Chocolate Chip Cookies! Je glimlach is gegarandeerd!

Als het om “cho­co­la­te chip coo­kies” gaat, gaat er niets boven het bij­ten in een warm, kle­ve­rig, vers gebak­ken koek­je, recht uit de oven. Helaas zijn we alle­maal geen pro­fes­si­o­ne­le bak­kers, en het kan dus best een uit­da­ging zijn om het per­fec­te recept te vin­den. Daar­om zijn we zelf op zoek gegaan naar het (voor ons) ultie­me cho­co­la­te chip coo­kie-recept. En laat me jul­lie ver­tel­len, de zoek­tocht was de moei­te waard en we heb­ben véél koek­jes gegeten!

chocolate chip cookies - liliesfood

De ingrediënten voor Chocolate chip cookies

De sleu­tel tot gewel­di­ge cho­co­la­te chip coo­kies is het gebruik van hoog­waar­di­ge ingre­di­ën­ten. Dit is een must! We gaan er wat die­per op in.

Boter

We raden aan om “ech­te” onge­zou­ten room­bo­ter te gebrui­ken, want door het hoger vet­ge­hal­te resul­teert dit in een rij­ker en smaak­vol­ler koek­je. Zo beko­men we ook de gewens­te struc­tuur. Room­bo­ter bevat immers water en vet, dat­geen we nodig heb­ben voor onze koek. Wan­neer de boter gesmol­ten wordt, cre­ëert het ook lucht­bel­len, dit helpt om de koek­jes te laten rij­zen en ze om ze hun zach­te struc­tuur te geven. Boven­dien bevat boter melk­ei­wit­ten, wat helpt om de koek­jes bruin te maken en ze een mooie kleur geeft bij het bakken.

Het gebruik van mar­ga­ri­ne of ande­re boter­ver­van­gers kan lei­den tot een min­der gewens­te tex­tuur en smaak in de koek­jes. Deze pro­duc­ten bevat­ten vaak gehy­dro­ge­neer­de oli­ën en emul­ga­to­ren, wat invloed kan heb­ben op de con­sis­ten­tie en smaak van de koek­jes. Ook wor­den er vaak kunst­ma­ti­ge sma­ken en kleu­ren toe­ge­voegd aan deze pro­duc­ten, wat de natuur­lij­ke smaak van de koek­jes kan beïn­vloe­den. Ech­te room­bo­ter daar­en­te­gen wordt gemaakt van room en kan in zijn natuur­lij­ke vorm wor­den gebruikt zon­der kunst­ma­ti­ge ingre­di­ën­ten. Draai of keer het zoals je wil, tegen een natuur­lijk pro­duct kan niets op!

Als het even kan, zoek dan eens lokaal of je geen hoe­ve­win­kel in de buurt hebt waar ze de boter zelf nog pro­du­ce­ren. Meest­al is dit nog stuk­ken beter dan de room­bo­ter die je oppikt uit de supermarkt.

Heb je geen idee? Neem eens een kijk­je op de web­si­te van recht van bij de boer. Hier geraak je al aar­dig op weg. Onze Neder­land­se lezers kun­nen terecht op de streekboer.nl.

Chocolade

Als het op cho­co­la­de aan­komt voor je cho­co­la­te chip coo­kies, ga dan voor het goe­de spul. Ik heb het over bit­ter­zoe­te of pure cho­co­la­de met een hoog cacao­per­cen­ta­ge. Geloof me, je smaak­pa­pil­len zul­len je dank­baar zijn. De cho­co­la­de is immers een hoofd­be­stand­deel van je koek­je! Ver­waar­loos dit niet en blijf weg van de goed­ko­pe­re ver­sies vol met sui­ker. Gebruik zeker ook geen melkchocolade!

Ook gebrui­ken we lie­ver cho­co­la­de­stuk­jes dan cho­co­la­de­chips. Ze zor­gen voor een inten­se­re cho­co­la­des­maak en een mooi tex­tuur­con­trast in het koekje.

Neem gewoon een stuk pure cho­co­la­de, of gebruik cho­co­la­de­chips, zet je mes erin en hak ze grof.

Welke bloem voor chocolate chip cookies?

