De Slagmolen…culinaire passie in de bosbeekvallei!

#My Kitchen Heroes — 10

Bert Meeuwis en Karlijn Libbrecht

De Slagmolen

De slag­mo­len kan U terug­vin­den in hart­je Lim­burg. Temid­den van een oase aan rust baten eige­naars Bert Meeu­wis en Kar­lijn Lib­brecht hun fami­lie­res­tau­rant uit. Onder­tus­sen al zo’n 28 jaar, goed voor 2 ster­ren Miche­lin, en een 18/20 ver­mel­ding in de Gault­Mil­lau. Bert kreeg in 2020 de ver­mel­ding van ‘Chef van het jaar”, Kar­lijn in 2017 “Gast­vrouw van het jaar”. In 2013 werd de zaak ook nog eens bekroond met “Het mooi­ste ter­ras”. De pun­ten lopen op, en terecht! Hun Zonen Giel en Klaas ver­vol­le­di­gen het team, dus we zijn op weg naar nog eens vele jaren Lim­burg­se trots!

Zelf heb ik al een paar keer mogen genie­ten van de gast­vrij­heid en culi­nai­re geneug­ten die “De Slag­mo­len” te bie­den heeft. Bert en z’n team com­bi­ne­ren klas­sie­ke basics met de modern­ste tech­nie­ken. Smaak met res­pect voor het pro­duct. Daar draait het om! De gerech­ten zijn ‘puur’ en bevat­ten ‘een spel van tex­tu­ren’ dat zorgt voor vro­lij­ke ver­ras­sin­gen en gerech­ten die elkaar opvol­gen als ech­te schil­de­rij­en. Zo bou­wen ze samen ver­der aan ‘hun Slag­mo­len’. Trouw aan de roots maar steeds ver­nieu­wend. Zowel in het pand, op hun kaart, door­heen de pro­vin­cie en verder! 

De Slagmolen — geschiedenis

De slag­mo­len heeft alvast een rij­ke geschie­de­nis. Ze fun­geer­de als olie­mo­len waar kool­zaad werd geplet tot smout, en werd voor het eerst ver­meld in 1511. Tij­dens de Hol­land­se Oor­log ver­viel de molen, maar ze werd in 1685 weer her­steld. Het hui­di­ge gebouw dateert van 1859. De slag­mo­len werd toen afge­bro­ken, en de molen­ste­nen staan tot op van­daag nog steeds voor de deur. Uit­ein­de­lijk werd ze her­steld als graan­mo­len en func­ti­o­neert nog steeds. Op 1 Okto­ber 1994 zijn Bert en Kar­lijn er hun fami­lie­res­tau­rant begon­nen. De molen was toen immers eigen­dom van Karlijn’s vader. Hier­na werd het gebouw beschermd als monu­ment, en ook de omge­ving werd als ‘beschermd dorps­ge­zicht’ geclassificeerd.

Bert Meeuwis

Bert is de gast­heer en chef-kok van ‘De slag­mo­len’. Hij heeft zijn oplei­ding geno­ten in hotel­school ‘Ter dui­nen’ in Koksij­de, en erna zijn vak­man­schap bij­ge­schaafd in aller­lei beken­de res­tau­rants zoals ‘De Bar­ri­er’ in Hout­ha­len, Kas­teel ‘St.Paul’ in Lum­men, ‘La côte Saint Jac­ques’ in Frank­rijk, ‘La Bel­le Epo­que’ in Leu­ven, ‘Sir Antho­ny van Dij­ck’ in Ant­wer­pen en ga zo maar ver­der. Ook bij col­le­ga Johan Segers, top­kok en wel­licht de eer­ste ster­ren­chef die ons land rijk was, heeft hij mee in de pan­nen geroerd. 

Bert Meeuwis

Bert is een geta­len­teerd kok maar voor­al ook een levens­ge­nie­ter. In de begin­ja­ren van ‘De Slag­mo­len’ was er geen per­so­neel en deden ze alles zelf. Vier jaar later wordt hun inzet en har­de werk beloond met een eer­ste Miche­l­in­ster. In de jaren die vol­gen blijft Bert Mee­wis altijd trouw aan zijn klas­sie­ke kook­stijl. Dit wordt uit­ein­de­lijk beloond met een 2e ster, wat uit­ein­de­lijk de groot­ste boost gege­ven heeft aan hun zaak.

