Iced Coffee…de energie booster bij warm weer!

Iced Cof­fee!

Je hebt zo van die dran­ken die het wereld­wijd goed doen. In het éne land het hele jaar door, in het ande­re (zoals bij ons) voor­al wan­neer in de len­te de eer­ste zon­ne­stra­len tevoor­schijn komen. 

Momen­teel bereikt de tem­pe­ra­tuur zacht­jes de 20 gra­den en war­me kof­fie lijkt pas­sé. We krij­gen dat zomergevoel…en als de tem­pe­ra­tu­ren stij­gen dan hun­ke­ren we naar die ijs­kou­de opkikker!

Iced cof­fee komt in aller­lei vor­men. Bit­ter, zoet, mil­ky, zelfs spi­cy! Hoe dan ook, het is een ener­gie boos­ter die we alle­maal kun­nen smaken.

Iced mokka
Iced mok­ka

Een beetje geschiedenis.

Voor de eer­ste ijs­kof­fie moe­ten we terug­gaan tot 1840, in Alge­rije. De eer­ste ijs­kof­fie heet­te maza­gran (of masa­gran). Het was een kou­de en zoe­te kof­fie­drank die werd uit­ge­von­den door het Fran­se leger tij­dens de Slag bij Maza­gran. In die tijd vocht het Fran­se leger tegen Ara­bi­sche en Ber­ber­se troe­pen als onder­deel van de 17-jari­ge ver­o­ve­ring van Algerije.

Toen de melk op was, voeg­den ze water toe aan hun kof­fie en beslo­ten ze de kof­fie koud te drin­ken om de hit­te te bestrij­den. Ande­re sol­da­ten in de buurt van Maza­gran kre­gen ook een soort­ge­lijk soort kof­fie, gemaakt van kof­fie­si­roop ver­mengd met water. Iced cof­fee was geboren.

Bij hun terug­keer in Parijs stel­den de sol­da­ten van Maza­gran aan de café­hou­ders voor om deze nieu­we kof­fie­soort aan de klan­ten te ser­ve­ren. Zij advi­seer­den deze kof­fie te ser­ve­ren in een hoog glas. Van­af dat moment werd deze kof­fie offi­ci­eel maza­gran genoemd.

De ijs­kof­fie die we van­daag ken­nen, bestaat meest­al uit espres­so, gefil­ter­de kof­fie of kof­fie­si­roop gemengd met ijs­blok­jes en melk. IJs­kof­fie won aan popu­la­ri­teit toen Star­bucks in 1995 frap­puc­ci­no, frap­pe (gekoeld in ijs) + cap­puc­ci­no, introduceerde.

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

iced coffee
iced cof­fee

Waarom Iced Coffee?


Het drin­ken van iced cof­fee is sim­pel­weg ver­fris­send! In lan­den waar de zon bij­na haast nooit weg te den­ken is, is de drank stan­daard in het straat­beeld aan­we­zig. Hete kof­fie moet u laten afkoe­len tot ‘drink­ba­re’ tem­pe­ra­tuur, ter­wijl je van een iced cof­fee onmid­del­lijk kan genieten.

Het ver­ve­lend­ste van hete kof­fie is dat als je hem niet rela­tief snel opdrinkt, hij niet van heet naar lauw gaat, maar gewoon koud wordt. Het erg­ste bij ijs­kof­fie is dat hij op zijn ‘heetst’ net zo koud is als lau­we kof­fie (als je begrijpt wat ik bedoel), en dat is hele­maal geen straf. De ijs­kof­fie is dan net zo lek­ker om te drin­ken als wan­neer hij extreem koud is. Hete kof­fie die koud is gewor­den, is een heel ander verhaal.

een extra voordeel

Iced cof­fee, voor­al indien gemaakt met koud gezet­te kof­fie, is min­der zuur dan zijn war­me tegen­han­ger. In fei­te is het tot 67% min­der zuur dan war­me kof­fie, wat beter is voor je maag en tan­den. De zuur­graad in kof­fie zorgt voor een bit­te­re smaak, wat ervoor zorgt dat ijs­kof­fie zowel gezon­der als smaak­vol­ler is dan war­me kof­fie. Top dus!

