Tomaten drogen in de oven…het equivalent van zongedroogde tomaten!

Toma­ten dro­gen in de oven is zo sim­pel als 1, 2, 3! Het is het equi­va­lent van zon­ge­droog­de toma­ten. In onze streek is het immers moei­lijk haal­baar om de toma­ten te laten dro­gen in de zon. Ons kli­maat in Bel­gië en Neder­land leent zich hier niet echt voor. Of toch? Mis­schien is er een manier…verder meer hierover. 

Zelf toma­ten dro­gen in de oven is sowie­so goed­ko­per dan ze in de win­kel aan te kopen, en ze sma­ken ook nog eens veel beter! We ver­tel­len je in dit ver­haal hoe je toma­ten in de zon en in de oven droogt. Ook wer­pen we een blik op een droog­oven (of ont­voch­ti­ger) en ver­tel­len we hoe je de gedroog­de toma­ten best bewaart. 

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

tomaten drogen in de oven
gedroog­de tomaatjes

Wat zijn gedroogde tomaten?

Toma­ten gedroogd in de oven (of zon­ge­droog­de toma­ten) zijn toma­ten die over het alge­meen 82–90% van hun oor­spron­ke­lij­ke gewicht heb­ben ver­lo­ren door het pro­ces van dro­gen. Ze ver­lie­zen het groot­ste deel van hun water, maar behou­den hun sui­ker, zoet­heid en voe­dings­stof­fen. Wat je over­houdt is het heer­lijk gedroog­de toma­ten­vlees met een abso­luut onge­loof­lij­ke en inten­se, gecon­cen­treer­de toma­tens­maak. Ze zijn per­fect om te gebrui­ken in gerech­ten waar je die heer­lij­ke toma­tens­maak wilt laten doorschijnen.

Deze gedroog­de toma­ten kun­nen in een groot aan­tal gerech­ten wor­den gebruikt. Ze kun­nen terug wat volu­me krij­gen door ze in olijf­olie te bewa­ren. Op deze manier kan je ze in nog meer gerech­ten gaan gebruiken.

San Marzano tomaten!!

Drie manieren om tomaten te drogen

In de zon, in de oven of in de droogmachine

Tomaten drogen in de zon 

Dit doen men­sen al eeu­wen. Snij de toma­ten gewoon door­mid­den, leg ze op een gro­te plaat en op wat blok­ken (voor de lucht­cir­cu­la­tie), bestrooi ze licht met zee­zout en plaats ze direct in de hete zon om te dro­gen. Het dro­gen van toma­ten in de zon brengt wel uit­da­gin­gen met zich mee. Ten eer­ste heb je min­der con­tro­le over deze manier van dro­gen. Het is moe­der natuur die het voor het zeg­gen heeft. Het ver­eist zowel con­stan­te war­me tem­pe­ra­tu­ren als dro­ge lucht. Als je zoals wij in een voch­tig gebied woont, maakt vocht het dro­gen van toma­ten moei­lijk, zo niet onmo­ge­lijk. Toma­ten moe­ten ’s nachts naar een beschut­te plek wor­den over­ge­bracht of zelfs naar bin­nen wor­den gehaald. Een ander pro­bleem is dat als u voed­sel bui­ten droogt, u niet alleen zon­ne­stra­len aan­trekt, maar uw kost­ba­re toma­ten ook bloot­stelt aan een feest­maal voor beest­jes. Om dit te omzei­len kun je een kaas of netel­doek over je toma­ten leg­gen. Waar het op neer­komt, de zon-droog­me­tho­de is het best voor­be­hou­den voor wie in war­me­re, dro­ge­re stre­ken woont met con­stant, voor­spel­baar weer. Afhan­ke­lijk van hoe warm het is kan het ook een tijd­je duren, van een paar dagen tot een paar weken.

Of kan het toch?

Maar, ben je van de expe­ri­men­te­le soort? Indien we een goe­de zomer heb­ben waar­in er een peri­o­de is waar­op de zon vol­op schijnt en tem­pe­ra­tuur een paar dagen na elkaar hoge top­pen scheert, dan kan je het vol­gen­de proberen. 

