Het perfecte pizza deeg!? Makkelijk indien je weet hoe!

Piz­za deeg is op zich niet zo moei­lijk om te maken, maar er zijn toch wel wat fac­to­ren waar je reke­ning mee moet hou­den om het per­fec­te piz­za deeg te verkrijgen!

pizza deeg

De ingrediënten voor Pizza deeg.

4 ingre­di­ën­ten. That’s it! 

Bloem, zout, water en gist. Deze heb je nodig om het per­fec­te piz­za deeg te berei­den. Het is enkel maar hoe je ermee omgaat en de kwa­li­teit van je begin­pro­duct dat het ver­schil zal maken bij het eind­re­sul­taat. Laat me dus hier al dui­de­lijk zijn…zorg voor kwa­li­ta­tie­ve en de juis­te ingre­di­ën­ten om je deeg te bereiden!

We over­lo­pen ze even.

Bloem voor pizza deeg.

Er zijn zoveel soor­ten bloem dat je gemak­ke­lijk geïn­ti­mi­deerd raakt. Dat komt omdat we vaak geen idee heb­ben wat de ver­schil­len zijn tus­sen al die vari­a­ties. Met een beet­je basis­ken­nis kun je al een bete­re keu­ze maken uit de gro­te hoe­veel­he­den bloem! Mits we piz­za deeg maken gaan we er iets die­per op in.

caputo bloem voor pizza deeg
Wat is bloem?

Bloem is een poe­der dat wordt gemaakt door ruwe gra­nen te malen. Hoe­wel elk graan en zaad tot meel kan wor­den ver­werkt, is de meest voor­ko­men­de soort meel de tar­we­kor­rel. De bescher­men­de bui­ten­ste laag zijn zeme­len. Het zaad van de graan­kor­rel is de tar­we­kiem. En ten­slot­te is er de belang­rijk­ste voed­sel­bron, het endosperm. Het endosperm is eigen­lijk gewoon wit meel. Dit wordt gewon­nen uit het graan waar­van de bloem wordt gemaakt. 

Wit­te bloem wordt gemaakt van het endosperm. Bij vol­ko­ren­bloem wordt, zoals de naam al zegt, het hele graan gebruikt. 

Er zijn twee soor­ten graan: een har­de en een zach­te soort. In het alge­meen heeft har­de tar­we een hoger glu­ten- en eiwit­ge­hal­te en wordt het vaak gebruikt voor brood, piz­za deeg en pas­ta. Zach­te tar­we heeft een lager eiwit­ge­hal­te, wat zeer geschikt is voor gebak.

Pizza deeg - structuur tarwekiem - bloem
Hoe gebruiken we bloem?

Bloem is het belang­rijk­ste ele­ment bij het bak­ken. Afhan­ke­lijk van de soort bloem en de sterk­te ervan kun­nen we ver­schil­len­de gerech­ten maken. Maar omdat bloem zo veel­zij­dig wordt gebruikt, is het belang­rijk te weten dat elk pro­duct zijn eigen voor­keur voor bloem heeft. Wil je bij­voor­beeld een cake bak­ken, dan heb je zwak­ke bloem nodig. Wil je, zoals in ons geval, piz­za deeg maken, dan heb je medi­um tot ster­ke bloem nodig. Om het zo een­vou­dig moge­lijk uit te leg­gen : hoe hoger het eiwit­ge­hal­te, hoe meer glu­ten er in je bloem zit­ten, en dus hoe ster­ker de bloem is.

Hoe weet je nu welke bloem je nodig hebt?

De bes­te bloem voor piz­za deeg is een gemid­deld tot ster­ke bloem. Dit komt omdat piz­za deeg bij voor­keur lan­ge­re tijd moet gis­ten. Deze soort bloem is bestand tegen lan­ge­re fer­men­ta­tie­tij­den. Als je bij­voor­beeld een zwak meel gebruikt, zul je mer­ken dat je piz­za niet mooi rijst en snel inzakt. Het piz­za deeg zal heel moei­lijk te bewer­ken zijn omdat het gemak­ke­lij­ker kan scheuren. 

Om erach­ter te komen of de bloem zwak of sterk is, lees je het eiwit­ge­hal­te op de ach­ter­kant of zij­kant van de ver­pak­king. Of als er een W‑waarde op de ver­pak­king staat, kan je ook ach­ter­ha­len wat de sterk­te van de bloem is (zie tabel hieronder).

bloem gids - Liliesfood
Welke bloem voor pizza deeg?

