Limoncello…likeur en citrustonen uit Capri.

Limon­cel­lo! De Ita­li­aan­se likeur die wordt gemaakt uit (biologische)citroenschil van amal­fi citroe­nen en men laat trek­ken in een neu­tra­le alco­hol. De com­bi­na­tie wordt gemengd met sui­ker en water, en na een rust­pe­ri­o­de wordt de likeur gefil­terd. Hoe­wel limon­cel­lo in heel Ita­lië wordt gedron­ken en gepro­du­ceerd, wordt het meest­al geas­so­ci­eerd met Sor­ren­to, de kust van Amal­fi en het eiland Capri. Het was hier dat in 1988 voor het eerst de naam ‘Limon­cel­lo Di Capri’ werd gepatenteerd.

De drank wordt geken­merkt door zijn leven­di­ge gele kleur, ter­wijl de smaak fris, zoet en aro­ma­tisch is, met ster­ke citrus­to­nen. Het wordt gewoon­lijk gedron­ken als ape­ri­tief of diges­tief, altijd ijs­ge­koeld en best geser­veerd in ijs­kou­de gla­zen. Als ingre­di­ënt wordt het gebruikt in cock­tails en long­drinks, maar het wordt ook gemak­ke­lijk ver­werkt in ver­schil­len­de desserts.

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Amalfi citroenen
Amal­fi citroenen

Limoncello : ontstaan en legende.

Het ont­staan van limon­cel­lo is gehuld in mys­te­rie. Zowel inwo­ners van Sor­ren­to, Amal­fi als Capri clai­men de oor­sprong. Allen heb­ben ze een pro­duc­tie van limon­cel­lo die door ver­schil­len­de gene­ra­ties is doorgegeven.

Capri

In Capri zou de oor­sprong te maken heb­ben met de gebeur­te­nis­sen in de fami­lie van de zaken­man Mas­si­mo Cana­le. Hij was het die in 1988 het eer­ste han­dels­merk “Limon­cel­lo Di Capri” regi­streer­de.
De likeur vindt zijn oor­sprong in het begin van de jaren 1900. In een klein pen­si­on waar de dame Maria Anto­nia Fara­ce zorg­de voor een rigou­reu­ze tuin van citroe­nen en sinaas­ap­pe­len. Tij­dens de naoor­log­se peri­o­de open­de haar neef een bar in de buurt. De spe­ci­a­li­teit van die bar was de citroen­li­keur gemaakt vol­gens het oude recept van Non­na.
In 1988 begon de zoon van de neef, Mas­si­mo Cana­le, met een klei­ne ambach­te­lij­ke pro­duc­tie van Limon­cel­lo en regi­streer­de het handelsmerk. 

Sorrento

Aan de Sor­ren­tijn­se kust is het een ander ver­haal. In het begin van de jaren 1900 zou­den hier de gro­te fami­lies van Sor­ren­to er altijd voor zor­gen dat hun gas­ten een voor­proef­je kre­gen van Limon­cel­lo. Gemaakt vol­gens hun tra­di­ti­o­ne­le recept.

Amalfi

In Amal­fi zou de likeur vol­gens som­mi­gen zelfs een nog oude­re oor­sprong heb­ben en bij­na samen­han­gen met de teelt van de amal­fi citroenen.

Zoals het vaak gaat in dit soort omstan­dig­he­den, is de waar­heid vaag en zijn de hypo­the­sen tal­rijk. Het is inte­res­sant om te lezen en te ont­dek­ken. De waar­heid zul­len we mis­schien nooit weten, behal­ve dan dat de tra­di­ti­o­ne­le gele likeur al tien­tal­len jaren gren­zen over­schrijdt en de helft van de wereld­mark­ten ver­o­vert. Het is dan ook zo lekker!

Limoncello
Limon­cel­lo

Een fenomeen

De roem van Limon­cel­lo was en is niet te stop­pen. De naam bereik­te al snel Mil­aan waar het ‘Limon­ci­no’ werd genoemd. Daar­na ging het ver­der naar Rome, en uit­ein­de­lijk bereik­te het zelfs Napels.

