Keukenmateriaal…tools in 2023 die essentieel zijn om te koken — (Deel2).

Keukenmateriaal — DEEL 2

Keu­ken­ma­te­ri­aal heb je nodig om te koken. En dege­lijk keu­ken­ma­te­ri­aal is hier­bij een must! Koken met het juis­te mate­ri­aal maakt het je mak­ke­lij­ker en gaat het ple­zier van koken enkel maar ver­gro­ten. Dit gaat van keu­ken­ro­bots naar mes­sen, maar ook klei­ne hulp­mid­de­len als kom­me­tjes en het vin­den van de juis­te lookpers! 

Het liefst heb­ben we goed keu­ken­ma­te­ri­aal, han­dig in gebruik en mate­ri­aal wat jaren mee­gaat. Hier­on­der geef ik je een over­zicht van ver­schil­len­de keu­ken­tools waar­van ik weet dat ze han­dig, goed en duur­zaam zijn.

Ieder­een die kookt en regel­ma­tig in zijn of haar keu­ken te vin­den is zou er baat bij heb­ben om deze tools in huis te hebben. 

Keukenmateriaal — Een overzicht.

Dit bericht is deel 2 — Deel 1 kan je hier vin­den!

Hier­on­der kan je het meest voor­ko­men­de keu­ken­ma­te­ri­aal vin­den waar­van ik over­tuigd ben door het zelf te gebrui­ken. En laat me dui­de­lijk zijn, ik wil hier zeker geen pro­du­cen­ten mee tegen het hoofd lopen! Ik ga geen ver­ge­lij­king maken tus­sen ver­schil­len­de mer­ken!. Wat ik met dit ver­haal wil mee­ge­ven is puur uit eigen erva­ring en dat wil ik met jul­lie delen.

Klein keukenmateriaal

Klein keu­ken­ma­te­ri­aal zijn tools en gereed­schap­pen die ik veel gebruik tij­dens het koken en ze zijn een gewel­di­ge hulp die me soms heel wat werk en tijd besparen.

Een lookpers

Niets is zo lek­ker als vers­ge­pers­te knof­look bij het koken. En met een dege­lij­ke knof­look­pers pers je ver­se knof­look in een hand­om­draai. De pers die ik onder­tus­sen al jaren gebruik en die ik abso­luut aan ieder­een wil aan­ra­den is de knof­look­pers van OXO. Met de ste­vi­ge gego­ten zink­con­struc­tie en een ruim knof­look­re­ser­voir plet je met deze knof­look­pers met één sim­pe­le kneep al je knof­look. En wat deze OXO Good Grips-knof­look­pers hele­maal han­dig maakt, is het inge­bouw­de schoon­maak­sys­teem. Met één klik zwaai je de hen­dels open en ver­wij­der je een­vou­dig de knof­look­res­ten. De hand­va­ten van de knof­look­pers zijn ergo­no­misch gevormd en gemaakt van zacht mate­ri­aal. Dit zorgt voor com­fort en absor­beert de druk bij het knij­pen. Als je op zoek bent naar een goe­de en kwa­li­ta­tie­ve lookpers…zoek niet lan­ger! Deze is het!

Belang­rijk­ste ken­mer­ken van de OXO Good Grips-knof­look­pers :

 • • Gemaakt van alu­mi­ni­um en kunststof
 • • Beschikt over een schoonmaaksysteem
 • • Com­for­ta­be­le greep
 • • Gewicht: 368 gram
 • • Afwas­ma­chi­ne­besten­dig
keuekenmateriaal - OXO knoflookpers

Puntzeef.

Een punt­zeef of ‘chi­nois’ (zoals we in keu­ken­ter­men zeg­gen) is onmis­baar in je keu­ken. Het zeven van bouil­lons, fonds, soe­pen en sau­sen is iets wat bij regel­maat gebeurd. Het voor­deel van deze zeef­vorm is dat de vloei­stof in een straal naar een klei­ne­re pan of kom kan wor­den gepas­seerd. Een punt­zeef gebruik je dus voor­al als het gebruik van een gewo­ne zeef teveel ges­mos geeft. Het opper­vlak van een bol­zeef is veel gro­ter, waar­door een groot deel van wat je wilt zeven erg gemak­ke­lijk bui­ten de plaats van bestem­ming aan­komt (pan, kom). Per­soon­lijk vind ik de punt­zeef ook veel han­di­ger voor het zeven van bloem , want dat vliegt bij mij in een bol­zeef het hele aan­recht over. En zeef om nauw­keu­rig mee te wer­ken dus.