Voor een door­snee piz­za deeg dat per­fect bakt raden we u aan om type “00” bloem te gebrui­ken. Dit is een zeer fijn gema­len wit­te bloem die alleen kan wor­den ver­kre­gen na een lang en lang­zaam pro­ces van malen en zeven van de tar­we. De “00” geeft aan hoe fijn de bloem is gemalen.

“00” bloem bestrijkt het hele eiwit­be­reik, van zeer laag tot zeer hoog. Het kan dus zeer zwak of zeer sterk zijn, of ergens daar­tus­sen­in, maar de fijn­heid van de bloem zal altijd min of meer het­zelf­de zijn.

Let dus nog steeds op wan­neer je piz­za deeg maakt! Niet zomaar elk type “00”-bloem is geschikt!!!! 

Een tra­di­ti­o­ne­le (Napo­li­taan­se) piz­za wordt meest­al gebak­ken in een hout­o­ven bij een tem­pe­ra­tuur die kan oplo­pen tot 480°C. Het afbak­ken gebeurt gedu­ren­de een rela­tief kor­te tijd. Dit gaat van onge­veer 90 secon­den tot 2 minu­ten. Deze hoge tem­pe­ra­tuur en kor­te bak­tijd zor­gen voor een knap­pe­ri­ge korst met een mal­se binnenkant.

Als u thuis piz­za maakt met een con­ven­ti­o­ne­le oven, kun­nen de bak­tem­pe­ra­tuur en ‑tijd vari­ë­ren, afhan­ke­lijk van het recept en het deeg dat je gebruikt. Voor een tra­di­ti­o­ne­le piz­za met dun­ne­re korst kan je de piz­za 8–12 minu­ten bak­ken op 260°C.

pizza deeg korst crunchy

‘00’- bloem is dus bestand tegen ver­bran­ding bij de hoge tem­pe­ra­tu­ren waar­op pizza’s wor­den afge­bak­ken. Dit ver­mo­gen om niet aan te bran­den bij hoge tem­pe­ra­tu­ren bete­kent ech­ter dat type “00” niet goed bruin wordt bij lage­re tem­pe­ra­tu­ren. Als u de piz­za in een con­ven­ti­o­ne­le oven wilt bak­ken, helpt het om wat sui­ker aan het deeg toe­voe­gen. Zo krijgt uw piz­za­korst een mooie brui­ne kleur. 

Een laat­ste troef van deze “00”-bloem is dat ze de capa­ci­teit heeft om het water vol­doen­de op te nemen. Indien je gewo­ne bak­bloem zou gebrui­ken krijg je een pap­pe­rig deeg.

Zout.

Zout geeft voor­al smaak aan je deeg, maar het beschermt het deeg ook tegen de effec­ten van scha­de­lij­ke bac­te­ri­ën en ver­sterkt de glu­ten­struc­tuur in het deeg.

Tij­dens het bak­pro­ces geeft zout de korst een mooie brui­ne kleur.

Ik zou aan­ra­den zee­zout of 100% natuur­lijk zout te gebrui­ken in plaats van keu­ken­zout. Keu­ken­zout is sterk bewerkt en bevat slechts een frac­tie van de heil­za­me mine­ra­len die zee- en natuur­lijk zout hebben.

zeezout

Wat nog :

 • Smaak : Zowel zee­zout als natuur­lijk zout heb­ben een sub­tie­le­re, min­der har­de smaak dan gewoon keu­ken­zout. Dit maakt een groot ver­schil in de smaak van je piz­za deeg. 
 • Tex­tuur : Zee­zout en natuur­lijk zout zijn bei­de gro­ver dan keu­ken­zout, wat bete­kent dat ze gemak­ke­lij­ker door het deeg kun­nen wor­den ver­spreid. Dit kan hel­pen om de zoutsmaak gelijk­ma­tig over het deeg te verdelen.
 • Meten : Omdat natuur­lijk zout en zee­zout gro­te­re kor­rels heb­ben, zijn ze gemak­ke­lij­ker af te meten naar volu­me. Dit kan han­dig zijn bij het maken van deeg, omdat het vaak gemak­ke­lij­ker is gro­te­re kor­rels af te meten dan fijn, poe­de­rig keukenzout.

