Witloof: de (vergeten) groente die nu eindelijk in de belangstelling staat!

Wit­loof, ook bekend als wit­lof, cicho­rei of chi­con is een veel­zij­di­ge groen­te die opnieuw in de belang­stel­ling staat. Hoe­wel de groen­te al jaren bekend is in de Bel­gi­sche en Neder­land­se keu­ken, is het pas in recen­te jaren een popu­lai­re keu­ze gewor­den als gezon­de en duur­za­me voe­ding. In deze blog­post leer je meer over ons “Wit­loof”.

Witloof

Geschiedenis en Oorsprong van Witloof

Wit­loof is oor­spron­ke­lijk afkom­stig uit de Mid­del­land­se Zee en werd al door de Romei­nen gebruikt als ver­van­ging voor ver­schil­len­de soor­ten sla. Het werd in de 19e eeuw geïn­tro­du­ceerd in Bel­gië, waar het snel popu­la­ri­teit kreeg en nog steeds een belang­rij­ke rol speelt in de Bel­gi­sche keu­ken. In Neder­land kwam wit­loof pas in de 20e eeuw op de markt, maar het is nu een veel­ge­bruik­te groen­te in Neder­land­se res­tau­rants en gezinnen.

Het wit­te goud wordt al eeu­wen­lang ver­bouwd en geteeld. Op het Vlaam­se plat­te­land al meer dan 300 jaar om pre­cies te zijn. Het is een van de oud­ste gecul­ti­veer­de gewas­sen en wordt al sinds de 16e eeuw ver­bouwd. De groen­te werd voor het eerst genoemd in een boek uit 1554, waar­in geschre­ven stond dat de inwo­ners van de stad Gent wit­loof ver­bouw­den. In de 19e eeuw begon­nen kwe­kers het wit­loof te ver­ko­pen aan klan­ten in de stad, wat leid­de tot een toe­na­me van de productie. 

Tegen­woor­dig wordt wit­loof over­al in Euro­pa geteeld en is het een groot export­pro­duct gewor­den. In Japan kent het wit­loof momen­teel een ech­te opmars.

Brusselse telers - Bron : agrarische geschiedenis

Waarom is witloof zo speciaal?

Wit­loof is zo spe­ci­aal omdat het een unie­ke smaak en struc­tuur heeft. Het com­bi­neert een knap­pe­ri­ge tex­tuur, licht zoe­te smaak en een aan­ge­naam aro­ma. Ook is het een popu­lai­re keu­ze voor vege­ta­ri­ërs, omdat het een goe­de bron van plant­aar­di­ge eiwit­ten is. Het is een veel­zij­dig ingre­di­ënt dat wordt gebruikt in sala­des, pas­ta’s, soe­pen, stoof­scho­tels en veel meer. Wit­loof zorgt immers voor een gezon­de en geva­ri­eer­de voeding! 

Hier­on­der vind je enke­le van de belang­rijk­ste voor­de­len van witloof:

 • Rijk aan voe­dings­stof­fen: Wit­loof is rijk aan voe­dings­stof­fen, zoals vita­mi­ne C, kali­um, ijzer en vezels. Dit maakt het een uit­ste­ken­de keu­ze voor men­sen die op zoek zijn naar een gezon­de en voed­za­me maaltijd.
 • Laag in calo­rie­ën: Wit­loof is een laag calo­rie­groen­te en is daar­om een uit­ste­ken­de keu­ze voor men­sen die op dieet zijn of op zoek zijn naar een ver­ant­woor­de voeding.
 • Gemak­ke­lijk te ver­wer­ken: Wit­loof is gemak­ke­lijk te berei­den en te ver­wer­ken in aller­lei ver­schil­len­de gerech­ten. Het kan rauw, gekookt, gestoofd of gebak­ken gege­ten worden.

Variëteiten van Witloof.