Het geheim van het suc­ces was de unie­ke smaak die werd ver­kre­gen door de bij­zon­de­re kwa­li­teit van citroe­nen die alleen in bepaal­de gebie­den van Ita­lië wor­den geteeld.

Hoe­wel het een sterk alco­ho­li­sche likeur is, zorgt het par­fum en de smaak van deze typi­sche vari­ë­teit van citroe­nen ervoor dat de drank zoet en aan­ge­naam is om te drinken.

Om Limon­cel­lo ten vol­le te waar­de­ren, moet de drank ijs­koud wor­den geser­veerd. Dit maakt het dan ook zo sma­ke­lijk en ver­fris­send in de war­me­re seizoenen.

Eerst was het een mode­gril en nu is het een soli­de tra­di­tie die zelfs zijn tal­rij­ke con­cur­ren­ten niet kun­nen imi­te­ren! Tot nu toe is er geen enke­le ander likeur ter wereld, zo sim­pel bereid, die de smaak­pap­pil­len wereld­wijd kan beroeren.

De eer­ste maat­staf voor suc­ces van een pro­duct is imi­ta­tie! En Limon­cel­lo werd niet alleen in Ita­lië maar over de hele wereld geï­mi­teerd.
Om zich tegen imi­ta­ties te bescher­men, krijgt het de bena­ming ‘Indi­ca­zi­o­ne geo­gra­fi­ca tipi­ca (IGP)’, waar­on­der de pro­duc­tie met de karak­te­ris­tie­ke “ova­le” citroe­nen van Sor­ren­to valt.

Limoncello citroen 'Sfusato' uit Amalfi
Limon­cel­lo citroen ‘Sfu­sa­to’ uit Amalfi

Welke citroen voor limoncello?

Vol­gens de regels van de kunst mag de citroen die je gebruikt voor limon­cel­lo niet zomaar elke citroen zijn. Het is de ori­gi­ne­le citroen van Sor­ren­to die moet die­nen. De citroe­nen moe­ten geteeld wor­den in één van de stads­wij­ken van het grond­ge­bied dat zich uit­strekt van Vico Equen­se tot Mas­sa Lub­ren­se en het eiland Capri.

Het unie­ke karak­ter van deze vruch­ten is te dan­ken aan het micro­kli­maat, de nabij­heid van de zee en de bescher­ming tegen de kou­de wind dank­zij het gebruik van tra­di­ti­o­ne­le ‘pag­li­a­rel­le’ (stro­mat­ten).

De oogst vindt gewoon­lijk plaats in de peri­o­de van febru­a­ri tot okto­ber. Het oog­sten wordt met de hand gedaan omdat direct con­tact tus­sen de citroe­nen en de grond moet wor­den vermeden.

Sfusato citroen

Onze favo­riet is de amal­fi citroen ‘sfu­sa­to’. Hij is toe­lo­pend van vorm, groot met een dik­ke, gele schil en heeft bij­na geen pit­ten. Deze citroen heeft een intens aro­ma en de schil zit vol ethe­ri­sche olie waar­mee je de bes­te limon­cel­lo maakt! Geloof mij! 

Je kan deze citroen gewoon eten als een appel! Ze wor­den immers ook gekweekt zon­der het gebruik van pes­ti­ci­den, en zijn dus puur ‘bio­lo­gisch’. Helaas brengt dit wel 1 groot nadeel met zich mee. Ze wor­den name­lijk mini­maal uit­ge­voerd naar ande­re lan­den, omdat ze echt niet lang houd­baar zijn. Na 1 tot 2 dagen in je koel­kast begin­nen ze slecht te wor­den. Na een week zijn ze goed voor de vuil­nis­bak. Koop dus deze citroen aan, en ver­werk de vrucht onmiddellijk! 

