Teriyaki … een overweldigende explosie van smaken!

Teriy­a­ki! Een tra­di­ti­o­ne­le Japan­se kook­tech­niek waar­bij vlees, vis of groen­ten wor­den gegrild of gebak­ken in een meng­sel van soja­saus, sui­ker, sake en mirin (op de tra­di­ti­o­ne­le manier). De naam “teriy­a­ki” is afge­leid van de glan­zen­de, gla­zi­ge tex­tuur die wordt ver­kre­gen door het bak­pro­ces. De saus die wordt gebruikt voor deze tech­niek is wat we nu ken­nen als “teriy­a­ki saus”. Een overzicht…

Teriyaki saus

Wat is teriyaki?

“Teriy­a­ki” is een Japans culi­nair begrip dat ver­wijst naar een spe­ci­fie­ke berei­dings­wij­ze van voed­sel. Let­ter­lijk bete­kent het “glan­zen­de grill”, of “glan­zend gegrild”. De tech­niek wordt gebruikt om ver­schil­len­de soor­ten vlees, vis en groen­ten aan te dui­den die in de saus wor­den gebak­ken of gegrild.

De pre­cie­ze oor­sprong van teriy­a­ki is onbe­kend, maar het is waar­schijn­lijk ont­staan in Japan in de 17e eeuw. Des­tijds werd het beschouwd als een manier om vlees en vis te bewa­ren door ze in een saus te marineren.

Onder­tus­sen is het over de hele wereld ver­spreid en wint de tech­niek enorm aan popu­la­ri­teit. We vin­den het terug in ver­schil­len­de res­tau­rants, van gas­tro­no­mi­sche eta­blis­se­men­ten tot in menig fast­food­ke­ten. Teriy­a­ki is mak­ke­lijk te berei­den en daar­om is het ook een popu­lai­re optie gewor­den voor de thuis of hob­by­kok. Het zorgt immers voor smaak­vol­le en over­we­gend gezon­de maaltijden.

teriyaki zalm

De ingrediënten van teriyaki.

Met enke­le ingre­di­ën­ten maak je dus mak­ke­lijk een teriy­a­ki mari­na­de of saus. Licht brui­ne sui­ker ken­nen we alle­maal, de ande­re 3 ingre­di­ën­ten nemen we onder de loep.

Sojasaus

Soja­saus is een popu­lai­re smaak­ma­ker in de Azi­a­ti­sche keu­ken. Ze wordt gemaakt door fer­men­ta­tie van soja­bo­nen, zout en water. De saus heeft een zou­te, uma­mi-ach­ti­ge smaak en wordt vaak gebruikt als smaak­ma­ker, dip­saus of als mari­na­de. Denk maar aan gerech­ten zoals sus­hi, nasi goreng en ramen. Er zijn ver­schil­len­de soor­ten soja­saus op de markt. Allen vari­ë­ren in smaak, tex­tuur en kleur, afhan­ke­lijk van de pro­duc­tie­me­tho­de en de ingre­di­ën­ten die wor­den gebruikt. De meest gebruik­te soja­sau­zen die we ken­nen zijn de lich­te, don­ke­re en zoe­te sojasaus.

 • Lich­te soja­saus : Deze heeft een mil­de, zou­ti­ge smaak en is hel­der­der van kleur. Het is het meest cou­rant gebruikt soort soja­saus en dient vaak als all­round smaak­ma­ker in de Azi­a­ti­sche keuken.
 • Don­ke­re soja­saus : De saus met een die­pe­re, com­plexe­re smaak dan lich­te soja­saus. Ze heeft tonen van geroos­terd zijn en bevat wat meer zoet­heid. De kleur is don­ker­der en meest­al wat dik­ker van tex­tuur. Ze wordt gebruikt om smaak, maar voor­al ook kleur te geven aan gerechten.
 • Zoe­te soja­saus : Ook wel ket­jap genoemd. Ze is zoe­ter dan de ande­re soor­ten en wordt vaak gebruikt als dip­saus en mari­na­de. Meest­al bevat ze sui­ker of honing om de zoe­te smaak te verkrijgen.

In de prak­tijk is het gebruik van deze ver­schil­len­de soor­ten soja­saus afhan­ke­lijk van per­soon­lij­ke voor­keur en het spe­ci­fie­ke gerecht waar­voor ze wor­den gebruikt. Het is belang­rijk om op te mer­ken dat de smaak van soja­saus sterk kan vari­ë­ren tus­sen ver­schil­len­de mer­ken en pro­duc­ten! We raden je dus aan ver­schil­len­de soor­ten uit te pro­be­ren om zo te bepa­len wel­ke het bes­te bij je smaak past. Kies de bes­te om teriy­a­ki te maken!

