Mocktail…genieten kan ook zonder alcohol!

Mock­tail! 0% alco­hol, 100% smaak..dat is waar een goe­de mock­tail voor staat! Kan dit? Abso­luut! Leven­di­ge kleu­ren, exo­ti­sche sma­ken en het uit­zicht van een ech­te cock­tail. Zo kan je deze ver­fris­sing wel omschrij­ven. Op aller­han­de gele­gen­he­den kom je de drank tegen­woor­dig tegen. Voor­al als de zon tevoor­schijn komt en de tem­pe­ra­tu­ren je doen snak­ken naar ver­fris­sing. Het is een popu­lai­re feest­drank waar dus kin­de­ren ook van kun­nen genie­ten. Fami­lie­bij­een­kom­sten, baby­bor­rels, trouw­par­tij­en, ver­jaar­dags­feest­jes, fes­ti­vals, of gewoon thuis! De mock­tail is alom tegen­woor­dig, en mits hij geen alco­hol bevat, een gezon­de en ver­ant­woor­de keuze! 

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Mocktail
Mock­tail

Wat is een mocktail?

Een mock­tail is sim­pel­weg een cock­tail zon­der alco­hol. De bena­ming komt van het Engel­se woord ‘mock’, wat zoveel is als nep. Let­ter­lijk ver­taald bete­kend het woord dus ‘nep­cock­tail’. De smaak pri­meert hier, en doet zeker niet onder in ver­ge­lij­king met ‘ech­te’ cock­tails. De afwe­zig­heid van alco­hol zal je niet mer­ken indien je mock­tail met de nodi­ge zorg bereid is. De drank krijgt zijn smaak door het mixen van geïn­fu­seerd water, sap­pen, fris­dran­ken, en ande­re leu­ke ingre­di­ën­ten. Som­mi­ge mock­tails kun­nen zelfs je favo­rie­te cock­tail naboot­sen, als ze door­dacht en in de juis­te ver­hou­ding wor­den gemaakt.

Het voor­deel bij de drank is dat ieder­een het kan drin­ken. Jong of oud. Er zit ten­slot­te geen alco­hol in, en hoef je geen 18+ te zijn om het te mogen drin­ken. Ook is een mock­tail vaker wat ‘gezon­der’! Er wor­den vaak ver­se pro­duc­ten gebruikt en er zit­ten wat min­der calo­rie­ën in de drank­jes door­dat er bij voor­baat al geen alco­hol wordt gebruikt.

Mocktail afwerking
Mock­tail afwerking

Geschiedenis

Er zijn vele klas­sie­ke recep­ten van mock­tail die een indruk geven dat de tra­di­tie van het schen­ken van de niet-alco­ho­li­sche drank vrij oud is. Het is zeer waar­schijn­lijk dat de mens de gemix­te drank al cre­ëer­de sinds de alco­ho­li­sche ver­sies wer­den uit­ge­von­den. Mer­ri­am-Web­ster (de oud­ste uit­ge­ver van woor­den­boe­ken ter wereld) zegt dat het woord eerst werd gebruikt in 1916. Maar goed, dit gezegd zijnde… 

Als we de ver­ha­len mogen gelo­ven moet ik je mee­ne­men naar het begin van de jaren ’30. Shir­ley Tem­ple, kind­ster uit Hol­ly­wood in die jaren, en menig ouder her­in­nert haar wel. Zij wordt geas­so­ci­eerd met het gelijk­na­mi­ge drank­je waar­mee ze ook bekend was. En dit zou dan de eer­ste “ech­te” mock­tail geweest zijn. 

De ‘Shir­ley Tem­ple’ is een mix van ‘gin­ger ale’ met een scheut gre­na­di­ne. Afge­werkt met een mara­schi­no kers en citroen als garnering. 

Er zijn ver­schil­len­de bewe­rin­gen over de oor­sprong van het drank­je. Ver­schil­len­de res­tau­rants en hotels in Bever­ly Hills, en zelfs Hawaï, zeg­gen dat ze het drank­je heb­ben uit­ge­von­den. En dit was voor­dat Tem­ple er met haar ouders op bezoek was. Toch was Shir­ley erg trots — en bescher­mend — op het drank­je dat haar naam draagt. Tem­ple stap­te zelfs twee keer naar de rech­ter om het drank­je te ver­de­di­gen tegen bedrij­ven die haar naam pro­beer­den te gebrui­ken om een gebot­tel­de ver­sie van de drank te verkopen.

Shirley Temple
Shir­ley Temple

Mocktails maken

Aan­ge­zien de trends in alco­hol­vrije drank­con­sump­tie blij­ven ver­an­de­ren, is het een slim­me zet voor elke bar- of res­tau­rant­ei­ge­naar om mock­tails op het menu te zet­ten. Maar niet enkel in hore­ca zaken, ieder­een kan mak­ke­lijk een mock­tail maken met het het juis­te recept. 

Er is een lan­ge lijst van ingre­di­ën­ten die wor­den gebruikt bij het maken van een mocktail. 