Voor cho­co­la­te chip coo­kies wordt vaak tar­we­bloem aan­ge­ra­den. Dit type bloem is een meng­sel van har­de en zach­te tar­we en heeft wei­nig (maar wel een goe­de balans) glu­ten. Deze glu­ten zor­gen voor de juis­te struc­tuur en tex­tuur van de koek­jes. Ze krij­gen hier­door een lek­ke­re bite en zijn niet te taai of te kruimelig.

Som­mi­ge bak­kers kie­zen ook voor patis­se­rie­bloem. Deze bloem­soort heeft iets min­der glu­ten en zorgt ervoor dat de koek­jes nog zach­ter wor­den, als dat is wat je zoekt.

Het is belang­rijk om te weten dat het ver­van­gen van de bloem­soort kan lei­den tot ver­an­de­rin­gen in de tex­tuur en smaak van de koekjes.

Ik zou zeg­gen, pro­beer het uit en proef wat voor jou het lek­kerst is. 

tarwebloem

Zout.

Zout geeft voor­al smaak aan het deeg van je cho­co­la­te chip coo­kies, maar het beschermt het deeg ook tegen de effec­ten van scha­de­lij­ke bac­te­ri­ën en ver­sterkt de glu­ten­struc­tuur in het deeg.

Tij­dens het bak­pro­ces geeft zout de korst ook een mooie brui­ne kleur.

We raden aan om zee­zout of 100% natuur­lijk zout te gebrui­ken in plaats van keu­ken­zout. Keu­ken­zout is sterk bewerkt en bevat slechts een frac­tie van de heil­za­me mine­ra­len die zee- en natuur­lijk zout hebben.

zeezout

Nog wat voordelen :

 • Smaak : Zowel zee­zout als natuur­lijk zout heb­ben een sub­tie­le­re, min­der har­de smaak dan gewoon keu­ken­zout. Dit maakt een groot ver­schil in de smaak van je cho­co­la­te chip coo­kies deeg. 
 • Tex­tuur : Zee­zout en natuur­lijk zout zijn bei­de grof­fer dan keu­ken­zout, wat bete­kent dat ze gemak­ke­lij­ker door het deeg kun­nen wor­den ver­spreid. Dit kan hel­pen om de zoutsmaak gelijk­ma­tig over het deeg te verdelen.
 • Meten : Omdat natuur­lijk zout en zee­zout gro­te­re kor­rels heb­ben, zijn ze gemak­ke­lij­ker af te meten naar volu­me. Dit kan han­dig zijn bij het maken van deeg, omdat het vaak gemak­ke­lij­ker is gro­te­re kor­rels af te meten dan fijn, poe­de­rig keukenzout.

Wil je het zout dan toch fij­ner gema­len? Dan is een zout­mo­len natuur­lijk een han­dig hulpmiddel!

Basterdsuiker

Bas­terd­sui­ker wordt ook wel Brui­ne sui­ker genoemd. Het is een soort sui­ker die gemaakt wordt door wit geraf­fi­neer­de sui­ker te men­gen met melas­se. De melas­se geeft brui­ne sui­ker zijn karak­te­ris­tie­ke kleur, even­als zijn iets voch­ti­ge struc­tuur en unie­ke, rij­ke smaak.

Brui­ne sui­ker bestaat in twee soor­ten: lich­te brui­ne sui­ker en don­ke­re brui­ne sui­ker. Lich­te brui­ne sui­ker is gemaakt met min­der melas­se en heeft een mil­de­re smaak en kleur dan don­ke­re brui­ne sui­ker. Deze is gemaakt is met meer melas­se en heeft een ster­ke­re smaak en don­ker­de­re kleur.

lichtbruine basterdsuiker

Bas­terd­sui­ker wordt veel gebruikt in bak­re­cep­ten zoals koek­jes, cakes en taar­ten om smaak en vocht toe te voe­gen. Het kan ook gebruikt wor­den als zoet­stof in har­ti­ge gerech­ten zoals BBQ saus of marinades.

Als we het dan puur heb­ben over het maken van cho­co­la­te chip coo­kies, dan kun­nen we zeg­gen dat bas­terd­sui­ker een hoo­fin­gre­di­ënt is. Maar toch, in som­mi­ge recep­ten kan je ook de com­bi­na­tie met wit­te sui­ker terug­vin­den. De brui­ne sui­ker zorgt voor vocht en een die­pe­re smaak, ter­wijl de wit­te sui­ker dan zal zor­gen voor een knap­pe­ri­ge bui­ten­rand. Wil je dit pro­be­ren? Ga dan voor een ver­hou­ding van 1/5 en 4/5. 1 deel wit­te sui­ker, 4 delen basterdsuiker. 

