Pastadeeg … simpel en gemakkelijk te maken!

Nieuws­gie­rig naar zelf­ge­maakt pastadeeg? In deze gids leert u hoe u vers en zelf­ge­maakt pastadeeg maakt met slechts twee ingre­di­ën­ten: bloem en eie­ren. Het is een deeg voor alle doel­ein­den! Gebruik het om ver­se pap­par­del­le, tagli­a­tel­le, spa­ghet­ti of ravi­o­li te maken! 

Het goe­de nieuws is dat pastadeeg niet zo moei­lijk is om te maken. Het brengt je gerecht naar een hoger niveau, en is zoveel lek­ker­der dan de indu­stri­ë­le vorm. 

Maar hoe begin je er aan? Wat heb je nodig? Hoe kan je het bewaren? 

Wel, hier volgt een gids om zelf je pastadeeg te maken…

Pastadeeg
Pastadeeg

Wat is pastadeeg? En waar komt het vandaan?

Pastadeeg bestaat uit bloem gehaald uit gema­len har­de tar­we en water of eie­ren. Door het gebruik van har­de tar­we onder­scheidt pas­ta zich van ande­re noe­dels. Durum-tar­we heeft een hoog glu­ten­ge­hal­te en een lage voch­tig­heids­graad, waar­door het per­fect geschikt is voor de pro­duc­tie van pas­ta. Het is een van de meest toe­gan­ke­lij­ke voe­dings­mid­de­len ter wereld. Bij­na elk land heeft zijn eigen unie­ke ver­sie van dit popu­lai­re en goed­ko­pe basis­voed­sel. Denk maar aan Duit­se of Hon­gaar­se “spa­etz­le”. Griek­se “orzo”. In Polen heb­ben ze “pier­ogi”, en Jood­se fami­lies maken “kre­p­lach dum­plings”. Bij ons tot in Ame­ri­ka wordt pas­ta op dezelf­de manier bereid en geser­veerd als in Italië. 

Geschiedenis

De geschie­de­nis van pastadeeg is om ver­schil­len­de rede­nen moei­lijk te ach­ter­ha­len. Het wordt gemaakt met alle­maal een­vou­di­ge bestand­de­len die al eeu­wen­lang bestaan, en stamt waar­schijn­lijk af van oude Azi­a­ti­sche noe­dels. Vaak is gedacht dat het in de 13e eeuw door Mar­co Polo van­uit Chi­na naar Ita­lië werd gebracht. 

Maar het zul­len de Chi­ne­zen wel geweest zijn met aller­lei vor­men van noe­dels gemaakt van rijst­wa­ter. Noe­dels beston­den al in Azië lang voor Polo’s reis naar China. 

Met gaat er van­uit dat noma­di­sche Ara­bie­ren ver­ant­woor­de­lijk zijn voor het west­waarts bren­gen van de eer­ste vor­men van pas­ta. Wan­neer het meel dan in het Mid­del­land­se Zee­ge­bied ook bekend was werd het pro­ces ver­fijnd. Har­de tar­we werd het favo­rie­te ingre­di­ënt voor pas­ta-meel. Dit van­we­ge het hoge glu­ten­ge­hal­te en de lan­ge houd­baar­heid. Door de houd­baar­heid en veel­zij­dig­heid van pas­ta is het in de loop der tijd ste­vig ver­an­kerd geraakt in de Ita­li­aan­se cul­tuur. Het war­me medi­ter­ra­ne kli­maat van Ita­lië is geschikt voor het telen van ver­se groen­ten en krui­den, waar­door de Ita­li­a­nen cre­a­tief kon­den zijn met een heer­lij­ke ver­schei­den­heid aan pas­ta­sau­zen. Sau­sen op basis van toma­ten wer­den een favo­rie­te aan­vul­ling op pas­ta, en ook van­daag de dag zijn toma­ten nog steeds het popu­lair­ste ingre­di­ënt in pastasauzen.

Pasta maken
Pas­ta maken
Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

De ingrediënten voor pastadeeg

Sim­pel!

Type “00”- Bloem en eieren!

Wat is “00” bloem?

