Tiramisu…het Icoon van de Italiaanse desserts!

Tira­mi­su is een vrij recen­te uit­vin­ding. Ondanks dit geniet het des­sert een ico­ni­sche sta­tus onder de Ita­li­aan­se zoe­tig­he­den. De naam is afge­leid van de Ita­li­aan­se uit­druk­king “tira­mi sù”. Deze bete­kent let­ter­lijk “pep me op”. Het ver­wijst hier­mee naar het oppep­pen­de effect van sui­ker, likeur en koffie.

Tiramisu - het originele recept
Tira­mi­su — origineel

Historiek van tiramisu.

Over de oor­sprong van tira­mi­su wordt zwaar getwist tus­sen de regio’s Vene­to en Fri­uli-Vene­zia Giulia. Vaak is gesug­ge­reerd dat de eer­ste tira­mi­su in Vene­to werd gemaakt in het begin van de jaren 1980. 

Het vroegst gedo­cu­men­teer­de recept voor tira­misù (inte­res­sant genoeg zon­der alco­hol!) werd in 1981 afge­drukt in het voor­jaars­num­mer van het tijd­schrift ‘Vin Vene­to’. Het was in een arti­kel over ‘des­serts op basis van kof­fie’ door Giu­sep­pe Maf­fi­o­li. Hij was een gere­nom­meerd culi­nair cri­ti­cus en lid van de Ita­li­aan­se Aca­de­mie voor de Keuken. 

In augus­tus 2017 werd de tira­mi­su van Fri­uli-Vene­zia Giulia ech­ter offi­ci­eel toe­ge­voegd aan de lijst van tra­di­ti­o­ne­le streekgerechten. 

Onge­acht deze geschil­len moet de per­fec­te tira­mi­su altijd een seri­eu­ze cafe­ï­ne-kick geven! Een shot ster­ke espres­so zorgt hier­voor, al dan niet in samen­spel met een Mar­sa­la-wijn. Deze zorgt dan voor een lek­ke­re zoe­te toets.

Aldo Campeol

Aldo Cam­pe­ol was de res­tau­rant­uit­ba­ter van “Le Bec­che­rie” in Tre­vi­so. Het is hier dat zoge­zegd per toe­val het ori­gi­ne­le recept voor tira­mi­su is uitgevonden. 

Bij het berei­den van het huis­ge­maak­te vanil­le-ijs zou de toen­ma­li­ge chef Rober­to Lin­gu­a­not­to wat mas­car­po­ne gemorst heb­ben in het eier­meng­sel voor het ijs. Ze proef­den het meng­sel, en samen met Aldo en zijn vrouw Alba heb­ben ze er de geken­de tira­mi­su van gemaakt. 

Aldo en Alba Campeol
Aldo en Alba Campeol

Het recept is over­ge­no­men door chefs over heel de wereld waar­door we nu alle­maal bekend zijn met het dessert. 

‘Le Bec­che­rie’ bestaat nog steeds. De fami­lie Cam­pe­ol open­de het res­tau­rant in 1939. Hun zoon Aldo nam het samen met zijn vrouw over van zijn ouders na de twee­de wereldoorlog. 

In 2021 en op 93 jari­ge leef­tijd is Aldo helaas van ons heengegaan.

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Het originele recept.

We heb­ben het hier­bo­ven al eens laten val­len, het ori­gi­ne­le recept voor tira­mi­su bevat geen alco­hol, als­ook geen opge­klopt eiwit. Het is de een­voud zel­ve zodus ook niet zo moei­lijk om te maken.

Tiramisu - infographic
Tira­mi­su — infographic
Tiramisu - origineel recept

Het originele recept voor tiramisu.

Voor het ori­gi­ne­le recept voor tira­mi­su gaan we naar res­tau­rant ‘Le Bec­che­rie’, gele­gen in de Vene­ti­aan­se pro­vin­cie Tre­vi­so. Dit is de baker­mat van het ori­gi­neel. De tra­di­tie van het recept wil dat er geen alco­hol wordt gebruikt, waar­door het des­sert deli­ca­ter van smaak is. Boven­dien heeft de ori­gi­ne­le tira­mi­su een ron­de vorm, wat het een her­ken­baar uit­zicht geeft.
5 from 1 vote
Prep Time 15 mins
Cook Time 15 mins
opstij­ven in de koel­kast 1 d
Total Time 1 d 30 mins
Cour­se Des­sert
Cui­si­ne Des­serts, Italiaans
Ser­vings 10 per­so­nen
Calo­ries 734 kcal

Materiaal — Benodigdheden

of klop­per indien je geen robot of mixer hebt
fijn zeefje -strooier
1 fijn zeef­je voor het cacao poe­der te strooien

Ingrediënten
  

 • 12 eidooi­ers
 • 500 g sui­ker
 • 1 kg mas­car­po­ne
 • 60 stuks Savoi­ar­di — lan­ge vingers
 • ster­ke kof­fie naar behoef­te en smaak
 • onge­zoet cacaopoeder

Instructies
 

 • Bereid de kof­fie en laat hem afkoelen.
 • Klop intus­sen de eier­dooi­ers met de sui­ker tot een licht en luch­tig meng­sel (ruban).
 • Zorg dat de sui­ker vol­le­dig is opge­lost! Ide­a­li­ter gebruik je hier­voor een keu­ken­ro­bot. Heb je deze niet, dan is het ‘hard labeur’.
 • Voeg er voor­zich­tig de mas­car­po­ne aan toe, en roer tot u een glad­de mas­sa bekomt.
 • Zodra de kof­fie is afge­koeld, begint u de lan­ge vin­gers er een voor een in te dom­pe­len, maar let op dat u ze niet te nat maakt.
 • Schik de lan­ge vin­gers in één rij in het mid­den van een rond bord en bestrijk ze met de helft van de mascarpone-crème.
 • Her­haal de twee­de stap met de ove­ri­ge 30 in kof­fie gedoop­te koek­jes, en schik ze boven­op de eer­ste laag.
 • Bestrijk met de over­ge­ble­ven mascarpone-crème.
 • Bestrooi roy­aal met gezeefd cacao­poe­der, en zet 24u in de koel­kast tot het moment van serveren.

