Kruidenboter maken? Dat hoeft niet moeilijk te zijn!

Krui­den­bo­ter maken is abso­luut niet moei­lijk! Het is over­al gekend en we lus­ten er wel pap van. Look­bo­ter, ‘Beur­re Maî­tre d’hô­tel’ of Hof­mees­ter­bo­ter, alle­maal gelijk­na­mi­ge namen voor een gekend pro­duct dat we dus mak­ke­lijk zelf kun­nen berei­den. Heer­lijk bij de BBQ en aller­lei gegril­de vlees­ge­rech­ten of zee­vruch­ten. Maar ook bij som­mi­ge groen­ten zorgt deze boter voor een smaak­sen­sa­tie (cham­pig­nons bij­voor­beeld). Deze smaak­ma­ker heeft ook wel wat geschie­de­nis… Stof genoeg dus om dit smeu­ï­ge ingre­di­ënt onder de loep te nemen…

kruidenboter maken
krui­den­bo­ter maken

Wat is kruidenboter?

Krui­den­bo­ter, look­bo­ter of beur­re maî­tre d’hô­tel is een samen­ge­stel­de boter van Fran­se oor­sprong. Stan­daard wordt deze bereid met boter, peter­se­lie, knof­look, bies­look, citroen­sap, zout en peper. Het is over het alge­meen een boter, die wordt gebruikt op vlees (bief­stuk), vis, groen­ten en ande­re voe­dings­mid­de­len. De boter wordt gewoon­lijk koud geser­veerd als schijf­jes over diver­se gerech­ten en soms als een aan­vul­len­de krui­ding voor een gerecht. Wan­neer het als gar­ne­ring wordt gebruikt, wordt het gewoon­lijk toe­ge­voegd vlak voor het gerecht wordt opgediend. 

De boter kan wor­den gebruikt in plaats van een saus. Door een klei­ne hoe­veel­heid krui­den­bo­ter te maken, en deze dan toe te voe­gen een een gerecht, kan de alge­me­ne smaak van het gerecht aan­zien­lijk ver­be­te­ren. Er zijn ver­schil­len­de vari­an­ten moge­lijk. Dit gaat van krui­dig tot fris of pit­tig. Zelfs zoe­te boters die gebruikt kun­nen wor­den op gerech­ten zoals pan­nen­koe­ken. Heer­lijk bij een klas­sie­ker zoals de “crê­pes Suzette”.

Ety­mo­lo­gisch gezien is de naam “beur­re maî­tre d’hô­tel” afge­leid van de wij­ze waar­op deze gewoon­lijk door de maî­tre d’hô­tel van een res­tau­rant voor zijn gas­ten werd bereid.

Hoe maak je zelf krui­den­bo­ter of beur­re maî­tre d’hôtel?

Geschiedenis

Krui­den­bo­ter maken zoals we die nu ken­nen bestaat al zeker zo’n 150 jaar. In 1857 werd de boter vaak gemaakt aan de hand van het recept “beur­re à la Maî­tre d’Hôtel”. Bij mijn inziens stamt het af van het recept van onze gro­te leer­mees­ter Augus­te Escof­fier.

In zijn Gui­de Culi­nai­re staat het recept ver­meld als 

Sauce Chateaubriand (Le guide culinaire Escoffier)

Sau­ce Cha­teau­bri­and(Pro­por­ti­ons pour 5 déci­lit­res)     Rédui­re de deux tiers 4 déci­lit­res de vin blanc addi­ti­on­né de : 4 écha­lo­tes fran­çai­ses hachées, frag­ments de thym et de lau­rier, 40 gram­mes d’é­pluchu­res de cham­pig­nons.     Ajou­ter 4 déci­lit­res de jus de veau ; rédui­re enco­re de moi­tié, pas­ser à l’é­ta­mi­ne et com­plé­ter, hors du feu, avec 250 gram­mes de Beur­re Maî­tre d’hô­tel et une demi-cuil­lerée d’e­s­tra­gon haché. * Spé­ci­a­le aux vian­des noi­res de bou­che­rie, grillées. 

Beurre à la Maître-d’hôtel

Ramol­lir en pom­ma­de 250 gram­mes de beur­re, et lui incor­po­rer : une for­te cuil­lerée de per­sil haché, 8 gram­mes de sel, un gram­me de poi­vre et le jus d’un quart de citron.
Note : L’ad­di­ti­on au Beur­re Maî­tre-d’hô­tel d’u­ne cuil­lerée de moutar­de est à recom­man­der com­me une vari­an­te de cet­te pré­pa­ra­ti­on, qui con­vient par­ti­cu­li­è­re­ment pour les gril­la­des de vian­des de bou­che­rie et de poissons.

