Poke bowl…Hawaïaanse eetcultuur in een kom!

Poke Bowl!

Heb jij er al ken­nis mee gemaakt? 

Een nieu­we­re food-trend en manier om ver­se zee­vruch­ten te eten. In de Hawai­i­aan­se culi­nai­re tra­di­ties bete­kent “poke” let­ter­lijk “iets snij­den”. Men snijdt (meest­al) rau­we vis of zee­vruch­ten in plak­jes of blok­jes en ser­veert deze met groen­ten en rijst. Om het af te maken over­sau­sen we het om die per­fec­te ‘uma­mi’ smaak te verkrijgen. 

Voor mij is dit waar het om draait! De saus waar­mee je de vis gaat mari­ne­ren en opwer­ken. Hier­mee maak of kraak je de Poke Bowl!

(Klinkt als ‘sus­hi’ ? — yep! — trend­set­ters noe­men de poke ook de nieu­we ‘sus­hi — wave’.)

Poke Bowl Tuna
Poke Bowl Tuna

Wat is een Poke Bowl?

Blijk­baar weten de mees­te men­sen dat Poke Bowl een Hawa­ï­aans nati­o­naal gerecht is, maar wei­ni­gen weten dat het is ‘uit­ge­von­den’ door vis­sers, die de afge­sne­den stuk­ken van hun dage­lijk­se vangst (Poh­kay) kruid­den ter­wijl ze op hun boot zaten, en deze opaten.

Op Hawaï is het een hoofd­ge­recht en wordt het in de mees­te buurt­win­kels vers gemaakt. Je kan het op elke straat­hoek ver­krij­gen. Het zit in de eet­cul­tuur inge­bak­ken. No fan­cy stuff…gewoon snel, goed en gezond eten!

Poke bowls belo­ven dus gezond te zijn en zor­gen voor een mooie maal­tijd die je kunt aan­pas­sen op basis van je per­soon­lij­ke voorkeuren.

Poke bowl zalm
Poke bowl zalm

Opbouw van een Poke Bowl

Het gerecht is meest­al opge­bouwd uit :

 • Rijst — De mees­te kom­men begin­nen met een basis­laag van rijst. Wel­ke rijst is best voor een Poke Bowl? Dit kan jas­mijn­rijst zijn, bam­boe­rijst, bas­ma­ti, zelfs sus­hi-rijst …’t is maar wat je ver­kiest. De war­me rijst vormt gewoon een mooi con­trast met de ijs­kou­de vis die gebruikt wordt.
 • Rau­we Vis — Sus­hi-kwa­li­teit vis is het hoofd­in­gre­di­ënt, meest­al geel­vin-tonijn (ahi). Maar je kunt kie­zen uit ver­schil­len­de vis­soor­ten, waar­on­der zalm of baars. Als rau­we vis niet je ding is, kijk dan naar opties zoals tofu of gekook­te kreeft of krab.
 • Krui­den — De blok­jes vis wor­den gemengd met sesam­zaad­jes en schil­fers rood zee­zout om de smaak te versterken. 
Hawaï rood zout

Hawai­i­aans rood zout of alaea zout is een tra­di­ti­o­ne­le en onge­raf­fi­neer­de zout­soort afkom­stig van Hawaï. Het zout wordt gemengd met alaea — vul­ka­ni­sche klei die rijk is aan ijzer­oxi­de, en als gevolg daar­van is het zout rood van kleur. In het ver­le­den werd dit zout door sja­ma­nen gebruikt voor hun ritu­e­len, ter­wijl de Hawa­ï­a­nen het gebruik­ten om het lichaam te rei­ni­gen in ver­schil­len­de ceremonies.

De smaak van het zout is intens, ter­wijl de aroma’s doen den­ken aan hazel­no­ten. Het wordt vaak gebruikt in loka­le gerech­ten zoals poke, pipi­kau­la (een tpye van Hawa­ï­aan­se jerky), en gegril­de of geroos­ter­de vlees­ge­rech­ten zoals ‘kalua varken’.

