Spareribs traag garen in de oven! Heerlijk!

Spa­re­ribs! All time BBQ favo­riet, maar ook gegaard in de oven kan dit stuk vlees ons als Belg enorm beko­ren. Het is het meest ver­koch­te stuk vlees tij­dens de zomer­maan­den, en als je ze gaat berei­den vol­gens ons recept ga je ze nooit nog anders wil­len! Beloofd!

De sleu­tel to suc­ces met spa­re­ribs is tijd! Het vlees met de nodi­ge zorg voor­be­rei­den en lang­zaam bak­ken is het geheim voor rib­ben waar­van het vlees van het bot valt. Som­mi­ge men­sen den­ken dat je het garen moet over­la­ten aan de “pit of bbq mas­ters”. Ik bewijs je het tegendeel! 

Trou­wens, 95% van de tijd die nodig is, is ach­ter­over leu­nen en ont­span­nen ter­wijl de rib­be­tjes traag garen in de oven. 

Aan de slag!

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

spareribs
spa­re­ribs

Wat zijn Spareribs?

Spa­re­ribs zijn de vle­zi­ge rib­ben die uit de buik van het var­ken wor­den gesne­den. Ze zijn niet altijd even popu­lair geweest want vroe­ger waren spa­re­ribs name­lijk niet meer dan een rest­pro­duct van het var­ken. Veel bot, wei­nig vlees. En dat wou nie­mand! Onder­tus­sen weten we wel beter en wereld­wijd is het vlees een ‘hit’. Het bot geeft niet alleen heel veel smaak af, maar leent zich ook bij­zon­der goed voor een gelijk­ma­ti­ge garing van het vlees. 

Niet elke streng rib­ben zijn ove­ri­gens spa­re­ribs zoals wij ze ken­nen. De meest geken­de spa­re­ribs hier in Bel­gië zijn de len­de-rib­ben. In Ame­ri­ka bekend als ‘Baby Back ribs’. Een ande­re vari­ant die bij ons veel gebruikt wordt zijn de ‘st. Louis Sty­le ribs’. Spa­re­ribs uit het buik­ge­deel­te met meer vlees, maar ze heb­ben wel een ste­vi­ge­re vleesstructuur. 

Ook het ras is bepa­lend voor smaak, struc­tuur en vet­ge­hal­te van je vlees. Het meest geken­de en gebruik­te ras is het LIVAR — var­ken. Met dit ras zit je meest­al ook safe. Sap­pig vlees, bom­vol smaak en ook niet te vet. Een var­kens­ras zoals het Ibe­ri­co var­ken geeft heel smaak­vol­le rib­ben maar bevat veel meer vet. Ieder z’n smaak natuur­lijk. Ik ga altijd voor ‘baby back ribs’ van het Livar varken.

classificatie varkensribben
clas­si­fi­ca­tie varkensribben

Spareribs voorbereiden is essentieël!

Spoel om te begin­nen de spa­re­ribs af onder de kraan om alle los­se deel­tjes, bot­splin­ters en gruis te ver­wij­de­ren! Dep de spa­re­ribs droog met keu­ken­pa­pier, en snijd met een scherp mes al het over­tol­li­ge vet en klei­ne los­han­gen­de stuk­jes vlees weg. 

Het aller­be­lang­rijk­ste klus­je dat je moet doen is het ver­wij­de­ren van het mem­braan. Het wit­te vlies dat aan de onder­zij­de van de rib­ben hangt. Het is meest­al een las­ti­ge klus, maar essen­ti­eel voor het resul­taat! Het gaat het bes­te door de bot­te kant van een gewoon mes tus­sen het vlies en het bot aan de dik­ke zij­de van de spa­re­rib te wur­men. Heb je dit een­maal voor elkaar, trek het vlies dan van de bot­ten in de rich­ting van het smal­le deel. Dit gaat het best met een stuk keu­ken­pa­pier.

Een beeld zegt meer dan woor­den! Hier­on­der kan je een film­pje zien dat exact laat zien wat ik bedoel!

Hoe ver­wij­der je best het wit­te vlies van je spareribs?