In de jaren zeven­tig van de vori­ge eeuw ser­veer­den res­tau­rants schaal­tjes krui­den­bo­ter met een paar snee­tjes stok­brood als voor­af­je. Als je dan geluk had, en de res­tau­rant­ei­ge­naar had echt het bes­te voor met zijn gas­ten, was de krui­den­bo­ter zelf­ge­maakt. Helaas is deze tra­di­tie wel ver­wa­terd. Tegen­woor­dig krijg je in vele res­tau­rants nog wel wat brood voor­af, maar dan wel ver­ge­zeld met wat boter in een plas­tic kuip­je. En erger nog…die boter komt dan net uit de koe­ling waar­door je het niet eens op je stuk brood gesmeerd krijgt!

Jam­mer, want er is hele­maal niets mis met een lek­ke­re krui­den­bo­ter gemaakt van room­bo­ter, ver­se krui­den en knof­look. Sma­ke­lij­ker kun je een lunch of diner nau­we­lijks begin­nen. Dus… laten we de éch­te krui­den­bo­ter in ere her­stel­len. Geloof me, je zult er goe­de sier mee maken bij je gasten.

Kruidenboter of hofmeesterboter
hof­mees­ter­bo­ter

Een geschiedkundige anekdote

In de jaren 60–70 was de beur­re maî­tre d’hô­tel hele­maal in opmars. Toch was er vroe­ger in dezelf­de eeuw al spra­ke van een gerecht, gemaakt met een saus van boter, waar men­sen voor in de rij ston­den aan te schui­ven. Het was een ech­te hype. 

We schrij­ven 1941…Arthur-François (Fred­dy) Dumont was eige­naar van de bras­se­rie “Café de Paris” op 26, rue du Mont-Blanc in Genè­ve. Het Geneef­se res­tau­rant gaf haar naam aan de meest luxu­eu­ze vari­ant van krui­den­bo­ter, “Beur­re Café de Paris”. Het was een com­plexe boter, naar het recept van Freddy’s schoon­va­der. De heer “Bou­bier”, eige­naar van het “Res­tau­rant du Coq” in 1930. 

Fred­dy Dumont ser­veer­de in zijn bras­se­rie (die nu “Chez Bou­bier Café de Paris” heet) een scho­tel met “Entre­co­te, ver­se friet­jes, een sala­de en Café de Paris boter”. Dit was een gigan­tisch suc­ces! Na de intro­duc­tie van zijn getran­cheer­de entre­co­te, badend in krui­den­bo­ter, was het nog jaren moei­lijk om een reser­ve­ring in zijn res­tau­rant te krijgen. 

Franchising

Tegen­woor­dig wordt het gerecht geser­veerd door ande­re fran­chi­se-res­tau­rants: “Chez Bou­bier Café de Paris” in Sion, Abu Dha­bi, Dubai, Madrid, Riyad en uit­ein­de­lijk Lausan­ne. Het Café-res­tau­rant in Lausan­ne sloot in 2017 zijn deuren.

In 1981 schreef de Cana­de­se roman­schrij­ver ‘Paul Erd­man’ in zijn best­sel­ler ‘De laat­ste dagen van Ame­ri­ka’: “We gin­gen naar een res­tau­rant vlak­bij het sta­ti­on, Café de Paris in Genè­ve, dat de bes­te rib-boter heeft van alle plaat­sen op aarde. ”

Gelei­de­lijk aan heb­ben ver­schil­len­de res­tau­rants in de wereld, waar­on­der de Fran­se res­tau­rant­ke­ten ’ l’En­trecô­te’, het con­cept van een bras­se­rie-for­mu­le met één menu over­ge­no­men, waar­bij een gerecht met entre­co­te wordt aan­ge­bo­den, geser­veerd met een vari­a­tie van deze saus.

entrecote café de Paris - het gerecht met de befaamde kruideboter
entre­co­te café de Paris

Beur­re Café de Paris is zo moei­lijk na te maken omdat het naar schat­ting 25 ingre­di­ën­ten bevat, waar­on­der – naast de onver­mij­de­lij­ke boter – in ieder geval, ansjo­vis­pas­ta, kap­per­tjes, cog­nac, mad­ei­ra en zo’n beet­je alle krui­den van deze aard­bol. Op heel veel plaat­sen heeft men het recept van de boter wil­len ‘klo­nen”, maar zijn veel ver­sies omstre­den. Als je er zeker van wilt zijn hoe het ori­gi­neel smaakt, kan je altijd nog naar het Café – “Chez Boubier/Cafe de Paris”, Rue du Mont-Blanc 26, 1201 Genève. 