Er zijn ver­schil­len­de vari­ë­tei­ten van wit­loof, elk met hun eigen unie­ke smaak en tex­tuur. We som­men er een paar op :

 • Wit­loof Chi­corée: Dit is de meest beken­de en meest gebruik­te soort wit­loof en is beschik­baar in ver­schil­len­de maten en vormen.
 • Wit­loof Tre­vi­so (rood­lof): Dit is een lan­ge­re en smal­le­re vari­ë­teit van wit­loof en wordt vaak gebruikt als ver­van­ging voor sla in sand­wi­ches of gerechten.
 • En dan heb­ben we nog de Radic­chio : Een sla­soort die eigen­lijk ook een soort wit­loof is met een krach­ti­ge, bit­te­re smaak. Deze wordt vaak gebruikt in sala­des om ze wat extra smaak en kleur te geven.
Witloof treviso

Het wit­loof waar wij het meest bekend mee zijn is het wit­loof chi­corée. De Chicon! 

Deze chi­con kun­nen we dan nog eens opde­len in 2 soor­ten. Wit­loof uit de ‘hydro­cul­tuur’, gekweekt op water zeg maar, en het “ech­te” grondwitloof. 

Hydrocultuur.

Bij deze manier van wit­loof kwe­ken groei­en de wit­loof­krop­jes in bak­ken met stro­mend water, en zijn ze al na 3 tot 4 weken klaar om te oog­sten. De mees­te wilt­loof­stron­ken die je kan terug­vin­den in de super­markt zijn gekweekt op deze manier. Dit lof heeft een mil­de­re smaak dan zijn tegen­han­ger, het grond­wit­loof, en wordt door veel men­sen dan ook gesmaakt. Het is een recen­te­re en inno­va­tie­ve metho­de om wit­loof te kwe­ken. De groen­te wordt geteeld in ruim­tes met een gecon­tro­leer­de lucht­voch­tig­heid en tem­pe­ra­tuur. Hier­door is de hydro­cul­tuur nage­noeg het hele jaar door te verkrijgen.

Hydrocultuur

Grondwitloof.

Voor­al in de drie­hoek Brus­sel-Meche­len-Leu­ven vind je tal van wit­loof­te­lers. Grond­wit­loof wordt geteeld in vol­le grond en houdt reke­ning met het ont­bre­ken van licht tij­dens de groei. De blaad­jes wor­den wit­ge­kleurd en knap­pe­rig, waar­door het een vol­le, maar unie­ke, zach­te smaak en tex­tuur heeft die door veel men­sen wordt gewaardeerd. 

Bel­gië is trou­wens het eni­ge land ter wereld dat grond­wit­loof kweekt! Daar­om is het ook een erkend streekproduct. 

grondwitloof

Een uniek en waardevol product in gevaar!

Het telen van grond­wit­loof wordt steeds moei­lij­ker en komt zelfs in gevaar! Een aan­tal fac­to­ren spe­len hier­bij een rol :

 • Ten eer­ste is er een gebrek aan opvol­ging onder de telers. Veel jon­ge boe­ren zien het telen van grond­wit­loof als te arbeids­in­ten­sief en onren­da­bel, waar­door het pro­duct steeds min­der wordt geteeld.
 • Boven­dien is er ook een dalen­de vraag van con­su­men­ten. Veel men­sen kie­zen voor gemak­ke­lij­ker te ver­krij­gen en goed­ko­pe­re groen­ten, in plaats van het unie­ke en wat duur­de­re grondwitloof.
Hoe kunnen we grondwitloof redden?
 • Om grond­wit­loof te red­den is actie nodig van zowel telers als con­su­men­ten. Telers moe­ten bereid zijn om te inno­ve­ren en te inves­te­ren in duur­za­me tech­nie­ken, zodat ze het pro­duct op een ren­da­be­le manier kun­nen blij­ven telen.
 • Con­su­men­ten kun­nen bij­dra­gen door bewust te kie­zen voor grond­wit­loof en de waar­de van dit unie­ke pro­duct te erken­nen. Door grond­wit­loof te blij­ven kopen, kun­nen we de vraag op peil hou­den en de telers aan­moe­di­gen om door te gaan met het telen ervan. Dit is Bel­gisch erf­goed hé mensen! 
 • Weet je niet waar te begin­nen in je zoek­tocht naar echt grond­wit­loof? Neem eens een kijk­je op de web­si­te van rechtvanbijdeboer.be. Dit helpt je alvast op weg!