 • Dres­sing — Zou­te sau­zen vaak gemaakt met soja­saus, shoyu, pon­zu of zelfs pit­ti­ge zwar­te-bonen­pas­ta bena­druk­ken de vet­te vis. Eigen gemaak­te shoyu-sau­sen wor­den ook gebruikt. Deze maak je bij­voor­beeld met een com­bi­na­tie van soja­saus, sesam­olie, rijst­azijn, mirin en een beet­je vers citroen­sap. De dres­sing geeft dus de smaak, en zal er ook voor zor­gen dat de vis eni­ge gaar­heid krijgt.
 • Groen­ten — Toe­voe­gin­gen zoals avo­ca­do, gesne­den of gebak­ken ui (Bic­ky uitjes lenen zich hier per­fect voor!), zee­wier en knap­pe­ri­ge knof­look geven smaak en knapperigheid. 
 • Hete saus — Het Japan­se rode chi­li­meng­sel toga­ra­shi voegt hit­te toe. Wasa­bi is ook een popu­lai­re optie, zelfs sri­ra­cha is een winnaar.
Infographic Poke Bowl
Info­grap­hic — voor­beeld Poke Bowl 

Poke Bowl vegetarisch

Natuur­lijk kan je met een Poke Bowl ook alle kan­ten uit. Ver­geet een gewo­ne sala­de zoals we ze ken­nen, en stel eens een Poke-bowl samen met enkel rijst en groenten. 

Com­bi­neer de rijst met groen­ten die je graag hebt. Zorg voor crunch in je bowl en werk af met de juis­te saus! Zo kan je hier de per­fec­te ‘Vegan” Bowl van maken.

Vegan Bowl
Vegan Bowl

Is een Poke Bowl gezond?

Vis en groen­ten ver­die­nen een hoge plaats als het gaat om gezon­de ingre­di­ën­ten. Maar niet alle poke bowls heb­ben dezelf­de hoe­veel­heid calo­rie­ën, vet of kool­hy­dra­ten. Hoe gezond een poke bowl is, of hoe­veel calo­rie­ën de kom bevat hangt af van de ingre­di­ën­ten en hoe ze bereid zijn. Stan­daard gaan we uit van zo’n 700 tot 800Kcal per kom. Let gewoon op de top­pings en sau­zen als je over­weegt een calo­rie­ar­me poke bowl te maken. Maar over het alge­meen is het gerecht een gezon­de optie als het gaat om beter eten.

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Poke Bowl saus en topping.

Wel­ke saus gebruik je nu voor je Poke Bowl? De vari­a­ties zijn onein­dig! Je hebt de voor­ge­maak­te sau­sen, maar je kan gerust ook zelf naar har­te­lust expe­ri­men­te­ren om je eigen top-saus te maken.

Voorgemaakte sausen.
 • Teriy­a­ki Mayo — Per­fect voor je poké­bowl met kip of runds. Teriy­a­ki saus matcht heer­lijk met gegrild vlees! Het geeft het een mooi, sma­ke­lij­ke glans én com­bi­neert goed met de rijst. De mix van mayo met teriy­a­ki geeft de saus een romi­ge finish. 
 • Wasa­bi may­o­nai­se- Ook bij een poké­bowl past de smaak van pit­ti­ge wasa­bi heel goed. De romi­ge may­o­nai­se doet het per­fect met de scher­pe smaak van wasa­bi. Deze saus geeft jouw gerecht een extra kick!
 • Spi­cy Mayo — Mijn per­soon­lij­ke favo­riet voor op je poke bowl! De scher­pe Sri­ra­cha wordt in balans gebracht door de romi­ge may­o­nai­se. Lek­ker bij een poke met gefri­tuur­de gar­na­len bijvoorbeeld. 
Spicy Mayo - Flying Goose
Spi­cy Mayo — Fly­ing Goose


De saus drukt zijn stem­pel op je poké, maar ook het gebruik van de juis­te top­ping tilt jouw poke bowl naar een hoger niveau.

