8. Lan­ger bewa­ren!
  Onder een voch­ti­ge lin­nen­doek kan je de sus­hi rijst maxi­mum tot enke­le uren op kamer­tem­pe­ra­tuur bewa­ren. Doe dit nooit in de koel­kast! Rijst wordt hard en droog in de koel­kast. Wil je hem lan­ger bewa­ren? Doe dan de sus­hi rijst in een lucht­dich­te bewaar­d­oos en plaats hem zo in de vrie­zer. Wan­neer je hem dan wil gebrui­ken kan je hem ’s nachts in de koel­kast laten ont­dooi­en, om ver­vol­gens in de mag­ne­tron op kamer­tem­pe­ra­tuur te bren­gen (niet heet!). Maar aan­ra­den doen we dit niet! Maak sus­hi rijst wan­neer je hem ook dade­lijk wil gebruiken. 
 

Waarom kruiden we rijst met azijn om sushi te maken?

Dit gaat eigen­lijk terug naar de oor­sprong van sus­hi. De let­ter­lij­ke bete­ke­nis van sus­hi bete­kent “zure smaak”. His­to­risch gezien bewaar­de men vis door het in gefer­men­teer­de rijst te wik­ke­len. Wan­neer ze klaar waren om van de vis te genie­ten, werd de gefer­men­teer­de rijst weggegooid.
Ergens tus­sen 1300 en 1500 stop­ten de Japan­ners lang­zaam met het gebruik van gefer­men­teer­de rijst en in plaats daar­van voeg­den ze azijn toe aan de rijst om de houd­baar­heid ver­der te ver­gro­ten. De azijn ver­be­ter­de uit­ein­de­lijk de smaak van de rijst, zodat ze de vis en de rijst samen gin­gen eten, wat zich ont­wik­kel­de tot de hui­di­ge sushi.
Tegen­woor­dig is er dank­zij “koe­ling” geen spra­ke meer van bederf van de vis, maar de eeu­wen­lan­ge toe­voe­ging van azijn aan de rijst is de hoofd­zaak geworden.

5 stappen voor de perfecte sushi rijst!

 1. Kook rijst met kom­bu vol­gens uw favo­rie­te kookmethode.
 2. Maak je sushi-azijn.
 3. Hevel de gekook­te rijst over op een bak­plaat bekleed met bak­pa­pier of mak­ke­lij­ker, gebruik een “han­gi­ri” (dit is de tra­di­ti­o­ne­le manier).
 4. Kruid de rijst met sus­hi-azijn en meng met een rijst­le­pel in snij­den­de beweging!
 5. Dek af met een lin­nen­doek en de sus­hi rijst is klaar voor gebruik.
hangiri
han­gi­ri

Hoeveel sushi rijst heb je nodig om sushi te maken?

Dit is een veel­ge­stel­de vraag! Stan­daard heb je voor één sus­hi roll 90 tot 135 g (of ½‑¾ US cup) sus­hi rijst nodig. Hier­mee maak je 8 tot 10 hap­kla­re sushi.

Keukentools voor het koken of stomen van sushi rijst? 

U kunt de rijst sto­men of koken in een pan op het for­nuis. Dit is geen enkel pro­bleem, maar de han­dig­ste manier om sus­hi rijst te koken is met een elek­tri­sche rijst­ko­ker. Deze zal u altijd per­fect gestoom­de rijst maken waar­door je hem ook mak­ke­lijk kan ver­wer­ken tot sus­hi rijst. Indien je een sus­hi en rijst­lief­heb­ber bent kun­nen we dit enkel maar aanraden!
rijstkoker
rijst­ko­ker
Een nog bete­re optie is om te zor­gen voor een mul­ti coo­ker! Hier kan je niet enkel je rijst mee koken, maar je maakt er soep mee, gebruikt hem om sous-vide mee te koken, als slowcoo­ker, eier­ko­ker, sto­mer, ste­ri­li­sa­tor, … het is een alles­kun­ner! En Indien koken in het alge­meen iets is waar je geluk­kig van wordt, dan is dit een onmis­baar tool!
multi cooker
mul­ti cooker

Hoe weet je of de rijst perfect gekookt is?

Nadat de rijst is gestoomd, moet de rijst glan­zen en “fluf­fy” zijn. De tex­tuur moet luch­tig zijn met een ste­vi­ge beet. Elke rijst­kor­rel moet kle­ve­rig zijn maar toch zijn vorm behou­den. Pap­pe­ri­ge rijst bete­kent dat er te veel water in zit of dat hij te gaar is. Pas als je deze rijst hebt ben je klaar om er de per­fec­te sus­hi rijst van te maken.

De online toko

De ingre­di­ën­ten die je nodig hebt voor Una­gi saus kan je niet zomaar vin­den in je loka­le super­markt. Wel kan je ze vin­den in een toko (Azi­a­ti­sche super­markt). Helaas heb­ben velen van ons dit ook niet in hun buurt, maar niet getreurd…er is  “de onli­ne toko”. Je kan hier mak­ke­lijk alle nodi­ge ingre­di­ën­ten terug­vin­den. Bestel van­daag, mor­gen in huis!
Asian food lovers - De online toko
Asi­an food lovers — De onli­ne toko
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Sus­hi rijst heeft nu geen gehei­men meer! Aan de slag!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Sus­hi rijst
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
304
% Dai­ly Value*
Fat
 
0.4
g
1
%
Satu­ra­ted Fat
 
0.1
g
1
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.1
g
Sodi­um
 
600
mg
26
%
Pot­as­si­um
 
59
mg
2
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
67
g
22
%
Fiber
 
2
g
8
%
Sugar
 
6
g
7
%
Pro­tein
 
5
g
10
%
Vita­min A
 
0.3
IU
0
%
Vita­min C
 
0.01
mg
0
%
Cal­ci­um
 
13
mg
1
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word kom­bu, rijst­azijn, sus­hi rijst
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!