Dub­bel nul is de fijnst gema­len Ita­li­aan­se bloem die (prak­tisch) altijd gebruikt wordt om pastadeeg te maken. De term “dub­bel nul” ver­wijst enkel naar de maling van het meel, niet naar het glu­ten­ge­hal­te of de hoe­veel­heid eiwit­ten. Je vindt veel geïm­por­teer­de soor­ten tar­we­bloem in tipo 00 (of type 00). Gries­meel (hard tar­we), vol­ko­ren­meel, bloem om te bak­ken, piz­za-bloem, en eiwit­rijk meel zijn ver­krijg­baar met een maal­graad van dub­bel nul. 

In Ita­lië is 00 meel de gou­den stan­daard voor ver­se pastadeeg, voor­al dank­zij het glu­ten­ge­hal­te. Het fij­ne meel is ste­vig met een hoge elas­ti­ci­teit om te kne­den en deli­caat genoeg om een te taaie of rub­ber­ach­ti­ge tex­tuur te voorkomen.

Aan de slag!

Eerst een paar tips :
 • Maak ruim­te! U hebt een lang, opge­ruimd opper­vlak nodig om het deeg te rol­len. De keu­ken­ta­fel is ideaal.
 • Weeg uw ingre­di­ën­ten (inclu­sief de eie­ren). Zo weet u zeker dat het deeg de juis­te tex­tuur heeft. Als de eie­ren te klein zijn, zal het deeg droog en krui­me­lig zijn.
 • Vries het in. Pas­ta in zijn vorm kan van tevo­ren wor­den gemaakt en tot 1 maand wor­den inge­vro­ren. Ont­dooi­en voor het koken is niet nodig.
Je hebt nodig

300 gr Tipo “00” bloem. Pro­beer Moli­no Gras­si of Capu­to.
3 eie­ren + 1 eidooi­er. Deze com­bi­na­tie voegt vocht, kleur en smaak toe aan het deeg. De groot­te van het ei is belang­rijk. Ik gebruik eie­ren van 55–58 gram per stuk.

Caputo-classica-doppio-zero

Om het deeg uit te rol­len heb je wel wat mate­ri­aal nodig. Of je doet het “the old fas­hi­o­ned way”…maar dan gaat het wel wat meer moei­te en tijd kosten.

 • Heb je een keu­ken­ro­bot zoals een ken­wood machi­ne of Kit­che­naid? Dan heb je hulp­stuk­ken die je kan ver­krij­gen. Meng en kneed het deeg in de kom van de robot, gebruik de pas­tarol­ler en ‑snij­der om pas­ta te maken. Dit is natuur­lijk zeer handig. 
 • Een elek­tri­sche pas­tama­chi­ne. Je hebt deze van ver­schil­len­de mer­ken. De machi­ne kneed het deeg zelf, en zal de pas­ta ook zelf snij­den in de vorm die je kiest. 
 • Een hand­ma­ti­ge pas­tama­chi­ne. Dit pro­duct rolt en snijdt het deeg met gewel­di­ge resul­ta­ten. Maar omdat het niet elek­trisch is, zult u zelf het deeg moe­ten kneden. 
 • Heb je geen van allen? Dan zal alles met de hand moe­ten! Het deeg kne­den, uit­rol­len met een deeg­rol­ler, en op maat of in de juis­te vorm snij­den met een mes.
Het pastadeeg zelf

Het is het bes­te om het tota­le pro­ces in 3 stap­pen te zien:

 • Het deeg maken
 • Het deeg uit­rol­len tot vellen
 • Het snij­den van de vel­len tot pasta

Maar voor je begint, en dit is super belang­rijk, maak plaats! Je hebt een lang en pro­per werk­op­per­vlak nodig (keu­ken­ta­fel of kookei­land). Als dat een­maal gere­geld is, bent u klaar om pas­ta te maken — op de juis­te manier.