Ook komen ze in 2 vor­men. Je hebt de gewo­ne punt­zeef, waar­bij de zeef com­pleet ver­vaar­digd is uit roest­vrij staal. Dit is de ‘chi­nois’. En je hebt ook de fij­ne punt­zeef, de ‘chi­nois fin’. Deze is ook ver­vaar­digd uit roest­vrij staal, maar het onder­ste zeef­ge­deel­te is een fijn­ma­zig net. Deze zeef is dus voor het fij­ne­re werk. Soms gebeurt het dat zelfs een fij­ne punt­zeef niet vol­doen­de is, en is het nodig om je pro­duct nog fij­ner te zeven. Denk maar aan het maken van een con­som­mé! Dan wil­len we wel gebruik maken van een netel­doek die we als extra zeef­ele­ment in de fij­ne punt­zeef leg­gen. Hier­on­der meer over deze doeken.

Keukenmateriaal - Puntzeef en fijne puntzeef

Thee — of neteldoek.

Een netel­doek( of ook wel zeef­doek, kaas­doek, pas­seer­doek of een stra­mien­doek genoemd) is een los gewe­ven doek, gemaakt van 50% katoen en 50% lin­nen.
Zoals ik hier­bo­ven al ver­mel­de, ze wor­den in de keu­ken als een vorm van (extra)zeef gebruikt. Denk maar aan het uit­per­sen, uit­lek­ken en of zeven van aller­lei producten. 

Ook is moge­lijk om kwark en ande­re kazen te berei­den met deze doek. De doe­ken die ik hier toon zijn van het merk ‘Tise­co’. Het is een jaren gekend pro­duct die zijn dege­lijk­heid al bewe­zen heeft.

Na gebruik? Gewoon was­baar in de was­ma­chi­ne, dro­gen en opnieuw gebruiks­klaar. Voor mij opnieuw onmis­baar in mijn keuken.

neteldoek - Tiseco

Vijzel met stamper.

Een vij­zel met stam­per is nog zo een keu­ken heb­be­ding. De vij­zel die ik al jaar en dag gebruik is de Vij­zel ‘Man­hat­tan’ van Bos­ka Hol­land®. Met deze stijl­vol­le vij­zel en stam­per maal je krui­den fijn en til je je favo­rie­te gerech­ten naar een hoger niveau. Een han­di­ge en onmis­ba­re hulp in je keuken!

Ver­ras je gas­ten en ser­veer zelf­ge­maak­te dip­saus­jes, pas­ta­sau­zen, spi­cy currypasta’s, mari­na­des, pesto’s of een smaak­vol­le com­po­te. Door je zelf­ge­ma­len krui­den zal het nog lek­ker­der sma­ken. Maal gro­ve peper- en zout­kor­rels fijn of gebruik deze vij­zel om ande­re krui­den zoals roze­ma­rijn, tijm of ore­ga­no te vermalen. 

Indien je een vij­zel koopt, zorg dan dat hij ste­vig, maar voor­al ook groot genoeg is!!! Met een klei­ne vij­zel ben je niets. 

De Bos­ka vij­zel is gemaakt van ste­vig gra­niet en is zeer gebruiks­vrien­de­lijk. Hij staat ste­vig, is vol­doen­de groot en wat hem abso­luut top maakt is dat hij vaat­was­ser­be­sten­dig is! Ben je klaar met koken? De afwas­ma­chi­ne maakt hem weer hele­maal schoon en klaar voor het vol­gen­de gebruik. Je krijgt stan­daard 10 jaar garan­tie op dit pro­duct. Zo geniet je nog jaren­lang van de lek­ker­ste vers­ge­ma­len kruiden. 