Fred is dead, maar zijn fameu­ze entre­co­te met zijn eigen krui­den­bo­ter staat nog steeds op de kaart!

Kruidenboter bewaren

Krui­den­bo­ter maken en erna bewa­ren is goed te doen! Tot 2 weken in de koel­kast, mits goed afge­slo­ten uiter­aard. Houd er wel reke­ning mee dat de knof­look­smaak iets ster­ker kan wor­den. Invrie­zen kan ook, en ik zou zelfs zeg­gen “een must”. Het mak­ke­lijk­ste is om er plak­jes of por­ties van te snij­den en deze in huis­houd­fo­lie te ver­pak­ken. Dan kun je zo een por­tie uit de vrie­zer halen, even ont­dooi­en en smul­len maar!

Alter­na­tie­ven zijn er ook. Gebruik bij­voor­beeld een ijs­schep om ron­de bol­le­tjes krui­den­bo­ter op een met bak­pa­pier bekle­de plaat te leg­gen. Zet deze plaat een paar uur in de vrie­zer tot­dat de bol­le­tjes krui­den­bo­ter hard zijn gewor­den. Je kunt ze dan ver­plaat­sen naar een diepvrieszakje. 

Ook kan je de boter ver­de­len in een ijs­blok­jes­vorm. Let dan wel op, de look­smaak zal in het plas­tic trek­ken! Gebruik dus een ijs­blok­jes­vorm enkel voor het invrie­zen van boter. Dit om te voor­ko­men dat al je kou­de dran­ken straks een ster­ke knof­look­smaak hebben.

Krui­den­bo­ter is tot 3 maan­den houd­baar in de vrie­zer, op voor­waar­de dat hij wel mini­mum tot ‑18C vriest. Ont­dooi dan de boter per por­tie wan­neer je het wil gebrui­ken voor een gerecht.

Kruidenboter smeltend op steak
Krui­den­bo­ter op steak.

Kruidenboter — soorten en toepassingen

Natuur­lijk is het moge­lijk om ver­schil­len­de krui­den­bo­ters te maken. Als basis start je steeds van het­zelf­de recept, en dezelf­de kwa­li­ta­tie­ve ingre­di­ën­ten. De krui­den die je toe­voegt maken dan het ver­schil. We som­men er hier­on­der een paar op, gel­inkt aan een toe­pas­sing in de keuken.

 • Ansjo­vis-boter : Room­bo­ter — sja­lot heel fijn gesnip­perd, uit­ge­perst in een thee­doek — ansjo­vis gepu­reerd. Toe­pas­sing : Pas­ta’s, Bruschetta’s met tomaat, Piz­za’s, Zui­der­se gerechten, …
 • Peter­se­lie-boter : Room­bo­ter — gehak­te peter­se­lie — citroen — peper en zout. Toe­pas­sing : Vlees of vis­ge­rech­ten, stok­brood, … Is prak­tisch dezelf­de boter als de beur­re maî­tre d’hôtel.
 • Escar­got-boter : Room­bo­ter — sja­lot heel fijn gesnip­perd, uit­ge­perst in een thee­doek ‑fijn gehak­te peter­se­lie — knof­look gesnipperd(of uit de look-pers). Toe­pas­sing : De stan­daard boter die gebruikt wordt bij het maken en ser­ve­ren van slak­ken (Escar­gots).
 • Mos­terd-boter : Room­bo­ter — mos­terd — fijn gehak­te peter­se­lie — peper en zout. Toe­pas­sing : Heer­lijk bij lamsvlees!
 • Por­to-boter : Room­bo­ter — Goe­de Por­to — even­tu­eel extra krui­ding. Toe­pas­sing : Lek­ker bij wild­ge­rech­ten. Fazant, Patrijs, Hazerug,…
 • Rode wijn — boter : Room­bo­ter — Rode wijn (van goe­de kwa­li­teit) — fijn gehak­te peter­se­lie — fijn­ge­hak­te en uit­ge­pers­te sja­lot — Citroen­sap. Toe­pas­sing: Vlees­ge­rech­ten, Coq au vin, …
 • Dra­gon — Boter : Room­bo­ter — Vlees­jus, Kip­pen­jus of wat inge­kook­te demi-gla­ce — fijn­ge­hak­te ver­se dra­gon. Toe­pas­sin­gen : Vlees­ge­rech­ten, over­heer­lijk met gebra­den of gegril­de kip!
soorten kruidenboter
soor­ten kruidenboter