Karlijn Libbrecht

Kar­lijn is de gast­vrouw van de Slag­mo­len. Ze had totaal geen hore­ca ach­ter­grond, is afge­stu­deerd als gra­du­aat ortho­pe­da­go­gie, en nu toch al sinds jaar en dag (samen met Bert) het gezicht van hun zaak. Getrouwd met de kok, en samen de schou­ders onder hun pro­ject gezet. Knap!

Men­sen komen naar een res­tau­rant om lek­ker te eten, maar ook om een aan­ge­naam moment te bele­ven. Het ont­van­gen van de gas­ten en een juis­te pre­sen­ta­tie van de maal­tijd is gewoon heel belang­rijk. De bes­te kok heeft nood aan een gast­vrouw die er ook voor zal zor­gen dat men­sen terug­ko­men! En hier­in is Kar­lijn gewoon top!

Karlijn, Giel en Bert

De slagmolen in een nieuw kleedje

De Slagmolen - de nieuwe aanbouw

Van­af 2 sep­tem­ber 2021 had de fami­lie Meeu­wis hun ten­ten opge­sla­gen bij het nagel­nieu­we hoofd­kan­toor van het logis­tiek bedrijf H.Essers in Genk. De zaak in Ouds­ber­gen heeft 2 Miche­lin-ster­ren op de schouw staan, en om die sta­tus te behou­den moet er regel­ma­tig ver­nieuwd worden. 

Het meest recen­te uit­brei­dings­pro­ject is afge­rond begin 2022. Het res­tau­rant kreeg een vol­le­di­ge face­lift, en werd ver­groot met een nieu­we aan­bouw, die sub­tiel is ver­bon­den met het his­to­ri­sche gedeel­te aan de oude watermolen.

Ze heb­ben ervoor geko­zen om de extra ruim­te niet vol te stou­wen met bij­ko­men­de tafels, maar er wordt inge­zet op extra bele­ving voor de gas­ten. Dit uit zich in een samen­spel van het klas­sie­ke pand met moder­ne archi­tec­tuur. De gla­zen gevels bie­den een mooi zicht op de natuur en zor­gen voor een ande­re sfeer. Boven­dien is het geheel aan­ge­kleed met enke­le kunst­wer­ken gere­a­li­seerd door Will Beckers. 

Het nieu­we menu dat van­af de her­o­pe­ning gepre­sen­teerd wordt heeft trou­wens dezelf­de naam gekre­gen als het voor­naams­te kunst­werk dat ten pronk staat: 

“Beco­ming”!

Slagmolen Menu

Je kan in De Slag­mo­len terecht voor ver­schil­len­de menu’s.

 • Het Lunch­me­nu, 3 of 4 gan­gen en res­pec­tie­ve­lijk 95,00€ of 125,00€ p/p (behal­ve op feestdagen), 
 • Het “Slag­mo­len — menu’ aan 190,00€ p/p (excl.wijnen-drank),
 • Of je ver­kiest het nieu­we ‘Becoming’-menu aan 205,00€ p/p (excl.wijnen-drank).
Signature dishes

De slag­mo­len ser­veert al jaar en dag enke­le gerech­ten die sinds het begin van het res­tau­rant op de kaart staan.

 • Sala­de van kreeft met appel.
 • Jon­ge duif uit Anjou.
 • Gebak­ken — gegril­de tarbot.
 • Dame Blan­che

Hier­on­der kan je een video bekij­ken van het Njam-kanaal. Bert en Kar­lijn nemen je mee in hun ver­haal van De Slag­mo­len. De video dateert van zo’n 8 jaar gele­den, maar je kan hier per­fect zien, horen en voe­len hoe gepas­si­o­neerd ze zijn. Ech­te lief­de voor het vak! Bert laat je ook zien hoe hij zijn ‘sig­na­tu­re dis­hes’ klaar­maakt, en ver­klapt hier ook zijn recept voor vanil­le-ijs! Top!

De Slag­mo­len — Een inkijk in het res­tau­rant, en op de gerech­ten die al jaar en dag op de kaart staan.

