Kimchi: Een Gefermenteerde Koreaanse Delicatesse!

Als je van gefer­men­teerd voed­sel houdt, heb je mis­schien al gehoord van Kim­chi. Het is een tra­di­ti­o­neel Kore­aans gerecht dat gemaakt is van gefer­men­teer­de kool en ande­re groen­ten. Het heeft een unie­ke smaak en tex­tuur en wordt vaak gege­ten als bij­ge­recht of gebruikt als ingre­di­ënt in ande­re gerech­ten. In dit arti­kel leer je alles wat je moet weten over Kim­chi, van de geschie­de­nis en oor­sprong tot de voe­dings­waar­de, hoe je zelf kim­chi kan maken en hoe je het eet.

Kimchi

Wat is kimchi?

Kim­chi is een tra­di­ti­o­neel Kore­aans gerecht dat wordt gemaakt door ver­schil­len­de groen­ten te fer­men­te­ren met zout, krui­den en spe­ce­rij­en. De meest gebruik­te groen­te voor kim­chi is Chi­ne­se kool, maar ook wor­te­len, radijs en ande­re groen­ten kun­nen wor­den gebruikt. Het gerecht staat bekend om zijn pit­ti­ge en zure smaak en is een belang­rijk onder­deel van de Kore­aan­se keuken. 

Bae­chu-kim­chi, ofte­wel gefer­men­teer­de kool, is de meest gebruik­te basis. Ande­re groen­ten zoals radijs, kom­kom­mer, wor­tel, ui en knof­look wor­den vaak toe­ge­voegd. Het gefer­men­teer­de meng­sel wordt op smaak gebracht met krui­den en spe­ce­rij­en zoals chi­li of papri­ka­poe­der, gem­ber en gar­na­len of vispasta. 

Zo ont­staat een pit­tig, zuur en knap­pe­rig bij­ge­recht dat per­fect past bij rijst­ge­rech­ten of kan die­nen als ingre­di­ënt in ver­schei­de­ne stoof­scho­tels en soepen.

Geschiedenis en ontstaan.

Kim­chi bestaat al meer dan 2000 jaar en wordt beschouwd als een van de oud­ste gerech­ten van Korea. Het ont­stond als een manier om groen­ten te bewa­ren voor de win­ter­maan­den, toen vers voed­sel schaars was. Door groen­ten te fer­men­te­ren met zout en spe­ce­rij­en kon­den ze bewaard wor­den voor lan­ge­re tijd. In de begin­ja­ren was het gerecht een­vou­dig en bestond het voor­na­me­lijk uit gefer­men­teer­de kool, peper en zout. Tij­dens de Jose­on-dynas­tie (1392–1910) was het een belang­rijk onder­deel van de Kore­aan­se keu­ken en werd het op gro­te schaal gege­ten door alle lagen van de bevolking. 

Na ver­loop van tijd begon­nen de Kore­a­nen ande­re groen­ten toe te voe­gen aan de mix en werd het recept steeds ver­der ver­fijnd. Tij­dens de Kore­aan­se oor­log (1950–1953) was er een tekort aan voed­sel en grond­stof­fen, waar­door het maken van kim­chi moei­lij­ker werd. De rege­ring start­te toen een cam­pag­ne om kim­chi te pro­mo­ten als een nati­o­naal sym­bool van Korea, om zo de men­sen te moti­ve­ren om het te blij­ven maken en te consumeren.

Tegen­woor­dig is het gerecht niet enkel popu­lair in Korea, maar ook in ande­re delen van de wereld. Het wordt gezien als een gezon­de en smaak­vol­le manier om groen­ten te eten en is nog steeds een belang­rijk onder­deel van de Kore­aan­se keu­ken en cultuur.

Kim­chi is een leven­di­ge weer­spie­ge­ling van de geschie­de­nis van Korea en blijft evo­lu­e­ren met nieu­we ingre­di­ën­ten en recep­ten. Het is “culi­nair erf­goed” dat door de eeu­wen heen is door­ge­ge­ven en nog steeds geliefd is bij men­sen over de hele wereld.

Kimchi geschiedenis

Wat zit er allemaal in kimchi?