Melasse

Om even terug te komen op de melas­se. Melas­se is een dik, don­ker­bruin stroop­ach­tig brouw­sel dat over­blijft na het maken van sui­ker uit sui­ker­bie­ten of sui­ker­riet. Het is eigen­lijk een natuur­lij­ke zoet­stof, rijk aan mine­ra­len, vita­mi­nen en anti­oxi­dan­ten. Vaak wordt het gebruikt als ver­van­ger voor geraf­fi­neer­de sui­ker in bak­pro­duc­ten, mari­na­des, en sauzen.

Melas­se is ook een popu­lai­re ingre­di­ënt in rum. Het geeft de drank een unie­ke smaak en kleur.

Baking soda

Baking soda, ook wel bekend als natri­um bicar­bo­naat, is een veel­zij­dig pro­duct dat vaak wordt gebruikt in de keu­ken of bij het bak­ken. Ook voor onze cho­co­la­te chip coo­kies gebrui­ken we het dus.

baking soda

Hier­on­der staan nog enke­le toe­pas­sin­gen waar­mee we baking soda in de keu­ken kun­nen gebruiken :

 • Als rijs­mid­del: Baking soda wordt vaak gebruikt als rijs­mid­del in gebak, zoals cakes, koek­jes en wafels. Het werkt door het cre­ë­ren van kool­di­oxi­de wan­neer het in con­tact komt met zuren, zoals melk of azijn. Dit geeft het gebak een luch­ti­ge textuur.
 • Als rei­ni­gings­mid­del: Baking soda kan wor­den gebruikt als een rei­ni­gings­mid­del in de keu­ken. Het is een alka­li (zuur) en kan wor­den gebruikt om ver­ont­rei­ni­gin­gen en vet­te aan­slag te ver­wij­de­ren van pan­nen, ovens en ande­re keukenapparatuur.
 • Fruit en groen­ten rei­ni­gen: Het kan ook wor­den gebruikt als een natuur­lijk schoon­maak­mid­del voor fruit en groen­ten. Meng wat baking soda met water en spoel de pro­duc­ten af voor een effi­ci­ën­te reiniging.
 • Brou­wen van dran­ken: Baking soda kan ook wor­den gebruikt bij het brou­wen van drank. Denk aan bier of limo­na­de. Dit dient dan om de pH-waar­de te ver­ho­gen en zo een sma­ke­lij­ker drank­je te creëren.
 • Mari­na­de of saus: Baking soda kan ook hel­pen bij het zach­ter maken van vlees en het ver­wij­de­ren van onaan­ge­na­me geu­ren in de samen­stel­ling van mari­na­des of sauzen.
 • Natri­um­bi­cor­bo­naat heeft ook invloed op voe­dings­mid­de­len in de zin van spijs­ver­te­ring! Zeker bij groen­ten! Ik denk bij­voor­beeld aan kool­soor­ten of papri­ka’s. Een mes­punt natri­um­bi­car­bo­naat toe­voe­gen wan­neer je de groen­ten blan­cheert, of als je de groen­ten gebruikt in een stam­pot of puree kan won­de­ren doen voor je maag. Dit komt omdat het helpt om de cel­wan­den van de groen­te te ver­zach­ten, waar­door deze snel­ler gaar wor­den. Het helpt bij het ver­min­de­ren van de hoe­veel­heid gas die wordt gepro­du­ceerd wan­neer deze groen­ten wor­den gege­ten, dit komt door­dat het de stof­wis­se­ling van de sui­kers in de groen­ten ver­min­dert. Het is ech­ter wel belang­rijk om te weten dat te veel natri­um­bi­car­bo­naat kan lei­den tot een te zou­te smaak en over­ma­ti­ge ver­zach­ting van de groen­ten. Hand­le with care dus!

Vanille extract.