Indien je een wagen hebt die je een paar dagen niet gebruikt, gebruik deze dan als micro-kli­maat. Leg gehal­veer­de toma­ten op een bak­plaat bestrooid met wat zee­zout, zet ze in de wagen die in de zon staat, sluit de wagen af…en wacht gedul­dig. Zelf heb ik het zo nog niet gepro­beerd. Het zijn tips die ik door­ge­kre­gen heb, en zelf sta ik er wel voor open. Het pro­be­ren waard! 

Een vol­gen­de tip die ik door­kreeg is om de toma­ten op een plaat in een ser­re te plaat­sen in de vol­le zon. Klinkt ook aan­lok­ke­lijk, maar je moet dan natuur­lijk wel over een ser­re beschikken. 

De laat­ste tip die ik kreeg is voor de doe het zel­ver onder ons… maak je eigen zon­ne­dro­ger om je toma­ten te dro­gen! Je kan info en meer hier terugvinden!

Tomaten drogen in een zonnedroger
Toma­ten dro­gen in een zonnedroger

Laat me gerust weten of iemand van jul­lie op deze of ande­re manie­ren al toma­ten gedroogd heeft op natuur­lij­ke wij­ze. Ik ben heel benieuwd!

Tomaten drogen in de oven

Door toma­ten in de oven te dro­gen, omzeil je alle pro­ble­men van het zon­ge­droog­de pro­ces. Het geeft je vol­le­di­ge con­tro­le en levert con­sis­ten­te resul­ta­ten op in veel min­der tijd. Het is slechts een kwes­tie van uren. Jij hebt hier de con­tro­le en niet het “weer”! Je kan de tijd instel­len, tem­pe­ra­tuur bewer­ken, en uw toma­ten bevin­den zich in een afge­slo­ten ruim­te waar vlie­gen en ande­re beest­jes geen spel­bre­ker kun­nen zijn.

Tomaten drogen in de oven
Toma­ten gedroogd in de oven 
In de droogoven

Het dro­gen van toma­ten in een droog­oven heeft dezelf­de voor­de­len als het gebruik van de oven. Het eni­ge moge­lij­ke nadeel van een droog­oven is de aan­koop en het lawaai dat som­mi­ge model­len wel eens dur­ven maken. Geluk­kig zijn er tegen­woor­dig ook model­len die wat stil­ler zijn. Hier­on­der kan je er zo één vin­den. Het voor­deel ervan is dat je oven vrij is om voor ande­re din­gen te gebrui­ken. Een droog­oven is er ook spe­ci­fiek op gebouwd om enkel voe­ding te dro­gen en dit hoe­ven niet enkel toma­ten te zijn.

samengevat

We kun­nen er dus wel van­uit gaan dat toma­ten dro­gen in de oven voor de mees­ten onder ons de bes­te optie is.

Welke tomaten gebruiken om te drogen?

Sim­pel, gebruik de toma­ten die je hebt. Over het alge­meen wor­den vle­zi­ge­re soor­ten aan­be­vo­len. Omdat ze min­der water bevat­ten en meer vrucht­vlees heb­ben. Ze zul­len ze ook vol­ler blij­ven eens ze gedroogd zijn. Maar je kunt elke tomaat gebrui­ken die je lek­ker vindt! Groot of klein, dik of dun, rood, geel of groen. Klei­ne­re toma­ten zul­len snel­ler dro­gen, gro­te­re zul­len lan­ger nodig hebben.

TIP: Het belang­rijk­ste om te ont­hou­den is dat je toma­ten van gelij­ke groot­te gebruikt bin­nen dezelf­de par­tij, zodat ze min of meer in dezelf­de mate dro­gen. Voor de rest maakt het alle­maal niet zoveel uit.

Extra smaak toevoegen?