Tip! : Het is moei­lijk om deze citroen te vin­den in je loka­le super­markt. Wij bestel­len hem bij onze Neder­land­se vrien­den van de gezon­de apo­the­ker’! Altijd top!!! De citroen vind je (in het sei­zoen) hier!

Tip2 : Indien je de citroe­nen geschild hebt, gooi ze dan niet weg! Pers ze uit, en maak er huis­ge­maak­te limo­na­de of wate­r­ijs­jes van! Je kan onze recep­ten hier terugvinden!

citroenlimonade maken
citroen­li­mo­na­de maken

Welke alcohol gebruik ik voor limoncello?

Heel veel recep­ten die je op het inter­net kan vin­den spre­ken gewoon over ‘pure’ alco­hol. Maar opge­let! Alco­hol die je gebruikt om limon­cel­lo te maken moet min­sten 96% zijn!!! Dat is het begin! Dit alco­hol­per­cen­ta­ge is nodig om zoveel moge­lijk ethe­ri­sche olie op te nemen uit de citroen­schil. Dit noemt men ‘mace­re­ren’.

Het aan­bod in fles­sen alco­hol is enorm. Ver­schil­len­de pro­duc­ten, ver­schil­len­de mer­ken. En je zou dan den­ken, alco­hol is alco­hol. Maar niets is min­der waar. Er zit enorm veel ver­schil in de ver­schil­len­de mer­ken en soor­ten. Maar het is de alco­hol die de uit­ein­de­lij­ke smaak van je limon­cel­lo zal bepa­len. Belang­rijk dus! Je zal dus wat moe­ten pro­be­ren en expe­ri­men­te­ren wel­ke alco­hol je zal gebrui­ken om de likeur te maken. Zo bekom je een limon­cel­lo die het meest aan­leunt bij jouw smaakpalet.

Zelf heb ik al ver­schil­len­de soor­ten en mer­ken alco­hol gepro­beerd, maar voor mij per­soon­lijk is er maar 1 favo­riet. En dat is de zui­ve­re alco­hol van Fil­liers, 96,2%! En akkoord, een stuk duur­der in aan­koop dan die fles die je kan mee­bren­gen uit Mar­te­lan­ge, Luxem­burg. Maar onge­ë­ve­naard in smaak! 

Filliers alcohol 96,2%
Fil­liers zui­ve­re alco­hol 96,2%

Welk glas voor limoncello?

Limon­cel­lo wordt geser­veerd in ijs­ge­koel­de shot’ of bor­rel­glaas­jes. Wel­ke je gebruikt, of wat voor vorm ze ook heb­ben, het hangt puur af van je per­soon­lij­ke voor­keur. Gro­te­re gla­zen wor­den niet gebruikt mits het gaat om een likeur die we drin­ken als ape­ri­tief, maar meest­al ook als digestief.

Het enig wat dus een must is, is dat ze recht­streeks uit de diep­vries komen. Dit komt zowel de likeur en voor­al de smaak en het degus­te­ren van de Limon­cel­lo ten goe­de! In som­mi­ge regio’s in Ita­lië wor­den de glaas­jes ook nog gegla­zuurd en afge­werkt meet een part­je citroen of een tak­je oregano.

Limoncello maken.

Limon­cel­lo maken

Ons recept:

Limoncello maken

Limoncello maken

Limon­cel­lo maken is niet zo moei­lijk! Deze heer­lij­ke likeur met ‘sfu­sa­to’ citroe­nen uit Amal­fi ligt bij ons stan­daard in de vrie­zer. Een leven­di­ge gele kleur, fris en zoet van smaak met ster­ke citrustonen. 
5 from 2 votes
Prep Time 30 mins
Cook Time 0 mins
Rijp en rust­tijd 17 d
Total Time 17 d 30 mins
Cour­se dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Dran­ken, Italiaans
Ser­vings 4 liter
Calo­ries 1851 kcal