Het kruiden van spareribs

Het krui­den van spa­re­ribs wordt meest­al gedaan met een ‘rub’. Een rub is niet meer dan een men­ge­ling van dro­ge krui­den die uit­ein­de­lijk smaak moe­ten geven aan je vlees. Het aan­bod aan voor­ge­pre­pa­reer­de ‘rubs’ is tegen­woor­dig enorm, maar niets houdt je tegen om zelf je eigen ‘rub’ te maken. 

Er zijn ein­de­loos veel moge­lijk­he­den en het komt alle­maal neer op je per­soon­lij­ke voor­keur en smaak. Een alge­me­ne basis voor een rub bestaat uit gelij­ke delen zout en gro­ve zwar­te peper, gemengd met ande­re krui­den zoals kori­an­der­zaad, sel­de­rij­zout, uien­gra­nu­laat, knof­look­gra­nu­laat, ore­ga­no, tijm en meest­al wat papri­ka­poe­der voor de kleur.

De keu­ze is aan jou!

Rub voor spareribs
Rub voor spareribs

Saus of lak.

Uit­ein­de­lijk heb je dan ook een saus nodig om je spa­re­ribs af te lak­ken en die heer­lijk geka­ra­me­li­seer­de top­laag te krij­gen. Dit geeft je rib­ben extra smaak en maakt ze onweer­staan­baar lek­ker! Wij gebrui­ken hier altijd onze zelf­ge­maak­te BBQ-saus. Voor ons is deze saus per­fect, maar ze is ook de ide­a­le basis om ver­der af te wer­ken, of aan te pas­sen naar je eigen voor­keur. Indien je ze pit­ti­ger wil kan je chi­li­poe­der toe­voe­gen, wil je ze zoe­ter dan is sui­ker­si­roop een goed idee. Enkel wat toe­voe­gen aan de saus en klaar! Bei­de recep­ten zijn gemaakt op 15 minu­ten of min­der, en super­sim­pel! Je kan ze terug­vin­den in onze recep­ten­bun­del of klik hier­on­der op de link. Print ze af en je kan ermee aan de slag!

Spareribs bereiden

Spa­re­ribs berei­den kan op wel hon­derd manie­ren. De BBQ of ‘smo­ker’ is een veel gebruikt hulp­mid­del, maar om het wat mak­ke­lij­ker te maken gebruik ik vaak de oven. Zeker om ze te garen. Daar­na kan je de rib­ben afgril­len in de oven, of op de BBQ. Het is maar wat je verkiest. 

Indien je ze in de oven gaart is het easy-pea­sy. Gaar je ze op de bbq dan zal je er tijd en ener­gie moe­ten inste­ken. Voor­al het op de juis­te tem­pe­ra­tuur hou­den van je bbq vergt moei­te en skills! Over het garen in de oven kan je ver­der in het ver­haal meer vin­den, eerst een beter inzicht op het gril­len met de BBQ.

Zelf ben ik abso­luut geen BBQ-expert! Gril­len en roken is een kunst op zich en heeft wel wat oefe­ning nodig om je te kun­nen ont­plooi­en tot een grill-mas­ter. Wel heb ik weet van tech­nie­ken en een beet­je de ‘know how’. Hier­on­der kan je 1 van de meest gebruik­te metho­des vin­den voor traag gegaar­de rib­be­tjes met behulp van een BBQ.

De 3–2‑1 methode met de smoker — BBQ.

De 3–2‑1 metho­de ver­wijst naar de tech­niek die wordt gebruikt om spa­re­ribs traag te garen, zodat ze hun smaak ont­wik­ke­len zon­der uit te dro­gen. Eerst wor­den de rib­ben 3 uur op lage tem­pe­ra­tuur gerookt. Daar­na wor­den ze in folie gewik­keld en gedu­ren­de 2 uur gestoomd. Tot slot wor­den ze inge­smeerd met een saus of gla­zuur en nog 1 uur gegrild. Elke fase van de 3–2‑1 metho­de dient een ander doel.