Vanil­le extract is een smaak­stof die wordt gemaakt door vanil­le­peu­len te weken in een alco­ho­li­sche oplos­sing. Dit pro­ces extra­heert de smaak­stof­fen uit de vanil­le­peu­len en resul­teert in een hel­de­re, don­ker­brui­ne vloei­stof die een rij­ke vanil­le smaak heeft. Het wordt vaak gebruikt bij het bak­ken van koek­jes en cake, maar ook in ijs en dran­ken zoals kof­fie en melk.

Hier tegen­over staat de ech­te vanil­le­peul (ook wel vanil­le­boon genoemd). Het zijn gedroog­de peu­len van de orchi­dee-plant. Deze peu­len wor­den vaak gebruikt in gerech­ten en dran­ken die een rij­ke vanil­le smaak wil­len heb­ben. Ze zijn veel duur­der dan vanil­le extract en moe­ten wor­den geschild voor­dat ze kun­nen wor­den gebruikt.

vanillepeul

Er is een groot ver­schil tus­sen de smaak van ech­te vanil­le­peu­len en vanil­le extract. Vanil­le­peu­len heb­ben een com­plexe aro­ma, met meer­de­re sma­ken, zoals zoet, hout­ach­tig, smeu­ïg, en zelfs krui­dig. Vanil­le extract heeft een meer een­vou­di­ge smaak die niet zo com­plex als de smaak van de vanil­le­peul. Vanil­le extract is een prak­tisch alter­na­tief. Voor­al voor bak­ken en koken waar­bij de smaak van ech­te vanil­le niet zo belang­rijk is. Echt Vanil­le ijs bij­voor­beeld, dit vraagt om de ech­te vanil­le­peul!

Voor onze koek­jes is dit niet het geval. Een vleug­je vanil­le is vol­doen­de, dus vanil­le extract is ok om te gebrui­ken. Let wel, laat je niet tegen­hou­den indien je vanil­le­pulp van de vanil­le­peul wil gebruiken.

vanille extract

Deeg maken voor chocolate chip cookies.

Laten we het ver­vol­gens over het deeg zelf heb­ben. Het belang­rijk­ste om in gedach­ten te hou­den bij het maken van cho­co­la­te chip coo­kie deeg is om het niet te veel te men­gen! Te veel mixen acti­veert de glu­ten in de bloem, wat resul­teert in een taai koek­je. Meng het deeg dus tot het net gemengd is één­maal de bloem is toegevoegd.

Wan­neer je start met het deeg te maken, en je dus enkel de zach­te boter en sui­ker met elkaar ver­mengt, dan mag je jezelf uit­le­ven! Deze 2 moe­ten net gemengd wor­den tot ze 1 geheel vor­men. Zelg gebrui­ken we hier­voor een hand­mixer, maar een keu­ken­ma­chi­ne kan natuur­lijk ook indien je deze ter beschik­king hebt!

Timing!

Bij het bak­ken is timing alles. Het is belang­rijk om de koek­jes tij­dens het bak­ken in de gaten te hou­den en ze uit de oven te halen als de ran­den net goud­bruin zijn. Dit zorgt ervoor dat ze door­bak­ken zijn, maar nog steeds zacht aan de bin­nen­kant. Laat je ook niet ver­lei­den om een gro­te par­tij in één keer te bak­ken. Je kan de koek­jes beter in klei­ne por­ties bak­ken, zodat je ze beter in de gaten kunt hou­den en ze op het juis­te moment uit de oven kunt halen.

Wan­neer is nu dat moment? Erva­ring leert ons dat het tijd om ze uit de oven te halen op het moment dat je denkt dat ze nog net niet genoeg heb­ben! Zie het als een tip! 

Denk er sowie­so aan dat elke oven anders is, en zie ons recept en richt­lijn niet als een exac­te weten­schap. Pro­beer, en zie wat voor jou het best werkt met je eigen oven.