Wil je het zout dan toch fij­ner gema­len? Dan is een zout­mo­len natuur­lijk een han­dig hulpmiddel!

Gist.

Gist is een een­cel­lig orga­nis­me dat onzicht­baar is voor het blo­te oog.

Dit orga­nis­me voedt zich met de sui­kers en het zet­meel in je deeg. Het gist laat gas­sen vrij die klei­ne lucht­zak­jes in het deeg cre­ë­ren. Hier­door gaat het piz­za deeg rij­zen en krijgt het een gewel­di­ge smaak.

Waarom zit er zo weinig gist in pizzadeeg?

Dat komt omdat piz­za­deeg een lan­ge, 8 uur duren­de rijs­tijd moet heb­ben. Als je je deeg zoveel tijd geeft om te rij­zen, is zelfs een klein beet­je gist vol­doen­de. Je kunt het pro­ces ver­snel­len door meer gist toe te voe­gen, maar dat zou ik niet aan­ra­den! Een lang­za­me rij­zing ver­sterkt de smaak van het deeg en maakt het ook voedzamer!

Wat als ik droge gist gebruik in plaats van verse gist voor pizza deeg?

Op zich is dit geen pro­bleem. Je kunt ook dro­ge gist gebrui­ken. Zorg er alleen voor dat je de helft min­der gebruikt dan de hoe­veel­heid ver­se gist die je zou gebrui­ken. Dit komt omdat dro­ge gist gecon­cen­treerd is. De gist is veel krach­ti­ger dan dezelf­de hoe­veel­heid ver­se gist.

Verse gist - droge gist

Er zijn nog een paar ande­re rede­nen waar­om ver­se gist vaak wordt aan­be­vo­len voor het maken van piz­za deeg:

 • Smaak : Ver­se gist heeft een mil­de, licht zoe­te smaak die een sub­tie­le diep­te aan het deeg zal toevoegen.
 • Doel­tref­fend­heid : Ver­se gist is actie­ver dan gedroog­de gist, wat bete­kent dat het deeg snel­ler en effec­tie­ver kan rij­zen. Dit kan bij­zon­der nut­tig zijn bij het maken van piz­za­deeg, dat een rela­tief kor­te fer­men­ta­tie­tijd vereist.
 • Houd­baar­heid : Ver­se gist is kort houd­baar en moet bin­nen enke­le weken na aan­koop wor­den gebruikt. Dit kan een nadeel zijn als je niet vaak bakt, maar het bete­kent ook dat je een pro­duct gebruikt dat op zijn hoog­te­punt van vers­heid en effec­ti­vi­teit is.
 • Beschik­baar­heid : Ver­se gist kan moei­lij­ker te vin­den zijn dan gedroog­de gist, omdat het niet zo alge­meen ver­krijg­baar is in super­mark­ten. Het wordt ech­ter vaak ver­kocht bij gespe­ci­a­li­seer­de bak­kers­win­kels en kan ook onli­ne wor­den gekocht.

In het alge­meen kan het gebruik van ver­se gist in piz­za­deeg smaak toe­voe­gen, de effec­ti­vi­teit van het deeg ver­be­te­ren, en ervoor zor­gen dat u een vers en hoog­waar­dig pro­duct gebruikt. 

Gist en zout.

Een belang­rij­ke opmer­king die we wel wil­len maken! Gist kan niet direct in con­tact komen met zout!

Dit omdat zout de wer­king van gist kan rem­men of zelfs hele­maal stop­pen. Gist is een levend orga­nis­me dat sui­ker omzet in alco­hol en kool­di­oxi­de. Dit gebeurt door mid­del van het fer­men­ta­tie­pro­ces. Zout kan dit fer­men­ta­tie­pro­ces rem­men door de vocht­ba­lans in het gist te ver­sto­ren en de pH-waar­de te ver­an­de­ren. Als gist in con­tact komt met te veel zout, kan het fer­men­ta­tie­pro­ces hele­maal stil­val­len. Daar­om is het belang­rijk om zout en gist geschei­den te hou­den tot­dat ze aan het deeg of beslag wor­den toe­ge­voegd. En deze regel geldt niet alleen voor piz­za deeg!

Water voor pizza deeg.

Het water dat je gebruikt om je piz­za deeg te maken mag gerust kraan­tjes­wa­ter zijn. Ten­zij je zelf weet dat het kalk­ge­hal­te in het water bij­voor­beeld véél te hoog is. 