Kim­chi wordt gemaakt van ver­schil­len­de groen­ten zoals kool, radijs, wor­tels en len­te-ui, maar bevat ook ande­re ingre­di­ën­ten zoals zout, knof­look, gem­ber, rode peper, vis- of gar­na­len­pas­ta en sui­ker. De groen­ten wor­den in stuk­ken gesne­den en gemengd met zout, rode peper, knof­look, gem­ber en ande­re krui­den en spe­ce­rij­en. Dit meng­sel wordt in een afge­slo­ten pot gefer­men­teerd, waar­door de sma­ken zich ont­wik­ke­len en de groen­ten hun ken­mer­ken­de zure en pit­ti­ge smaak krij­gen. Afhan­ke­lijk van het recept en de regio waar het gemaakt wordt, kan kim­chi er anders uit­zien en smaken.

We over­lo­pen enke­le van de belang­rijk­ste ingrediënten…

Chinese kool.

Chi­ne­se kool, ook bekend als napa kool of blad­kool, is een blad­groen­te die oor­spron­ke­lijk uit Chi­na komt. De groen­te wordt nu wereld­wijd geteeld en gecon­su­meerd. Het heeft een lang­wer­pi­ge vorm en een licht­ge­le tot licht­groe­ne kleur met gekrul­de, knap­pe­ri­ge bla­de­ren die in lagen zijn gerang­schikt. Het heeft een mil­de, zoe­te smaak en een deli­ca­te tex­tuur die het geschikt maakt voor zowel rau­we als gekook­te berei­din­gen. Chi­ne­se kool wordt vaak gebruikt in Azi­a­ti­sche gerech­ten. Denk aan roer­bak­ge­rech­ten, soe­pen en sala­des. Maar het is dus ook het basis­in­gre­di­ënt voor kimchi.

Chinese kool
Knoflook.

Knof­look is een veel­ge­bruikt ingre­di­ënt in de keu­ken, afkom­stig van de Alli­um sati­vum plant. Het is een bol­vor­mi­ge groen­te met een karak­te­ris­tie­ke smaak en geur. De teen­tjes zijn bedekt met een papier­ach­ti­ge schil die moet wor­den ver­wij­derd voor­dat ze wor­den gebruikt. Knof­look wordt gebruikt om smaak toe te voe­gen aan gerech­ten, zoals pas­ta­sau­zen, roer­bak­ge­rech­ten en sala­de­dres­sings. Het heeft ook enke­le gezond­heids­voor­de­len, zoals het ver­min­de­ren van het risi­co op hart- en vaat­ziek­ten en het ver­la­gen van de bloeddruk.

knoflook
Gember.

Gem­ber is een wor­tel­stok van de gem­ber­plant, die wordt gebruikt als kruid en als medi­ci­na­le plant. Het heeft een scher­pe, pit­ti­ge smaak en een karak­te­ris­tiek aro­ma. Gem­ber wordt vaak gebruikt in de keu­ken als spe­ce­rij en als ingre­di­ënt in ver­schil­len­de gerech­ten, zoals cur­ry’s, soe­pen en zelfs gebak. Het wordt ook gebruikt als medi­ci­naal kruid van­we­ge de ont­ste­kings­rem­men­de en anti­mi­cro­bi­ë­le eigen­schap­pen. Gem­ber kan vers, gedroogd, gema­len of als sap wor­den gebruikt.

gember
Vis of garnalenpasta.

Gar­na­len­pas­ta is een veel­ge­bruikt ingre­di­ënt in de Azi­a­ti­sche keu­ken en dient voor­na­me­lijk als smaak­ma­ker. Het wordt gemaakt van gefer­men­teer­de gar­na­len en heeft een ster­ke, zou­te smaak. Het is meest­al don­ker­bruin van kleur en heeft een dik­ke, plak­ke­ri­ge textuur. 

Gar­na­len­pas­ta wordt gebruikt in soe­pen, sau­zen, stoof­scho­tels en ande­re har­ti­ge gerech­ten en geeft een inten­se uma­mi-smaak aan het gerecht. In som­mi­ge tra­di­ti­o­ne­le kim­chi-recep­ten wordt ook gar­na­len­pas­ta gebruikt om extra smaak toe te voe­gen. We zeg­gen in som­mi­ge recep­ten, want in de vele recep­ten die er bestaan om Kim­chi te maken wor­den meest­al gezou­ten zee­vruch­ten gebruikt. Dt zijn dan voor­al zout-gefer­men­teer­de gar­na­len of oes­ters. Ech­ter, som­mi­ge moder­ne kim­chi-recep­ten kun­nen wel gar­na­len­pas­ta bevat­ten als een smaakversterker.