Ons recept voor chocolate chip cookies.

chocolate chip cookies - liliesfood

Chocolate chip cookies

Cho­co­la­te chip coo­kies zijn koek­jes gemaakt van bloem, sui­ker, boter, eie­ren, vanil­le-extract en pure cho­co­la­de. Ze zijn oven gebak­ken en wereld­wijd een popu­lai­re traktatie.
5 from 1 vote
Prep Time 2 hrs
Cook Time 14 mins
rust tijd voor je deeg 12 hrs
Total Time 14 hrs 14 mins
Cour­se cake en gebak, Dessert
Cui­si­ne Ame­ri­kaans, Des­serts, gebak
Ser­vings 16 koek­jes
Calo­ries 166 kcal

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

 • Doe de zach­te room­bo­ter en licht­brui­ne bas­terd­sui­ker in een meng­kom en mix met een hand­mixer tot een romig geheel. (Dit mag je ste­vig mixen!)
  100 gr onge­zou­ten room­bo­ter, 150 gr licht­brui­ne basterdsuiker
 • Voeg het ei en het vanil­le-extract toe en mix opnieuw tot een glad mengsel.
  1 ei, 1 tl vanille-extract
 • Voeg de tar­we­bloem, zout en de baking soda toe. Mix kort en krach­tig, maar zet de mixer uit zodra de bloem is opge­no­men. (Dit is belang­rijk! Indien je de bloem hebt toe­ge­voegd mag je niet meer te lang mixen! Meng en stop!)
  200 gr tar­we­bloem, 1 snuif­je zout, 1 tl baking soda
 • Kneed de cho­co­la­te chips , of cho­co­la­de­stuk­jes door het deeg met je han­den of met een spa­tel. Gebruik nitril weg­werp­hand­schoe­nen indien je je han­den niet vuil wil maken.
  100 gr pure cho­co­la­de callets
 • Dek de meng­kom af en laat een nacht afge­dekt in de koel­kast rusten.
 • Ver­deel het deeg daar­na in 16 gelij­ke stukjes.
 • Draai bal­le­tjes van de stuk­jes deeg en leg ze met vol­doen­de tus­sen­ruim­te op een bak­plaat bedekt met bak­pa­pier.
 • Ik heb meest­al 3 bak­pla­ten nodig om alle cho­co­la­te chip coo­kies te bakken.
 • Bak in een voor­ver­warm­de oven van 170 °C (boven- en onder­warm­te) in 12–14 minu­ten goudbruin.
 • De koek­jes zijn na het bak­ken nog een beet­je zacht.
 • Laat ze een paar minu­ten op de bak­plaat afkoe­len en ver­plaats ze daar­na naar een roos­ter waar ze vol­le­dig af kun­nen koelen.
 • Dit is het moment waar­op je nog wat extra cho­co­la­de­stuk­jes in je koek­je kan ste­ken. Door­dat het koek­je nog wat zacht is lukt dit goed. Indien ze hele­maal afge­koeld zijn is dit niet meer mogelijk.
  wat pure chocolade
 • Je cho­co­la­te chip coo­kies zijn klaar! Ver­wen jezelf, maar ze zijn ook leuk om cadeau te geven!

Notities

Chocolate chip cookies

Dit basis­re­cept voor cho­co­la­te chip coo­kies is het recept waar we (na ver­schil­len­de pogin­gen om ze te maken) het meest tevre­den mee zijn. Een zach­te bin­nen­kant met een knap­pe­ri­ge rand, gevuld met pure cho­co­la­de. Heer­lijk als trak­ta­tie of voor bij de koffie.

INFO EN TIPS voor chocolate chip cookies :