Is teriyaki hetzelfde als sojasaus?

Nee, teriy­a­ki is niet het­zelf­de als soja­saus! Dit is een vraag die veel gesteld wordt en waar nog­al mis­ver­stand rond bestaat. Soja­saus is een basis­in­gre­di­ënt in de teriy­a­ki-saus, maar er zijn ande­re ingre­di­ën­ten die wor­den gebruikt om de spe­ci­fie­ke smaak en tex­tuur van teriy­a­ki te cre­ë­ren. Soja­saus is spe­ci­fiek bedoeld als smaak­ma­ker in aller­lei gerech­ten. Teriy­a­ki daar­en­te­gen wordt, zoals hier­bo­ven al aan­ge­ge­ven, gemaakt met een com­bi­na­tie van soja­saus, sui­ker, sake en mirin, bedoeld als mari­na­de of saus.

Lee Kum Kee premium sojasaus

Wat is Mirin?

Mirin is een soort zoe­te Japan­se rijst­wijn die ook wordt gebruikt als smaak­ma­ker in de keu­ken. Het bevat een laag alco­hol­per­cen­ta­ge (meest­al rond de 14%) en heeft een zoe­te, siroop­ach­ti­ge smaak die ver­ge­lijk­baar is met sake. De rijst­wijn wordt veel gebruikt in de tra­di­ti­o­ne­le Japan­se keu­ken om een zoe­te smaak en glans aan gerech­ten te geven. Teriy­a­ki is er één van, maar denk ook aan sukiy­a­ki, sus­hi en tem­pu­ra. Ook wordt de wijn wel eens gebruikt als dipsaus.

Mirin

Sake

Sake is eve­neeens een Japan­se rijst­wijn die gemaakt wordt door het fer­men­te­ren van rijst, water en spe­ci­aal gese­lec­teer­de gis­ten. Het wordt gedis­til­leerd tot een drank met een alco­hol­per­cen­ta­ge van onge­veer 15–20%. Sake heeft een sub­tie­le smaak die vari­eert van droog tot zoet, afhan­ke­lijk van de pro­duc­tie­me­tho­de en de kwa­li­teit van de ingre­di­ën­ten. Tra­di­ti­o­neel wordt het op kamer­tem­pe­ra­tuur of warm geser­veerd en is een inte­graal onder­deel van de Japan­se cul­tuur en gas­tro­no­mie. Het wordt vaak gedron­ken bij for­me­le gele­gen­he­den en cere­mo­ni­ën, en wordt beschouwd als een sym­bool van vriend­schap en samenhorigheid.

sake

Wat is de smaak van teriyaki?

Teriy­a­ki heeft een unie­ke smaak die het even­wicht zoekt tus­sen zoet, zout en uma­mi (de vijf­de basis smaak). Wan­neer het wordt gebruikt om vlees, vis of groen­ten te mari­ne­ren en te berei­den, neemt het pro­duct de smaak van de saus op, en wordt elk gerecht smaak­vol en aan­ge­naam om te eten. 

Boven­dien zorgt de berei­ding door gril­len of bak­ken ervoor dat er een kro­kant laag­je ont­staat op het opper­vlak van het gerecht, wat nog meer tex­tuur en smaak toevoegt.

Het is belang­rijk om te bena­druk­ken dat de smaak vari­eert afhan­ke­lijk van het pro­duct, recept en de vari­ë­tei­ten die wor­den gebruikt. Som­mi­ge recep­ten zijn bij­voor­beeld zou­ter, ter­wijl ande­re meer zoet of uma­mi-rijk zijn. Maar in het alge­meen is teriy­a­ki een smaak­vol­le en uit­ge­ba­lan­ceer­de maal­tijd die door veel men­sen over de hele wereld wordt gewaardeerd.

Wat is het verschil tussen teriyaki en yakitori?

Teriy­a­ki en yaki­to­ri zijn twee popu­lai­re Japan­se gerech­ten, maar ze heb­ben ver­schil­len­de betekenissen.

Teriy­a­ki is een kook­tech­niek en saus die wordt gebruikt om vlees, vis of groen­ten te berei­den. Yaki­to­ri is een tra­di­ti­o­neel Japans gerecht dat bestaat uit stuk­jes gegrild kip­pen­vlees (meest­al op een spies) en wordt geser­veerd met teriy­a­ki saus. Het wordt vaak gege­ten als snack of als onder­deel van een tra­di­ti­o­ne­le maaltijd.

Kip yakitori

Is teriyaki saus gezond?