Het gebruik van kraan­wa­ter kan van invloed zijn op de smaak en struc­tuur van je piz­za deeg. In ver­schil­len­de regio’s en zeker in som­mi­ge lan­den bevat kraan­wa­ter ver­schil­len­de mine­ra­len en che­mi­ca­li­ën. Er wordt hier dan soms ook gebruik gemaakt van gefil­terd of gedes­til­leerd water. Dit omdat het een con­sis­ten­te­re smaak en struc­tuur van het deeg oplevert.

Ook mine­raal­rijk water, zoals dat uit bron­nen of fles­sen, kan bij­dra­gen aan de smaak en tex­tuur van het deeg. Dit is voor­al van belang bij het lan­ge rijs- en fer­men­ta­tie­pro­ces van deeg.

Er zijn geen vast gel­den­de regels voor welk water je moet gebrui­ken bij het maken van piz­za­deeg. Veel hangt af van je per­soon­lij­ke voor­keur en wat beschik­baar is in uw regio. Expe­ri­men­teer gerust met ver­schil­len­de soor­ten water om te zien wat voor jou de bes­te resul­ta­ten oplevert.

Als basis zou het gewoon zui­ver water moe­ten zijn zon­der teveel kalk of chloor geur of smaak. Dit heeft gewoon te veel invloed op de smaak van je deeg.

kraanwater - pizza deeg

Ons recept voor pizza deeg.

Pizza deeg maken

Pizza deeg maken

Piz­za deeg maken is hele­maal niet zo moei­lijk! Met slechts 4 ingre­di­ën­ten, wat tijd en veel lief­de maak je het mak­ke­lijk zelf!
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 30 mins
deeg laten rij­zen 8 hrs
Total Time 8 hrs 35 mins
Cour­se Deeg, Hoe maak ik, Keu­ken­tech­nie­ken, pizza-deeg
Cui­si­ne Basis­keu­ken, Italiaans
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 476 kcal

Materiaal — Benodigdheden

bakplaat
1 gro­te, die­pe­re bak­plaat (om je deeg­bal­len op te laten rijzen)
digitale keukenweegschaal Kitchenbrothers
1 digi­ta­le weeg­schaal Het afwe­gen van ingre­di­ën­ten is belang­rijk, en gaat tot mili-gram. Een pre­ci­sie weeg­schaal is dus nodig.
keukenborsteltje
1 keu­ken­bor­stel­tje Om het deeg wat in te sme­ren met olijf­olie.

Ingrediënten
 
 

 • 523 gr Bloem type “00”!!!!!
 • 340 ml Water Koud water! Gebruik geen warm of lauw water! Dit is belang­rijk om het deeg niet te for­ce­ren en een lang­za­me gis­ting te verwezenlijken.
 • 15 gr grof zee­zout (gebruik liefst zee­zout en geen fijn keu­ken­zout) Zee­zout heeft veel meer smaak en een veel gro­te­re anti­bac­te­ri­ë­le wer­king. Dit is belang­rijk omdat het deeg niet gekoeld wordt!)
 • 1 gr ver­se gist (dro­ge gist kan ook, maar gebruik dan maar de helft van de hoe­veel­heid. De wer­king van dro­ge gist ligt name­lijk hoger dan bij ver­se gist.)
 • wat olijf­olie (van goe­de kwaliteit)