Notities

Het originele recept voor tiramisu.

Voor het ori­gi­ne­le recept voor tira­mi­su gaan we naar res­tau­rant ‘Le Bec­che­rie’, gele­gen in de Vene­ti­aan­se pro­vin­cie Tre­vi­so. Dit is de baker­mat van het ori­gi­neel. De tra­di­tie van het recept wil dat er geen alco­hol wordt gebruikt, waar­door het des­sert deli­ca­ter van smaak is. Boven­dien heeft de ori­gi­ne­le tira­mi­su een ron­de vorm, wat het een her­ken­baar uit­zicht geeft.


FRIULI-VENEZIA GIULIA, Italy
TIPS EN INFO
 • Metho­de : Het belang­rijk­ste bij de berei­ding van tira­mi­su is dat het, nadat het in elkaar is gezet, 24 uur moet wor­den gekoeld, zodat de sma­ken zich kun­nen ontwikkelen.
 • Lady­fin­gers : Kies altijd voor de lan­ge lan­ge vin­gers van Savoi­ar­di of Pavesini. Deze zijn bre­der, krui­me­li­ger en dro­ger dan hun Fran­se tegen­han­gers, wat de tex­tuur van het des­sert lich­ter maakt.
 • Alco­hol : Hoe­wel het ori­gi­ne­le recept geen alco­hol bevat, is het tegen­woor­dig bij­na aan­we­zig in ieder recept. De keu­ze is aan u! Gebruik dan best Mar­sa­la, vin san­to, bran­dy of een ande­re ver­sterk­te wijn.
 • Eiwit­ten : Wat ook in vele recep­ten gedaan wordt is dat een deel van de eiwit­ten (die je zal over heb­ben van de eige­len die je hebt gebruikt) wor­den opge­klopt tot schuim en onder de mas­car­po­ne-crè­me wor­den ver­werkt. Dit maakt het des­sert veel luch­ti­ger! Het ori­gi­ne­le recept bevat dus geen eiwitten.
Onze recep­ten­bun­del werd moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­s­trap Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Het ori­gi­ne­le recept voor tira­mi­su! Ita­lië op je bord!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Het ori­gi­ne­le recept voor tiramisu.
Amount per Serving
Calo­ries
734
% Dai­ly Value*
Fat
 
51
g
78
%
Satu­ra­ted Fat
 
30
g
188
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
3
g
Cho­les­te­rol
 
347
mg
116
%
Sodi­um
 
75
mg
3
%
Pot­as­si­um
 
31
mg
1
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
56
g
19
%
Fiber
 
1
g
4
%
Sugar
 
50
g
56
%
Pro­tein
 
11
g
22
%
Vita­min A
 
1745
IU
35
%
Cal­ci­um
 
171
mg
17
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word Le Bec­che­rie, ori­gi­neel tira­mi­su recept, Tiramisu
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

De wereldbeker tiramisu

Al sinds 2017 bestaat er de wereld­cup ’tira­mi­su’ maken! Het is een wed­strijd voor non-pro­fes­si­o­nals die zich­zelf uit­da­gen om hun bes­te Tira­mi­su te bereiden! 

De stop­plaat­sen van de TWC (tira­mi­su world cup) vin­den plaats in Ita­lië en in het bui­ten­land. Uit­ein­de­lijk ein­di­gen ze dan voor de gro­te fina­le in de magi­sche stad Tre­vi­so. Hier wordt dan de wereld­kam­pi­oen en de wereld­kam­pi­oen ‘Cre­a­tie­ve Tira­mi­su’ uitgeroepen!

Hier­on­der kan je de video bekij­ken waar­in de win­naar van 2021, Ste­fa­no Sera­fi­ni, zijn recept met ons deelt.

Tot slot…

Natuur­lijk ken­nen we onder­tus­sen aller­han­de vari­an­ten om tira­mi­su te maken. De basis­be­rei­ding leent er zich dan ook toe om mak­ke­lijk je eigen recept te creeëren. 

In onze recep­ten­bun­del kan je er een bin­nen­kort een paar terug vinden.

Heb je vra­gen of reac­ties? Die zijn altijd wel­kom onder deze pagina! 

Indien je zelf een over­heer­lijk recept hebt voor tira­mi­su en het wil delen met ons en onze lezers, voeg het dan hier toe! Doen! We heb­ben niet liever!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je dan op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Tira­mi­su is dus nog een vrij jong des­sert, maar we weten nu al dat deze smeu­ï­ge hap een blij­ver zal zijn. 

Aan de slag nu want ook wij zijn heel benieuwd naar jul­lie cre­a­tie­ve creaties!

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!