“Show some loof” by VLAM.

Wit­loof is een uniek en waar­de­vol pro­duct dat bedreigd wordt door een gebrek aan opvol­ging onder telers en een dalen­de vraag van con­su­men­ten. Het is dus ‘alle hens aan dek’ om dit waar­de­vol­le pro­duct te red­den voor toe­kom­sti­ge gene­ra­ties. Daar­om zet VLAM samen met heel wat part­ners wit­loof opnieuw in de kij­ker tij­dens de Week van het Wit­loof. Deze loopt in 2023 van 1 tot 7 februari. 

Na een suc­ces­vol­le cam­pag­ne in 2022 werd beslist om dit jaar er nog een “een lap” op te geven. VLAM wil bena­druk­ken dat er 1001 moge­lijk­he­den met wit­loof zijn en dat de groen­te dus een culi­nair top­per­tje is in elke keu­ken. Er is een radio- en onli­ne cam­pag­ne gepland en het wit­loof zal ook in de hore­ca, retail, groot- en klein­han­del in de kij­ker wor­den gezet. Met lilie­s­food wil­len we hier ook ons steen­tje bij­dra­gen en roe­pen we ieder­een op om ons wit­te goud wat meer te gebrui­ken. Zowel in onze recep­ten­bun­del, maar ook op de ver­schil­len­de web­si­tes van VLAM kan je een ver­schei­den­heid van recep­ten terugvinden. 

Witloof - VLAM

Het kweken en de teelt van Witloof.

Wit­loof groeit het best in kou­de en don­ke­re omstan­dig­he­den. De teelt gebeurt onder­gronds (ten­zij dus geweekt in hydro­cul­tuur), waar de plant wordt beschermd tegen zon­licht. Dit is belang­rijk omdat teveel zon­licht de groen­te bit­ter en onsma­ke­lijk maakt, en ze ook doet ver­kleu­ren. Na de oogst, wor­den de stron­kjes naar een don­ke­re en koe­le opslag­ruim­te gebracht tot­dat ze ver­der ver­werkt wordt. Het kwe­ken en telen van dit wit­te goud is voor onze boe­ren zeer arbeids­in­ten­sief en ver­diend alle respect! 

Het is ook wel eens de moei­te om je eigen wit­loof te kwe­ken. Niet zo moei­lijk, en In onder­staan­de video van FLORALUX helpt men je aar­dig op weg.

Hoe gebruik je witloof in de Keuken?

Wit­loof is een veel­zij­di­ge groen­te die in aller­lei ver­schil­len­de gerech­ten gebruikt kan wor­den. Hier­on­der vind je enke­le van de meest popu­lai­re manie­ren om wit­loof te gebruiken:

 • Sala­des: Wit­loof is een popu­lai­re keu­ze voor sala­des, omdat het een aan­ge­na­me en fris­se smaak heeft. Het kan gege­ten wor­den als hoofd­in­gre­di­ënt of als aan­vul­ling op een ande­re salade.
 • Soe­pen: Wit­loof is een uit­ste­ken­de keu­ze voor soep.
 • Gebak­ken of Gestoofd: Wit­loof is ook een uit­ste­ken­de keu­ze voor gebak­ken of gestoof­de gerech­ten, omdat het een aan­ge­na­me tex­tuur heeft en gemak­ke­lijk ver­werkt kan worden.
 • Sand­wi­ches: Ook is de groen­te een popu­lai­re ver­van­ging voor sla in sandwiches.

De meest gebrui­ke­lij­ke manier die wij ken­nen is wit­loof sto­ven! Of zoals we in keu­ken­ter­men zeg­gen : “wit­loof braiseren”.

Witloof stoven.

Wit­loof sto­ven is één van de manie­ren waar­op wij als bel­gen het liefst ons wit­te goud eten. De gestoof­de groen­te als bij­ge­recht, maar het dient ook als basis voor tal van ande­re recepten. 