Er is geen “echt” uni­ver­seel ant­woord op de vraag of teriy­a­ki saus gezond is. Dit hangt af van de spe­ci­fie­ke samen­stel­ling van de saus en de manier waar­op deze wordt bereid. Over het alge­meen bevat de saus een rede­lij­ke hoe­veel­heid zout en sui­ker. Dit bete­kent dat het een aan­zien­lij­ke hoe­veel­heid natri­um en ver­za­digd vet bevat.

Indien je de saus zelf maakt (zie ons recept hier bene­den) en de hoe­veel­heid zout en sui­ker beperkt, kan je de voe­dings­waar­den ver­be­te­ren. Ingre­di­ën­ten toe­voe­gen aan de berei­din­gen zoals groen­ten en mage­re eiwit­bron­nen maken je gerecht al wat gezon­der. Denk maar aan wit­vis of kip.

Het is belang­rijk om een ​​even­wich­tig en geva­ri­eerd dieet te hand­ha­ven en te let­ten op de hoe­veel­heid en fre­quen­tie waar­mee je deze saus gebruikt. Kort gezegd…gebruik met mate!

De online toko.

Om deze tech­niek toe te pas­sen en de saus zelf te maken heb je natuur­lijk ingre­di­ën­ten nodig die niet zo alle­daags zijn in onze eet­cul­tuur. Wel kan je ze mak­ke­lijk vin­den in een Toko. Een Azi­a­ti­sche super­markt die alles in huis heeft om je teriy­a­ki te gaan maken. Niet ieder­een heeft zo een toko in z’n dorp of stad, en je kan ze ook niet vin­den op elke hoek van de straat. Daar­om is er de “onli­ne toko”. ASIAN FOODLOVERS is de groot­ste Azi­a­ti­sche super­markt in Euro­pa. We nodi­gen je uit om eens een kijk­je te nemen in hun onli­ne shop, en bestel dan ook in één keer je beno­digd­he­den om je teriy­a­ki te maken. 

Asian food lovers - De online toko

Ons recept.

Een teriy­a­ki saus is een must-have voor elke lief­heb­ber van de Azi­a­ti­sche keu­ken. Het is een per­fec­te com­bi­na­tie van zoet, zout en zuur en geeft elke gerecht een unie­ke en smaak­vol­le twist. Maar waar­om zou je geld uit­ge­ven aan fles­sen teriy­a­ki saus als je het ook snel zelf kunt maken? In onze recep­ten­bun­del kan je momen­teel wat gerech­ten terug­vin­den gemaakt met deze saus. Heer­lijk gebak­ken zalm, en kispies­jes die smel­ten in je mond!

Teriyaki saus

Teriyaki saus

Teriy­a­ki saus heeft een unie­ke smaak die het even­wicht zoekt tus­sen zoet, zout en uma­mi. Het wordt gebruikt als mari­na­de of saus om vlees, vis of groen­ten te gril­len of te bakken.
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 5 mins
Total Time 10 mins
Cour­se dres­sings, Sau­zen, toppings
Cui­si­ne Grill gerech­ten, Japans, Oosters
Ser­vings 400 ml
Calo­ries 56 kcal

Ingrediënten
  

 • 1,5 el maïs­zet­meel
 • 3 el water
 • 120 ml sake
 • 120 ml mirin
 • 120 ml soja­saus (light, pre­mi­um)
 • 55 gr licht brui­ne suiker
 • 2 teen­tjes knof­look
 • 1 stuk­je gem­ber

Instructies
 

 • Zet een saus­pan op een matig vuur.
 • Voeg soja­saus, mirin, sake en licht brui­ne sui­ker toe aan je pan.
  120 ml sake, 120 ml mirin, 120 ml soja­saus, 55 gr licht brui­ne suiker
 • Roer het geheel goed door met een klop­per.
 • Pers 2 knof­look­te­nen en een stuk­je gem­ber door je knof­look­pers en voeg toe aan je pan.
  2 teen­tjes knof­look, 1 stuk­je gember
 • Laat het geheel goed opko­ken en wat reduceren. 
 • Klop regel­ma­tig door.
 • Meng het maïs­zet­meel met het water en voeg dit toe aan je teriy­a­ki saus.
  1,5 el maïs­zet­meel, 3 el water
 • Kook onder voort­du­rend klop­pen nog even door.
 • Zet je vuur af, en hevel je teriy­a­ki saus over naar een goed afsluit­baar weck­pot­je.
 • Laat vol­le­dig afkoe­len, sluit af en bewaar in je koelkast.

