Ravioli…traditioneel Italiaanse keuken ten top.

Ravi­o­li ver­wijst naar pas­ta, en wordt gemaakt door een vul­ling tus­sen twee dun­ne lagen deeg te plaat­sen. De gebruik­te pas­ta is meest­al op basis van tar­we­meel en ei, en fun­geert als omhul­sel. De vul­ling kan bestaan uit ver­schil­len­de ingre­di­ën­ten zoals vlees, vis, kaas en groen­ten. Zelfs een com­bi­na­tie is mogelijk.

Ravi­o­li kan zelf­ge­maakt of indu­stri­eel gepro­du­ceerd zijn. Het pastadeeg moet alles­zins de saus of bouil­lon waar­in de ravi­o­li wordt gekookt kun­nen opne­men. Zo ver­krijg je een heer­lijk, smeu­ï­ge pas­ta die een lach op je gezicht tovert.

Onge­acht de vorm zijn ravioli’s een essen­ti­eel onder­deel van de Ita­li­aan­se culi­nai­re tra­di­tie, zozeer zelfs dat elke regio zijn eigen recept heeft. Wan­neer ze wor­den bereid met iets anders dan vlees­vul­ling, wor­den ze beschouwd als “mager” voed­sel. Geser­veerd in bouil­lon kan ravi­o­li ook een gerecht zijn voor spe­ci­a­le gele­gen­he­den, zoals het kerstdiner.

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

ravioli maken
ravi­o­li maken

Korte geschiedenis van ravioli

Nie­mand weet exact wan­neer de eer­ste ravi­o­li werd gemaakt. De oor­sprong van dit beroem­de Ita­li­aan­se gerecht gaat terug tot de 14e eeuw. Het was in de docu­men­ten van Fran­ce­s­co di Mar­co, een Toscaans koop­man, dat het eer­ste schrif­te­lij­ke recept werd terug­ge­von­den. Voor tra­di­ti­o­ne­le Ita­li­aan­se ravi­o­li bestaat het recept voor­na­me­lijk uit pastadeeg, gevuld met groe­ne krui­den, ver­se kaas, en geklop­te eie­ren. De ravi­o­li wordt dan gegaard in een bouil­lon. Klas­sie­ke Ita­li­aan­se ravi­o­li is vier­kant van vorm en elke zij­de is onge­veer 4 cm. In het oude Ita­lië wer­den deze klei­ne knoe­dels elke vrij­dag geser­veerd en ook tij­dens de plech­ti­ge reli­gi­eu­ze vie­ring van de vastentijd.

Tegen­woor­dig onder­schei­den de regi­o­na­le vari­ë­tei­ten zich door hun vul­ling en door de ingre­di­ën­ten die in het deeg wor­den gebruikt. Ook hun vorm speelt een rol. Deze kan vier­kant, rond, recht­hoe­kig of hal­ve maan­vor­mig zijn met rech­te of gekar­tel­de randen.

Wat heb je nodig om ravioli te maken?

Eigen­lijk heb je niet zoveel nodig om zelf ravi­o­li te maken. Pastadeeg en je vul­ling. Je kan het pastadeeg maken met je han­den, en zal enkel een deeg­rol en een mes nodig heb­ben om te ravi­o­li te por­ti­o­ne­ren. Voor de vul­ling zal je wat meer mate­ri­aal nodig heb­ben, afhan­ke­lijk van de ingre­di­ën­ten, en op wel­ke manier je de vul­ling zal bereiden.

Pastadeeg

Beno­digd­he­den? … Sim­pel! … Bloem en eieren.

300 gr Tipo “00” bloem. Pro­beer Moli­no Gras­si of Capu­to.
3 eie­ren + 1 eidooi­er. Deze com­bi­na­tie voegt vocht, kleur en smaak toe aan het deeg. 