Ons recept, met hulp van Peter Goos­sens, kan je hier­on­der bekij­ken. Gestoofd smaakt dit voor ons nog steeds het best!

Witloof stoven - recept

Witloof stoven

Wit­loof sto­ven. Lek­ker op zich, heer­lijk bij vlees­ge­rech­ten en de basis voor vele ande­re gerech­ten. Hoe je dit doet leg­gen we je hier stap voor stap uit met de hulp van Peter Goos­sens.
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 35 mins
Total Time 40 mins
Cour­se Basis­ge­rech­ten, groenten
Cui­si­ne Groen­ten, Klas­sie­kers, Vlaams
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 45 kcal

Materiaal — Benodigdheden

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • Wit­loof sto­ven doen we in een brai­seer­pan!
 • Zet de pan op je vuur en laat de room­bo­ter erin smelten.
  25 gr onge­zou­ten roomboter
 • De boter mag zelfs een beet­je kleu­ren. Maar let op! Niet verbranden!
 • Ont­doe je wit­loof van even­tu­eel vui­le blaad­jes en snijd met een scherp aard­ap­pel­mes­je een stuk weg van het wortelgedeelte.
  8 stron­kjes grondwitloof
 • Haal nu met het mes­je de har­de kern van het wit­loof weg door met je mes­je in kegel­vorm het wit­loof in te snijden. 
 • De har­de kern moet eruit omdat hij het wit­loof wel eens bit­ter kan maken tij­dens het stoven.
 • Leg de wit­loof­stam­me­tjes in je pan en laat ze licht­jes aan­bak­ken en kleuren.
 • Tip! Zorg steeds dat je pan vol ligt! Indien je pan gro­ter is dan het aan­tal wit­loof­stam­me­tjes dat je gaat sto­ven zal je boter héél snel gaan ver­bran­den. Dit wil­len we niet!
 • Kruid het wit­loof vol­doen­de met wat peper en zout. Liefst vers gema­len met een peper of zout­mo­len.
  wat peper, wat zout
 • Draai het wit­loof om in de pan als de onder­ste zij­de van het wit­loof aan­ge­bak­ken is.
 • Kruid opnieuw met wat peper en zout.
 • Laat de ande­re zij­de van het wit­loof ook aan­bak­ken en aan­kleu­ren in je pan.
 • Voeg een bodem­pje water toe aan je pan, en bedek het wit­loof met een op maat gesne­den bak­pa­pier. Druk dit bak­pa­pier een beet­je aan.
  1 scheu­tje water
 • Zet je vuur op een lage stand, zet het dek­sel op je pan en laat het wit­loof sto­ven voor zeker 25 tot 30 minuten.
 • Opge­let! Alles hangt natuur­lijk af van de dik­te van je stam­me­tjes wit­loof. Indien het klei­ne wit­loof­jes zijn zul­len ze mis­schien min­der lang moe­ten sto­ven, indien ze wat dik­ker zijn heb­ben ze wat lan­ger nodig (soms to een uur).
 • Con­tro­leer de gaar­heid door met je aard­ap­pel­mes­je in de ach­ter­zij­de van je wit­loof te ste­ken. Indien het boter­mals is zijn ze gaar.
 • Je wit­loof is nu gestoofd en klaar om te con­su­me­ren of om ver­der af te wer­ken indien dit nodig zou zijn.
 • Sma­ke­lijk!

Notities

Witloof stoven.

Wit­loof sto­ven is hele­maal niet zo moei­lijk. Gebruik best echt grond­wit­loof om de pure smaak van het wit­loof te ver­krij­gen. Indien het gekweekt is door hydro­cul­tuur is het lang niet zo sma­ke­lijk en ook min­der ste­vig van structuur!