Het deeg maken

De tra­di­ti­o­ne­le manier…met de hand: 

Doe de bloem op je inge­bloemd werk­blad. Maak een kuil­tje in het mid­den en schep de eie­ren en eidooi­er erin. Klop de eie­ren los met een vork en voeg gelei­de­lijk de bloem toe. Maak het met de hand tot een ruw deeg. Als er stuk­jes bloem ach­ter­blij­ven (wees gedul­dig, het is een droog deeg), voeg dan een paar drup­pels water of olijf­olie toe om de tex­tuur te bevoch­ti­gen.
Dek het deeg af en laat het 10 minu­ten rus­ten (Deze stap wordt in de mees­te pastadeeg — recep­ten niet genoemd, maar is essen­ti­eel). Het deeg zal gemak­ke­lij­ker met de hand te kne­den zijn.
Kneed het deeg 5–7 minu­ten. Doe dit door het deeg met de hiel van uw hand naar voren te duwen. De tex­tuur zal in het begin erg stijf zijn — het is geen brood­deeg! Maar wees gerust, na 2 minu­ten zal het zach­ter wor­den. Het doel is een zacht, kneed­baar deeg. Als u erin duwt, moet het deeg terug­ve­ren.
Vorm het deeg tot een bal, ver­pak het goed en laat het 30 minu­ten rus­ten op kamertemperatuur.

pastadeeg maken
pastadeeg maken

Natuur­lijk kan het dus ook met een machi­ne. De elek­tri­sche pas­ta makers zul­len al deze stap­pen voor je doen. Zorg er gewoon voor dat de ingre­di­ën­ten klop­pen. De hoe­veel­heid zal niet over­een­stem­men met wat ik hier vooropstel. 

Gebruik je een keu­ken­ma­chi­ne, dan blijft alles het­zelf­de, enkel zal de machi­ne het werk voor je doen en spaar jij je spierkracht.

Rol het deeg in vellen

Zet uw werk­plek klaar. Bestuif uw werk­vlak, een bak­plaat en de pas­tama­chi­ne met bloem.
Snijd het deeg in 4 gelij­ke stuk­ken en druk er een plat tot een dun­ne ova­le schijf van (pak de res­te­ren­de stuk­ken opnieuw in zodat ze niet uit­dro­gen).
Haal de schijf door de pas­ta-rol­ler op de laagste/breedste stand. Haal de schijf er nu nog­maals door­heen.
Rol dan het deeg ver­der door de smal­le­re stand van uw machi­ne. Her­haal dit ook opnieuw een 2de maal. Om de mees­te pas­ta­soor­ten te snij­den is de dik­te nu vol­doen­de. Enkel voor bij­voor­beeld ravi­o­li of flin­ter­dun­ne spa­ghet­ti moet het deeg nog dun­ner zijn — ga dan nog een stand smal­ler en haal het deeg nog­maals 2 keer door de rol­ler. Het pastadeeg is klaar als het een beet­je door­schijnt en u uw hand eron­der kunt zien.
Als u klaar bent, vouwt u het pastadeeg dub­bel, legt u het op een bebloem­de schaal en dekt u het af.
Her­haal het rol­pro­ces voor de res­te­ren­de 3 stuk­ken deeg.

pastadeeg uitrollen
pastadeeg uit­rol­len

Snijd het pastadeeg in de juiste vorm

Voor het snij­den droog ik de pasta­vel­len graag een beet­je. Dit geeft de gesne­den pas­ta vor­men een meer ste­vi­ge en “leer­ach­ti­ge” afwer­king, dit helpt om te voor­ko­men dat de stren­gen later aan elkaar kle­ven.
Om de pasta­vel­len te dro­gen dra­peer je de pasta­vel­len over de rug­leu­ning van een stoel of op een stang gedu­ren­de onge­veer 5–15 minu­ten. Hou de tijd in de gaten! Je wil niet dat de vel­len hele­maal uit­dro­gen. Raak ze af en toe aan. Na ver­loop van tijd zal je het ver­schil in tex­tuur voe­len.
Om het dan te snij­den tot je uit­ein­de­lij­ke vorm neem je een pasta­vel en snijd het door­mid­den. Haal het door het snij­hulp­stuk van je pas­tama­chi­ne.
Bestuif de pas­ta roy­aal met bloem om plak­ken te voor­ko­men. Rol de pas­ta rond uw hand om een nest­je te maken of leg de slier­ten los­jes op een schaal.
Her­haal het snij­pro­ces voor de ove­ri­ge pasta­vel­len.
Indien je pas­ta met de hand gaat snij­den, neem dan een pasta­vel, vouw het dub­bel en vouw het een paar keer los­jes om. Snijd het over­dwars in lin­ten van de gewens­te breedte.

