Bouchot Mosselen! Een Franse lekkernij.

Bou­chot Mos­se­len, de tegen­han­ger van de Zeeuw­se mos­sel. Deze klei­ne week­die­ren zijn te her­ken­nen aan hun blauw­zwar­te schel­pen en hun oran­je­ge­le vlees. De mos­sel is calo­rie­arm en rijk aan jodi­um. Deze Fran­se mos­se­len zijn het ide­a­le pro­duct om de nodi­ge eiwit­ten, cal­ci­um en ijzer bin­nen te krij­gen. Frank­rijk, en dan spe­ci­fiek Nor­man­dië en Bretag­ne staan bekend om hun “bou­chots”, die een onna­volg­ba­re smaak en een erken­de kwa­li­teit hebben.

Bouchot Mossel - Mont Saint Michel
Bou­chot Mos­sel — Mont Saint Michel

Wat is een bouchot mossel?

Een bou­chot mos­sel is een type mos­sel die dus wordt gekweekt aan de kust van Frank­rijk, met name in de regio’s Bretag­ne en de Vendée. Deze mos­se­len wor­den gekweekt op hou­ten palen genaamd “bou­chots” die in zee zijn geplaatst. De mos­se­len hech­ten zich aan deze palen vast en wor­den ver­vol­gens met de hand geoogst.

Wat betekent bouchot?

Het woord “bou­chot” komt van het Fran­se woord “bou­cho­leur”, wat ver­wijst naar de tra­di­ti­o­ne­le metho­de van het kwe­ken van mos­se­len op palen. Deze metho­de wordt al eeu­wen­lang gebruikt en zorgt voor een unie­ke smaak en tex­tuur van de mos­se­len. De “bou­chot” duidt dus op de gebruik­te “paal”.

Herkomst van de bouchot mossel

Bou­chot is dus niet de naam van een stad of een streek! De naam wordt gege­ven aan hou­ten sta­ken die half in het zand wor­den inge­gra­ven. Ze wor­den met tou­wen bedekt en de jon­ge fran­se mos­se­len hech­ten zich hier aan vast. Na een jaar op de “bou­chots”, wor­den ze dan geoogst. Deze tech­niek is in 2013 erkend als “gega­ran­deer­de tra­di­ti­o­ne­le specialiteit”. 

Een weet­je! De teelt­me­tho­de is afkom­stig van een Ier, “Patrick Wal­ton”, die als eni­ge van een schip­breuk over­leef­de. Om zich­zelf in leven te hou­den besloot hij een net tus­sen twee palen te han­gen om vis­sen en vogels te van­gen. Uit­ein­de­lijk besef­te hij dat er ook mos­se­len aan zijn net­ten kleef­den. Hij besloot om meer mos­sel­pa­len te plan­ten, om zo meer mos­se­len te ver­ga­ren. Dit zou het ont­staan zijn van de teel­wij­ze van de bou­chot mossel.

Bouchot mossel
Bou­chot mossel
Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Waar worden ze geproduceerd?

Nor­man­dië is ’s werelds groot­ste pro­du­cent van bou­chot mos­se­len. De mos­se­len uit de baai van Mont Saint-Michel, en uit de baai van Aiguil­lon zijn het bekendst, maar de hele Atlan­ti­sche kust is bij deze tech­niek betrok­ken. “Bouchot“mosselen is de eni­ge bescherm­de oor­sprongs­be­na­ming voor zee­vruch­ten die sinds 2011 is ver­kre­gen. De pro­duc­tie is ver­spreid over 248 kilo­me­ter en wordt uit­ge­voerd door een veer­tig­tal mos­sel­kwe­kers. Deze mos­se­len zijn te her­ken­nen aan het AOP-logo en het gezond­heids­la­bel. De groot­te van de schelp ligt tus­sen de 8 en 12cm.

logo-aop
logo-aop

De bou­chot mos­sel is de lek­ker­ste van alle­maal en kan op dui­zend en één manie­ren wor­den klaar­ge­maakt. Met room, natuur­lijk, met cider, geser­veerd als tap­as of in een risot­to.

Het seizoen van de bouchot mossel

Het sei­zoen van de bou­chot mos­sel loopt van juli tot febru­a­ri. De mos­sel­teelt, ook bekend als de myti­li­cul­tuur, maakt van Bretag­ne de twee­de groot­ste pro­du­cent na Nor­man­dië. De Fran­se mos­sel zou wel op z’n best zijn tus­sen eind juli en december.