Instructies
 

 • Piz­za deeg maken begint met al je ingre­di­ën­ten nauw­keu­rig af te wegen met een digi­ta­le weegschaal.
 • Neem een inox meng­kom en giet het water er in.
 • Doe je afge­wo­gen zout bij het water en roer zodat het zout oplost in het water. (Het zout moet vol­le­dig opge­lost zijn in het water!)
 • Doe nu eerst zo een 10% van je “00”-bloem in het water en meng goed met een lepel tot je een pap­je krijgt. (Dit is belang­rijk voor de wer­king van de gist! Gist dat recht­streeks met zout in aan­ra­king komt is niet ok! Zie tips!)
 • Brok­kel dan je ver­se gist in de meng­kom.
 • Voeg de rest van de “00”-Bloem toe.
 • Meng alles gron­dig. Een tip: Meng alles eerst met een lepel, tot­dat het deeg goed genoeg is om met je han­den te bewer­ken. Dit scheelt een hoop smoswerk!
 • In het begin zal het deeg wat brok­ke­lig en schil­fe­rig zijn, maar geen nood, dit komt in orde.
 • Van het moment dat je het deeg met je han­den kan bewer­ken, kneed het dan goed en zeker 5 minu­ten in de kom tot je een vas­te blok deeg hebt.
 • Strooi wat bloem over je werk-of keukenblad.
 • Haal het deeg uit de kom en kneed het voor zeker nog eens 15 tot 20 minu­ten!!! Dit is belang­rijk! Je moet wer­ken en kne­den om het deeg goed te krijgen!
 • Vorm dan een bol van je deeg. 
 • Drup­pel wat olijf­olie in een inox kom. Smeer de olijf­olie met een keu­ken­bor­stel­tje uit over de bin­nen­kant van de kom.
 • Leg je deeg­bal in de kom, neem je keu­ken­bor­stel­tje en smeer ook wat olijf­olie over de deeg­bol. (Dit zorgt ervoor dat het deeg niet uitdroogt)
 • Dek de kom af met een zui­ve­re thee­doek, en laat het deeg op kamer­tem­pe­ra­tuur 2 uur rusten!!
 • Haal de deeg­bol terug uit de kom en ver­deel hem in 4 gelij­ke delen met je baks­pa­tel. (Voor 4 pizza’s dus.)
 • Als je met deeg werkt mag je altijd wat bloem gebrui­ken om het deeg mak­ke­lij­ker te bewer­ken zodat het niet plakt. Strooi op je werk­blad dus altijd wat bloem uit.
 • Kneed de 4 delen nog even door, en vorm ze tot 4 mooie deegbollen.
 • Neem je bak­plaat, bestrooi wat met bloem, en leg je 4 bol­len deeg om de plaat.
 • Dek de plaat vol­le­dig af met huis­houd­fo­lie, en laat het deeg opnieuw 6 uur rus­ten op kamertemperatuur!!!!
 • Et voila..pizza deeg zelf maken is niet moeilijk!
 • Je piz­za deeg is nu klaar om ver­der te bewer­ken tot een heer­lij­ke pizza!
 • Enjoy!

Notities

Pizza deeg maken

Piz­za deeg maken is hele­maal niet zo moei­lijk! Water, zout, gist en bloem…that’s it! Let wel op…de rust­tijd om je deeg per­fect te krij­gen loopt op tot 8 uur!
aanbieders.be

TIPS EN INFO :

  • Zelf piz­za­deeg maken vergt gewoon tijd, hard werk (want het kne­den is belang­rijk), aan­dacht en lief­de voor je product!
  • Gebruik altijd bloem van het type ‘00’! Maar let dan nog op! De bloem moet ook sterk genoeg zijn! Voor meer uit­leg ver­wij­zen we je naar ons blogbericht.
  • Indien je de piz­za gaat afbak­ken in een gewo­ne oven kan je ook een thee­le­pel sui­ker toe­voe­gen aan je deeg. Hier­door zal de piz­za­korst wat brui­ner kleu­ren. Typo ‘00’-bloem ver­draagt héél hoge tem­pe­ra­tu­ren, en zal dus moei­lij­ker ‘brui­nen’ indien je de piz­za afbakt in een con­ven­ti­o­ne­le oven.
  • Indien het in je moge­lijk­he­den ligt, en je vind het zalig om bui­ten te koken en je piz­za af te bak­ken in een ech­te piz­za­oven dan kun­nen we de ‘out­door oven’ van Fik­ki aan­ra­den! Deze is een inves­te­ring waard en een aan­vul­ling voor elke tuin! Je piz­za krijgt hier­door ook de smaak en afwer­king die hij verdiend!
  • outdoor oven van Fikki
   out­door oven van Fikki
 • Ver­se gist is geen must (instant gist kan ook), maar is wel aangeraden!
 • Gist mag niet direct in con­tact komen met zout omdat zout de wer­king van gist kan rem­men of zelfs hele­maal stop­pen. Gist is een levend orga­nis­me dat sui­ker omzet in alco­hol en kool­di­oxi­de. Dit gebeurt door mid­del van het fer­men­ta­tie­pro­ces. Zout kan dit fer­men­ta­tie­pro­ces rem­men door de vocht­ba­lans in de gist te ver­sto­ren en de pH-waar­de te ver­an­de­ren. Als gist in con­tact komt met te veel zout, kan het fer­men­ta­tie­pro­ces hele­maal stilvallen.
 • Het liefst gebruik je zee­zout!
 • Kneed je deeg goed en lang genoeg!!! Min­stens 20 minuten!
 • Res­pec­teer tem­pe­ra­tuur en rusttijden!