De “3

De “3” in deze metho­de is de eer­ste 3 uur waar­bij de spa­re­ribs direct op het roos­ter lig­gen en de rook­smaak van het hout opne­men dat wordt gebruikt. Laat de deur van de bbq dicht tij­dens deze stap en zorg ervoor dat de warm­te zo con­stant moge­lijk blijft en net onder de 100°C. Zo ver­dampt het vocht niet, maar gaan de vet­ten in het vlees wel smel­ten (Vet in vlees smelt bij een tem­pe­ra­tuur van 55°C). Ook is dit de manier om goed de roke­ri­ge smaak op te nemen.

De “2”

De “2” is waar de rib­ben mals wor­den. Als de eer­ste 3 uur voor­bij zijn, wik­kel je elk rib­stuk in een groot stuk alu­mi­ni­um­fo­lie. Sluit de folie rond elk rack van rib­ben en leg de gewik­kel­de rib­ben terug op het roos­ter voor 2 uur. Het doel is om lang­zaam de inter­ne tem­pe­ra­tuur te ver­ho­gen en het col­la­geen en de spier­ve­zels in de rib­ben af te bre­ken. Zo wor­den ze lek­ker sappig.

De “1”

De “1” in deze metho­de staat voor het laat­ste uur in het garen van de rib­ben. Als de “2” klaar is, haalt u de in folie gewik­kel­de rib­ben uit de rook­oven, ver­wij­dert u de folie en legt u de rib­ben terug op het roos­ter, gelakt in een saus of gla­zuur naar keu­ze. Zo krijg je de bes­te traag gegaar­de rib­be­tjes op een BBQ!

Smoker BBQ
Smo­ker BBQ 
Uit de oven

Dit is de mak­ke­lij­ke manier! En het resul­taat mag er abso­luut zijn! Je hebt enkel wat voor­be­rei­dend werk en voor­al ’tijd’ nodig! Wat je ook kan doen is de spa­re­ribs berei­den op deze manier, enkel voor de laast­te stap kan je ze ook gril­len op de BBQ. Heb je bij­voor­beeld een BBQ gepland met wat vrien­den of fami­lie? Laat je rib­be­tjes traag garen in de oven (tot de laat­ste stap), laat ze afkoe­len tot kamer­tem­pe­ra­tuur en bewaar ze dan in de koel­kast tot je ze afwerkt op je BBQ. Lak ze met je BBQ saus en gril ze dan nog even af! Mak­ke­lijk toch!?

Ons recept
spareribs oven

Spareribs traag garen in de oven!

Spa­re­ribs! All time BBQ favo­riet, maar ook gegaard in de oven kan dit stuk vlees ons als Belg enorm beko­ren. Dit is een recept waar­mee je zal water­tan­den! Ribbe­tjes traag garen in de oven tot het vlees van het bot valt. Heerlijk!
5 from 1 vote
Prep Time 20 mins
Cook Time 4 hrs
Total Time 4 hrs 20 mins
Cour­se Hoofd­ge­rech­ten
Cui­si­ne Ame­ri­kaans, Grill gerechten
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 317 kcal

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

 • Ver­warm de oven voor op 130°C.
 • Bekleed 2 bak­pla­ten of braad­sle­des met alu­mi­ni­um­fo­lie.
 • Ver­wij­der het wit­te vlies aan de ach­ter­kant van de rib­ben. Schuif gewoon je vin­gers rond de zij­kant om het los te maken en scheur het er zo af. Gebruik wat keu­ken­pa­pier voor een bete­re grip als het glad is
  4 racks spareribs
 • Dit is een essen­ti­ë­le stap!!!! Sla dit niet over indien je een top­re­sul­taat wil!
 • Roer in een kom­me­tje de ingre­di­ën­ten voor de ‘rub’ door elkaar.
  1 el gerookt papri­ka­poe­der, 1 tl zout, 1 tl zwar­te peper, 1 tl uien­poe­der, 1 tl knof­look­poe­der, 1 tl mosterdpoeder
 • Wrijf dit meng­sel roy­aal over de bui­ten­kant van de rib­ben. Zowel de voor als de ach­ter­zij­de smeer je in.
 • Leg de gekrui­de rib­ben in een enke­le laag op de voor­be­rei­de bak­plaat of braad­slee.
 • Dek de plaat of braad­sle­de goed af met alu­mi­ni­um­fo­lie. (Goed afdek­ken is belang­rijk! De rib­ben moe­ten eigen­lijk wat gaan sto­men in het vocht dat ze zelf los­la­ten! Zorg dus dat je folie goed afsluit voor je het als pak­ket in je oven schuift!)
 • Bak de rib­ben 3 tot 4 uur in de voor­ver­warm­de oven op 130°C tot ze gaar zijn.
 • Opge­let. Deze tijd vari­eert en hangt af van de wer­king van je oven en van de dik­te van je spa­re­ribs. Con­tro­leer het vlees af en toe.
 • Haal de rib­be­tjes uit de oven en ver­wij­der de aluminiumfolie.
 • Zet je oven nu op de grillstand!
 • Bestrijk de rib­be­tjes met bar­be­cue­saus d.m.v. een keu­ken­bor­stel­tje.
  wat bar­be­cue­saus
 • Plaats de bak­plaat of braad­sle­de terug in de oven.
 • Bak ze 3–5 minu­ten onder de grill tot de bar­be­cue­saus begint te bor­re­len en te karamelliseren.
 • Je spa­re­ribs uit de oven zijn klaar! Lak ze even­tu­eel nog eens af met wat BBQ saus.
 • Ser­veer met frie­ten, rijst, puree met prei, gra­tin, brood of wat je zelf maar verkiest.