Ben je nog op zoek naar een dege­lij­ke vij­zel met stam­per? Niet twij­fe­len! Deze is ‘m!

Vijzel met stamper - BOSKA
Vij­zel met stam­per — Boska

Groot keukenmateriaal

Bui­ten het klei­ne­re keu­ken­ma­te­ri­aal heb je natuur­lijk ook nood aan wat groot keu­ken­ma­te­ri­aal. Denk maar aan pot­ten en pan­nen. Zon­der zal alles­zins héél moei­lijk zijn om een dege­lij­ke maal­tijd op tafel te tove­ren. Ik geef je een over­zicht van de meest voor­ko­men­de pot­ten en pan­nen waar ikzelf gebruik van maak of waar­van ik weet dat ze beho­ren tot dege­lijk en duur­zaam keukenmateriaal.

Braadpan

Een goe­de, dege­lij­ke en voor­al duur­za­me braad­pan is gewoon onmis­baar in je keu­ken. We ken­nen alle­maal de klas­sie­ke top pan­nen van beken­de mer­ken als “STAUB” en “Le Creu­set”. Deze pan­nen zijn gewel­dig mate­ri­aal en gaan prak­tisch een leven lang mee. Een groot assor­ti­ment van “STAUB en Le CREUSET” kan je terug­vin­den via de link. 

Maar het mag gezegd, er hangt best ook een seri­eus prijs­kaart­je aan deze pan­nen. Ik begrijp maar al te best dat dit pan­nen zijn die niet in ieders bud­get pas­sen. Maar mits koken gewoon goed mate­ri­aal nodig heeft ben ik gaan zoe­ken naar alter­na­tie­ven. En ik heb ze ook gevonden!

Momen­teel staan er 2 braad­pan­nen van BK in mijn keu­ken­schap. 1 Gro­te­re ver­sie, en een iets klei­ne­re vari­ant. En met de hand op mijn hart kan ik zeg­gen dat deze pan­nen even­zeer top keu­ken­ma­te­ri­aal genoemd mogen worden!

braadpan bk

De MOA Giet­ij­ze­ren Braad­pan heeft een dia­me­ter van 30 cm, is ker­sen­rood van kleur en heeft een inhoud van 7,2 liter. Met deze braad­pan kun je de heer­lijk­ste gerech­ten maken. Denk maar aan stoof­ge­rech­ten, cur­ry’s, soe­pen… deze pan is een alles­kun­ner! De braad­pan is vaat­was­ser-vei­lig, maar terecht wordt er aan­ge­ra­den om de pan met de hand schoon te maken! Dit om de glans en levens­duur te behou­den. Was de pan af met een afwas­bor­stel en wat afwas­mid­del.

Deze pan weegt 7,3 kilo­gram en wordt daar­om als zwaar beschouwd!!!!

Voordelen van deze Gietijzeren braadpan

Door­dat giet­ij­ze­ren pan­nen lang­zaam warm wor­den, hou­den ze de warm­te erg goed en lang vast. Ze zijn daar­om per­fect voor gerech­ten die lang­zaam moe­ten garen, zoals bij­voor­beeld een vol au vent.

 • ✅ 30 cm diameter
 • ✅ Inhoud: 7,2 liter
 • ✅ Geë­mail­leer­de giet­ij­ze­ren braadpan
 • ✅ Geschikt voor alle warmtebronnen
 • ✅ Geschikt voor in de oven
 • ✅ Hoog­waar­di­ge kwaliteit
Geschikt voor alle warmtebronnen!

Wat voor warm­te­bron je ook gebruikt, de giet­ij­ze­ren braad­pan is over­al geschikt voor. Van elek­trisch, gas, halo­geen, induc­tie tot kera­misch en de braad­pan kan ook in de oven.

Schuif nooit met een giet­ij­ze­ren pan op induc­tie!