Naast zee­zout kun je je toma­ten ook bestrooi­en met gedroog­de krui­den of spe­ce­rij­en naar keu­ze en ze dan ver­der dro­gen zoals je gewend bent. Wees wel voor­zich­tig met het zout! Gebruik slechts een heel klein beet­je. Ver­geet niet dat toma­ten meer dan 90% van hun oor­spron­ke­lij­ke gewicht kun­nen ver­lie­zen, wat bete­kent dat het zout ook gecon­cen­treer­der zal wor­den in wat er van de tomaat over is.

look en andere kruiden
look en ande­re kruiden

Wanneer zijn je tomaten gedroogd in de oven?

Je toma­ten zijn pas goed als ze heel droog zijn, maar nog wel buig­zaam. Als je ze tus­sen je vin­gers knijpt, moe­ten ze nog wat plooi­en (niet bros en kra­ken), maar ze mogen zeker niet voch­tig zijn. Con­tro­leer uw toma­ten regel­ma­tig tegen het ein­de van de droog­pe­ri­o­de. Als de toma­ten te lang gedroogd zijn, wor­den ze taai en leer­ach­tig. Maar als ze niet lang genoeg gedroogd zijn, zul­len ze snel beschim­me­len. Het is een sim­pel pro­ces, maar moet wel cor­rect uit­ge­voerd wor­den. En dat zal in het begin wat uit­zoe­ken zijn. Iede­re oven is anders, elke omge­ving is anders.

Gedroogde tomaten in de oven
Gedroog­de toma­ten uit de oven

Hoe bewaar ik gedroogde tomaten?

Zelf vind ik dit heel moei­lijk. De toma­ten dro­gen in de oven is één. Ze bewa­ren is toch een ander ver­haal. En dan spreek ik uit onder­vin­ding! Ver­spreid over het inter­net kan je ver­schil­len­de manie­ren vin­den, en alle­maal zijn ze tegen­strij­dig. Som­mi­gen bewe­ren zelfs dat de toma­ten maan­den houd­baar zijn. Hier heb ik toch duch­tig mijn twij­fels over. 

Mijn raad : Droog je toma­ten in de oven, en droog een hoe­veel­heid waar­van je weet dat ze snel gebruikt kun­nen wor­den! Bewaar ze in de koe­ling op (gekrui­de) olijf­olie in weck­pot­jes. Haal bij gebruik een weck­pot­je uit de koe­ling, laat op tem­pe­ra­tuur komen, en gebruik de vol­le­di­ge inhoud van het potje! 

Gewoon gedroogd bewaren.

Doe de vol­le­dig afge­koel­de, gedroog­de toma­ten in een lucht­dich­te zak of bak en bewaar ze in de koel­kast. Als je toe­val­lig een vacuum­ma­chi­ne hebt is dit per­fect! (Je kan dit voor zoveel meer gebrui­ken, en is een aan­winst in je keu­ken!). Nor­maal kan je de toma­ten tot een maand of zelfs meer bewa­ren. Erva­ring leert dat het belang­rijk is om je toma­ten goed te laten dro­gen! Doe je dit niet dan gaan ze sowie­so schim­me­len! Je kan ze ook in de vrie­zer bewa­ren waar ze nog lan­ger houd­baar zijn. Hier wil ik wel mee­ge­ven dat ik er zelf geen voor­stan­der van ben. Naar mijn inzien doet dit meer afbraak aan het pro­duct dan goed. Maar…, het kan…

in de koeling

Als u ze in de koel­kast bewaart, bewaar ze dan niet in de groen­te­la­de, ze moe­ten droog wor­den bewaard. In een zo vocht­vrij moge­lij­ke omge­ving. Con­tro­leer de toma­ten regel­ma­tig op teke­nen van schim­mel en gooi ze weg als u er ziet.

Hoe bewaar je gedroogde tomaten in olijfolie?

Ik geef je mijn per­soon­lij­ke ervaring!