Verhouding verse gist droge gist.

Ook is het niet zo dat als je meer of min­der pizza’s wil maken, het recept zomaar kan delen of ver­me­nig­vul­di­gen. Er is een basis­prin­ci­pe! De ver­hou­ding ver­se gist (- dro­ge gist) moet kloppen.
De basis­for­mu­le is 100% bloem (type00) — 65% koud water — 3% zee­zout — 0,2% Ver­se gist. Het recept en ingre­di­ën­ten dat we in onze recep­tuur gebrui­ken han­teert deze ver­hou­ding voor 4 pizza’s van 220gr. Dit klopt. Dus, nog­maals, Indien je nu ons recept wil maken voor meer dan 4 piz­za’s, dan mag je abso­luut niet gewoon vermenigvuldigen.
Ook pastadeeg kan je makke­lijk zelf maken! Meer weten?
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat je met ons en onze lezers wil delen?
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Piz­za deeg maken, het is niet moei­lijk maar vraagt voor­al lief­de en geduld.
Key­word Napo­li­taan­se piz­za, piz­za deeg maken, piz­za deeg zelf maken, pizzadeeg
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Het afbakken van je pizza.

Indien je het piz­za deeg vol­le­dig tot z’n recht wil laten komen ga je de pizza’s ook afbak­ken in een out­door oven! Ben je op zoek naar een dege­lij­ke out­door oven, en je wil de inves­te­ring maken, dan kun­nen we je de out­door­oven van fik­ki aanraden!

De Fik­ki Out­door Oven is een gewel­di­ge optie voor dege­nen die op zoek zijn naar een piz­za oven voor bui­ten. Hij is een­vou­dig te instal­le­ren en te gebrui­ken, en biedt een snel­le ver­war­ming tot wel 450°C. De oven is gemaakt van hoog­waar­dig roest­vrij staal, waar­door hij bestand is tegen weers­in­vloe­den en lang meegaat.

Wat we echt leuk vin­den aan de Fik­ki Out­door Oven is de groot­te van de bak­plaat. Hij is groot genoeg om twee pizza’s tege­lijk te bak­ken, wat per­fect is voor een gezel­li­ge bar­be­cue met vrien­den en fami­lie. De oven is ook een gewel­di­ge manier om een ech­te, hout­ge­stook­te smaak aan uw piz­za toe te voegen.

Een ander groot plus­punt van de Fik­ki Out­door Oven is dat het een stijl­vol­le, moder­ne uit­stra­ling heeft. Het past per­fect in elke tuin of ter­ras en zal zeker indruk maken op uw gasten.

In het alge­meen is de Fik­ki Out­door Oven een gewel­di­ge aan­winst voor elke bui­ten­keu­ken. Het is een veel­zij­di­ge oven die zowel pizza’s als ande­re gerech­ten per­fect bakt en is gemak­ke­lijk te gebrui­ken en schoon te maken. We beve­len deze oven zeker aan.

Fiki out­door oven

Tot slot.

We hopen dat je na het lezen van dit arti­kel wat meer te weten geko­men bent over het maken en de ingre­di­ën­ten van piz­za deeg. Uit­ein­de­lijk is het hele­maal niet zo moei­lijk, maar je merkt…kwalitatieve pro­duc­ten en een juis­te manier van han­de­len zijn abso­luut nood­za­ke­lijk! We zijn er zeker van dat je op deze manier een deeg zal krij­gen waar je enorm tevre­den van bent. Je piz­za zal sma­ken als nooit tevoren!

Reac­ties zijn wel­kom onder deze pagina! 

Heb je zelf een gerecht en recept dat u wil delen met ons en onze lezers? Dat kan hier!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op You­Tu­be, Tik­Tok, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Ben je net zoals ons fan van de Ita­li­aan­se keu­ken? Mis­schien is vitel­lo ton­na­to wel een gerecht waar je meer van wil weten? Of ben je eer­der een fan van zelf­ge­maak­te ravi­o­li?

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!