Een giet­ij­ze­ren pan is erg zwaar, waar­door vuil (bij­voor­beeld kor­rels) onder de pan rela­tief snel tot bescha­di­gin­gen en kras­sen op de glas­plaat kun­nen lei­den. Pro­beer de giet­ij­ze­ren pan daar­om altijd op te til­len wan­neer je deze verplaatst.

Koekenpannen.

Zorg steeds voor een set goe­de koe­ken­pan­nen. Vlees, vis, groen­ten, zelfs pan­nen­koe­ken krijg je met deze pan­nen mak­ke­lijk gebak­ken. Ikzelf zweer bij pan­nen met een anti aan­bak­laag en pan­nen die recht­streeks de oven in kun­nen. Dit is gewoon uiterst han­dig! Tevens heb je bij pan­nen met een anti aan­bak­laag prak­tisch geen extra vet­stof nodig. Zelf heb ik 2 sets “Kit­che­nAid Stain­less Steel Koe­ken­pan­nen­set — 20+24+28cm ” in mijn keu­ken­schuif zit­ten. Het merk ‘Kit­che­nAid’ kent ieder­een wel, toch die­ge­ne die wat met koken bezig is. Niet de goed­koop­ste pan­nen, akkoord, maar wel top keukenmateriaal!

bakpannenset KitchenAid

Met de Kit­che­nAid Stain­less Steel Koe­ken­pan­nen­set — 20+24+28cm haal je kwa­li­ta­tief kook­ge­rei in huis om dage­lijks heer­lij­ke gerech­ten op tafel te tove­ren. De Stain­less Steel-col­lec­tie van Kit­che­nAid heeft een induc­tie­bo­dem van roest­vrij staal met een alu­mi­ni­um kern voor per­fec­te resul­ta­ten op alle warm­te­bron­nen. De driel­aag­se anti-aan­bak­laag zorgt ervoor dat voed­sel­res­ten niet blij­ven kle­ven en met de gebo­gen ran­den giet je drup­pel­vrij af.

De KitchenAid Stainless Steel Koekenpannenset bevat:
 • ✅ Kit­che­nAid Stain­less Steel Koe­ken­pan — 20cm
 • ✅ Kit­che­nAid Stain­less Steel Koe­ken­pan — 24cm
 • ✅ Kit­che­nAid Stain­less Steel Koe­ken­pan — 28cm
KitchenAid Stainless Steel Koekenpannenset — 20+24+28cm
 • ✅ Gebo­gen rand: voor drup­pel­vrij gieten
 • ✅ Gemak­ke­lijk te rei­ni­gen: vaatwasserbestendig
 • ✅ Kleeft niet: driel­aag­se anti-aanbaklaag
 • ✅ Geschikt voor alle warm­te­bron­nen: ook inductie
 • ✅ Gemak­ke­lijk te gebrui­ken: koel­blij­ven­de hand­gre­pen van RVS
 • ✅ Oven­be­sten­dig tot 220°C: pan­nen kun­nen direct van for­nuis naar oven
 • ✅ Induc­tie­bo­dem van hoog­waar­dig roest­vrij staal met alu­mi­ni­um kern: voor een snel­le en gelijk­ma­ti­ge warmteverdeling

Hoog­waar­di­ge kwa­li­teit
De Stain­less Steel-col­lec­tie van Kit­che­nAid heeft een bodem met een alu­mi­ni­um kern die snel en gelijk­ma­tig opwarmt, voor per­fec­te resul­ta­ten op alle fornuizen.

Tijd­loos design
Deze col­lec­tie com­bi­neert gebor­steld en gepo­lijst roest­vrij staal voor een tijd­lo­ze afwer­king. De V‑vormige koel­blij­ven­de greep zorgt ervoor dat je geen pan­nen­lap­pen nodig hebt.

Over de KitchenAid Stainless Steel collectie

De driel­aag­se anti-aan­bak­laag van de Stain­less Steel pan­nen voor­komt dat voed­sel­res­ten blij­ven kle­ven en zorgt ervoor dat de pan in een hand­om­draai weer schoon is. Koel­blij­ven­de hand­gre­pen van roest­vrij staal bie­den een com­for­ta­be­le, ste­vi­ge grip. Alle pro­duc­ten zijn oven- en vaatwasserbestendig.