Ingrediënten
  

 • 15 stuks onbe­han­del­de citroe­nen wij gebrui­ken de ‘Sfu­sa­to’ citroen uit Amal­fi. Je kan hem in het sei­zoen aan­ko­pen bij de “gezon­de apo­the­ker”. Aanrader!!!
 • 2 fles­sen zui­ve­re alco­hol Fil­liers 96,2%
 • 1,96 L water
 • 1400 gr fij­ne suiker

Instructies
 

De basis van de limoncello

 • Schil de citroe­nen met een dunschiller.
 • Opge­past! Schil niet te dik! Het is de bedoe­ling dat je enkel de schil (het gele) hebt en zo wei­nig moge­lijk van de wit­te onder­schil. Dit maakt dat je infu­sie bit­ter zal wor­den en dat wil­len we niet!
 • Doe de citroen­schil samen met de alco­hol in een gro­te Weckpot.
 • Pak de weck­pot in met alu-folie of draai er een keu­ken­hand­doek rond. De bedoe­ling is om er zo wei­nig moge­lijk licht aan te laten komen.
 • Schud goed door elkaar en laat de men­ge­ling 4 dagen rus­ten op een don­ke­re, koe­le plaats (niet in de koelkast).
 • Schud dage­lijks de weck­pot eens zodat de ethe­ri­sche olie uit de citroen­schil goed wordt opge­no­men door de alcohol.

De suikersiroop.

 • Deze maak je op voor­hand, dan heb je hem bij de hand als je de limon­cel­lo gaat afma­ken. Wan­neer hij klaar en afge­koeld is, kan je hem mak­ke­lijk in de fri­go bewa­ren tot je aan de afwer­king van je likeur begint.
 • Breng het water samen met de fij­ne sui­ker zacht­jes aan de kook in een kook­pot. Roer er door met een klop­per zodat de sui­ker vol­le­dig oplost.
 • Laat afkoe­len!!!!

Maak je limoncello.

 • Voeg na 4 dagen de sui­ker­si­roop bij de geïn­fu­seer­de alcohol.
 • Laat opnieuw en min­stens een week tot 2 weken rus­ten en trek­ken. Schud elke dag eens met de weckpot!
 • Na de rust­pe­ri­o­de zeef je de limon­cel­lo en giet de likeur met behulp van een trech­ter in gla­zen, afsluit­ba­re flessen.

Limoncello bewaren.

 • Bewaar in de diep­vries. En con­su­meer liefst bin­nen de 6 maanden.
 • Salu­te!

Video

Notities

Limoncello maken

Limon­cel­lo! De Ita­li­aan­se likeur die wordt gemaakt van (biologische)citroenschil en men laat trek­ken in een neu­tra­le alco­hol. De com­bi­na­tie wordt gemengd met sui­ker en water, en na een rust­pe­ri­o­de wordt de likeur gefil­terd. Hoe­wel limon­cel­lo in heel Ita­lië wordt gedron­ken en gepro­du­ceerd, wordt het meest­al geas­so­ci­eerd met Sor­ren­to, de kust van Amal­fi en het eiland Capri. Het was hier dat in 1988 voor het eerst de naam ‘Limon­cel­lo Di Capri’ werd gepatenteerd.