TIPS :

 • Indien je fijn­ge­hak­te peter­se­lie gaat toe­voe­gen aan je room­bo­ter, doe dan de peter­se­lie na het hak­ken eerst in een zui­ve­re thee­doek. Rol hem op en spoel de peter­se­lie goed met koud stro­mend water. Wring dan de peter­se­lie heel goed uit om zoveel moge­lijk vocht eruit te halen. Doe de peter­se­lie uit de thee­doek en maak hem los­ser met je han­den. Door dit te doen ga je ver­mij­den dat al je boters, waar je peter­se­lie aan toe­voegt, groen gaan kleu­ren. Ten­zij je natuur­lijk groen gekleur­de boter wil.
 • Idem wan­neer je fijn­ge­hak­te sja­lot toe­voegt aan boter. Om de smaak van de sja­lot niet te laten over­heer­sen, spoel hem dan ook na het fijn­hak­ken in een thee­doek onder koud, stro­mend water. Uit­wrin­gen en los­ma­ken met de hand voor je hem aan je boter toevoegt.
 • En mis­schien wel de aller­be­lang­rijk­ste tip! PROEF! Ga niet zomaar af op een recept, proef en ont­dek de smaak, bij­k­rui­den kan altijd! En… pin je niet vast op een recept, ont­dek en expe­ri­men­teer. Zo leer je koken met gevoel en smaak.

Enkele Variaties met kruidenboter

We ken­nen alle­maal wel de klas­sie­kers waar krui­den­bo­ter een hoofd­rol, of bij­rol in speelt. Ik geef je enke­le vari­a­ties. De moge­lijk­he­den zijn eindeloos…

 • Maak zelf je eigen afbak stok­brood met krui­den­bo­ter. Snijd het stok­brood in, maar zorg dat je de onder­kant vast laat zit­ten zodat het stok­brood heel blijft. Doe wat krui­den­bo­ter tus­sen de plak­jes en bak het stok­brood­je af in de oven.
 • Bak aard­ap­pels of kriel­tjes op in wat krui­den­bo­ter in plaats van boter en/of olie.
 • Bak gar­na­len of gamba’s in zelf­ge­maak­te krui­den­bo­ter, heer­lijk! Dit kan natuur­lijk ook met vlees of groenten.
 • Boen een gro­te aard­ap­pel schoon, snij de aard­ap­pel aan de boven­kant kruis­lings in en vul de aard­ap­pel naar smaak met wat krui­den­bo­ter. Pof deze ver­vol­gens in de oven.
zeevruchten met kruidenboter
zee­vruch­ten

Kruidenboter of lookboter opkloppen.

Luch­tig geklop­te room­bo­ter wordt vaak gebruikt als basis voor aller­lei gerech­ten, zoals gebak, koek­jes en taar­ten. Het kan ook wor­den gebruikt om vlees, vis of groen­ten mee af te wer­ken, of om sau­zen en dres­sings mee te maken. Ook krijg je deze boter vaak geser­veerd in res­tau­rants, appart in een pot­je, om op je bij­ge­ser­veer­de brood te sme­ren. Dus het is zeker ook moge­lijk om krui­den of look­bo­ter op te klop­pen tot een luch­ti­ge­re mas­sa. Zalig lek­ker is dit!

opgeklopte boter

Opgeklopte boter

Opge­klop­te boter is een zach­te, smeu­ï­ge en luch­ti­ge room­bo­ter die wordt gebruikt om aller­lei gerech­ten te berei­den of sim­pel­weg om te sme­ren op je brood. Net zoals je het geser­veerd krijgt in ver­schil­len­de restaurants. 
5 from 1 vote
Prep Time 10 mins
Cook Time 0 mins
Total Time 10 mins
Cour­se Basis­ge­rech­ten, Bijgerechten
Cui­si­ne Basis­keu­ken, Bel­gisch, Frans, Vlaams
Ser­vings 10 per­so­nen
Calo­ries 179 kcal