Over KitchenAid

Sinds de intro­duc­tie van zijn legen­da­ri­sche stand­mixer in 1919 heeft Kit­che­nAid rond dat icoon een com­ple­te pro­duct­lijn opge­bouwd voor koks, cre­a­tie­ve­lin­gen, bak­kers en brou­wers – voor ieder­een die niet kookt om te leven, maar leeft om te koken.Vandaag biedt Kit­che­nAid onmis­ba­re keu­ken­spul­len, van klei­ne huis­houd­ap­pa­ra­ten en kook- en bak­ge­rei tot koel­kas­ten, gar­des en wijn­kli­maat­kas­ten. Kit­che­nAid lan­ceert een col­lec­tie pot­ten en pan­nen van pre­mi­um­kwa­li­teit, ont­wor­pen voor uit­mun­ten­de pres­ta­ties en jaren­lang gebruiks­ge­not. Zo kun je met een gerust hart een nieuw recept uit­pro­be­ren of nieu­we vari­a­ties beden­ken op heer­lij­ke gerech­ten waar je al jaren van geniet.

Tips & tricks

❕ Laat je pan gelei­de­lijk opwar­men. Begin op een lage tot mid­del­ho­ge stand en wacht enke­le minu­ten voor je de tem­pe­ra­tuur ver­hoogt.
❕ Meta­len keu­ken­ge­rei kan bij een ver­keerd gebruik de anti­aan­bak­laag van je pan bescha­di­gen. Hou­ten, rub­be­ren of plas­tic keu­ken­ge­rei is vei­li­ger en het zorgt ervoor dat je anti­aan­bak­laag er als nieuw blijft uit­zien.
❕ Laat je pan altijd vol­le­dig afkoe­len voor je ze afwast. Wan­neer een war­me pan in koud water onder­ge­dom­peld wordt, kan er een ther­mi­sche schok ont­staan die de pan doet ver­vor­men.
❕ Vaat­was­mid­de­len zijn agres­sie­ver dan rei­ni­gings­mid­de­len voor hand­was. Hoe­wel de col­lec­tie vaat­was­ser­be­sten­dig is, wordt hand­was aan­be­vo­len om ervoor te zor­gen dat je kook­ge­rei lan­ger meegaat.

TIP! We heb­ben momen­teel nog een actie lopen bij Kit­che­nAid! Schrijf je in voor onze nieuws­brief en je ont­vangt onmid­del­lijk een extra code voor een extra kor­ting van 5%!

Grillpan

Een grill­pan. Dicht­schroei­en van vlees, gril­len van een stuk vis, groen­ten op een gezon­de manier klaarmaken.…daar heb je een grill­pan voor nodig. En het goe­de nieuws is dat je geen for­tuin hoeft te beta­len voor een dege­lij­ke grill­pan. Ikzelf gebruik de grill­pan van Coninx. Top­ma­te­ri­aal voor een zacht prijsje!

Een ver­ras­send lich­te grill­pan van Coninx met afneem­ba­re hand­greep, geschikt voor zowel gas als induc­tie en elek­tri­sche kook­pla­ten. Een effec­tie­ve grill­pan die zijn werk doet en jou het mees­te kook­ge­mak geeft!

Keukenmateriaal - Grillpan Coninx

Elke dag heer­lijk gegrild eten met deze alu­mi­ni­um grill­pan met een unie­ke ILAG-steen­coa­ting. Gezond en bewust koken wordt erg gemak­ke­lijk gemaakt met deze grill­pan. De warm­te ver­de­ling is opti­maal, de grill­pan raakt snel op tem­pe­ra­tuur en blijft ook goed op tem­pe­ra­tuur. Ook wordt het braad­vocht goed opge­no­men zodat het eten niet in het eigen sap wordt gekookt, hier­door grill je daad­wer­ke­lijk ook écht het eten.