Notities

Spareribs uit de oven, zo zacht dat het vlees van het bot valt!

Spa­re­ribs! All time BBQ favo­riet, maar ook gegaard in de oven kan dit stuk vlees ons als Belg enorm beko­ren. Dit is een recept waar­mee je zal water­tan­den! Krui­dig en mal­se rib­ben waar­van het vlees van het bot valt. Heerlijk!

INFO EN TIPS
 • De belang­rijk­ste stap bij het zelf berei­den van spa­re­ribs is het ver­wij­de­ren van het mem­braan. Het wit­te vlies onder­aan de rack rib­ben. Indien je dit niet ver­wij­derd zal het samen­trek­ken, zor­gen dat het vlees niet door en door sap­pig wordt en bij het eten blijf je erop kau­wen! Ver­wij­de­ren dus!
 • Om de spa­re­ribs af te lak­ken gebrui­ken we ons eigen recept ‘BBQ saus’. Nu, sma­ken ver­schil­len, dus niets houdt je tegen om een ande­re saus of men­ge­ling te gebrui­ken om dit pro­ces af te wer­ken. Mis­schien hou je van heel zoe­te spa­re­ribs, of net niet, mis­schien mag het alle­maal wat pittiger…Onze saus is een goe­de basis. Je kan haar afwer­ken zoals je wil. Wil je haar pit­ti­ger, voeg wat chi­li­poe­der toe. Zoe­ter? Sui­ker­si­roop kan hier een oplos­sing zijn en zorgt voor extra karamelisering.
 • Meer weten over spa­re­ribs? Klik hier!


Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Spa­re­ribs uit de oven. Zo zacht en sap­pig dat het vlees van het bot valt! Pro­beer het en laat ons weten wat je er van vond!
Key­word spa­re­ribs, spa­re­ribs oven, spa­re­ribs uit de oven
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot…

Ik hoop dat je zin in al dit lek­kers onder­tus­sen aan­ge­wak­kerd is. Je weet nu per­fect hoe je de lek­ker­ste spa­re­ribs op je bord kan tove­ren. Koop dus niet meer van die voor­ge­kook­te of voor­ver­pak­te rib­ben! Neem je tijd, ga bij je sla­ger de juis­te spa­re­ribs halen, onbe­werkt en onbe­han­deld, en ga er zelf mee aan de slag! Niet twij­fe­len, begin er maar aan!

Ben je ook een lief­heb­ber? Heb je zelf erva­rin­gen, vra­gen of opmer­kin­gen? Laat gerust een reac­tie ach­ter onder dit bericht. 

Vond je het leuk om te lezen? Beoor­deel het dan, geef ons dik­ke “like” en deel het bericht!

Heb je zelf een recept voor spa­re­ribs? Of een BBQ-saus? Zou je dit wil­len delen met ons en onze lezers? Voeg het dan hier toe!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Tik­Tok, Facebook, Pin­te­rest, you­tu­be en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!