FEESTZAAL

In 2013 vat­ten ze het plan op om de oude opslag­schuur van ‘De Slag­mo­len’ te ver­bou­wen tot feest­zaal. Er was een gro­te vraag naar fees­ten, maar het res­tau­rant­ge­deel­te was te klein om dit te kun­nen aan­bie­den. De ver­bou­wing van schuur tot feest­zaal, met eigen inkom, toi­let­ten, bar en keu­ken biedt nu plaats aan 80 gas­ten (zit­tend aan tafel) of tot 140 gas­ten voor een wal­king din­ner. Voor de inrich­ting ervan werd een beroep gedaan op de 25 jaar lan­ge erva­ring in inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur van Pas­cal Segers van PAS Inte­ri­eur uit Dil­sen-Stok­kem. Door zijn unie­ke archi­tec­tuur en inde­ling is de sfeer­vol­le feest­zaal van de Slag­mo­len geschikt voor elke gele­gen­heid. Van droom­hu­we­lijk tot ver­jaar­dag­feest, mee­tings en events. Deze schit­te­ren­de loca­tie is van alle com­fort voor­zien om onver­ge­te­lij­ke her­in­ne­rin­gen te creëren. 

De Slagmolen - feestzaal

GASTENVERBLIJF

Ook heb­ben Bert en Kar­lijn een B&B voorzien! 

Geniet na een culi­nai­re avond van het gas­ten­ver­blijf dat op wan­del­af­stand ligt van het res­tau­rant. Vier kamers staan ter beschik­king van de gas­ten. Afge­werkt met hoog­waar­di­ge mate­ri­a­len, inge­richt en voor­zien van alle heden­daags com­fort. Bij ‘De Slag­mo­len’ com­bi­ne­ren ze ultie­me rust met luxe en ver­wen­ne­rij. De Prij­zen lig­gen tus­sen de 195,00€ en 225,00€.

 • Prij­zen zijn per nacht per kamer en incl. gebruik mini­bar en ontbijt
 • Gra­tis wifi, gra­tis parking
 • Huis­die­ren en roken niet toegelaten!
 • Inchec­ken tus­sen 15u & 19u
 • Uit­chec­ken voor 11u

Hun kamers kun­nen enkel tele­fo­nisch gere­ser­veerd worden:

T. 089 85 48 88 

De Slagmolen - kamer B&B

Toekomstperspectief

De Slagmolen - Bert, Giel en Klaas

De slag­mo­len zal ook ver­der uit­brei­den. In het Bil­zens kas­teel “Edel­hof” zul­len zonen ‘Klaas en Giel’ een 2de zaak star­ten die gepland is om tegen de zomer van 2023 de deu­ren te openen. 

Het con­cept is om een bistro uit te bou­wen tot gas­tro­no­misch goed, “Bis­tro­no­mie” als het ware. Op de eer­ste ver­die­ping zal je kun­nen genie­ten van een fusie tus­sen gas­tro­no­mie en gezel­lig tafe­len. Je kan er terecht voor een bete­re zaken­lunch, maar ook gewoon een heer­lijk avond­je uit. Kwa­li­teit en streek­pro­duc­ten staan cen­traal, net als in de slagmolen. 

Op het gelijk­vloers komt een tren­dy bar met twee gro­te ter­ras­sen, en tot slot is er ook nog de ambi­tie om in de authen­tie­ke gewelf­de kel­ders iets met wijn­be­le­ving te doen. 

Wie weet krijgt de pro­vin­cie Lim­burg wel een nieu­we ster­ren­lo­ca­tie bij op de kaart?!

Tot slot…

Als twee­ster­ren­chef in onze pro­vin­cie zijn Bert Mee­wis en Kar­lijn Lib­brecht de vaan­del­dra­gers van de Lim­burg­se gas­tro­no­mie. Zij lok­ken fijn­proe­vers van hein­de en ver, maar bedie­nen iede­re gast in “De Slag­mo­len” met dezelf­de pas­sie en lief­de voor hun vak. Kwa­li­teit en een­voud staan centraal. 

Bert, je heden­daag­se maar toch ‘Klas­sie­ke’ keu­ken blijft me boei­en! En Kar­lijn, we hopen dat je nog vele jaren de gast­vrouw mag zijn in jul­lie res­tau­rant, en dat je glim­lach nog vele gas­ten mag verwelkomen!

Van­uit ons meest oprech­te gevoel.…We salu­te u!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!