Diver­se groen­tes en vlees zijn een­vou­dig en goed te berei­den met de pre­mi­um grill­plaat. De grill­plaat heeft een afneem­ba­re hand­greep wat ook een ruim­te­be­spa­ren­de func­tie dient. Een­vou­dig in gebruik en een­vou­dig om schoon te maken, mak­ke­lij­ker kan het jou niet wor­den gemaakt. Met één druk op de knop kun je het hand­vat vast maken of los­kop­pe­len. Zon­der hand­vat kun je de pan ook in de oven plaat­sen, ide­aal voor wan­neer het vlees of de groen­tes in de oven moet doorgaren.

Eigen­schap­pen:

 • Grill­pan met han­di­ge afneem­ba­re hen­del voor plaat­sing in de Oven.
 • Geschikt voor alle warm­te­bron­nen inclu­sief inductie
 • Voor­zien van zeer ster­ke 5 laags ILAG Gra­nis­to­ne ste­nen coa­ting laag.
 • Met sap­groe­ven aan bei­de zij­kan­ten van de pan.
 • De coa­ting is 100% vrij van scha­de­lij­ke che­mi­ca­li­ën en gif­ti­ge addi­tie­ven, zoals PFOA.

Afme­tin­gen

 • Afme­tin­gen : 28cm x 28cm.
 • Dik­te bodem : 5mm!
Voordelen van de Coninx premium grillplaat
 • Drie jaar garantie

Wij zijn 100% over­tuigd van de goe­de kwa­li­teit en uit­ste­ken­de func­ti­o­na­li­teit van onze grill­pan­nen. Nu is het onze taak om jou te over­tui­gen van de kwa­li­tei­ten van dit pro­duct. Daar­om bie­den wij drie jaar ‘niet goed, geld terug’-garantie op ons pro­duct. Ben je dus niet tevre­den met de pan? Dan krijg je van Coninx gewoon je geld terug, zon­der vra­gen te stel­len. Je geniet van een vol­le­dig risi­co­vrije aan­koop, dus waar wacht je nog op?

 • Elke dag heer­lijk gegrild eten

Heb je iede­re dag wel zin in knap­pe­rig, zacht en smaak­vol eten? Heer­lij­ke steak, worst­jes, vis of kleur­rij­ke groen­ten? Met de Coninx grill­pan met ILAG-steen­coa­ting kan je iede­re dag van het jaar gril­len, onge­acht de weers­om­stan­dig­he­den. De die­pe groe­ven zor­gen voor die prach­ti­ge brui­ne stre­pen die je nor­maal gespro­ken alleen op een ech­te bar­be­cue of grill krijgt.

 • Alu­mi­ni­um grill­pan met unie­ke ILAG-steencoating

Haat je het ook wan­neer je iets koopt en het in een mum van tijd weer moet ver­van­gen? Daar hoef je je geen zor­gen over te maken met de Coninx grill­pan. Deze pan is name­lijk gemaakt van hoog­waar­dig alu­mi­ni­um en is van een ILAG-steen­coa­ting voor­zien. Dat maakt de pan extreem kras­be­sten­dig en duur­zaam. De prak­ti­sche en mooi gevorm­de grill­pan wordt snel heet en de warm­te wordt gelijk­ma­tig ver­deeld. Zo wor­den je run­der­fi­lets, kal­koen­steaks en groen­ten gelijk­ma­tig gegaard. Dat scheelt tijd en energie!

 • Gezond koken

De Coninx grill­pan is per­fect voor ieder­een die op zijn voe­ding let. Je eten ligt name­lijk niet in het vet, maar net daar­bo­ven. Tege­lij­ker­tijd wordt de warm­te gelijk­ma­tig ver­deeld, waar­door je de per­fec­te garing krijgt. Zo geniet je toch van knap­pe­rig gebak­ken vlees, ter­wijl de bin­nen­kant lek­ker mals en sap­pig blijft.

 • Mooi ele­gant design

De Coninx grill­pan is niet alleen prak­tisch, maar maakt ook indruk met zijn ele­gan­te en stijl­vol­le design. De pan is gemaakt van gego­ten alu­mi­ni­um met ech­te steen­deel­tjes. Hij is boven­dien geschikt voor alle warm­te­bron­nen, inclu­sief induc­tie en de oven. Dank­zij het gra­nie­t­ef­fect heeft ook de coa­ting van de pan een bij­zon­der design. Top kwa­li­teit grill­pan ver­vaar­digd uit alu­mi­ni­um afge­werkt met ILAG Granistone.