INFO EN TIPS

 • In de video laat Pépé je de ver­schil­len­de stap­pen van het maken van de limon­cel­lo goed zien. Ons recept en manier ver­schilt licht van dat van hem, maar de beel­den zijn wel duidelijk.
 • Als je dan toch aan het maken bent, maak dan in 1 keer vol­doen­de! Ons recept voor­ziet je van zo’n 3,5 tot 4L.
 • Schil de citroe­nen zorg­vul­dig! Zorg dat er zo wei­nig moge­lijk tot geen wit­te onder­schil mee in je alco­hol gaat! Dit is belangrijk!
 • Weeg en meet de ingre­di­ën­ten goed af!
 • Inves­teer in een goe­de afsluit­ba­re weck­pot om de drank mee te maken, als­ook in goed afsluit­ba­re fles­sen om hem in te bewaren!
 • Bewaar de likeur in de vrie­zer samen met je glaas­jes. Limon­cel­lo bewaart zo het best! En je hebt onmid­del­lijk een bor­rel bij de hand indien je bezoek hebt.
 • Wil je meer weten over limon­cel­lo? Klik hier!
 • Een basis­in­gre­di­ënt wat we hier gebrui­ken is sui­ker­si­roop. Het is altijd han­dig om dit in je koel­kast te heb­ben staan. et kan die­nen als basis voor cock­tails, mock­tails, bakbereidingen, …
 • Als je de citroe­nen geschild hebt, gooi ze dan niet weg! Pers ze uit, en gebruik het citroen­sap voor zelf­ge­maak­te limo­na­de bij­voor­beeld. Ons recept kan je hier vinden!
 • Niet enkel limo­na­de maar ook wate­r­ijs­jes kan je maken! Klik hier!
CAPRI ISLAND, Italy
Onze recep­ten­bun­del werd moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­s­trap Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept of een vari­ant ervan? Wil je dit met ons en onze lezers delen? Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Limon­cel­lo is een must om in je vrie­zer te heb­ben zit­ten! Begin er van­daag nog aan!
Key­word hoe maak je limon­cel­lo, limon­cel­lo, limon­cel­lo maken, limon­cel­lo maken recept, zelf limon­cel­lo maken
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Limoncello in beeld.

Hier­on­der kan je een video bekij­ken waar­in een dui­de­lijk beeld gege­ven wordt over wat ik hier­bo­ven alle­maal heb neer­ge­schre­ven. Het is een repor­ta­ge van ‘food insi­der’ op bezoek bij Pal­li­ni’s. Een gro­te indu­stri­ë­le spe­ler in de markt van de limon­cel­lo, geves­tigd in Rome. Het is de moei­te om te bekijken!

Limon­cel­lo gemaakt met Amal­fi citroe­nen door Pallini’s.

Cocktail met limoncello

De likeur is wereld­wijd zo inge­bur­gerd dat de drank ook als basis gebruikt wordt bij het cre­ë­ren van aller­han­de cock­tails. Het lijkt erop dat de popu­la­ri­teit van de Gin een beet­je ach­ter­uit geduwd wordt door de limon­cel­lo. Gin blijft natuur­lijk een top pro­duct, maar limon­cel­lo leent zich tot een gro­te­re cre­a­ti­vi­teit. Dit blijkt uit de vele cock­tails die onder­tus­sen bestaan en gemaakt wor­den met de likeur. We geven je er een paar :

Limoncello spritz
Limon­cel­lo spritz

Dessert met limoncello.

Ook in des­serts heeft de drank zijn opmars gemaakt. Het leent zich dan ook uit­ste­kend om te ver­wer­ken in aller­lei zoe­tig­he­den, door­dat het net die zure en fris­se toets geeft aan gerechten.

Het meest geken­de en ook het recept dat in onze recep­ten­bun­del is terug te vin­den is:

Tira­mi­su met limon­cel­lo!

Ver­ras de vol­gen­de keer je gas­ten en pro­beer deze ver­sie i.p.v. de ori­gi­ne­le ver­sie van tiramisu.

Limoncello bewaren — houdbaarheid

Er zijn 2 vra­gen die altijd terug komen als we spre­ken over limoncello.

De eer­ste is : ‘hoe moet ik limon­cel­lo bewa­ren?’. De ande­re vraag is ‘hoe lang kan je limon­cel­lo bewa­ren?’ of ‘wat is de houd­baar­heid van limon­cel­lo?’. Wel, ik geef je mijn antwoord.