Sappen en bestaande dranken

Vruch­ten­sap is het belang­rijk­ste com­po­nent van de drank dat niet alleen de smaak ver­strekt maar ook een gezond­heids­fac­tor aan de drank geeft. Citroen­sap, ana­nas­sap, sinaas­ap­pel­sap, drui­ven­sap en appel­sap zijn zeer gebrui­ke­lijk bij het maken van de drank. Gewoon­lijk wor­den ver­pak­te sap­pen gebruikt, maar er wor­den ook ver­se vruch­ten geperst om een meer pure en ver­fris­sen­de smaak te geven. Natuur­lijk heb je dan wel een slow­jui­cer of sap­cen­tri­fu­ge nodig. Naast sap­pen wor­den ook ande­re dran­ken zoals tonic, ‘coca cola’, ‘spri­te’ en ‘gin­ger ale’ gebruikt om de drank te laten bruisen. 

Andere metgezellen

IJs­thee en gem­ber­bier zijn zeer goe­de met­ge­zel­len van elke soort sap of kun­nen wor­den gebruikt samen met ande­re ingre­di­ën­ten zoals limo­na­de of limoen­cor­di­al. En tonic is ook een ide­aal meng­mid­del. Om enke­le rij­ke en romi­ge mock­tails te maken, wordt er gewoon­lijk ijs, kokos­melk of gepu­reer­de banaan in ver­werkt. Cho­co­la­de­si­roop, melk en kof­fie wor­den in het bij­zon­der gebruikt om de drank­jes te maken voor men­sen die graag een war­me soort mock­tail heb­ben. Deze ingre­di­ën­ten kun­nen ook wor­den gebruikt om gekoel­de en bevro­ren dran­ken te maken.

Mocktail recept

Maar genoeg uit­leg nu…het is wel dui­de­lijk wat en waar het om draait. Tijd om geken­de en min­der beken­de mock­tails onder de loep te nemen. Ik geef je enke­le favo­rie­te recep­ten waar­mee je alvast aan de slag kan! Klik op de link en die brengt je dade­lijk naar het bij­ho­ren­de recept. De meest gevraag­de mock­tails kan je hier­on­der alvast terugvinden.

Pina Colada Mocktail

Pina Colada Mocktail

Pina cola­da mock­tail is de alco­hol­vrije vari­ant van de ech­te ‘pina cola­da’. Even fris, alleen kan je hem blij­ven drin­ken! Zorg dat je glas ijs­ge­koeld is, en dat je ingre­di­ën­ten ook gekoeld gebruikt worden.Zo krijg je een heer­lij­ke mocktail!
5 from 1 vote
Prep Time 10 mins
Cook Time 0 mins
Total Time 10 mins
Cour­se dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Dran­ken, mocktails
Ser­vings 1 mock­tail
Calo­ries 94 kcal

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • Snijd 2 schijf­jes ana­nas in klei­ne stuk­jes en doe deze in de blender.
  2 schijf­jes ananas
 • Voeg ver­vol­gens 50ml ana­nas­sap, 30ml kokos­melk en de 2 eet­le­pels ijs toe.
  50 ml ana­nas­sap, 30 ml kokos­melk, 2 el vanille-ijs
 • Mix nu alles goed door elkaar met de blen­der en zorg ervoor dat er geen gro­ve stuk­ken ana­nas meer in de mock­tail zitten.
 • Neem een voor­ge­koeld Mock­tail­glas en vul half met ijsblokjes.
  wat ijs­blok­jes
 • Giet de mock­tail over het ijs in het glas.
 • Werk af met een schijf­je ana­nas en een tak­je munt.
  1 schijf­je ana­nas, 1 tak­je ver­se munt
 • Ser­veer met een riet­je!
 • Je pina cola­da mock­tail is klaar! Cheers!

Notities

Pina colada mocktail

Pina cola­da mock­tail is de alco­hol­vrije vari­ant van de ech­te ‘pina cola­da’. Even fris, alleen kan je hem blij­ven drinken!


TIPS EN INFO

Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept voor een mock­tail wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Pina cola­da mock­tail, geniet…en u hoeft NIET met mate te drin­ken!!! Saluté!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Pina Cola­da Mocktail
Ser­ving Size
 
1 glas
Amount per Serving
Calo­ries
94
% Dai­ly Value*
Fat
 
2
g
3
%
Satu­ra­ted Fat
 
2
g
13
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.04
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.1
g
Cho­les­te­rol
 
1
mg
0
%
Sodi­um
 
24
mg
1
%
Pot­as­si­um
 
78
mg
2
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
8
g
3
%
Fiber
 
0.2
g
1
%
Sugar
 
6
g
7
%
Pro­tein
 
0.3
g
1
%
Vita­min A
 
55
IU
1
%
Vita­min C
 
7
mg
8
%
Cal­ci­um
 
12
mg
1
%
Iron
 
0.2
mg
1
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word mock­tail, pina cola­da mocktail
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot

Als ik dit ver­haal aan het schrij­ven ben is het zo’n 32°C. Ide­a­le tem­pe­ra­tu­ren om te gaan genie­ten van zo’n een fris­se Mock­tail. Cheers!

Ben je ook een lief­heb­ber? Heb je zelf erva­rin­gen, vra­gen of opmer­kin­gen? Laat gerust een reac­tie ach­ter onder dit bericht. 

Vond je het leuk om te lezen? Beoor­deel het dan, geef ons dik­ke “like” en deel het bericht op je soci­al media!

Heb je zelf een recept voor een mocktail?Of een vari­ant? Zou je dit wil­len delen met ons en onze lezers? Voeg het dan hier toe!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!