Caipirinha!! Braziliaanse verfrissing in een glas!

Cai­pir­in­ha! Als er één cock­tail is die ver­fris­sing brengt tij­dens hete zomer­da­gen dan is het wel de deze! Super­sim­pel om te maken, geen gedoe! 

Enkel 3 ingre­di­ën­ten zor­gen voor een heer­lij­ke cock­tail die je (als je hem nog niet kent) zeker eens moet proberen!

caipirinha recept
cai­pir­in­ha variant
Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Een beetje meer uitleg…

De cai­pir­in­ha is de nati­o­na­le drank van Bra­zi­lië, en ook wel de popu­lair­ste cock­tail in het Zuid-Ame­ri­kaan­se land. Ieder­een heeft zijn eigen manier om hem te maken. Van­daag de dag is het een wereld­wij­de hit! Het zou op ieders essen­ti­ë­le dran­ken­lijst moe­ten staan.

Het basis­re­cept van cai­pir­in­ha is heel een­vou­dig. Het ver­eist, zoals ik al zei, slechts drie ingre­di­ën­ten. Cacha­ça, limoen, en riet­sui­ker. Net als die ande­re beken­de cock­tail, “de moji­to” is dit een meng­sel dat rechts­reeks in het glas word gemaakt. De alco­ho­li­sche drank die we gebrui­ken is dus cachaça. 

De cock­tail is de per­fec­te intro­duc­tie voor ieder­een die nieuw is met cacha­ça, en het kan die­nen als inspi­ra­tie voor vele ande­re sma­ke­lij­ke drankjes.

Cachaça

cachaça 51

HERKOMST: Bra­zi­lië
ALCOHOL: 40%
FORMATEN: 70cl, 100cl
OMSCHRIJVING
De Bra­zi­li­aan­se Cacha­ça 51 is wereld­wijd
de num­mer 1 Cacha­ça; de basis voor de
wel­be­ken­de cock­tail Caipirinha. 

C51 behoort met ruim 175 mil­joen liter per jaar tot de
groot­ste spi­rits mer­ken ter wereld.
Voor Bra­zi­li­a­nen zijn car­na­val, voet­bal en
Cacha­ça de drie belang­rijk­ste pij­lers bin­nen
hun cul­tuur.

Cacha­ça wordt gemaakt van sui­ker­riet. Het zijn de Bra­zi­li­a­nen zelf die het groot­ste deel van de pro­duc­tie con­su­me­ren. Zo’n 1,5 bil­joen liter per jaar. In de rest van de wereld wordt jaar­lijks 15 mil­joen liter gecon­su­meerd. Soms wordt de drank ten onrech­te Bra­zi­li­aan­se rum genoemd. De drank wordt gedis­til­leerd uit vers sui­ker­riet­sap in plaats van melas­se. Melas­se wordt dan wel meer gebruikt om rum van te maken. 

Cacha­ça is niet zo zoet als rum en heeft een gras­ach­ti­ge, plant­aar­di­ge smaak. Deze is over­heer­lijk wan­neer ze ver­sterkt wordt met de zoet-zure limoens­maak in de caipirinha.

Ontstaan

Nie­mand weet pre­cies wan­neer de drank is ont­staan, maar men gaat uit van de peri­o­de tus­sen 1530 tot 1550. Por­tu­ge­se kolo­nis­ten brach­ten in die tijd immers sui­ker­riet naar Bra­zi­lië. De drank wordt gemaakt door sui­ker­riet fijn te malen. Het vrij­ge­ko­men sap moet ver­vol­gens 24 uur gis­ten en wordt daar­na gedis­til­leerd. Meest­al wordt de cacha­ça met­een na het dis­til­le­ren gebot­teld. Deze onge­rijp­te vorm wordt wit­te cacha­ça genoemd, en is zeer geschikt om puur te drin­ken of te gebrui­ken in cock­tails. Zoals de Cai­pir­in­ha dus. Cacha­ça die gerijpt heeft op hou­ten vaten is don­ker­der van kleur en wordt “gold” genoemd. Deze ver­sie van het des­til­laat is bedoeld om puur te drinken.

Hoe sterk is een Caipirinha?

Net als bij ande­re cock­tails die alleen met alco­ho­li­sche dran­ken wor­den aan­ge­lengd, bevat de cai­pir­in­ha niet veel om de cacha­ça te ver­dun­nen. Reke­ning hou­dend met een beet­je limoen­sap en een hoe­veel­heid gecrus­ht ijs, valt het alco­hol­ge­hal­te rond de 30 procent. 

Opge­past dus, dit is geen zwak drank­je! Cai­pir­in­ha komt binnen!!!

