Gert De Mangeleer…topgastronomie uit ambacht en perfectionisme!

#My Kitchen Heroes — 9

Gert De Man­ge­leer (Den­der­mon­de, 22 juli 1977) is een Bel­gi­sche kok en was mede-eige­naar van ‘Her­tog Jan’, het res­tau­rant met drie Miche­l­in­ster­ren dat hij samen uit­baat­te met Joa­chim Bou­dens. We ken­nen hem als een gedre­ven en cre­a­tie­ve chef die reso­luut zijn eigen weg gaat. Samen met zijn ‘com­pag­non’ wist hij in min­der dan zeven jaar zich een plaats te ver­o­ve­ren bij de gas­tro­no­mi­sche wereld­top. In 2007 kreeg hij zijn eer­ste Miche­l­in­ster, in 2009 zijn twee­de en in novem­ber 2011 zijn der­de ster. Bij Gault­Mil­lau kre­gen ze sinds 2013 18,5 op 20.

Voor Gert draait koken om ple­zier, pas­sie en het samen­bren­gen van men­sen. Met deze inge­steld­heid als hoofd­doel ver­diend hij een plaats in onze rubriek. Want dit is uit­ein­de­lijk ook voor ons waar het om draait! 

Koken is lief­de, en delen met ande­ren is genot!

Liliesfood - Wie zijn we?

Coo­king with love, pro­vi­des food for the soul!

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Gert De Mangeleer
Gert De Mangeleer

Carrière

Na zijn huma­ni­o­ra, volg­de Gert De Man­ge­leer een hore­caop­lei­ding in Ter Groe­ne Poor­te te Brug­ge. Hij per­fec­ti­o­neer­de zijn kook­kun­sten vier jaar lang bij chef Dan­ny Hor­see­le van ’t Molen­tje, in Zee­brug­ge. Daar leer­de hij som­me­lier Joa­chim Bou­dens kennen.

Hertog Jan

Samen beslo­ten ze hun ener­gie in Her­tog Jan te ste­ken. Een popu­lai­re bras­se­rie geves­tigd in een gere­no­veer­de vil­la langs de Tor­hout­se­steen­weg in Sint-Michiels, Brug­ge. Deze namen ze over van Gui­do Fran­c­que in juli 2005. Kei­hard wer­ken, ambacht en per­fec­tie zorg­de ervoor dat Her­tog jan uit­groei­de tot een 3 ster­ren-Miche­lin zaak eind 2011. Op dat moment waren Gert en Joa­chim ech­ter al een hele tijd bezig met de ver­bou­wing van een geklas­seer­de heren­hoe­ve die ze in 2010 had­den aangekocht. 

Hertog Jan
Her­tog Jan — De nieu­we hoeve

2014 werd voor hen een his­to­risch jaar! Gert De Man­ge­leer kreeg de titel van ‘Euro­pe­se chef van het Jaar’ uit­ge­reikt in Madrid, en hij open­de samen met Joa­chim hun nieu­we ‘Her­tog Jan’ als gas­tro­no­misch res­tau­rant in de prach­tig geres­tau­reer­de hoe­ve in Zedel­gem, op enke­le kilo­me­ters van Brugge. 

Her­tog Jan was het ‘jong­ste’ drie­ster­ren­res­tau­rant van ons land. Op deze nieu­we, inspi­re­ren­de loca­tie kon­den de eige­naars hun cre­a­ti­vi­teit bot­vie­ren en heb­ben ze alle mid­de­len voor­han­den om hun droom­res­tau­rant uit te bouwen. 

Hertog Jan in beeld
Gert de Man­ge­leer in ‘Her­tog Jan’.

Vier jaar later, in de nacht van 21 op 22 decem­ber 2018, slo­ten ze de deu­ren van hun drie­ster­ren­res­tau­rant om zich­zelf meer onder­ne­mers­vrij­heid te gunnen. 

L.E.S.S — Bistro

Het oude pand bleef hun eigen­dom en her­o­pen­de in juli 2014 als Bistro L.E.S.S (Love. Eat. Sha­re. Smile.).Een ori­gi­neel en hip Ibe­risch getint bras­se­rie-con­cept. Spaan­se accen­ten, vis in blik, vlees op de grill. Een uit de klui­ten gewas­sen, culi­nai­re tapas­bar. Sim­pel maar doordacht! 

Lang­zaam ver­schuift de focus van Spaans naar mon­di­aal, en wor­den de gerech­ten ver­fijn­der. Tij­dens zijn vele rei­zen scherpt Gert de Man­ge­leer zijn voor­lief­de aan voor exo­ti­sche geu­ren en wereld­se sma­ken en komt ook Japan in het vizier. 

Van Her­tog Jan naar L.E.S.S. bistro

Gert De Mangeleer — ‘Hertog Jan’ — restaurantgroep.

Na het hele ‘Her­tog Jan’ ver­haal werd in 2019 de uit­bouw gere­a­li­seerd van ‘Her­tog Jan res­tau­rant group’. L.E.S.S. bistro ver­an­der­de van naam naar L.E.S.S. eatery, waar­mee het nieu­we con­cept ook zorg­de voor een ver­huis naar een nieuw pand gele­gen op ’t Zand in Brugge. 

