Foodello! Tegen voedselverspilling en goed voor uw portemonnee!

Food­el­lo is de “onli­ne super­markt” die zich richt op het tegen­gaan van voed­sel­ver­spil­ling, en daar wil­len we bij lilie­s­food natuur­lijk aan bijdragen!

Voed­sel­ver­spil­ling is een groot pro­bleem in onze maat­schap­pij want jaar­lijks wordt er ont­zet­tend veel voed­sel weg­ge­gooid. Dit komt voort uit een aan­tal fac­to­ren, zoals over­pro­duc­tie, stren­ge eisen voor de pre­sen­ta­tie van voed­sel in super­mark­ten en con­su­men­ten die te veel kopen en niet alles op tijd opeten. Dit leidt niet alleen tot een ver­spil­ling van voed­sel, maar ook tot een ver­spil­ling van mid­de­len zoals water en ener­gie die nodig zijn voor de pro­duc­tie van voed­sel. Food­el­lo wil hier iets tegen doen, en bied ons voe­dings­mid­de­len aan van­af 0,01€! Deze zou­den anders in de vui­nis­bak belanden. 

Dit ver­diend méér aandacht!

Nee tegen voedselverspilling! - Liliesfood

Wat is Foodello?

Food­el­lo is onder­deel van Fik­su Ruo­ka, een Fins bedrijf, opge­richt in 2016. Hun mis­sie : “voed­sel­ver­spil­ling tegen­gaan!”. Ze vin­den het zon­de om pro­duc­ten weg te gooi­en. Het is beter voor het mili­eu om ze te red­den, en ze met kor­ting aan te bie­den aan de consument.

Tege­lij­ker­tijd hel­pen ze leve­ran­ciers (voed­sel­pro­du­cen­ten, impor­teurs en groot­han­dels) om ver­spil­ling tegen te gaan door oprui­mings- en rest­par­tij­en op te kopen.

Het maga­zijn bevindt zich in West­zaan, Neder­land. Ze bezor­gen bestel­lin­gen door­heen Bel­gië en Neder­land via PostNL. 

Food­el­lo biedt dus pro­duc­ten aan als “onli­ne super­markt’ tegen aan­trek­ke­lij­ke prij­zen die anders weg­ge­gooid zou­den wor­den door gro­te super­mark­ten. Dit kan vari­ë­ren van pro­duc­ten die bij­na de houd­baar­heids­da­tum heb­ben bereikt tot pro­duc­ten met een bescha­dig­de ver­pak­king. Door deze pro­duc­ten aan te bie­den, helpt Food­el­lo niet alleen bij het ver­min­de­ren van voed­sel­ver­spil­ling, maar het biedt ook con­su­men­ten de kans om geld te bespa­ren op hun bood­schap­pen. Win — Win dus!

Foodello - boodschappen voor 1 cent

Hun website.

De web­si­te van Food­el­lo is een­vou­dig te navi­ge­ren en biedt een gro­te selec­tie aan pro­duc­ten, van droog­voe­ding en drank tot baby­spul­len, die­ren­voe­ding en groot­ver­pak­kin­gen. Boven­dien biedt het bedrijf de moge­lijk­heid om pro­duc­ten te zoe­ken op basis van houd­baar­heids­da­tum, zodat con­su­men­ten de pro­duc­ten kun­nen kie­zen die het snelst ver­bruikt moe­ten wor­den. Dit helpt bij het maxi­ma­li­se­ren van de houd­baar­heid van de pro­duc­ten en voor­komt dat de pro­duc­ten over de houd­baar­heids­da­tum gaan. Alle pro­duc­ten die ze ver­ko­pen, zijn te bewa­ren op kamertemperatuur.

De producten van Foodello.

Zoals hier­bo­ven al aan­ge­ge­ven, je kan een ver­schei­den­heid van pro­duc­ten vin­den op de web­si­te van Food­el­lo.

Een THT- of TGT-datum?