Mont ST Michel - BOB
Bou­chon mos­sel — Mont St. Michel A.O.P.

Hoe worden ze gekweekt?

Mos­sel­kwe­kers ver­za­me­len de mos­sel­lar­ven op natuur­lij­ke wij­ze aan tou­wen die van bio­lo­gisch afbreek­ba­re vezels zijn gemaakt. Ver­vol­gens wor­den ze om hou­ten palen gewik­keld, ook wel bou­chots genoemd. Zo blij­ven de mos­se­len bui­ten bereik van krab­ben en ande­re roof­die­ren. Elke bou­chot kan tot 80 kg mos­se­len bevat­ten. De schelp van bou­chot­mos­se­len is ten min­ste 12 mm dik en mag niet lan­ger dan 8 cm zijn. Ze zijn vrij van zand en parasieten.

Hier­on­der kan je een video bekij­ken waar­in je het hele pro­ces kan bekij­ken (in het Frans).

De kweek van bou­chot mosselen

Bouchot Mossel recept

Bouchot mossel risotto met saffraan

Bouchot mossel — risotto met saffraan

Een recept voor risot­to met Bou­chot mos­se­len voor een per­fect huwe­lijk tus­sen de Ita­li­aan­se en Nor­man­di­sche gastronomie.
5 from 1 vote
Prep Time 15 mins
Cook Time 25 mins
Total Time 40 mins
Cour­se Hoofd­scho­tels, mos­sel­ge­rech­ten, Visgerechten
Cui­si­ne Schaal en Schelpdieren
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 536 kcal

Materiaal — Benodigdheden

MOA braadpan met deksel
2 braad­pan­nen met dek­sel
kaasrasp
1 kaas­rasp om de par­me­zaan­se kaas te raspen

Ingrediënten
  

Als afwerking

 • wat ver­se fij­ne krui­den (peter­se­lie, bies­look, basi­li­cum, kori­an­der, wat je maar vekiest…)

Instructies
 

Voor de risotto

 • Ver­hit 1 eet­le­pel olie in de braad­pan en stoof de gesnip­per­de sjalot.
 • Giet de arbo­rio-rijst erin, roer door, en voeg de saf­fraan toe. (Tip : Je kan de saf­fraan ook toe­voe­gen aan de bouil­lon voor een bete­re kleurverdeling.)
 • Giet een lepel goed gekrui­de bouil­lon en het kook­vocht van de bou­chot mos­se­len bij de rijst.
 • Kook de rijst op een zacht vuur, zon­der te stop­pen met roe­ren met een spa­tel.
 • Voeg de rest van de bouil­lon beet­je bij beet­je toe zodat de rijst hem absor­beert en dit tot je kor­rel gaar is!
 • Proef regel­ma­tig, tot je over­tuigd bent van de gaar­heid van je risotto.
 • Schep er de 2 eet­le­pels cré­me frai­che door.
 • Zo krijg je de romi­ge tex­tuur van een risotto.
 • Voeg de mos­se­len toe, maar houd wat mos­se­len in de schelp over als gar­ni­tuur op je risotto.
 • Rasp er wat par­me­zaan over en roer voor­zich­tig door.
 • Kruid met peper en zout naar smaak. Proef!
 • Schep op een bord en werk af met wat bou­chot mos­se­len in de schelp, en strooi er wat vers gesnip­per­de krui­den over naar keuze.
 • Je risot­to met saf­fraan en bou­chot mos­se­len is klaar! Ser­veer onmiddellijk!

Notities

Bouchot mossel — risotto met saffraan

Een recept voor risot­to met Bou­chot mos­se­len voor een per­fect huwe­lijk tus­sen de Ita­li­aan­se en Nor­man­di­sche gastronomie.