L.E.S.S. Eatery

Gert De Man­ge­leer reis­de samen met zijn part­ners en chefs de voor­bije jaren enke­le keren naar Japan en ande­re lan­den in het ver­re oos­ten. Tij­dens die rei­zen kreeg hij het idee om in Brug­ge een res­tau­rant te ope­nen dat de geu­ren en de sma­ken van Azië een extra dimen­sie geeft. Dit werd dus L.E.S.S. Eatery. Het is van­daag een kos­mo­po­li­ti­sche en swin­gen­de zaak dat nu krach­ti­ge sma­ken uit het Ver­re Oos­ten ser­veert. Een DJ komt dik­wijls de sfeer opvro­lij­ken en ori­gi­ne­le cock­tails maken deel uit van het menu.

L.E.S.S. EATERY
L.E.S.S. EATERY
Bar Bulot

Op de vrij­ge­ko­men loca­tie in Sint-Michiels ope­nen Gert en Joa­chim in de zomer van 2019 de pop-up ‘Bar Bulot’. Een knip­oog naar de tra­di­ti­o­ne­le bistro aan de Fran­se Opaal­kust. Daar­na gaat Bar Bulot door als luxe-bras­se­rie met klas­sie­kers uit de Frans-Bel­gi­sche keu­ken. Zwa­re sau­zen wor­den ech­ter ver­van­gen door fris­se accen­ten, en de focus ligt altijd op de kwa­li­teit van het pro­duct. Fines­se dus! Het res­tau­rant staat onder lei­ding van gast­heer Maxi­me Deprei­te­re, en ont­ving onder­tus­sen 1 Michelinster. 

Na het suc­ces van het res­tau­rant in Brug­ge werd in 2021 beslist om ook in het Bota­nic Sanc­tu­a­ry een ves­ti­ging van Bar Bulot te ope­nen. Hier ont­van­gen nu Chef ‘Koen Gus­sen­ho­ven’ en res­tau­rant­ma­na­ger ‘Els­ke Mos­tert’ je er met flair en een war­me glimlach. 

BABU

Snel en god­de­lijk! Dat is hoe Gert de Man­ge­leer BABU omschrijft. Ook ster­ren­chefs lus­ten van tijd tot tijd een goe­de bur­ger! Gemaakt met top­pro­duc­ten, en geïn­spi­reerd door een ver­sla­ving aan de straat­bar­be­cues van Bang­kok en Hong Kong. Dit con­cept werd door­ge­trok­ken naar de bin­nen­stad van Gent en Brug­ge en gestart in de zomer van 2021. De Brook­lyn, Brigh­ton en Beirut, zijn de ‘Chefs Cre­a­ted Bur­gers’ die je van je sok­ken blazen…dat is de hele essentie.

Hertog Jan at Botanic

Her­tog Jan komt opnieuw tot leven met een uniek en vast menu in een intiem kader met een eigen ser­re, bij­en­kor­ven en krui­den­tuin. Deze erva­ring beleef je nu in een ruim­te van het nieu­we vijf­ster­ren­ho­tel Bota­ni­que Sanc­tu­a­ry in Ant­wer­pen. Gert De Man­ge­leer ser­veert er een culi­nai­re totaal­be­le­ving, waar­voor hij onder ande­re maar niet uit­slui­tend de inspi­ra­tie haalt in Japan. Zelf zegt hij dat de unie­ke erva­ring nog het best te ver­ge­lij­ken is met een oma­ka­se-menu, let­ter­lijk ‘Ik laat het aan de chef over.’ Het res­tau­rant werd zopas en dus bij­na onmid­del­lijk na ope­ning beloont met 2 miche­lin sterren.

In juni 2022 maak­te de O.A.D., het inter­na­ti­o­na­le res­tau­rant­plat­form “Opi­ni­o­na­ted About Dining” een lijst bekend met de der­tig bes­te nieuw­ko­mers in Euro­pa. Op de der­de plaats pronkt Her­tog Jan at Bota­nic! Toch straf als je weet dat enkel 2 res­tau­rants hier in Bel­gië op de lijst ver­meld wor­den. Her­tog Jan deelt de lijst met Sergio’s “Le Pris­ti­ne” dat op de 19e plaats terug te vin­den is in de lijst.

Tot slot…

Gert De Man­ge­leer is net zo gepas­si­o­neerd door gas­tro­no­mie als door de stad waar­in hij woont. Gedu­ren­de zes jaar omarm­de hij de dyna­miek van het brui­sen­de Brug­ge, en zet nu het ver­haal ver­der in Ant­wer­pen, en zelfs meer…

Het mag wel dui­de­lijk zijn dat we hem en ook zijn com­pag­non Joa­chim een warm hart toedragen!

Gert De Mangeleer…je brengt ons al jaren top­gas­tro­no­mie dat ont­staan is uit pure ambacht en per­fec­ti­o­nis­me. Dat we nog lang mogen genie­ten van je culi­nai­re kunnen! 

Gert en Joachim
Gert en Joachim

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!