TGT bete­kent ‘Te Gebrui­ken Tot’ en THT staat voor ‘Ten­min­ste Houd­baar Tot’. Bij een THT-datum garan­deert de pro­du­cent de kwa­li­teit van het pro­duct tot de genoem­de datum, maar ook daar­na kan je het nog pri­ma con­su­me­ren. Je kunt een­vou­dig zelf vast­stel­len of een pro­duct nog geschikt is voor con­sump­tie door te kij­ken, rui­ken of proe­ven. Dro­ge voe­ding zoals pas­ta en rijst blijft, indien juist bewaard, eet­baar, zelfs tot maan­den na het over­schrij­den van de THT-datum. Een TGT-datum wordt door­gaans alleen gebruikt voor pro­duc­ten die beder­fe­lijk zijn. Levens­mid­de­len met deze aan­dui­ding omvat­ten onder ande­re gebak, vlees of groen­ten. Food­el­lo ver­koopt geen pro­duc­ten waar­op een TGT-datum staat.

Oorsprong van producten.

Ook zijn ze dui­de­lijk over de oor­sprong van hun pro­duc­ten. De mees­te hier­van zijn afkom­stig van gro­te super­mark­ten, maar er zijn ook pro­duc­ten afkom­stig van boer­de­rij­en en loka­le leve­ran­ciers. Dit biedt con­su­men­ten de kans om de loka­le boe­ren en leve­ran­ciers te steu­nen, ter­wijl ze tege­lij­ker­tijd bij­dra­gen aan het tegen­gaan van voedselverspilling.

De prijzen.

Een ander en groot voor­deel van Food­el­lo is de prijs! Omdat de pro­duc­ten anders weg­ge­gooid zou­den wor­den, kun­nen ze aan­ge­bo­den wor­den tegen aan­trek­ke­lij­ke prij­zen. Dit maakt het voor ieder­een moge­lijk om bij te dra­gen aan het tegen­gaan van voed­sel­ver­spil­ling, onge­acht hun bud­get. De kor­tin­gen lopen op tot zelfs 99%!!!

foodello banner

Duurzaam ondernemen

De mis­sie van Food­el­lo (als onder­deel van Fik­su­ruo­ka) is het ver­min­de­ren van voed­sel­ver­spil­ling. Dit is de reden waar­om Fik­su­ruo­ka oor­spron­ke­lijk werd opge­richt en wat nog steeds hun dage­lijk­se drijf­veer is. Door voor­na­me­lijk pro­duc­ten te ver­ko­pen die weg­ge­gooid drei­gen te wor­den, wer­ken ze iede­re dag aan een beter milieu.

De CO2-voetafdruk van Foodello!

Het ver­min­de­ren van voed­sel­ver­spil­ling is op zich­zelf al een hele goe­de zaak voor het mili­eu, maar ze gaan ver­der. De uit­stoot die ver­oor­zaakt wordt door hun bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten (zoals opslag en trans­port, maar ook ver­pak­kings­ma­te­ri­a­len) wordt ook gecom­pen­seerd. Ze doen dit door bos­sen in Fin­land te beschermen.

Alge­meen bete­kent dit dat elk bezorgd Food­el­lo-pak­ket CO2-neu­traal is!

Hoe­wel de jaar­lijk­se CO2-uit­stoot wordt gecom­pen­seerd, wer­ken ze hard om ook in de toe­komst de uit­stoot die ont­staat door hun bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten te verminderen.

Tot Slot.

In con­clu­sie, Food­el­lo is een inno­va­tief bedrijf dat zich richt op het tegen­gaan van voed­sel­ver­spil­ling door mid­del van een onli­ne super­markt. We zijn blij dat zul­ke ini­ti­a­tie­ven er zijn! Zelf wer­ken we hier ook aan mee en wil­len we dit dus ken­baar maken bij ons lezerspubliek! 

Twij­fel niet lan­ger! Klik op 1 van de ban­ners hier op de pagi­na en neem onmid­del­lijk een kijk­je op Food­el­lo. Zeg nee tegen voed­sel­ver­spil­ling! Je por­te­mon­nee zal je dank­baar zijn!

Reac­ties zijn wel­kom onder deze pagina! 

Heb je zelf een gerecht en recept dat u wil delen met ons en onze lezers? Gemaakt met Food­el­lo pro­duc­ten? Dat kan hier!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op You­Tu­be, Tik­Tok, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste upda­tes. Hier help je ons mee groei­en en daar zijn we je ein­de­loos dank­baar voor!

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!