Vijf stappen om thuis de perfecte iced coffee te maken

Het maken van deze oppep­pen­de heer­lijk­heid kan een groot pro­bleem zijn. Hoe­wel het op papier absurd een­vou­dig is — kof­fie geser­veerd met ijs en geroerd met melk — zijn er aller­lei vari­a­be­len die de kwa­li­teit kun­nen beïn­vloe­den. Het is dus niet slecht om wat meer te weten over het maken van iced cof­fee, zodat je naar har­te­lust kan expe­ri­men­te­ren om je per­soon­lij­ke favo­riet te ontdekken.

koffiebonen
kof­fie­bo­nen

Hier­on­der vind je 5 stap­pen die je op weg helpen :

Stap één — De keuze van koffie
 • Kof­fie­bo­nen! Koop om je kof­fie te zet­ten geen voor­ge­ma­len kof­fie. Pro­beer altijd te gaan voor bonen die je zelf maalt. Gebruik dan ook 1 soort boon, geen men­ge­ling. Een men­ge­ling van kof­fie­bo­nen wordt meest­al gebruikt om hete, ech­te kof­fie te brou­wen, en is dus min­der geschikt om iced cof­fee mee te maken. Bij het koud opgie­ten van kof­fie zal bij een men­ge­ling van bonen je kof­fie zuur­der, dus bit­ter­der zijn. Dat wil­len we niet! 
 • De mak­ke­lijk­ste optie: cap­su­les
  Als je haast hebt, is de snel­ste manier om ijs­kof­fie te maken een Nes­pres­so (of ver­ge­lijk­baar) appa­raat. Veel spe­ci­a­le bran­ders maken pods die geschikt zijn voor Nes­pres­so, en veel van die cap­su­les zijn tegen­woor­dig geluk­kig composteerbaar.
 • De dure optie: espres­so­ma­chi­ne
  Als je het geluk hebt om thuis een espres­so­ma­chi­ne te heb­ben, kun je ook op deze manier je shot hete kof­fie zet­ten. De sleu­tel hier is con­sis­ten­tie. Een espres­so-shot met 18,5gr zelf gema­len kof­fie zou per­fect zijn!
 • De langst duren­de optie: kou­de kof­fie zet­ten
  Als je geen van bei­de beschik­baar hebt, kun je pro­be­ren je eigen ‘cold brew’ te maken. Dit vergt veel meer tijd, omdat koud water de oplos­mid­de­len van de kof­fie niet zo veel of zo snel oplost als heet water dat doet. Het kan ook zijn dat je voor deze metho­de een ander soort boon moet kie­zen. Kies voor een boon met lich­te of mil­de bran­ding. Anders ga je waar­schijn­lijk weer een kof­fie krij­gen die veel te bit­ter is, en dat is niet lek­ker voor een iced cof­fee. Het recept is ech­ter een­vou­dig: neem je cafe­ti­è­re, voeg 120 gram grof gema­len kof­fie per liter koud water toe, roer, en laat 24 uur in de koel­kast staan. Daar­na kun je het over­gie­ten door een fij­ne zeef, of door een fil­ter in een kan of pot. Dit is je ‘cold brew’. Maar denk eraan, dit zal zwak­ker zijn dan een espres­so shot, dus gebruik een dub­be­le hoe­veel­heid voor de iced coffee. 
 • Een nog mak­ke­lij­ke­re oplos­sing : oplos­kof­fie! In vele recep­ten gebruikt men ook oplos­kof­fie om een iced cof­fee te maken. In Thai­land bij­voor­beeld wordt deze manier meer gebruikt dan de ver­sie met ‘ech­te kof­fie’. Het is ook veel mak­ke­lij­ker en je kan de hoe­veel­heid (en smaak dus) ook mak­ke­lijk aan­pas­sen. Dik­wijls wor­den er dan ook ande­re sma­ken aan toe­ge­voegd, zoals kar­de­mom of gem­ber bijvoorbeeld.
Thai oploskoffie
Thai oplos­kof­fie
Stap 2 — Het zoeter maken van je iced coffee
 • Het moet niet! Niets of nie­mand zegt dat je de drank zoe­ter moet maken. The­o­re­tisch gezien heb je de per­fec­te kof­fie­soort geko­zen en op de per­fec­te manier bereid, wat bete­kent dat hij zoet genoeg moet zijn om zo te drinken.
 • Met Sui­ker! Maar als je de kof­fie toch zoe­ter wil en sui­ker moet toe­voe­gen, doe dat dan bij het inschen­ken van de hete kof­fie. Als je een cold brew gebruikt, doe dan sui­ker in het glas vóór de kof­fie. Als je een cap­su­le of een espres­so­ma­chi­ne gebruikt, maak de drank dan zoe­ter voor­dat je hem over het ijs in het glas schenkt.
 • Met sui­ker­si­roop! Mis­schien ben je een ech­te zoe­te­kauw en heb je graag die flu­weel­zach­te, zoe­te smaak in een iced cof­fee. Dan kan sui­ker­si­roop de oplos­sing zijn. Deze kan je mak­ke­lijk zelf maken door dezelf­de hoe­veel­heid water en sui­ker even op te koken in een steel­pan tot de sui­ker is opge­lost. Laat afkoe­len en bewaar de siroop in een afge­slo­ten fles in je koel­kast. Over hoe­veel je hier­van gaat toe­voe­gen hangt af van je per­soon­lij­ke voor­keur. Gou­den tip! Voeg een paar drup­pels citroen­sap toe aan je sui­ker­si­roop en je kan hem afge­slo­ten in de koel­kast tot 6 maan­den bewaren!
 • Met gezoe­te, gecon­den­seer­de melk! Gecon­den­seer­de melk is koe­melk waar­aan sui­ker is toe­ge­voegd en water aan is ont­trok­ken. De dik­ke, licht­ge­le melk zit in blik en kun je jaren bui­ten de koel­kast bewa­ren. Mede daar­door is het heel popu­lair in war­me lan­den. Gecon­den­seer­de melk kent veel toe­pas­sin­gen en wordt vaak gebruikt voor het maken van sau­zen. Een beken­de berei­ding is ‘Dul­ce de Leche’, een kara­mel­ach­ti­ge saus, waar­bij je het geslo­ten blik­je onder water cir­ca 3 tot 4 uur zacht­jes laat koken. Dit leent zich dus enorm goed om te gebrui­ken als zoet­ma­ker in je iced cof­fee. Nest­lé is bij ons een heel geken­de pro­du­cent van gecon­den­seer­de melk.
gecondenseerde melk
gecon­den­seer­de melk
Stap drie — serveer over ijs