Dit is een geken­de en veel­ge­bruik­te manier! Als je toma­ten vol­le­dig gedroogd en afge­koeld zijn, kun je ze in olijf­olie bewa­ren als je dat wil. Hier­door wor­den ze vol­ler en zijn ze per­fect om toe te voe­gen aan anti­pas­ti en kaas/charcuterie scho­tels, sala­de­dres­sings, pas­ta­sa­la­des, en alles waar je nor­maal gedroog­de toma­ten in zou gebrui­ken. Omdat ze in olijf­olie ver­pakt zijn, hoe­ven ze niet met water gere­con­stru­eerd te wor­den en je hebt de moge­lijk­heid om er meer smaak aan te geven. Dit door ver­schil­len­de krui­den en/of knof­look aan de olijf­olie toe te voegen.

Hoe ik het doe :
 • Gebruik klei­ne gla­zen pot­jes! Hoe min­der lucht er in komt, hoe beter. Gebruik geen meta­len pot­jes of blik­jes, want die kun­nen oxi­de­ren en een metaal­ach­ti­ge smaak geven. Kies pot­ten met goed slui­ten­de dek­sels. Weck­pot­ten zijn hier ide­aal voor!
 • Laat de gedroog­de toma­ten onge­veer 30 minu­ten weken in warm water, leg ze uit en dep ze ver­vol­gens met keu­ken­pa­pier om zoveel moge­lijk vocht te verwijderen.
 • Om de toma­ten nog zach­ter te maken kunt u de toma­ten eerst in wijn­azijn of gebot­teld citroen- of limoen­sap dop­pen voor­dat u ze aan de olijf­olie toe­voegt. Dit heeft dan ook nog eens een anti-bac­te­ri­ë­le werking!
 • Leg de toma­ten in de pot. Sor­teer ze naar wens in lagen met gedroog­de krui­den en/of knof­look, giet er dan de olijf­olie over­heen zodat de toma­ten hele­maal onder­ge­dom­peld zijn in olijf­olie. Sluit dan de pot­ten goed af.
 • Gebruik olijf­olie van een goe­de kwaliteit!
 • De sma­ken wor­den na ver­loop van tijd beter. Laat de toma­ten min­stens een paar dagen staan voor­dat u ze gebruikt, bij voor­keur zelfs lan­ger. Als u ver­se krui­den en knof­look gebruikt, wacht dan min­stens 24 uur voor je ze gebruikt.
 • Als je ver­se krui­den en knof­look gebruikt, moet je de pot­jes in de koel­kast bewa­ren. Vol­gens de ‘voed­sel­vei­lig­heid’ moe­ten de pot­jes bin­nen 4 dagen opge­bruikt zijn (meer daar­over in de vol­gen­de para­graaf). De olie in de pot­jes die in de koel­kast wor­den bewaard zal stol­len, maar zal snel vloei­baar wor­den zodra het op kamer­tem­pe­ra­tuur komt.
 • Als u gedroog­de krui­den gebruikt, kun­nen de in olie ver­pak­te toma­ten op kamer­tem­pe­ra­tuur wor­den bewaard. 
Tips in voedselveiligheid.
 • Je weet dat de toma­ten bedor­ven zijn als ze ran­zig sma­ken. Is de smaak niet ok, twij­fel dan niet en gooi ze weg. Als u schim­mel ont­dekt, opnieuw, gooi ze dan onmid­del­lijk weg! 
 • Ik raad je ech­ter aan de pot­jes in de koel­kast te bewa­ren. Het ver­min­dert de kans op bederf en het ver­lengt de houd­baar­heid. Nog­maals, de olie zal stol­len, maar bij kamer­tem­pe­ra­tuur weer snel vloei­baar worden.
 • U kunt de toma­ten in z’n geheel in olie bewa­ren, of u kunt ze eerst fijn­hak­ken voor het gemak, zodat u ze later kunt toe­voe­gen aan sala­de­dres­sings, in sau­zen, of hoe je ze ook wilt gebruiken.

Is het veilig om gedroogde tomaten in olie te bewaren?