In ons recept maken we de pas­ta voor de kim­chi zelf, en gebrui­ken we vis­saus (zie hier­on­der) om de pas­ta te maken. 

Waar het op neer komt is dat er vele manie­ren zijn om kim­chi te maken. Aan jou om uit te vis­sen welk voor jou het meest smaak­vol­le is. Maak je je eigen smaak­ma­ker? Je eigen gana­len­pas­ta? Of gebruik je een smaak­ma­ker die voor­zien wordt door de voe­dings­in­du­strie? De keu­ze ligt bij jou!

Vissaus.

Vis­saus is een veel­ge­bruik­te saus in de Azi­a­ti­sche keu­ken, voor­al in de Thai­se, Viet­na­me­se en Fili­pijn­se keu­ken. Zelf gebrui­ken wij dus deze saus voor onze kim­chi pas­ta. Vis­saus wordt gemaakt door vis en zout te fer­men­te­ren en heeft een ster­ke, zou­te en har­ti­ge smaak die dient als smaak­ma­ker. Het kan wor­den gebruikt als een smaak­vol­le ver­van­ging voor zout in ver­schil­len­de gerech­ten, zoals soe­pen, sau­zen en mari­na­des. Ook in dip­sau­zen vin­den we het terug en wordt het gebruikt als ingre­di­ënt in sala­de­dres­sings of bij rijst­ge­rech­ten. De kleur van vis­saus vari­eert van licht tot don­ker, afhan­ke­lijk van de gebruik­te vis en de mate van fermentatie.

vissaus

Is kimchi gezond?

Ja, kim­chi is gezond! Het bevat veel vita­mi­nes, mine­ra­len en anti­oxi­dan­ten die een bij­dra­ge kun­nen leve­ren aan een gezond lichaam. Een van de belang­rijk­ste voor­de­len van kim­chi is dat het veel pro­bi­o­ti­ca bevat. Dit zijn goe­de bac­te­ri­ën die bij­dra­gen aan een gezon­de darm­flo­ra en het immuun­sys­teem ver­ster­ken. Daar­naast kan het eten van gefer­men­teer­de voe­dings­mid­de­len, zoals kim­chi, ook hel­pen bij de spijs­ver­te­ring. Tevens zorgt het voor het ver­la­gen van je cho­les­te­rol­ge­hal­te en het regu­le­ren van je bloedsuikerspiegel.

Het gerecht is ook rijk aan vita­mi­nes en mine­ra­len. Denk aan vita­mi­ne C, vita­mi­ne K en kali­um. Deze voe­dings­stof­fen zijn belang­rijk voor de gezond­heid van het lichaam en kun­nen hel­pen bij het voor­ko­men van scha­de door vrije radi­ca­len in het lichaam. Deze radi­ca­len kun­nen scha­de aan­rich­ten aan het lichaam door te rea­ge­ren met ande­re mole­cu­len. Zo kun­nen ze cel­len bescha­di­gen en ver­nie­ti­gen. Het kan lei­den tot ont­ste­kin­gen, ver­ou­de­ring en ziek­ten zoals kan­ker en hart- en vaat­ziek­ten. Het zijn de anti­oxi­dan­ten, die aan­we­zig zijn in voe­dings­mid­de­len zoals kim­chi, die de vrije radi­ca­len neu­tra­li­se­ren en hel­pen scha­de aan cel­len en weef­sels te voorkomen.

Kort­om, kim­chi is een gezon­de keu­ze voor men­sen die op zoek zijn naar een lek­ke­re en voed­za­me maal­tijd. Dus als je nog niet bekend bent met dit heer­lij­ke gerecht, is het zeker de moei­te waard om het eens te proberen!

Kimchi - bijgerecht

Kimchi en zwanger.