Aan de slag

Doe de bloem op je inge­bloemd werk­blad. Maak een kuil­tje in het mid­den en schep de eie­ren en eidooi­er erin. Klop de eie­ren los met een vork en voeg gelei­de­lijk de bloem toe. Maak het met de hand tot een ruw deeg. Als er stuk­jes bloem ach­ter­blij­ven (wees gedul­dig, het is een droog deeg), voeg dan een paar drup­pels water of olijf­olie toe om de tex­tuur te bevoch­ti­gen.
Dek het deeg af en laat het 10 minu­ten rus­ten (Deze stap wordt in de mees­te pastadeeg-recep­ten niet genoemd, maar is essen­ti­eel). Het deeg zal gemak­ke­lij­ker met de hand te kne­den zijn.
Kneed het deeg 5–7 minu­ten. Doe dit door het deeg met de hiel van uw hand naar voren te duwen. De tex­tuur zal in het begin erg stijf zijn — het is geen brood­deeg! Maar wees gerust, na 2 minu­ten zal het zach­ter wor­den. Het doel is een zacht, kneed­baar deeg. Als u erin duwt, moet het deeg terug­ve­ren.
Vorm het deeg tot een bal, ver­pak het goed en laat het 30 minu­ten rus­ten op kamertemperatuur.

Nu is je deeg klaar om te bewer­ken. Je kan dit met een deeg­rol doen, of mak­ke­lij­ker, je gebruikt een pas­tama­chi­ne (het­geen ikzelf ook doe). Zelf gebruik ik de “Mer­ca­to atlas 150” en ben daar heel tevre­den mee!

Pas­ta maken met Mer­ca­to Atlas 150
Ravioli vulling

De moge­lijk­he­den voor je vul­ling zijn ein­de­loos. Zorg er wel voor dat je vul­ling niet te voch­tig is. Dit kan ervoor zor­gen dat je deeg voor of bij het koken van de ravi­o­li gaat scheu­ren. Wil je het heel sim­pel hou­den? Neem dan gewoon­weg ricot­ta-kaas, meng er een ei en wat gesnip­per­de ore­ga­no door en breng op smaak met wat zee­zout en par­me­zaan­se kaas. Lekker!

ravioli spinazie ricotta
spi­na­zie ricotta
Ravioli snijder of maker

Een han­dig heb­be­ding is een ravi­o­li-snij­der, en zelfs een ravi­o­li-maker. Je kan natuur­lijk alles zelf maken met de hand, maar er zijn han­di­ge tools ver­krijg­baar om het je wat mak­ke­lij­ker te maken. Een ravi­o­li mes in een getand wiel­tje waar­mee je de pasta­vel­len, één­maal ze gevuld zijn met je ravi­o­li-vul­ling, kan snij­den zodat ze een beter aan­slui­ten­de en gekar­tel­de rand heb­ben. Er zijn ook sets ver­krijg­baar, waar­bij je ook nog eens mal­len ter beschik­king hebt zodat je ravi­o­li in een wip klaar is. Ikzelf gebruik de set, super­han­dig en sim­pel om mee te wer­ken. Je kan de set bekij­ken door hier­on­der op de afbeel­ding te klikken.

ravioli snijder
ravi­o­li snijder


ravioli snijder set
snij­der set

Wat voor saus eet je bij ravioli?

Je hebt ver­se, zelf­ge­maak­te ravi­o­li met zorg bereid en er een ver­ruk­ke­lij­ke vul­ling in gedaan. Maar nu sta je voor een culi­nair dilem­ma!? Wel­ke saus past nu pre­cies bij uw deli­ca­te pas­ta? Wel, keep it sim­ple! De ech­te ster van je gerecht is de ravi­o­li! Dus we zor­gen voor een saus die het gerecht aan­vult maar niet overheerst!

Tra­di­ti­o­neel gaan we dan voor een samen­ge­stel­de boter om onze pas­ta af te maken. Een boter­saus dus. Zo’n boter zorgt voor een ver­ruk­ke­lij­ke glans op uw pas­ta en ver­sterkt tege­lijk de sma­ken die al in de ravi­o­li-vul­ling aan­we­zig zijn. Als bonus zijn boter­sau­zen onge­loof­lijk gemak­ke­lijk te berei­den en zijn ze op een wip klaargemaakt.