Nu is je pas­ta klaar voor gebruik of om te bewaren!

pastadeeg bewaren
pastadeeg bewa­ren

Zelfgemaakte pasta bewaren.

Hoe bewaar je nu zelf­ge­maak­te pas­ta?
Bedek de gevorm­de pas­ta met plas­tic­fo­lie. Laat gewoon op kamer­tem­pe­ra­tuur als je de pas­ta bin­nen 1–2 uur gaat gebrui­ken. U kunt de pas­ta ook in de koel­kast bewa­ren tot het tijd is om de pas­ta te koken. Dit tot maxi­maal 12 uur. Zelf­ge­maak­te pas­ta kan het bes­te op dezelf­de dag wor­den gekookt, anders kan het oxi­de­ren, ver­kleu­ren en aan elkaar plak­ken. Zeker als het pastadeeg tot 24 uur wordt gekoeld.

Hoe verse pasta invriezen

Laat de pas­ta, onaf­ge­dekt, 15–20 minu­ten aan de lucht dro­gen voor­dat u hem invriest. Zo voor­komt u dat de pas­ta aan elkaar kleeft. Ver­deel de pas­ta over ziplock zak­jes en vries het pastadeeg maxi­maal 1 maand in. Kook de pas­ta direct van­uit bevro­ren toe­stand, u hoeft het deeg niet eerst te ontdooien.

De pasta koken

Doe de pas­ta in een gro­te pot kokend water. Zorg ervoor dat als het water één­maal het kookt, je het eerst roy­aal zout. Ik geef geen exac­te hoe­veel­he­den voor het zout — het hangt alle­maal af van de saus waar­mee je de pas­ta com­bi­neert. De kook­tijd zal afhan­gen van de dik­te van de pas­ta, vari­ë­rend van 2–7 minu­ten. Proef altijd. De tex­tuur moet al den­te zijn (zacht maar met een bite). Als de pas­ta klaar is, brengt u hem met een tang over naar zijn eind­be­stem­ming: de saus. Smakelijk!

bucatini - Liliesfood
buca­ti­ni — Liliesfood

Recepten met pastadeeg.

Alle gerech­ten die je zou maken met gedroog­de pas­ta kan je natuur­lijk ook met ver­se pas­ta berei­den. De pas­ta zal trou­wens meer ‘vul­len’, waar­door je in hoe­veel­heid wel wat min­der zal nodig hebben.

Hier­on­der zijn wat recep­ten die je kan terug­vin­den in onze receptenbundel.

Het ultieme recept voor Pasta Puttanesca

Pasta Puttanesca

Pas­ta Put­ta­nes­ca werd in het mid­den van de twin­tig­ste eeuw uit­ge­von­den. De ingre­di­ën­ten zijn typisch voor de Zuid-Ita­li­aan­se keu­ken: toma­ten, olijf­olie, ansjo­vis, olij­ven, kap­per­tjes en knoflook.
5 from 1 vote
Prep Time 10 mins
Cook Time 10 mins
Total Time 20 mins
Cour­se Hoofd­ge­rech­ten, Pasta
Cui­si­ne Ita­li­aans, Pasta
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 549 kcal

Materiaal — Benodigdheden

pastapan
1 pasta­pan (koken van de pasta)
grote koekenpan
1 gro­te koe­ken­pan voor de saus (erna ga je de pas­ta in de pan toe­voe­gen, dus zorg dat ze groot genoeg is)

Ingrediënten
  

 • 500 gr Spa­ghet­ti (een ande­re pas­ta­soort kan natuur­lijk ook)
 • 800 gr Gepel­de toma­ten in blik (San Mar­za­no) of vers in seizoen!
 • 10 gr Kap­per­tjes in zout
 • 1 tak­je ore­ga­no vers
 • 25 gr Ansjo­vis­fi­lets in olijfolie
 • 100 gr Gae­ta olij­ven of zwar­te ont­pit­te olijven
 • 3 teen­tjes Knof­look gesnip­perd (of door de look­pers gehaald)
 • 1 tot 2 Gedroog­de chi­li­pe­per (naar smaak)
 • 1 scheut olijf­olie van eer­ste per­sing (extra virgin)
 • wat Fijn zee­zout naar smaak (bv Mol­don of fleur de sel)
 • wat zwar­te peper naar smaak (liefst vers gema­len met de peper­mo­len)
 • wat ver­se basi­li­cum­blaad­jes gesnip­perd
 • parm­e­gi­a­no of pec­co­ri­no kaas opti­o­neel