OPTIONEEL

 • Wij zelf voe­gen graag wat wit­te sesam­zaad­jes en chi­li fla­kes toe aan onze saus voor wat extra smaak en pit. Dit is vol­le­dig opti­o­neel en zeker niet nodig!
  wat wit­te sesam­zaad­jes, wat chi­li flakes
 • Je teriy­a­ki saus is klaar voor gebruik!

Notities

Teriyaki saus.

Teriy­a­ki is een berei­dings­wij­ze uit de Japan­se keu­ken. Meest­al wor­den vis, vlees of groen­ten gema­ri­neerd in deze saus om ze dan af te bak­ken of te gril­len. Als afwer­king gebruikt men dan nog een laag­je teriy­a­ki saus omdat ze zorgt voor een knap­pe­rig en glan­zend eindresultaat.
INFO EN TIPS :
 • Dit is een stan­daard en tra­di­ti­o­neel recept. Je kan ver­schil­len­de vari­an­ten vin­den. Sake die ver­van­gen wordt door rijst­wijn, toe­voe­ging van rijst­azijn, … Welk ingre­di­ënt je ook gebruikt of toe­voegt, de bedoe­ling van teriy­a­ki saus is altijd om de juis­te balans te vin­den tus­sen zoet, zuur, zout en uma­mi. BALANS is de sleu­tel. Proef daar­om altijd je saus, en stel ze bij indien je dit nodig acht.
 • De saus kan je tot een maand (indien goed afge­slo­ten in een weck­pot) bewa­ren in je koel­kast. Let wel op! Lucht en vocht zijn boos­doe­ners! Check altijd even je saus alvo­rens je ze gebruikt indien ze al een tijd­je in je koel­kast staat.
 • Teriy­a­k­i­saus wordt gebruikt voor aller­han­de doel­ein­den. Zalm teriy­a­ki is een bekend gerecht, maar ook kip, runds en aller­han­de groen­ten kun­nen gema­ri­neerd of afge­werkt wor­den met deze saus. (In de nabije toe­komst zal je meer­de­re recep­ten kun­nen terug­vin­den in onze recep­ten­bun­del.)
 • Ook kip yaki­to­ri, een ande­re Japapn­se klas­sie­ker, wordt meest­al afge­lakt met teriyaki.
 • Ser­veer teriy­a­ki gerech­ten met gestoom­de of gebak­ken rijst! Dit is altijd een winnaar!
 • Wil je meer weten over Teriy­a­ki? Klik hier!
 • Indien je het toch niet zou zien zit­ten om deze saus zelf te maken kan je natuur­lijk ook kant en kla­re vari­an­ten vin­den. We kun­nen hier de teriy­a­ki van Dek Som Boon aan­ra­den. Deze staat hier ook in de voor­raad­kast want als het snel moet gaan dur­ven wij deze ook te gebruiken.

De online toko

De ingre­di­ën­ten die je nodig hebt voor dit recept kan je niet zomaar vin­den in je loka­le super­markt. Wel kan je ze vin­den in een toko (Azi­a­ti­sche super­markt). Helaas heb­ben velen van ons dit ook niet in hun buurt, maar niet getreurd…er is  “de onli­ne toko”. Je kan hier mak­ke­lijk alle nodi­ge ingre­di­ën­ten terug­vin­den. Bestel van­daag, mor­gen in huis!
Asian food lovers - De online toko
Asi­an food lovers — De onli­ne toko
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Teriy­a­ki saus! Sim­pel om zelf te maken! Pro­beer het eens!
Key­word Teriy­a­ki, teriy­a­ki saus
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot…

Teriy­a­ki is niet meer weg te den­ken in onze heden­daag­se keu­ken. Noem het zelfs een “hype”, maar het heeft een reden! Het is gewoon super­lek­ker!!!!! De popu­lai­re Japan­se techniek/saus heeft een unie­ke smaak en is veel­zij­dig in haar toe­pas­sin­gen. Het recept is een­vou­dig te maken met een hand­vol ingre­di­ën­ten en kan wor­den aan­ge­past naar per­soon­lij­ke smaak­voor­keur door bij­voor­beeld sesam­zaad­jes, chi­li fla­kes of honing toe te voe­gen. Pro­beer het recept eens uit, want er is niets beters dan ze zelf te maken. Geniet er van!

Reac­ties zijn wel­kom onder het bericht.

Heb je zelf een recept of gerecht met dat je met ons en onze lezers wil delen? Dat kan hier!

Hon­ger naar meer? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op You­Tu­be, Tik­Tok, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Hier help je ons mee groei­en en daar zijn we je ein­de­loos dank­baar voor!

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!