Natuur­lijk slui­ten we ande­re sau­sen niet uit. Een saus gemaakt van tros­to­maat­jes die wat gesud­derd heb­ben in olijf­olie en look…zalig lek­ker! Ont­hou gewoon dat ook alles afhangt van smaak en ‘goes­ting’ zoals we zeg­gen. Maar hou het een­vou­dig en puur. Dik­wijls wordt de pas­ta ook geser­veerd in runds of groen­te­bouil­lon. Als het ware als een Azi­a­ti­sche dumpling. 

Een tip die je mis­schien nog kan gebrui­ken. Neem wat bouil­lon, kook deze wat in en werk dan de bouil­lon op met blok­jes kou­de boter alvo­rens de ravi­o­li eron­der te men­gen, wat vers gehak­te krui­den erbij …mmmm.. ’t water loopt me al in de mond.

gekarteld
ravi­o­li maken

Leuke weetjes over ravioli

  • Het ser­ve­ren van ravi­o­li met sau­zen op basis van toma­ten begon pas in de 16e eeuw, toen toma­ten van­uit de Nieu­we Wereld in Ita­lië wer­den geïntroduceerd.
  • Ver­se ravi­o­li kan dus mak­ke­lijk thuis wor­den bereid 
  • Chef Boy­ar­dee was in de jaren der­tig van de vori­ge eeuw een pio­nier op het gebied van ravi­o­li in blik en heeft dit con­cept popu­lair gemaakt.
  • Het woord “Ravi­o­li” is afge­leid van een oud Ita­li­aans woord, ria­vvol­ge­re, dat “inpak­ken” betekent.
  • “Ver­se” ver­pak­te ravi­o­li gaat tot enke­le weken mee, ter­wijl vers berei­de ravi­o­li slechts een paar dagen meegaat.
  • Het is de Ita­li­aan­se tra­di­tie om vege­ta­ri­sche ravi­o­li te ser­ve­ren, voor­al op vrij­dag. Vlees wordt als bij­ge­recht of later in de maal­tijd geserveerd.
  • De Jood­se keu­ken kent een soort­ge­lijk gerecht, “Kre­p­lach”, een zak­je vlees of een ande­re vul­ling bedekt met eierpasta.
  • In de Indi­a­se keu­ken is een popu­lair gerecht, “Gujiya” genaamd, een imi­ta­tie van het ravi­o­li-con­cept, behal­ve dat ze zoet zijn in plaats van har­tig. Deze pas­ta is gevuld met sui­ker, zoe­te spe­ce­rij­en en gedroog­de vruch­ten, en ver­vol­gens gefri­tuurd in plant­aar­di­ge olie. Iets wat van­daag ook een opmars kent in onze streken.
  • “Nati­o­na­le Ravi­o­li Dag” wordt elk jaar op 20 maart gevierd, en is erg popu­lair onder pastaliefhebbers.

Onze recepten

In onze recep­ten­bun­del kan je momen­teel een paar klas­sie­ke ravi­o­li-recep­ten terugvinden.

Tot slot…

Ravi­o­li is een klas­sie­ker uit de Ita­li­aan­se keu­ken! Je kan het berei­den op hon­der­den manieren!

Mis­schien is ravi­o­li niet echt je meest gelief­de pas­ta gerecht? Mis­schien kan een klas­sie­ke spa­ghet­ti car­bo­na­ra, Pas­ta al ragu of zelf­ge­maak­te lasag­ne je meer beko­ren? Je kan de recep­ten terug­vin­den in onze recep­ten­bun­del! De ech­te recep­tuur voor een tra­di­ti­o­ne­le tira­mi­su staat er ook bij! 

Ben je zelf ook een lief­heb­ber? Heb je zelf erva­rin­gen, vra­gen of opmer­kin­gen? Laat gerust een reac­tie ach­ter onder dit bericht. 

Vond je het leuk om te lezen? Beoor­deel het dan, geef ons dik­ke “like” en deel het bericht!

Heb je zelf een recept voor of met ravioli?Of een vari­ant? Zou je dit wil­len delen met ons en onze lezers? Voeg het dan hier toe!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!