Instructies
 

 • Begin met je saus! 
 • Spoel de kap­per­tjes wat af onder water (ont­zou­ten) en droog ze op een vel keukenpapier.
  10 gr Kappertjes
 • Snip­per je knof­look (of haal hem door een look­pers.)
  3 teen­tjes Knoflook
 • Snijd de kap­per­tjes, chi­li­pe­per, ansjo­vis en olij­ven grof door met een mes (licht hakken).
  10 gr Kap­per­tjes, 100 gr Gae­ta olij­ven, 1 tot 2 Gedroog­de chi­li­pe­per, 25 gr Ansjo­vis­fi­lets in olijfolie
 • Zet je de koe­ken­pan op het vuur en voeg de olijf­olie toe.
  1 scheut olijfolie
 • Voeg knof­look, de kap­per­tjes, chi­li­pe­per, olij­ven en ansjo­vis toe en laat zo’n 2 minu­ten bakken.
 • Voeg de gepel­de (San Mar­za­no) toma­ten toe, en draai je vuur zachter
  800 gr Gepel­de toma­ten in blik
 • Spoel je blik­ken van de toma­ten uit met wat water en voeg toe aan je pan.
 • Voeg wat ver­se gesnip­per­de ore­ga­no, peper en zout toe.
  1 tak­je ore­ga­no, wat Fijn zee­zout, wat zwar­te peper
 • Roer de saus door en laat heel zacht­jes pruttelen.
 • Breng onder­tus­sen 5 liter water aan de kook.(Tel altijd 1 liter water voor 100gr pasta!)
 • Voeg 25gr zout aan het water toe. (Tel altijd 5gr zout voor 1L water om pas­ta te koken)
 • Kook je pasta!
  500 gr Spaghetti
 • Schep wat pas­ta­wa­ter uit de kook­pot en hou dit bij om de pas­ta af te werken.
 • Haal de Al den­te (beet­gaar) gekook­te pas­ta met een pasta­tang uit het kook­wa­ter en voeg recht­streeks toe aan je sauspan.
 • Voeg wat van het pas­ta­wa­ter toe aan je pan.
 • Meng alles goed door elkaar. Zet je vuur uit.
 • De pas­ta gaat de saus nog opnemen.
 • Ser­veer, en werk naar smaak af met wat gesnip­per­de basi­li­cum en wat grof zout.
  wat ver­se basilicumblaadjes
 • Bestrooi even­tu­eel met Par­me­zaan­se kaas of Peccorino.
  parm­e­gi­a­no of pec­co­ri­no kaas
 • Ser­veer met brood.

Notities

Pasta Puttanesca

Pas­ta Put­ta­nes­ca is een snel en sim­pel pas­ta­ge­recht! Het werd in het mid­den van de twin­tig­ste eeuw uit­ge­von­den. De ingre­di­ën­ten zijn typisch voor de Zuid-Ita­li­aan­se keu­ken: toma­ten, olijf­olie, chi­li, ansjo­vis, olij­ven, kap­per­tjes en knoflook.

TIPS EN INFO

Pas­ta Put­ta­nes­ca! Vrij ver­taald zou je het de pas­ta van een hoer kun­nen noemen.
Pros­ti­tu­tie heeft ver­schil­len­de con­no­ta­ties over de hele wereld, maar er is maar één plek waar het tot een saus heeft geïn­spi­reerd. Ita­lië natuur­lijk! Som­mi­ge bron­nen noe­men de saus Romeins, maar hij wordt meer geas­so­ci­eerd met Napels.
Om te weten te komen hoe dit gerecht met de vreem­de naam tot stand is geko­men gaan we een eind terug in de geschie­de­nis. De mees­te Ita­li­aan­se sau­zen date­ren uit de jaren 1700, maar put­ta­nes­ca is rela­tief nieuw.

Verschillende meningen.