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

 • Smelt de onge­zou­ten room­bo­ter op een zacht vuur in een saus­pan, of in een kom in de microgolfoven.
  250 gr roomboter
 • Neem vol­doen­de ijs­blok­jes en doe ze in een gro­te meng­kom.
 • Zet een ande­re (klei­ne­re) meng­kom boven­op de ijsblokjes.
  wat ijs­blok­jes
 • Giet nu de gesmol­ten boter in de mengkom.
 • Breng de boter op smaak met peper en zout. Tip : Kruid vol­doen­de af!!!
  wat peper, wat zout
 • Begin nu onmid­del­lijk met kloppen.
 • Dit kan met een gewo­ne klop­per, maar indien je echt luch­ti­ge boter wil heb­ben gebruik je best een hand­mixer.
 • Je klopt tot het moei­lijk wordt om te klop­pen. Tip : Je merkt van­zelf ook wel dat de con­sis­ten­tie van de boter goed is.
 • Je opge­klop­te boter is klaar.
 • Hevel de boter over in ramm­equins, en dien zo op. Heer­lijk op een stuk brood, als bij­ge­recht, maar zeker ook als hapje.
 • Opti­o­neel kan je de boter ook eerst in een spuit­zak doen en met een gekar­tel­de spuit­mond in je ramm­equins spui­ten. Dit oogt wat mooier.

Video

Notities

Opgeklopte boter.

De smeu­ïg en luch­ti­ge boter die je kent van bij de res­tau­rants. Meest­al wordt de boter in apar­te kom­me­tjes op tafel gezet.
DrankDrank

INFO EN TIPS :

 • In het recept smel­ten we de room­bo­ter, maar het is ook best moge­lijk om de boter zacht te laten wor­den en zo op te klop­pen met een hand­mixer. Je klopt net zolang tot als­of je slag­room hebt. De boter krijgt pieken.
 • Je kan de boter puur gebrui­ken, maar zeker ook opwer­ken tot krui­den­bo­ter! Werk de boter af met gesnip­per­de krui­den naar keu­ze. Zo kan je ze com­bi­ne­ren met ver­schil­len­de gerech­ten. Bij­voor­beeld dil­le bij vis, dra­gon bij kip, chi­lif­la­kes bij rund­vlees. De moge­lijk­he­den zijn enorm.
 • En knof­look! Wie houdt er nu niet van look­bo­ter. Voeg wat gesnip­per­de knof­look uit de look­pers toe aan je boter. Héérlijk!
 • Bewaar de boter steeds in de koel­kast, maar haal hem er op tijd uit als je het gaat gebruiken.
 • Je kan hem ook invrie­zen indien je dit wenst.
 • Smeer de boter gewoon op een stuk brood, maar gebruik hem ook om te laten smel­ten over een steak of een stuk vis. Ook bij gar­na­len of lan­gous­ti­nes is dit een winnaar!
 • Met dank aan Chris­ter Elf­ving voor de video.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder.
Deel het op je soci­al media en tag ons!
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Opge­klop­te boter. Niet moei­lijk om te maken, sim­pel maar overheerlijk!
Key­word opge­klop­te boter
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Ons recept voor kruidenboter.

kruidenboter - Beurre maître d'hotel

Kruidenboter of lookboter maken

Krui­den­bo­ter of look­bo­ter maken is abso­luut niet moei­lijk. Ech­te room­bo­ter in samen­spel met ver­schil­len­de ver­se en gedroog­de krui­den, en/of look. Heer­lijk bij de BBQ en grill-gerech­ten, maar ook bij gebak­ken vis of schaal­die­ren. Kies wel altijd voor ver­se en kwa­li­ta­tie­ve ingrediënten!
5 from 1 vote
Prep Time 10 mins
Cook Time 5 mins
Tijd om op te stij­ven in de koel­kast 2 hrs
Total Time 2 hrs 15 mins
Cour­se Basis­ge­rech­ten, Hoe maak ik, Klassiekers
Cui­si­ne Basis­keu­ken, Frans, Grill gerechten
Ser­vings 8 per­so­nen
Calo­ries 225 kcal

Materiaal — Benodigdheden

Ingrediënten
 
 