Feest en geniet! Maar drink met mate!
Feest en geniet! Maar drink met mate!

Wanneer werd de Caipirinha uitgevonden?

Hoe­wel de cai­pir­in­ha diep gewor­teld is in de Bra­zi­li­aan­se cul­tuur, is de geschie­de­nis ervan niet dui­de­lijk. Vol­gens som­mi­ge ver­ha­len stamt hij uit de 19e eeuw. De cock­tail werd toen gedron­ken op sui­ker­riet­plan­ta­ges. De naam zou dan afge­leid zijn van het woord ‘cai­pi­ra’ waar­mee op een wat neer­bui­gen­de manier iemand van het plat­te­land wordt aangeduid. 

Een ander ver­haal zegt dat het recept is geë­vo­lu­eerd van­uit een medi­ci­na­le drank. Deze werd gebruikt ten tij­de van de Spaan­se griep­epi­de­mie in het begin van de 20e eeuw. Hier werd een meng­sel gemaakt van cacha­ça, limoen, honing en knoflook. 

Wat is het verschil tussen de Caipirinha en Mojito?

Bra­zi­lië vs Cuba…dat zegt al genoeg! 

Ze zijn even ver­fris­send en wor­den op dezelf­de manier gemaakt. Toch zijn de cai­pir­in­ha en de moji­to dui­de­lijk ver­schil­lend. De gemeen­schap­pe­lij­ke ingre­di­ën­ten zijn riet­sui­ker en ver­se limoen. Bei­de cock­tails maken gebruik van een muddler om de cock­tail in het glas te berei­den. Maar daar hou­den de gelij­ke­nis­sen op. De Cubaan­se moji­to gebruikt munt en bevat rum. Deze rum mist de ‘fun­ky’ kruid­ach­ti­ge smaak van cacha­ça. In som­mi­ge recep­ten wordt er ook wel eens bruis­wa­ter of Tonic gebruikt. Dit zowel bij de moji­to als de cai­pir­in­ha. Maar het is alvast geen tra­di­ti­o­neel ingrediënt.

Caipirinha VS Mojito
Cai­pir­in­ha VS Mojito

Kun je een Caipirinha maken zonder Cachaça?

Toen de cai­pir­in­ha inter­na­ti­o­na­le bekend­heid kreeg, begon­nen bar­man­nen de cock­tail opnieuw uit te vin­den. Niet alleen wer­den ver­schil­len­de sma­ken toe­ge­voegd, maar het werd ook gebrui­ke­lijk om de cacha­ça te ver­van­gen door een ande­re likeur. Deze vari­a­ties, waar­bij het­zelf­de recept wordt gebruikt, zijn geen ech­te cai­pir­in­ha’s, hoe­wel ze soort­ge­lij­ke namen heb­ben aangenomen:

 • Cai­pi­ris­si­ma: met wit­te rum
 • Cai­pi­ros­ka: met wodka
 • Cai­pisa­ke: met sake
 • Cai­pi­ri­la : met tequila
Andere variaties

Cai­pir­in­ha wordt ook wel eens gebruikt als basis. Door extra sma­ken toe te voe­gen of door de cock­tail op een ander manier te gebrui­ken heeft men al ver­schil­len­de vari­a­ties in het leven geroepen. 

 • De cai­pi­ri­ni is een geshak­te en gemix­te ver­sie die de drank in mar­ti­ni-stijl serveert.
 • Maak bij­voor­beeld van de limoen-cacha­ça mix een zomer­se trak­ta­tie door er wate­r­ijs­jes van te maken. Dit is heer­lijk als inter­mez­zo bij een zomer­se lunch of diner. Ver­wen je gas­ten met een cai­pir­in­ha ijs­lol­ly ter ver­fris­sing tus­sen je maal­tij­den door! 
 • Gooi een paar bes­sen in het glas voor een fram­bo­zen cai­pir­in­ha, of pro­beer een com­bi­na­tie zoals bos­bes­sen met citroen en limoen partjes.
 • Voor een gekrui­de en pit­ti­ge­re citrus­toets kan je een kum­quat-gem­ber cai­pir­in­ha maken. Lekker!
 • Niet enkel in de zomer­maan­den kan je de cock­tail drin­ken, trans­for­meer de cai­pir­in­ha tot een herfst­drank met appel, kaneel en salie.
 • Een nog gedurf­de­re com­bi­na­tie om je warm te hou­den in de kou­de­re maan­den is een mix van de cock­tail met peren­nec­tar, gem­ber, kaneel en nootmuskaat.