TIPS EN INFO

Bouchot mossel - ILLE-ET-VILAINE, France
Bou­chot mos­sel — ILLE-ET-VILAINE, France
 • Mou­les de Bou­chot de la Baie du Mont-Saint-Michel zijn ver­se mos­se­len van de soort Myti­lus edu­lis, die wor­den gekweekt op de hoge hou­ten palen die in het water zijn geplaatst in de baai van Mont-Saint-Michel tus­sen de regio’s Ille et Vilai­ne en Man­che in Frankrijk.
 • De mos­se­len heb­ben een har­de, zwar­te schelp en groot, oran­je vlees aan de bin­nen­kant. Het is een van de gas­tro­no­mi­sche juweel­tjes van de streek, die sinds 1954 wordt gekweekt, en van­daag de dag een fas­ci­ne­ren­de 270 kilo­me­ter mos­sel­lij­nen telt. Het sei­zoen waar­in ze wor­den geoogst loopt van juli tot februari.
 • Het vlees is deli­caat zacht en romig, met een tex­tuur die smelt in de mond. Deze mos­se­len wor­den het best gege­ten met wit­te wijn en gese­lec­teer­de krui­den, in risotto’s of romi­ge sauzen.
 • Meer weten over de Bou­chot mos­sel? Klik hier!
 • Natuur­lijk kan je dit gerecht ook maken met de geken­de Zeeuw­se mos­se­len.

Wat is de beste rijst voor risotto?

In ons recept, en over het alge­meen gebrui­ken we om risot­to te maken “Arbo­rio — rijst”. Arbo­rio-rijst is over het alge­meen de bes­te rijst voor risot­to. Deze rijst heeft een hoog zet­meel­ge­hal­te, waar­door het de karak­te­ris­tie­ke romi­ge tex­tuur van risot­to geeft wan­neer het wordt gekookt. Ande­re soor­ten rijst, zoals Car­naro­li of Via­lo­ne Nano, wor­den ook vaak gebruikt voor risot­to en geven ver­ge­lijk­ba­re resul­ta­ten. Het belang­rijk­ste is om rijst te kie­zen die veel zet­meel bevat, zodat je een romi­ge en smeu­ï­ge risot­to krijgt.
arborio risotto rijst
arbo­rio risot­to rijst

Saffraan in risotto.

Saf­fraan wordt vaak gebruikt in risot­to. Het voegt niet alleen een aan­ge­na­me smaak toe aan de risot­to, maar ook een mooie gele kleur. Meest­al wordt een klei­ne hoe­veel­heid saf­fraan opge­lost in een beet­je war­me bouil­lon en ver­vol­gens toe­ge­voegd aan de risot­to tij­dens het kook­pro­ces. Dit zorgt ervoor dat de smaak en kleur gelijk­ma­tig ver­deeld wor­den door de hele risotto.
saffraan
saf­fraan
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Bou­chot mos­se­len met risot­to en saf­fraan. Heerlijk!
Key­word bou­chot mos­sel, risot­to, saffraan
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Hou je ook van de Oos­ter­se keu­ken? Bou­chot mos­se­len lenen zich ook uit­ste­kend om te wokken!

in onze recep­ten­bun­del kan je het recept voor ‘Thai­se mos­se­len’ terug­vin­den. Dit kan per­fect met de bouchot-mossel! 

Tot slot…

Wij bel­gen zijn eer­der geneigd om het Zeeuw­se broer­tje van de Bou­chot te con­su­me­ren. Het ‘zwar­te goud’ uit Zee­land is bij het gro­te publiek in Bel­gië dan ook veel beter bekend dan zijn Fran­se tegen­han­ger. Goud­merk en Jum­bo mos­se­len zijn gro­ter van for­maat dan de Bou­chot ver­sie, en dat is ook wat de mees­ten onder ons verkiezen. 

Toch wil ik je aan­ra­den om de Bou­chot mos­se­len eens te pro­be­ren. Naar mijn mening zijn de Fran­se mos­se­len deli­ca­ter van smaak, en de schel­pen zit­ten ook goed gevuld met mos­sel­vlees. Ik noem het dan ook een ‘Fran­se deli­ca­tes­se voor de fijn­proe­ver’. Let wel op, de mos­sel heeft niet veel tijd nodig om te garen! Zie dat je de Fran­se mos­se­len nooit te ver laat koken of bak­ken want dan heb je een stuk rub­ber waar je op aan het kau­wen bent.

Wil je weten hoe je best de Bou­chot mos­se­len schoon­maakt? Dan ver­wijs ik je naar ons ander ver­haal over mos­se­len. Hier staat dui­de­lijk aan­ge­ge­ven hoe je dit best doet! Klik hier!

Heb je vra­gen of reac­ties? Jul­lie com­men­taar is wel­kom onder deze pagina.

Heb je zelf een recept met mos­se­len dat je met ons en onze lezers wil delen? 

Dat kan, we heb­ben niet lie­ver. Klik hier!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Tik­Tok, you­tu­be, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Bou­chot mosselen…klein, fijn en deli­caat van smaak! Een topproduct!

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!