Limoncello bewaren

Om de limon­cel­lo in de bes­te omstan­dig­he­den te bewa­ren giet je hem in een mooie, afsluit­ba­re likeur­fles. Zorg dat je steeds een fles hebt die goed lucht­dicht afsluit. Dit om ver­dam­ping en lek­ken te voor­ko­men. De fles bewaar je min­stens in de koel­kast, maar het liefst zelfs in de vrie­zer! Indien je ons recept gevolgd hebt voor het maken van je limon­cel­lo dan heeft de drank vol­doen­de alco­hol­per­cen­ta­ge zodat hij in de vrie­zer niet zal bevriezen. 

Moest het nu zijn dat je bij het maken alco­hol gebruikt hebt met een min­der alco­hol­per­cen­ta­ge dan zou het kun­nen dat hij toch bevriest. Bewaar de limon­cel­lo in dat geval in de koe­ling en plaats hem voor het ser­ve­ren een tijd in de diep­vries zodat hij door en door gekoeld geraakt.

Ikzelf bewaar zowel de fles als de glaas­jes voor de limon­cel­lo samen in de diepvriezer. 

Houdbaarheid van limoncello

Over het alge­meen wordt gesug­ge­reerd dat je moet pro­be­ren om limon­cel­lo bin­nen 2 jaar na het maken of ope­nen te con­su­me­ren. In mijn geval is dat geen pro­bleem mits de voor­raad meest­al na een maand of 2 er wel door zit. Limon­cel­lo bevat slechts 4 ingre­di­ën­ten, waar­van 2 con­ser­ve­rings­mid­de­len zijn. Het zal dus nooit “beder­ven” zoals melk dat bij­voor­beeld zal doen. Enkel zal na ver­loop van tijd wel de citroen­geur en smaak ver­lo­ren gaan. Maar als ik je mijn per­soon­lijk advies mag geven, laat de drank nooit ouder wor­den dan 6 maan­den! En ik ver­moed dat dit ook geen enkel pro­bleem zal zijn. Daar is de drank gewoon te lek­ker voor!

Zelf je etiket maken.

Als je dan uit­ein­de­lijk met veel lief­de en geduld je limon­cel­lo zelf hebt gemaakt is het natuur­lijk fijn dat je ook je eigen eti­ket kan laten pron­ken op je fles. Een han­di­ge tool wie hier­voor gebrui­ken is “Can­va”. Hier kan je gra­tis hon­der­den sja­blo­nen bewer­ken en afprin­ten waar­mee je fles kan deco­re­ren. Niet enkel eti­ket­ten voor bier of drank, maar ook eti­ket­ten voor gerech­ten of zelf­ge­maak­te con­fi­tuur kan je bewer­ken. Je kan trou­wens met het pro­gram­ma nog veel meer dan dit. Wij gebrui­ken de pro- ver­sie, maar je kan zelfs de pro-func­ties 30 dagen gra­tis uit­pro­be­ren. Alles wat je in die 30 dagen maakt kan je gra­tis mak­ke­lijk down­lo­a­den naar je pc, tablet of smartpho­ne! Ben je leer­kracht of stu­dent? Dan is het pro-pro­gram­ma van Can­va zelf gra­tis voor jou! De moei­te om eens te pro­be­ren! Je kan de web­si­te hier terug­vin­den.

Tot slot…

Limon­cel­lo is over­heer­lijk en super­sim­pel om te maken!

Ik hoop tel­kens weer dat je na het lezen van een ver­haal wat wij­zer gewor­den bent, en dat je ook de zin krijgt om aan de slag te gaan met de voor­ge­stel­de en bespro­ken pro­duc­ten. Limon­cel­lo is iets wat je mak­ke­lijk kan maken, en daar­door ook altijd in huis kan hebben.

Ben je zelf ook een lief­heb­ber? Heb je zelf erva­rin­gen, vra­gen of opmer­kin­gen? Laat gerust een reac­tie ach­ter onder dit bericht. 

Vond je het leuk om te lezen? Beoor­deel het dan, geef ons dik­ke “like” en deel het bericht!

Heb je zelf een recept voor of met limoncello?Of een vari­ant? Zou je dit wil­len delen met ons en onze lezers? Voeg het dan hier toe!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!