De éne gaat uit dat het gerecht en naam ont­staan is door­dat de dames van ple­zier tij­dens de 2e wereld­oor­log dit gerecht maak­ten tus­sen de klan­ten door. Ze had­den immers wei­nig tijd.
Ande­ren bewe­ren dat het op een late avond in de jaren vijf­tig is uit­ge­von­den in een beroemd res­tau­rant op Ischia, toen een groep hon­ge­ri­ge klan­ten de eige­naar, die niet veel ingre­di­ën­ten meer had, vroeg om “una put­ta­na­ta qual­si­a­si” te maken. Dat wil zeg­gen, om alle ingre­di­ën­ten die hij had bij elkaar te gooi­en, om iets een­vou­digs te maken. De eige­naar had alleen wat toma­ten, olij­ven en kap­per­tjes, de basis voor de saus, en zo kwam hij aan de puttanesca-saus.
Laat me het erop hou­den dat het gerecht snel klaar is en dat dit ook geleid heeft tot het suc­ces van de schotel.
Pas­ta, mak­ke­lijk te maken, zon­der fran­jes of inge­wik­kel­de bereiding.

Wat meer info over de pasta

 • Je kan ook zelf aan de slag met je eigen pas­ta te maken. Wil je weten hoe? Ik heb er een heel ver­haal over geschre­ven. Klik hier!
 • Kook pas­ta steeds in ruim vol­doen­de water! 1L water voor 100gr pas­ta! Voeg ook steeds zout toe aan je kook­wa­ter. Neem 5gr per liter water, en voeg het pas toe vlak voor je de pas­ta kookt.
 • Ter­wijl de pan nog op een laag pit­je staat, gebruikt u 2 spa­tels om de pas­ta een minuut lang krach­tig om te gooi­en. Na 20 of 30 secon­den omroe­ren zal je mer­ken dat de saus in de pan zich aan de pas­ta begint vast te hech­ten (dank­zij het kook­wa­ter van de pas­ta!). De pas­ta is klaar als de saus hele­maal aan de pas­ta vast­zit en niet in de pan blijft zitten.
 • Pasta/saus wordt droog? Als de pas­ta (of saus) op een bepaald moment te dik wordt of uit­droogt, in plaats van glib­be­rig en glan­zend, voeg dan een extra scheu­tje pasta­kook­wa­ter toe en schep het geheel om. Dit zal de pas­ta doen her­le­ven en maakt het weer “sap­pig”. Dit is de reden waar­om we een gro­te mok­vol pasta­kook­wa­ter opscheppen!
 • Pro tip: ver­warm uw pas­t­a­bor­den!
  Pas­ta is een gerecht dat op zijn best is als het warm en vers wordt geser­veerd. Opge­warmd is het nooit het­zelf­de. Het is ook een van de wei­ni­ge gerech­ten waar­bij ik de moei­te doe om de kom­men op te war­men, zodat de pas­ta warm blijft tij­dens het eten. Ik zet ze in een oven van 70°C om op te war­men voor ik ga koken, of ik zet ze een minuut­je in de mag­ne­tron voor ik ze opdien. Het is een klei­ne moeite!
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Pas­ta Put­ta­nes­ca, snel en gemak­ke­lijk. Pro­beer het recept nu.
Key­word Pas­ta Put­ta­nes­ca, put­ta­nes­ca, Spa­ghet­ti puttanesca
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot

Pasta…altijd een feest! Wei­ni­gen zul­len het niet lus­ten, en indien je zelf je eigen pastadeeg kan maken, zal het nog beter sma­ken. Ik mag hopen dat je na het lezen van deze post een dui­de­lij­ker beeld hebt op hoe je zelf je eigen pastadeeg kan maken. En ook weet dat het uit­ein­de­lijk niet zo moei­lijk is. Geduld en voor­al veel lief­de bij het berei­den. Laat het alvast sma­ken als je eraan begint.

Heb je vra­gen? Of ben je zelf al aan de slag gegaan? Reac­ties zijn altijd wel­kom onder de pagi­na. Zin gekre­gen om te kok­ke­rel­len? Onze recep­ten kan u hier terug­vin­den.

Heb je zelf een recept wat je met ons en onze lezers wil delen? Dat kan, we heb­ben niet lie­ver! Klik hier!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Pastadeeg is dus abso­luut niet zo moei­lijk om te maken! Ga er mee aan de slag!

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!