Mai Tai cocktail

Mai Tai Cocktail

Mai Tai cocktail

Mai Tai is een popu­lai­re cock­tail op basis van rum, afkom­stig uit Oak­land in 1944. De naam bete­kent “onweer­staan­baar” in het Tahi­ti­aans. Naast rum bevat de cock­tail limoen­sap, , en .
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 0 mins
Total Time 5 mins
Cour­se Cock­tails, dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Cock­tails
Ser­vings 1 cock­tail
Calo­ries 295 kcal

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

 • Begin met je crus­hed ijs (Als je dit zelf nog moet doen. Heb je voor­ge­crus­hed ijs, ok, ga dan ver­der met de vol­gen­de stap…)
  crus­hed ijs
 • Neem je cock­tail­sha­ker en voeg toe.
  30 ml Apple­ton 12yr Rare Blend Jamai­can Rum
 • Gevolgd door 30ml .
  30 ml BANKS 7 GOLDEN AGE RUM BLEND
 • Dan 15 ml .
  15 ml PIERRE FERRAND TRIPLE SEC DRY CURACAO
 • 15ml mag er bij.
  15 ml MONIN ORGEAT
 • En als laat­ste 30 ml vers limoensap.
  30 ml. vers limoensap
 • Voeg 1 schep crus­hed ijs toe aan je cock­tail­sha­ker, en sha­ke het geheel gedu­ren­de een hal­ve minuut. (door het gecrus­h­te ijs zal de drank snel genoeg afkoe­len, lang sha­ken is overbodig).
  crus­hed ijs
 • Giet de inhoud van de cock­tail­sha­ker nu over in het Mai Tai glas.
 • Vul het glas aan met crus­hed ijs tot iets onder de rand van het glas.
  crus­hed ijs
 • Over­giet het geheel nu met 15ml .
  15 ml PEAKY BLINDER BLACK SPICED RUM
 • Prik een mara­schi­no kers en een part­je ana­nas op een cock­tail­prik­ker.
  1 Mara­schi­no cock­tail­kers, 1 part­je ver­se ananas
 • Werk het glas af met een tak­je munt, de cock­tail­prik­ker met kers en ana­nas, en steek een schijf­je limoen op de rand.
  Munt­tak­je, 1 limoen­schijf­je
 • Ser­veer met een riet­je!
 • Cheers! Geniet van je ori­gi­ne­le Mai Tai!

Notities

Mai Tai cocktail.

Mai Tai is een popu­lai­re ‘Tiki’ — cock­tail op basis van rum, afkom­stig uit Oak­land in 1944. De naam bete­kent ‘onweer­staan­baar’ in het Tahi­ti­aans. Naast rum bevat de cock­tail limoen­sap, , en 

TIPS EN INFO

Mai Tail cocktail - Oorsprong - Oakland U.S.A.
Mai Tail cock­tail — Oor­sprong — Oak­land U.S.A.
 • Alle ingre­di­ën­ten moe­ten krach­tig wor­den geschud met ijs gedu­ren­de een paar minu­ten voor­dat de cock­tail in een glas wordt gego­ten. Voor het ser­ve­ren wordt de Mai Tai gegar­neerd met Munt, limoen­schil en een cocktailkers.
 • Het werd een tren­dy cock­tail in de jaren 1950, toen Elvis Pres­ley het pro­moot­te in zijn film, en sinds­dien wordt het sterk geas­so­ci­eerd met de Tiki cul­tuur en Poly­ne­si­sche stijl settings.
 • Wil je echt sco­ren en show geven met je Mai Tai cock­tail? Ver­vang dan het limoen­schijf­je door een hal­ve limoen (gebruik die je uit­ge­perst hebt voor het ver­se limoen­sap) die je bin­nen­ste­bui­ten draait. Zo krijg je een limoen­kom­me­tje. Je gebruikt het kom­me­tje dat je nu krijgt met de schil­kant naar boven.  Leg deze limoen­kom op je cock­tail, leg de mara­schi­no kers erin, en vul het met ster­ke rum. Vlak voor of ter­wijl je hem ser­veert steek je de rum aan met een aan­ste­ker. De rum zal vlam vat­ten door de alco­hol. Zeker wan­neer het avond en don­ker is geeft dit een“Wow” effect!!!
 • Natuur­lijk kan je de cock­tail ook afwer­ken met ande­re gar­ni­tu­ren. Een ana­nas­blad, wat ster­vrucht, een appel­sien schijfje…het is wat je verkiest.
 • Als je de cock­tail te sterk vind, kan je hem aan­len­gen met wat sui­ker­si­roop.
 • Ook de toe­voe­ging van wat of zal je cock­tail zach­ter, maar ook zoe­ter maken.
 • Mai Tai hoort thuis in het rij­tje van meest beken­de cock­tails. Zo heb je ook de Bloody Mary, Dry-Mar­ti­ni of Porn­star mar­ti­ni. Allen zeer bekend!

Tiki cocktails

De Mai Tai behoort tot de Tiki cock­tails. Dit zijn tro­pi­sche fruit­cock­tails met rum en bon­te gar­ne­rin­gen. Je hebt er iets mee of niet. Het is de bedoe­ling dat als je een tiki cock­tail drinkt dat je jezelf even in de Tro­pen waant. De Mai Tai is mijn favo­riet. Je moet er wel veel ver­schil­len­de soor­ten drank voor in huis in heb­ben. Dus weet je waar je aan begint.

Tiki Mocktails

Een ande­re manier die tegen­woor­dig veel gebruikt wordt zijn de Tiki Mock­tails. Alco­hol drin­ken kan, maar geniet met mate. Voor die­ge­ne die alco­hol lie­ver ach­ter­we­ge laten zijn er dus deze kleu­ri­ge en bont afge­werk­te mock­tails. Ze geven je de indruk van een ech­te tro­pi­sche cock­tail, enkel kan je hier van blij­ven drin­ken! Voor­beel­den zijn de Pina cola­da mock­tail en de Blue lagoon.

Tiki cultuur

De tiki cul­tuur ont­stond rond de jaren 30 van de 20e eeuw in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Het was de in Texas gebo­ren Ernest Ray­mond Beau­mont-Gantt, die het zui­den van de Stil­le Zuid­zee had bereisd. Hij open­de in Hol­ly­wood het res­tau­rant ‘Don the Beach­com­ber’. Dit res­tau­rant in Poly­ne­si­sche stijl ser­veer­de Kan­to­ne­se gerech­ten en exo­ti­sche rum­cock­tails in een tro­pi­sche ambi­an­ce van bran­den­de toort­s­ten, bloe­men­slin­gers en fel­ge­kleur­de stof­fen. In de jaren 40 en 50 werd de inte­res­se in de Poly­ne­si­sche cul­tuur ver­sterkt door Ame­ri­kaan­se sol­da­ten die na de Twee­de Wereld­oor­log terug­kwa­men uit de Paci­fic en door­dat Hawaï in 1959 een staat werd bin­nen de Ver­e­nig­de Sta­ten.
Het was het begin van veel Tiki­bars waar tro­pi­sche cock­tails bin­nen een tro­pisch decor wer­den geschonken.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Mai Tai cock­tail, pro­beer hem en waan je even op een tro­pisch eiland!
Key­word Mai tai, Mai Tail cocktail
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!