 • Gebruik ingre­di­ën­ten van hoge kwaliteit!
 • Wij gebrui­ken alleen pure cho­co­la­de! Cho­co­la­de­chips zijn han­dig, maar een blok cho­co­la­de werkt ook pri­ma! Snijd de cho­co­la­de met een vlijm­scherp mes in hap­kla­re brokken.
 • Een tip kan zijn om de cho­co­la­de eerst te koe­len in de koelkast.
 • De boter die je gebruikt moet op kamer­tem­pe­ra­tuur zijn!!!! Maar zeker ook niet gesmol­ten. Als je weet dat je de cho­co­la­te chip coo­kies wil maken, haal de boter dan op tijd uit je koelkast.
 • Om het deeg te maken gebruik je een meng­kom. Een uiterst han­di­ge meng­kom die wij ook gebrui­ken is die van Nava­ris. Het is een set van 2 roest­vrij sta­len kom­men, met afluit­baar dek­sel waar­mee je ook nog eens 3 ras­pen hebt zodat je mak­ke­lijk en zon­der mor­sen fruit, groen­ten, cho­co­la­de of kaas kan ras­pen in de kom. De kom­men heb­ben ook een anti­slip bodem zodat ze ste­vig op je werk­blad staan. Een aanrader!!
 • mengkom
  meng­kom
 • Wij gebrui­ken voor het recept een hand­mixer. Han­dig is natuur­lijk een keu­ken­ma­chi­ne, maar eigen­lijk is die niet nodig voor het recept. Zeker niet als je weet dat als je de bloem aan je deeg hebt toe­ge­voegd, je deze even onder het deeg moet men­gen! Doe dit zeker niet te lang!!! Door dit te doen acti­veer je de glu­ten in de bloem en als je dit te lang doet krijg je taaie koek­jes! Meng en stop!
 • Je weet dat je deeg goed is als het aan­voelt als klei. We ken­nen alle­maal “PLAY DOH”! Ja, die klei waar je kin­de­ren mee spe­len… zo moet je deeg aan­voe­len! Dan weet je dat het goed is!
 • Als je de deeg­bal­le­tjes hebt gerold, maak ze dan niet plat! Als ze afbak­ken in de oven zal de boter smel­ten en krijg je van­zelf de koek­jes­vorm. Zorg er daar­om voor dat je de bol­le­tjes deeg vol­doen­de ruim­te geeft op je bak­plaat! En bekleed deze altijd met een stuk bak­pa­pier!
 • Timing! Dit is de moei­lijk­heids­graad van het bak­ken voor je cho­co­la­te chip coo­kies. Elke oven is anders! Je zal dus een beet­je moe­ten pro­be­ren wat voor jouw oven het best werkt. 
 • Voor ons zijn de koek­jes ide­aal na 13 minu­ten. Weet dat je ze uit de oven moet halen wan­neer je denkt dat ze nog net niet genoeg gehad heb­ben. De cho­co­la­te chip coo­kies zijn nog zacht als je ze uit de oven haalt, maar indien ze afge­koeld zijn wor­den ze har­der. Als je ze te lang in je oven laat zit­ten krijg je betonkoeken.
 • Wij voe­gen graag wat extra cho­co­la­de­brok­jes toe wan­neer de koek­jes net uit de oven komen. Steek dan wat cho­co­la­de­stuk­jes bij op je koek­jes. Door­dat het koek­je nog zacht is lukt dit pri­ma. Indien ze één­maal afge­koeld zijn lukt dit niet meer.
 • Als je de koek­je uit de oven haalt, laat ze dan eerst even beko­men en afkoe­len op je bak­plaat! Laat ze even onaan­ge­roerd! Leg ze hier­na wel op een roos­ter zodat ze gelijk­ma­tig ver­der kun­nen afkoelen.
 • Wil je meer weten over cho­co­la­te chip cookies? 
   
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Cho­co­la­te chip coo­kies! Wereld­wijd gekend, sim­pel maar voor­al lekker!
Key­word Cho­co­la­te chip cookies
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot…

Waar het op neer komt … de per­fec­te “cho­co­la­te chip coo­kies” maak je met ingre­di­ën­ten van hoge kwa­li­teit, aan­dacht voor details en door niet bang zijn om te expe­ri­men­te­ren. Leer ook uit je fou­ten! Zoals we hier­bo­ven al mel­den, cho­co­la­te chip coo­kies bak­ken is geen exac­te weten­schap. De wer­king van je oven, omge­ving, tem­pe­ra­tuur en vocht, je ingre­di­ën­ten, ze spe­len alle­maal een rol.

Wees niet bang om cre­a­tief te zijn met toe­voe­gin­gen. We heb­ben koek­jes gebak­ken met het toe­voe­gen van noten, gedroogd fruit of zelfs spekjes. 

Maak, bak, pro­beer en begin opnieuw. Met ons recept hel­pen we je aar­dig op weg, maar mis­schien moet je het nog een beet­je naar je eigen hand zet­ten. Na een paar keer pro­be­ren heb je het per­fec­te recept voor jouw eigen huis­ge­maak­te cho­co­la­te chip cookies!

Genoeg geleuter…neem je schort, warm je oven voor en begin maar met bak­ken! Enjoy!

Reac­ties zijn wel­kom onder deze pagina! 

Heb je zelf een gerecht en recept dat u wil delen met ons en onze lezers? Dat kan hier!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op You­Tu­be, Tik­Tok, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!