INFO EN TIPS OM WITLOOF TE STOVEN :

 • Gebruik altijd de juis­te pan! Een brai­seer­pan (stoof­pan) met dek­sel is hier­voor ideaal.
 • braiseerpan
  brai­seer­pan
 • Zoals hier­bo­ven al aan­ge­ge­ven, zorg dat je pan altijd vol­doen­de gevuld is! Dit om de boter in je pan niet te laten ver­bran­den. Moest dit toch gebeu­ren en je bent er snel genoeg bij dan zal je wat extra klont­jes boter aan je pan moe­ten toe­voe­gen om zo je boter niet te laten ver­bran­den tij­dens het aan­bak­ken van je witloof.
 • Het mes­je dat we gebrui­ken om ons loof te bewer­ken is het alom­ge­ken­de mole­naars­mes­je! Vol­gens ons onmis­baar in je keu­ken en één van bes­te mes­jes die ooit zijn geproduceerd.
 • aardappelmesje
  aard­ap­pel­mes­je
 • Gebruik (indien moge­lijk) altijd grond­wit­loof. Kijk eens of er in je buurt geen wit­loof­te­ler te vin­den is. Deze boe­ren doen abso­luut veel moei­te om dit top­pro­duct tot bij jou te krij­gen. Het is een arbeids­in­ten­sief werk en ver­diend alle res­pect! Weet je niet waar je moet zoe­ken? Kijk eens op de web­si­te van rechtvanbijdeboer.be!
 • De groen­te is zo véél­zij­dig. Je kan het niet enkel sto­ven, maar gebruik het in sala­des, maak er een soep van, eet het rauw…de moge­lijk­he­den zijn enorm. Ook dient het gestoof­de loof als basis voor onze klas­sie­ker : Wit­loof met kaas en ham.
 • Bewaar wit­loof ook altijd op een don­ke­re plaats. Wit­loof houdt niet van licht, en het gaat ook ver­kleu­ren. Je krijgt groen loof.
 • Wil je meer weten over wit­loof? Klik hier!
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Wit­loof sto­ven is één van de manie­ren waar­op je deze gezon­de groen­te kan berei­den, maar er is méér dan dat. Geef ons Bel­gisch erf­goed wat het verdiend!
Key­word wit­loof stoven
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Veelgestelde Vragen over Witloof.

 1. Is wit­loof gezond? Ja, wit­loof is een gezon­de, vezel­rij­ke groen­te die rijk is aan voe­dings­stof­fen, zoals vita­mi­ne C en veel plant­aar­dig eiwit bevat.
 2. Hoe moe­ten we wit­loof bewa­ren? Bewaar de groen­te steeds zo “don­ker” moge­lijk! Maar het liefst ver­werk je de groen­te zo snel mogelijk!
 3. Waar koop ik grond­wit­loof? Kijk eens rond in je buurt! De kans is groot dat er wel ergens een teler zit waar je terecht kan. Of bezoek rechtvanbijdeboer.be. Onze Neder­land­se lezers ver­wij­zen we graag door naar lekkerder.nl.
 4. Welk wit­loof is het best? Om ons Bel­gisch erf­goed in ere te houden…grondwitloof…zonder twij­fel! Die pure smaak, ste­vig­heid en tex­tuur is onge­ë­ve­naard. Wat niet wil zeg­gen dat we de hydro­cul­tuur zo maar aan de kant wil­len schui­ven. Indien de groen­te niet de hoofd­rol speelt van je gerecht kan dit absoluut.

Tot slot.

De groen­te ver­diend zeker wat extra aan­dacht! We horen immers dat ons Bel­gisch erf­goed bedreigd wordt. De telers moe­ten aan­ge­spoord wor­den om het wit­te goud te blij­ven kwe­ken, en wij als con­su­ment kun­nen daar ons steen­tje toe bij­dra­gen door de vraag naar wit­loof omhoog te krik­ken. Dus de vol­gen­de keer dat je aan het naden­ken bent over “Wat eten we van­daag?”, zorg er dan voor dat er bij je thuis wit­loof op het menu komt!

Reac­ties zijn wel­kom onder dit bericht!

Heb je zelf een recept of gerecht met wit­loof dat je met ons en onze lezers wil delen? Dat kan hier!

Hon­ger naar meer? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op You­Tu­be, Tik­Tok, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates. 

Hier help je ons mee groei­en en daar zijn we je ein­de­loos dank­baar voor!

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!