 • 250 gr onge­zou­ten ech­te room­bo­ter (hoe­ve­bo­ter) op kamer­tem­pe­ra­tuur, de boter moet zacht zijn!
 • 1 snuf zout
 • wat peper van de molen
 • wat peter­se­lie vers
 • wat bies­look vers
 • 2 teen­tjes knof­look (of 1 groot)
 • 1 eet­le­pel citroen­sap vers
 • 1 thee­le­pel zes­tes van citroenschil

Instructies
 

 • Doe de room­bo­ter ik een kom.
  250 gr onge­zou­ten ech­te room­bo­ter (hoe­ve­bo­ter)
 • Zorg dat je boter op kamer­tem­pe­ra­tuur is! En roer deze even los met een spa­tel.
 • Pers de teen­tjes knof­look in een knof­look­pers en voeg toe aan de boter. 
  2 teen­tjes knoflook
 • Voeg dan de gehak­te peter­se­lie, gesnip­per­de bies­look, citroen­sap en citroen­ze­s­tes toe.
  wat peter­se­lie, wat bies­look, 1 eet­le­pel citroen­sap, 1 thee­le­pel zes­tes van citroenschil
 • Kruid met peper en zout.
  1 snuf zout, wat peper
 • En meng alles goed door elkaar.
 • Proef!
 • Doe nu de boter in een spuit­zak met gekar­tel­de spuit­mond, en spuit roos­jes van je boter op een bord of plaat. 
 • Laat je boter min­stens een uur, tot liefst 2 uur opstij­ven in de koelkast.
 • Je krui­den­bo­ter of look­bo­ter is nu klaar voor gebruik.
 • Heer­lijk bij gegrild vlees, zee­vruch­ten of champignons.

Notities

Kruidenboter — Lookboter

Krui­den­bo­ter of look­bo­ter maken is abso­luut niet moeilijk. 
Kies wel altijd voor ver­se en kwa­li­ta­tie­ve ingrediënten.


TIPS EN INFO

 • Indien je geen knof­look­pers hebt, plet dan de teen­tjes met een gro­ter mes, en hak ze fijn. Doe dit op een snij­plank en voor het plet­ten strooi je er een beet­je zout over. Dit zal er voor zor­gen dat de look-geur en smaak niet zo zeer in je snij­plank trekt. Zodat je de vol­gen­de keer dat je de plank gebruikt niet opnieuw die look­smaak hebt op je nieu­we pro­duct. Let dan wel op dat je min­der zout toe­voegt aan je boter.
 • Je hebt ook mes­sen of ras­pen waar­mee je mak­ke­lijk zes­tes van een citroen, limoen of ande­re citrus­vrucht kan afhalen.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Krui­den­bo­ter of look­bo­ter maken. Het bestaat al lang! Pro­beer het dus zelf een keer!
Key­word Hof­mees­ter­bo­ter, krui­den­bo­ter, Krui­den­bo­ter — Beur­re Maî­tre d’hô­tel, krui­den­bo­ter maken, look­bo­ter maken
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot

Krui­den­bo­ter wordt de dag van van­daag nog wel gebruikt, maar heeft veel van zijn ooit geken­de waar­de ver­lo­ren. Daar­om dat ik het nog even terug onder de aan­dacht wou bren­gen. Boter heeft tegen­woor­dig niet zo een goe­de naam meer. Het is vet en calo­rie­rijk. Helaas heeft men dat op de dag van van­daag niet meer zo graag. Per­soon­lijk kook ik nog steeds met smaak en niet met een calo­rie­tel­ler naast me. En zeg nu zelf…wie houdt er niet van die smeu­ï­ge zacht­heid die ech­te room­bo­ter geeft als ze lang­zaam smelt over je eind­pro­duct. Dat is toch gewoon top! Overheerlijk!

Ga ermee aan de slag, en ik hoop dat dit ver­haal je mag inspi­re­ren om er voor te zor­gen dat er nu in je vrie­zer toch plaats mag komen voor een voor­raad­je “huis­ge­maak­te” krui­den­bo­ter. Laat het je smaken! 

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op You­Tu­be, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Heb je vra­gen? Of ben je zelf al aan de slag gegaan? Reac­ties zijn altijd wel­kom onder de pagi­na. Een beoor­de­ling vin­den we altijd fijn! 

Krui­den­bo­ter of look­bo­ter maken hoeft dus hele­maal niet zo moei­lijk te zijn.

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!