Van­we­ge hun zuur­graad kun­nen onge­krui­de (d.w.z. zon­der groen­ten of krui­den), vol­le­dig gedroog­de toma­ten vei­lig in olie op kamer­tem­pe­ra­tuur wor­den bewaard. Koe­len kan het bederf ech­ter ver­tra­gen. De toma­ten wor­den zach­ter als ze snel in gebot­teld citroen- of limoen­sap wor­den gedom­peld voor­dat ze in de olie wor­den gelegd. De toma­ten kun­nen op smaak wor­den gebracht met gedroog­de krui­den en knof­look. OPMERKING: Gedroog­de toma­ten in olie­meng­sels met [ver­se] knof­look en/of krui­den MOETEN in de koel­kast wor­den bewaard en bin­nen 4 dagen wor­den gebruikt of wor­den inge­vro­ren voor lang­du­ri­ge opslag.”

Vol­gens de voedselveiligheid

De toma­ten moe­ten dus vol­le­dig gedroogd zijn en alleen gedroog­de krui­den en gedroog­de knof­look kun­nen wor­den gebruikt, anders moe­ten de toma­ten in olie in de koel­kast wor­den bewaard en bin­nen 4 dagen wor­den gebruikt of wor­den inge­vro­ren. Des­al­niet­te­min, om het extra vei­lig te spe­len raad ik zelf aan om de pot­jes in de koel­kast te bewaren.

Kan ik mijn ovengedroogde tomaten weer laten wellen?

Om gedroog­de toma­ten te recon­stru­e­ren laat je ze 30 minu­ten in warm water weken of tot ze zacht en soe­pel zijn. Haal ze uit het water, dep ze droog met keu­ken­pa­pier en gebruik ze zoals je wil of zoals het in je recept staat aan­ge­ge­ven. Indien je een soep of stoof­scho­tel er mee maakt, gebruik dan het toma­ten­week­wa­ter! Je kan de gedroog­de toma­ten ook in wijn of bouil­lon laten weken. Lekker!

Gedroogde tomaten gebruiken in de keuken?

De moge­lijk­he­den hier zijn ein­de­loos! Ik geef je een paar ideeën.

 • Pas­ta­sa­la­des
 • Sau­zen
 • Dip­sau­zen
 • Sala­de Dressings
 • Krui­den­bo­ters
 • Soe­pen
 • Bur­gers
 • Gehakt­bal­le­tjes
 • Risot­to
 • Pes­to of tape­na­de van gedroog­de tomaat
 • Aard­ap­pel­pu­ree
 • eie­ren
 • Insa­la­ta Capre­se (als aan­vul­ling op ver­se tomaten)
 • Piz­za’s

Recept voor “tomaten drogen in de oven”.

Tomaten drogen in de oven

Tomaten drogen in de oven.

Toma­ten dro­gen in de oven is zo sim­pel als 1, 2, 3! Het is het equi­va­lent van zon­ge­droog­de toma­ten. Het is is sowie­so goed­ko­per dan ze in de win­kel aan te kopen, en ze sma­ken ook nog eens veel beter!
5 from 1 vote
Prep Time 15 mins
Cook Time 6 hrs
Total Time 6 hrs 15 mins
Cour­se Bij­ge­rech­ten, Hoe maak ik
Cui­si­ne Basis­keu­ken, Groen­ten, Hap­jes en snacks
Ser­vings 1 weck­pot
Calo­ries 476 kcal