 • Ruim­te­be­spa­rend

De han­di­ge grill­pan heeft ver­schil­len­de func­ties, waar­on­der een ruim­te­be­spa­ren­de. Door­dat jij de hand­greep een­vou­dig los kan maken en weer vast kan zet­ten bespaar je ruim­te in de lade of kast waar de pan opge­sla­gen wordt. Geen onhan­di­ge hand­greep die in de weg zit maar een­vou­dig de pan wegzetten.

Als je de over­we­ging maakt om een nieu­we grill­pan aan te schaf­fen, Lilie­s­food raad je dus de Coninx grill­pan aan!

Pastakoker

Een pasta­ko­ker is ook zo’n super­han­dig keu­ken­ma­te­ri­aal. Geen gedoe met afgie­ten, of pas­ta uit de pan schep­pen met een tang om in je pan te leg­gen. Een dege­lij­ke 3 deli­ge pan met geïn­te­greerd ver­giet. Wij gebrui­ken de pasta­pan van WMF. WMF is een pro­du­cent van dege­lijk keu­ken­ma­te­ri­aal! De pan is gemaakt van het hoog­waar­di­ge ‘Cro­mar­gan’ — 18/10 roest­vrij­staal en kan na gebruik gewoon in de vaatwasser.

Keukenmateriaal - Pastapan

Je kan trou­wens de pan ook gebrui­ken zon­der het inzet­stuk. Dan heb je een dege­lij­ke soep­pan waar­mee je bij­voor­beeld kreef­ten­soep, runds­fond of kip­pen­bouil­lon mee kan maken.

Conische sauspannen

Een coni­sche saus­pan is een must! Zeg nooit zomaar tegen elk pan­ne­tje “saus­pan”! Om de meest voor­ko­men­de sau­sen te maken, denk aan een hol­landai­se, béar­nai­se of bécha­mel, is het van belang dat je saus­pan een coni­sche vorm heeft. Door de schuin oplo­pen­de ran­den zal het immers altijd moge­lijk zijn om het gehe­le bodemop­per­vlak van je pan te bewer­ken. Dit is nodig omdat bij een pan met rech­te ran­den er altijd aan­bak­sels vor­men omdat je spa­tel of klop­per niet tot in de rand geraakt. Daar­om, inves­teer altijd in een dege­lij­ke en duur­za­me “coni­sche” saus­pan als aan­vul­ling voor je keukenmateriaal.

Zelf heb ik zopas de saus­pan van ‘Dage­lijks kost’ van Jeroen Meus aan­ge­schaft. Nog niet lang in mijn bezit, maar tot nu toe héél tevre­den van. Prijs- kwa­li­teit zeker in orde! Het prijs­kaart­je is tevens wel wat lager als de saus­pan­nen van geken­de gro­te mer­ken. Hoe lang de pan zal mee­gaan is dus voor mezelf ook nog afwachten.

conische sauspan
Dagelijkse Kost Conische Sauspan — 20cm/2.3L — RVS
 • Dik­ke bodem voor ultie­me sta­bi­li­teit op alle warmtebronnen
 • Duur­za­me oven­vas­te greep
 • Oven­vast, gla­zen dek­sels tot 220°C
 • Geschik voor alle warm­te­bron­nen, ook inductie
 • Gemak­ke­lijk schoon te maken, vaatwasmachinebestendig
 • Voor­zien van han­di­ge maat­aan­dui­ding aan de binnenzijde

Door de han­di­ge maat­aan­dui­ding aan de bin­nen­zij­de heb je geen maat­be­ker meer nodig! De gla­zen dek­sels zor­gen ervoor dat je het kook­pro­ces mak­ke­lijk in het oog kan hou­den, zon­der warmteverlies.