Een vraag die blijk­baar veel gesteld wordt! Voor zwan­ge­re vrou­wen is het belang­rijk om voor­zich­tig te zijn met het eten van kim­chi van­we­ge het hoge zout­ge­hal­te. Een teveel aan zout kan de bloed­druk ver­ho­gen en het risi­co op zwan­ger­schaps­com­pli­ca­ties ver­ho­gen. Toch is matig eten van kim­chi tij­dens de zwan­ger­schap geen pro­bleem en kan het zelfs voor­de­len bie­den van­we­ge de pro­bi­o­ti­ca en gezon­de voe­dings­stof­fen die het bevat.

Het is belang­rijk om er reke­ning mee te hou­den dat de pit­ti­ge smaak en ster­ke geur van kim­chi mis­se­lijk­heid en maag­klach­ten kun­nen ver­oor­za­ken, voor­al tij­dens het eer­ste tri­mes­ter van de zwan­ger­schap. Als je nog nooit kim­chi hebt gege­ten, is het beter om het lang­zaam te intro­du­ce­ren en te kij­ken hoe je lichaam reageert.

Zéér belang­rijk is ervoor te zor­gen dat de kim­chi vers en goed bereid is om even­tu­e­le risico’s op voed­sel­ver­gif­ti­ging te ver­mij­den. Je wil immers geen besmet­ting met scha­de­lij­ke bac­te­ri­ën zoals E. coli of sal­mo­nel­la.

Als je zwan­ger bent en je afvraagt of je kim­chi kunt eten, is het ant­woord dus ja, maar met mate. Gebruik je gezond verstand!

Waar smaakt kimchi naar?

Kim­chi heeft een pit­ti­ge en zure smaak met een vleug­je uma­mi. Het heeft een knap­pe­ri­ge tex­tuur die ver­ge­lijk­baar is met inge­maak­te groen­ten. De smaak is afhan­ke­lijk van de gebruik­te ingre­di­ën­ten en het fer­men­ta­tie­pro­ces, maar over het alge­meen is kim­chi een com­plexe smaak met een scher­pe beet en een lich­te zuurheid.

De unie­ke smaak komt voort uit de gefer­men­teer­de krui­den en groen­ten die wor­den gebruikt. Hoe­wel de smaak pit­tig kan zijn, is het belang­rijk op te mer­ken dat niet alle soor­ten kim­chi super­heet zijn. Boven­dien kan het gebruik van sui­ker in het fer­men­ta­tie­pro­ces hel­pen om de pit­ti­ge smaak te verzachten.

Kim­chi is nu één­maal een veel­zij­di­ge smaak­ma­ker die bereid kan wor­den op ver­schil­len­de manie­ren. Pro­beer het eens uit en ont­dek zelf de unie­ke smaak van kimchi!

Hoe eet je kimchi?

Hoe eet je het?

Kim­chi wordt tra­di­ti­o­neel geser­veerd als bij­ge­recht maar kan op ver­schil­len­de manie­ren wor­den gegeten. 

Hier zijn enke­le popu­lai­re manie­ren om kim­chi te eten:

 1. Als bij­ge­recht: Ser­veer een klei­ne hoe­veel­heid kim­chi naast een rijst­ge­recht, zoals bibim­bap of een Kore­aan­se stoofpot.
 2. Als snack: Eet kim­chi recht­streeks uit de pot als een har­ti­ge en pit­ti­ge snack.
 3. Als top­ping: Voeg kim­chi toe als top­ping op een hot­dog, ham­bur­ger, sand­wich of taco voor extra smaak en textuur.
 4. In soe­pen en stoof­pot­ten: Voeg kim­chi toe aan soe­pen en stoof­pot­ten, zoals kim­chi jji­gae, voor extra smaak en voedingswaarde.
 5. In roer­bak­ge­rech­ten: Voeg kim­chi toe aan een roer­bak­ge­recht voor extra smaak en knapperigheid.

Het gerecht is een veel­zij­dig ingre­di­ënt dat een pit­ti­ge smaak en gezon­de voor­de­len toe­voegt aan elke maaltijd.

Kimchi maken — ons recept.

Kim­chi maken is uit­ein­de­lijk niet zo moei­lijk. Hier­on­der kan je ons recept terugvinden.