Ingrediënten
  

Instructies
 

 • Ver­warm de oven voor op 100°C en bekleed een bak­plaat met bak­pa­pier.
 • Snijd de toma­ten door­mid­den en leg ze met de snij­kant naar onder op de bakplaat.
 • Zet een uur in de oven, en draai dan de toma­ten met de snij­kant naar boven.
 • Bestrooi de toma­ten licht met zee­zout, vers­ge­ma­len zwar­te peper en ver­deel er de gesnip­per­de tijm en ore­ga­no over.
 • Pers de knof­look in je knof­look­pers en knijp deze boven de toma­ten uit. (Indien je geen knof­look­pers hebt kan je hem snip­pe­ren op een snij­plank, zorg er wel voor dat hij fijn genoeg is.)
 • Strooi de sui­ker over de tomaat­jes en bespren­kel het geheel met olijf­olie.
 • Schuif de bak­plaat terug in het mid­den van de oven en laat tus­sen de 4 en 6 uur drogen.
 • Haal de tomaat­jes uit de oven als ze de gewens­te ‘droog­te’ heb­ben bereikt.
 • Dit hangt af van oven tot oven, en van het water­ge­hal­te van je tomaat! Je zal het dus moe­ten checken!
 • Laat de toma­ten afkoe­len en doe ze ver­vol­gens in een Weck­pot, inclu­sief de kruiden.
 • Schenk er zoveel olijf­olie (extra ver­gi­ne!) bij tot­dat de tomaat­jes hele­maal onder staan.
 • Je kunt de tomaat­jes zo bewaren.
 • Indien je wenst kan je dro­ge krui­den en knof­look toe­voe­gen aan de olijf­olie voor nog meer smaak.
 • Zo kan je ze uit de koel­kast bewaren.
 • Of je doet ver­se krui­den bij in de olie en pot, maar denk er dan wel aan om de oven­ge­droog­de toma­ten te bewa­ren in de koeling.
 • De olie zal opstij­ven in de frigo.
 • Haal dus alvo­rens je toma­ten te gebrui­ken de pot terug uit de koe­ling zodat hij op kamer­tem­pe­ra­tuur komt.
 • De olie zal terug vloei­baar worden.

Notities

Tomaten drogen in de oven.

Toma­ten dro­gen in de oven is zo sim­pel als 1, 2, 3! Het is het equi­va­lent van zon­ge­droog­de tomaten.


INFO EN TIPS

 • Toma­ten dro­gen in de oven is sowie­so goed­ko­per dan ze in de win­kel aan te kopen, en ze sma­ken ook nog eens veel beter!
 • Wil je meer weten over toma­ten? Klik hier!
 • Meer weten over toma­ten dro­gen in de oven? Klik hier!
 • Gebruik ze in, Pas­ta­sa­la­des, Sau­zen, Dip­sau­zen, Sala­de Dres­sings, Krui­den­bo­ters, Soe­pen, Bur­gers, Gehakt­bal­le­tjes, Risot­to en nog veel meer…
Onze recep­ten­bun­del werd moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept met gedroog­de tomaat? Of een vari­ant ervan? Wil je dit met ons en onze lezers delen? Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Toma­ten dro­gen in de oven is dus niet zo moei­lijk! Aan de slag!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Toma­ten dro­gen in de oven.
Ser­ving Size
 
150 gr
Amount per Serving
Calo­ries
476
% Dai­ly Value*
Fat
 
2
g
3
%
Satu­ra­ted Fat
 
0.3
g
2
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
0.3
g
Sodi­um
 
52
mg
2
%
Pot­as­si­um
 
2447
mg
70
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
44
g
15
%
Fiber
 
13
g
54
%
Sugar
 
27
g
30
%
Pro­tein
 
10
g
20
%
Vita­min A
 
8805
IU
176
%
Vita­min C
 
154
mg
187
%
Cal­ci­um
 
148
mg
15
%
Iron
 
5
mg
28
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word oven­ge­droog­de toma­ten, toma­ten dro­gen in de oven
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot…

Als je dit ver­haal hebt door­ge­le­zen dan weet je wat meer over hoe je toma­ten moet dro­gen in de oven, zelfs meer. In dit opzicht heb ik dit ver­haal ook gemaakt. Het is een wel­ge­ko­men aan­vul­ling in je keu­ken. Oven­ge­droog­de toma­ten zijn over­heer­lijk in aller­lei gerech­ten! Of om zo te eten. 

Ben je zelf ook een toma­ten­lief­heb­ber? Heb je zelf erva­rin­gen, vra­gen of opmer­kin­gen? Laat gerust een reac­tie ach­ter onder dit bericht. 

Vond je het leuk om te lezen? Beoor­deel het dan en geef ons dik­ke “like” en deel het bericht!

Wil je meer weten over toma­ten in het alge­meen? Klik hier!

Heb je zelf een recept met gedroog­de toma­ten of een vari­ant? Wil je dit delen met ons en onze lezers? Dat kan hier!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Toma­ten dro­gen in de oven is dus niet zo moei­lijk! Aan de slag ermee!

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!