Caipirinha maken

caipirinha maken- het recept

caipirinha

Cai­pir­in­ha is de nati­o­na­le cock­tail van Bra­zi­lië. Sim­pel om te maken, en maar 3 ingre­di­ën­ten. Cacha­ça, sui­ker en limoen bren­gen ver­fris­sing in een glas! Proberen!
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 0 mins
Total Time 5 mins
Cour­se dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Cock­tails, Dranken
Ser­vings 1 cock­tail
Calo­ries 191 kcal

Materiaal — Benodigdheden

muddler
1 muddler Om je limoen en sui­ker te mengen.
handmatige ijscrusher
hand­ma­ti­ge ijs­crus­her (Om je ijs­blok­jes te crushen)
metalen rietjes
riet­jes (dit drinkt mak­ke­lij­ker, en als je gla­zen of meta­len riet­jes hebt kan je ze mak­ke­lijk hergebruiken)
cocktail set
cock­tail set (han­dig om in huis te heb­ben! Alles om cock­tails te maken.)

Ingrediënten
  

 • 60 mL Cacha­ça
 • ¾ ver­se limoen
 • 2 tl riet­sui­ker
 • Gecrus­hed ijs

Instructies
 

 • Snijd de limoen in partjes.
  3/4 ver­se limoen
 • Voeg 3/4 van de limoen toe aan uw cai­pir­in­ha glas.
  3/4 ver­se limoen
 • Voeg twee opge­hoop­te thee­le­pels riet­sui­ker toe.
  2 tl rietsuiker
 • Gebruik de muddler om de sui­ker te ver­men­gen met de limoen.
 • Voeg 60ml toe.
  60 mL Cachaça
 • Vul het glas met gecrus­hed ijs.
  Gecrus­hed ijs
 • Roer alles goed door met een barlepel.
 • Gar­neer met een part­je of schijf­je limoen.
 • Uw cai­pir­in­ha is klaar! Ser­veer met een riet­je!

Video

Notities

Caipirinha!

De nati­o­na­le cock­tail van Bra­zi­lië heet Cai­pir­in­ha en wordt gemaakt met , sui­ker en limoen. is de meest gedis­til­leer­de alco­ho­li­sche drank in Bra­zi­lië, en kan op zich­zelf wor­den gecon­su­meerd of wor­den gebruikt als basis voor een aan­tal gemeng­de dranken.


INFO EN TIPS

Caipirinha Oorsprong - Brazilië
Cai­pir­in­ha Oor­sprong — Brazilië
Deze ver­fris­sen­de cock­tail is een­vou­dig te berei­den: sui­ker en in kwart­jes gesne­den limoen moe­ten voor­zich­tig met een muddler wor­den ver­mengd voor­dat en ijs wor­den toe­ge­voegd. De tra­di­ti­o­ne­le manier om Cai­pir­in­ha te maken is in één gro­te kruik die onder men­sen kan wor­den gedeeld. Bra­zi­li­a­nen drin­ken het graag met fami­lie tij­dens een zon­dag­se BBQ. Maar zoals hier aan­ge­ge­ven, kan hij ook wor­den gemaakt en geser­veerd in een ouder­wets glas met een limoen­part­je of schijf­je als garnering.
Meer weten over deze heer­lij­ke, Bra­zi­li­aan­se cock­tail? Klik hier!
Cai­pir­in­ha is één van de bekend­ste cock­tails, samen in het rij­tje met de Mai Tai cock­tail,Dry Mar­ti­ni, porn­star mar­ti­ni, Bloody Mary en nog vele ande­re. Je kan ze vin­den in onze receptenbundel.
Onze recep­ten­bun­del werd moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept voor cai­pir­in­ha of een vari­ant ervan? Wil je dit met ons en onze lezers delen? Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Cai­pir­in­ha! Trak­teer jezelf (en je gas­ten) deze zomer op een heer­lij­ke en sim­pel te maken cocktail!
Key­word Cacha­ça, Cacha­ça 51, Cacha­ça rum, Cai­pir­in­ha, Cai­pir­in­ha maken
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot…

Per­soon­lijk is deze cock­tail mijn eigen favo­riet. Het is dan ook nog eens enorm mak­ke­lijk om te maken. Gewoon goed en snel, zon­der al te veel poespas.

Heb je zelf erva­rin­gen, vra­gen of opmer­kin­gen? Laat gerust een reac­tie ach­ter onder dit bericht. Vond je het leuk om te lezen? Beoor­deel het dan en geef ons dik­ke “like” en deel het bericht!

Zelf een recept voor een heer­lijk cock­tail dat je wil toe­voe­gen aan onze recep­ten­bun­del? Voeg het hier toe! We heb­ben niet liever!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Cai­pir­in­ha! Bra­zi­lië in je glas!

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!