Kimchi maken

Kimchi

Kim­chi is een tra­di­ti­o­neel Kore­aans gerecht met een unie­ke smaak en tex­tuur dat je mak­ke­lijk zelf kan maken.
5 from 1 vote
Prep Time 1 hr
Cook Time 0 mins
Rust tijd — fer­men­te­ren 7 d
Total Time 7 d 1 hr
Cour­se Bij­ge­rech­ten, gar­ni­tuur, Hoofdgerechten
Cui­si­ne Groen­ten, Oosters
Ser­vings 8 per­so­nen
Calo­ries 27 kcal

Ingrediënten
  

Groenten :

 • 1 stuk Chi­ne­se kool
 • 2 stuks wor­te­len groot genoeg
 • 1 stuk wit­te rammenas
 • 1 bus­sel len­te-ui
 • 70 gr zout

Voor de pasta:

 • 1 stuk gro­te Nashi peer 250g
 • 6 teen­tjes knof­look gepeld
 • 1 stuk gem­ber geschild (65gr)
 • 60 ml vis­saus
 • 55 gr chi­li fla­kes Kore­aans (Gochu­ga­ru)

Instructies
 

 • We gaan kim­chi maken!
 • Neem je Chi­ne­se kool en snijd deze in de leng­te doormidden.
  1 stuk Chi­ne­se kool
 • Snijd elk van die helf­ten nog eens door­mid­den, zodat je kwar­ten krijgt.
 • Snijd elk van die kwar­ten in repen van onge­veer 1,5cm breed.
 • Doe de kool in een gro­te meng­kom en kruid hem met het zout.
  70 gr zout
 • Meng de kool met het zout zodat hij gekneusd wordt.
 • Laat min­stens 90 minu­ten trekken.
 • Ver­snijd je len­te-ui in klei­ne­re stukjes.
  1 bus­sel lente-ui
 • Ver­snijd je wor­tel in reep­jes (juli­en­ne).
  2 stuks wortelen
 • Schil ver­vol­gens je wit­te ram­me­nas met een dun­schil­ler en snijd ze zoals je wor­tels, maar dan in wat dik­ke­re reepjes.
  1 stuk wit­te rammenas

Pasta maken :

 • Schil en ver­snijd je gem­ber in plak­jes en doe je deze in een keukenrobot.
  1 stuk gember
 • Schil en snijd een Azi­a­ti­sche (nashi)peer in blok­jes en voeg toe aan je keukenmachine.
  1 stuk gro­te Nashi peer
 • Voeg 6 teen­tjes gepel­de knof­look toe.
  6 teen­tjes knoflook
 • Over­giet dit met de vis­saus en mix tot een glad­de massa.
  60 ml vissaus
 • Doe de pas­ta in een meng­kom en meng met de Kore­aan­se chi­li flakes.
  55 gr chi­li flakes
 • Laat nu je kool goed uit­lek­ken door een ver­giet en spoel rij­ke­lijk af met water.
 • Knijp en was je kool gron­dig zodat je het groot­ste deel van het zout hebt weggespoeld.
 • Laat opnieuw goed uitlekken!
 • Doe je kool en alle gesne­den groen­ten in een gro­te mengkom.
 • Voeg de pas­ta toe en meng alles heel goed door elkaar.
 • Gebruik nitril-hand­schoe­nen indien je je han­den niet wil vuilmaken.
 • Doe de inhoud in een fer­men­ta­tie pot die groot genoeg is voor het mengsel.
 • Druk met een muddler alle groen­ten aan, zodat ze samen­ge­pakt zijn en even­tu­e­le lucht­bel­len wor­den verwijderd.
 • Sluit de pot los­jes af, maar draai hem niet hele­maal dicht (zodat er gas vrij­komt) en laat hem 4 to 7 dagen staan.
 • Druk gedu­ren­de deze tijd regel­ma­tig met je muddler in de pot om de lucht­bel­len die zich vor­men te verwijderen.
 • Zodra je kim­chi de gewens­te smaak heeft bereikt, draait u de dop er hele­maal op en bewaart u hem in de koelkast.
 • Je kim­chi is klaar voor gebruik!

Notities

Kimchi.

Kim­chi is een tra­di­ti­o­neel Kore­aans gerecht dat je zelf dus mak­ke­lijk kan maken door ver­schil­len­de groen­ten te fer­men­te­ren met zout, krui­den en spe­ce­rij­en. De meest gebruik­te groen­te voor kim­chi is Chi­ne­se kool, maar ook wor­te­len, radijs en ande­re groen­ten kun­nen wor­den gebruikt. Het gerecht staat bekend om zijn pit­ti­ge en zure smaak en is een belang­rijk onder­deel van de Kore­aan­se keuken.