Poke Bowl Topping
 • Sesam­zaad­jes — een veel voor­ko­men­de top­ping in de Azi­a­ti­sche keu­ken! Zowel wit­te als zwar­te sesam­zaad­jes wor­den afwis­se­lend gebruikt. De zaad­jes heb­ben een ver­fijn­de smaak.
 • Wasa­bi sesam­zaad­jes — een mooi ver­volg op de gewo­ne sesam­zaad­jes zijn wasa­bi sesam­zaad­jes. Ze zijn pit­ti­ger dan de gewo­ne zaad­jes. Com­bi­neer ze met een saus die min­der scherp is bijvoorbeeld.
 • Furi­ka­ke — Steeds gelief­der bij ons! Een crunchy top­ping die bestaat uit bij­voor­beeld sesam­zaad­jes, zee­wier en boni­to. Er wordt gezegd dat de top­ping is uit­ge­von­den door een Japan­se far­ma­ceut om het cal­ci­um­te­kort onder de Japan­se bevol­king terug te drin­gen. Vis­sen­graat, sesam­zaad en zee­wier zijn de hoofd­be­stand­de­len en het pro­duct kreeg in Japan de toe­pas­se­lij­ke naam ‘A Friend For Rice’. Tegen­woor­dig komt het in aller­lei vor­men en sma­ken. Door­dat het zo rijk is aan pro­te­ï­ne en cal­ci­um werd het gecom­mer­ci­a­li­seerd. Deze top­ping geeft je poke bowl net dat iets­je meer. 
Zelf Poke Bowl saus maken.

Natuur­lijk kan je ook zelf aan de slag om je favo­rie­te saus te maken. De moge­lijk­he­den zijn ein­de­loos, maar we hel­pen je even op weg.

 • Japan­se sesam­saus - Deze heer­lij­ke saus wordt gemaakt met sesam­olie, rijst­azijn en rijst­wijn en een beet­je sui­ker. Easy as that.
 • Cris­py chi­li saus — Wij den­ken dat Cris­py Chi­li Oil écht over­al lek­ker bij is en dus ook in ene klei­ne hoe­veel­heid op je poke bowl. De chi­li olie zorgt voor kleur, spi­cy en crunch. 
 • Nuoc Cham - Een lich­te­re vari­ant van de boven­staan­de chi­li olie is deze Viet­na­me­se dip­saus. Licht, spi­cy en lekker.

Je kan het recept voor deze 3 sau­sen in onze recep­ten­bun­del terug vin­den, of klik op de naam en je komt onmid­del­lijk op het juis­te recept.

Onze Poke Bowl recepten

De recep­ten die momen­teel opge­no­men zijn in onze receptenbundel :

De kom voor Poke Bowl

Tra­di­ti­o­neel wordt de Poke bowl gege­ten uit een kom met chop­sticks. Je kan natuur­lijk ook een bord gebrui­ken om alles te dres­se­ren, maar het is gewoon han­di­ger uit een kom. Ze komen in aller­lei vor­men en kleu­ren, en je kan ze vin­den in ver­schil­len­de win­kels en onli­ne.

Tot slot…

Poke Bowl maakt furo­re en sluit aan met het lijst­je van ver­schil­len­de trends die we de laat­ste jaren heb­ben mogen ont­dek­ken. Denk maar aan sus­hi, ramen of de “bud­dha bowl”. Nieu­we gerech­ten en manie­ren van eten ont­dek­ken hoort erbij. We zijn als ‘foodie’ immers toch altijd benieuwd en op zoek naar meer en ander culi­nair genot. En poké mag het lijst­je ver­vul­len. Indien juist klaar­ge­maakt en gecom­bi­neerd met de juis­te saus en top­ping is dit een kom die de zin­nen prik­kelt en onze smaak­pa­pil­len doet dave­ren! Pro­be­ren maar!

Heb je zelf erva­rin­gen met het maken van Poke Bowl? Of heb je vra­gen? Je reac­tie is altijd wel­kom onder deze pagi­na.

Heb je zelf een recept wat je met ons en onze lezers wil delen? Dat kan, we heb­ben niet lie­ver! Klik hier!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!