Passe vite

Een “Pas­se vite”. Smeu­ï­ge puree, toma­ten­pulp zon­der pit­jes, sel­der­mous­se, … voor heel wat toe­pas­sin­gen is een pas­se vite héél han­dig. Ik kan bij deze de pas­seer­zeef van Culi­dor echt aan­be­ve­len. Het is een culi­nai­re klas­sie­ker. Deze roer­zeef is ide­aal voor de berei­ding van ver­se puree, jam, con­fi­tuur, sau­zen, soep, toma­ten­pu­ree, appel­moes tot zelfs baby­voe­ding. Deze pas­seer­zeef geeft je de moge­lijk­heid om te genie­ten van de puree en de con­fi­tuur zoals je groot­moe­der hem maak­te.

Indien je zou over­we­gen om deze pas­ser­zeef aan te kopen, dan krijg je momen­teel ook nog een hoog­waar­di­ge dun­schil­ler mee­ge­le­verd samen met een e‑book vol lek­ke­re recepten.

Voordelen van een passe vite.

Ondanks het klas­sie­ke karak­ter biedt deze pas­seer­zeef nog tal van voor­de­len op de moder­ne vari­an­ten zoals de blender:

 • Har­de stuk­jes (zoals toma­ten­pit­jes of die­ren­bot­jes) wor­den gezeefd in plaats van gemalen
 • Vlie­zen (zoals toma­ten­vel­len) wor­den gezeefd en niet mee fijn gemalen
 • Pureer smeu­ï­ger dan met een blen­der
  De pas­seer­zeef wordt mee­ge­le­verd met 3 schij­ven die elk hun eigen func­ties bieden:
 • Grof (3mm):
  • Voor snel­le berei­ding van smeu­ï­ge puree
 • Mid­del­ma­tig (2mm):
  • Appel­moes zon­der pit­jes en velletjes
  • Con­fi­tuur zon­der vruchtenvellen
  • Sel­der pure­ren zon­der draden
  • Erw­ten pure­ren zon­der vlies
 • Fijn (1mm):
  • Ont­pit­ten van tomaten
  • Ver­se pas­sa­ta of tomatenpuree
  • Baby­voe­ding
  • Sau­zen
Keukenmateriaal - Passe vite

Het koken met deze zeef zal voor jou mak­ke­lij­ker zijn door enke­le belang­rij­ke troeven:

 • Gro­te boven­op­per­vlak met 24cm door­sne­de:
  Breng hier­door in één keer de inhoud van je kook­pot in de zeef
 • Uit­ste­ken­de poot­jes met veel­zij­di­ge functies:
  • Ze maken het moge­lijk om de zeef boven­op de pot te plaat­sen zodat je nooit het pro­bleem tegen­komt van een vol­le kook­pot waar­door je niet kan ver­der zeven.
  • Is je kook­pot te groot? De poot­jes los­sen ook dit pro­bleem direct voor je op.
 • Vaat­was­ma­chi­ne­besten­dig
  Na het koken kan je de zeef een­vou­dig demon­te­ren en in de vaat­was­ser ste­ken of mak­ke­lijk afspoelen
 • Dege­lijk keu­ken­ma­te­ri­aal dus!

Tot slot..

Ik mag hopen dat deze post je wat kan hel­pen en een beter inzicht geeft bij de keu­ze van goed keu­ken­ma­te­ri­aal. Dit is immers nodig indien je goed en mak­ke­lijk wil koken. Je kan je beter focus­sen op je recept en ‘het koken zelf’ indien je dege­lijk mate­ri­aal hebt om mee te wer­ken. En dit hoeft niet altijd het duurst of meest geken­de merk te zijn. 

Heb je zelf erva­rin­gen, vra­gen of opmer­kin­gen? Laat gerust een reac­tie ach­ter onder dit bericht. 

Vond je het leuk om te lezen? Beoor­deel het dan, geef ons dik­ke “like” en deel het bericht!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Tik­Tok, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Keu­ken­ma­te­ri­aal is de basis van je kook­kun­sten. Zorg dus steeds voor goed, dege­lijk en duur­zaam materiaal.

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!