INFO EN TIPS :

 • Kim­chi wordt gege­ten op zich, maar ook als bij­ge­recht staat het zijn man­ne­tje. Denk maar aan Kim­chi met rijst, met gebak­ken rijst, ome­let, bur­gers. Je kan het zo gek niet beden­ken. Kim­chi is “hot”.  
 • Bui­ten Chi­ne­se kool en ande­re groen­ten die we hier in het recept gebrui­ken kan je gerust expe­ri­men­te­ren! Voeg gerust ande­re groen­ten toe en maak je eigen, home­ma­de “kim­chi”. Denk aan radijs, kom­kom­mer, rapen, bie­ten, asper­ges, … vul zelf maar aan…
 • De Chi­ne­se kool bestrooi­en we met zout om het vocht uit de kool te halen. Je zal mer­ken dat wan­neer je kool ander­half uur getrok­ken heeft met het zout er een aar­di­ge hoe­veel­heid vocht aan ont­trok­ken wordt. Dit is de bedoe­ling! Zo kan de kool op de juis­te manier gaan fer­men­te­ren. Te veel vocht in de kool zal ervoor zor­gen dat je kim­chi niet lukt.
 • Als je de kool met het zout mengt moet dit niet zacht­han­dig! Meng en kneed het zout eron­der. Je mag de kool best kneu­zen, of beter..je moet!
 • Wel is het belang­rijk om, na het weken, de kool goed en vol­doen­de af te spoe­len onder koud stro­mend water. Zo ver­wij­der je het zout van de kool. Laat hem erna goed uit­lek­ken! Duw er zelfs wat op om zoveel moge­lijk vocht weer van en uit de kool te halen. Is de kim­chi wan­neer hij klaar is te zout? Dan heb je de kool niet vol­doen­de gespoeld!
 • In dit recept maken we de pas­ta om de kim­chi te maken zelf. Je kan veel recep­ten vin­den waar men gebruik maakt van voor­ge­maak­te gar­na­len of vis­pas­ta’s. Dit kan ook, maar indien je het recept volgt zal je kim­chi veel beter smaken.
 • De peer die we gebrui­ken voor de pas­ta is de “Nashi-peer”. Dit is een appel­vor­mi­ge peer met oor­sprong in Zuid-Oost Azië. De peer is appel­vor­mig, zoet, heel sap­pig en lek­ker knap­pe­rig. De bite lijkt ook meer op die van een appel dan die van een peer. Je moet ze ook schil­len, want de schil is niet eet­baar. Tegen­woor­dig kan je de peer in meer­de­re super­mark­ten terug­vin­den. Zelfs gekweekt op eigen bodem.
 • De chi­li fla­kes… Deze meng je met de pas­ta die je gemaakt hebt in je keu­ken­ro­bot. Nu, indien je je hand kan leg­gen op “Gochu­ga­ru” dan gebruik je deze! Gochu­ga­ru wordt gemaakt van zon­ge­droog­de chi­li­pe­pers die ver­vol­gens tot vlok­ken of “fla­kes” wor­den gema­len. Gochu­ga­ru Red chi­li is een essen­ti­eel en onmis­baar ingre­di­ënt in authen­tie­ke Kore­aan­se gerech­ten. Het is niet altijd zo een­vou­dig om deze te vin­den, en dan kan je natuur­lijk  ook gewo­ne chi­li fla­kes gebrui­ken. Let wel…je zal een beet­je moe­ten spe­len met de hoe­veel­heid. Maak een deel kim­chi, proef, en pas de hoe­veel­heid chi­li de vol­gen­de keer aan naar­ge­lang je eigen smaak. Niet elke chi­li­vlok smaakt het­zelf­de of is even pit­tig. Hier zit héél wat ver­schil in.
 • En ja, we gaven het al aan, maar je hebt best een keu­ken­ro­bot nodig om de pas­ta voor je kim­chi te maken. Je zou het kun­nen met een vij­zel, maar ik raad het zeker niet aan. Je moet de pas­ta zo fijn moge­lijk krij­gen! Heb je nog geen keu­ken­ro­bot? Op zoek naar een exem­plaar? Dan kun­nen we de “nin­ja foodi’s” abso­luut aan­ra­den! Topmateriaal!
 • ninja foodi
  nin­ja foodi
 • Ook de afsluit­ba­re pot waar­in je de Kim­chi gaat fer­men­te­ren is best van goe­de kwa­li­teit en van glas! Door de aci­di­teit is het gebruik van tin­nen of meta­len pot­ten uit den boze! Je ver­krijgt het gerecht door een goe­de gis­ting. Het is belang­rijk dat je hier­voor een goe­de fer­men­ta­tie­pot gebruikt. Zul­ke pot­ten heb­ben een ven­ti­la­tie­ven­tiel waar­door de gas­sen die ont­staan door de gis­ting afge­voerd kun­nen wor­den naar bui­ten, maar er tevens ook voor zor­gen dat de bui­ten­lucht niet tot in je pot geraakt. 
 • fermentatie pot - Kilner
  fer­men­ta­tie pot — Kilner
 • Gebruik een muddler om je groen­ten aan te stam­pen in je pot. Je mag ze goed aan­druk­ken, zodat het vocht wat vrij komt je groen­ten gaat bedekken.
 • Je laat dan de pot 4 tot 7 dagen op kamer­tem­pe­ra­tuur fer­men­te­ren. De dagen kor­ter of lan­ger maken ver­schil uit in smaak. Ik zou zeg­gen, proef, en indien de smaak voor jou ok is, draai dan je pot goed dicht en bewaar hem in de koelkast.

De online toko

De ingre­di­ën­ten die je nodig hebt om Kim­chi te maken kan je niet altijd zomaar vin­den in je loka­le super­markt. Wel kan je ze vin­den in een toko (Azi­a­ti­sche super­markt). Helaas heb­ben velen van ons dit ook niet in hun buurt, maar niet getreurd…er is  “de onli­ne toko”. Je kan hier mak­ke­lijk alle nodi­ge ingre­di­ën­ten terug­vin­den. Bestel van­daag, mor­gen in huis!
Asian food lovers - De online toko
Asi­an food lovers — De onli­ne toko
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Kim­chi maken is dus abso­luut niet zo moei­lijk! Pro­beer het zelf eens!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Kim­chi
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
27
% Dai­ly Value*
Fat
 
1
g
2
%
Satu­ra­ted Fat
 
0.2
g
1
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.3
g
Sodi­um
 
711
mg
31
%
Pot­as­si­um
 
185
mg
5
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
5
g
2
%
Fiber
 
3
g
13
%
Sugar
 
1
g
1
%
Pro­tein
 
2
g
4
%
Vita­min A
 
2453
IU
49
%
Vita­min C
 
0.4
mg
0
%
Cal­ci­um
 
32
mg
3
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word kim­chi, kim­chi maken, kim­chi recept
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot…

Kim­chi is een gezon­de en sma­ke­lij­ke gefer­men­teer­de deli­ca­tes­se die de afge­lo­pen jaren steeds popu­lair­der is gewor­den. Of je nu kim­chi als bij­ge­recht ser­veert, het als dip gebruikt of in een stoof­pot ver­werkt, het is een veel­zij­dig ingre­di­ënt. Maar ver­geet niet, ook als gerecht op zich is het een vol­waar­di­ge maal­tijd met niets dan voor­de­len. Pro­be­ren maar!!

Hope­lijk heb je na het lezen een dui­de­lijk beeld gekre­gen over kims­hi. Voor die­ge­nen die zelf aan de slag wil­len … we wen­sen jul­lie veel suc­ces en ple­zier in de keuken!

Krijg je net zoals ons niet genoeg van de Oos­ter­se keu­ken? Mis­schien zegt Teriy­a­ki jou wel iets? Of kan een Pad Thai je eer­der bekoren?

Heb je nog vra­gen of opmer­kin­gen? Aar­zel dan niet om con­tact met ons op te nemen.Reacties zijn abso­luut wel­kom onder het bericht.

Heb je zelf een recept of gerecht dat je met ons en onze lezers wil delen? Dat kan hier!

Hon­ger naar meer? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op You­Tu­be, Tik­Tok, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Hier help je ons mee groei­en en daar zijn we je ein­de­loos dank­baar voor!

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!