Goed nieuws, het moei­lijk­ste deel is voor­bij. Je shot (hete, ten­zij je het koud gezet hebt) kof­fie gaat onder in het glas. Nu is het tijd om het ijs toe te voe­gen. Je vult het glas voor een der­de tot de helft met ijs, om de kof­fie af te koe­len. De eer­ste paar ijs­blok­jes zul­len snel smel­ten door de hit­te van de koffie. 

Een alter­na­tie­ve metho­de is om het geheel met ijs te men­gen, maar dit heeft zijn nade­len. Je gaat de kof­fie dus eigen­lijk mixen of sha­ken, en dit zorgt voor ver­dun­ning van de kof­fie. Je krijgt dus meer een slus­hie. Als je dit lie­ver hebt kan je over­we­gen om de hoe­veel­heid espres­so te ver­ho­gen, zelfs tot het dub­be­le, zodat het na het mixen even­wich­ti­ger smaakt. 

roeren met ijs
roe­ren met ijs
Stap vier — melk toevoegen

Nu vul je het glas aan met melk. Ook hier gaat per­soon­lij­ke voor­keur voor alles, dus voel je vrij om te expe­ri­men­te­ren met wat voor jou werkt. Vol­le melk geeft een vol­le­re smaak. Maar melkal­ter­na­tie­ven wer­ken net zo goed. Soja­melk is wel te ver­mij­den, omdat ‘de zuur­graad’ in de kof­fie vaak soja kan split­sen en dat is niet ide­aal. Haver­melk die goed koud is werkt ook, en het voegt een lich­te koek­jessmaak toe aan je kof­fie. Kokos­melk is ook een goe­de ver­van­ger, het brengt je nog dich­ter bij de tro­pi­sche sfeer! Pro­beer en zie waar je voor­keur naar toe gaat.

Stap vijf: roer krachtig

Je iced cof­fee is bij­na klaar. De laat­ste stap is roe­ren. Roe­ren, en niet sha­ken! Ik heb het over vier of vijf keer flink roe­ren in het glas. Wat je wilt is dat de kof­fie, de melk en het ijs zich ver­men­gen en hard afkoe­len, zodat je die lek­ke­re ijs­kou­de smaak krijgt die er hele­maal door­heen zit.

Iced coffee varianten

Van gezou­ten kara­mel, over aard­bei tot vanil­le, u kunt iced cof­fee drin­ken zoals u het lek­ker vindt. Maar als purist ga je voor de smaak van ech­te kof­fie! Er bestaan tegen­woor­dig ook tal­lo­ze kof­fie­si­ro­pen. Gaan­de van aman­del tot kaneel. De moge­lijk­he­den zijn onein­dig. Deze siro­pen kan je sim­pel­weg toe­voe­gen alvo­rens je de iced cof­fee roert met het ijs. 

Wereld­wijd is de iced cof­fee gekend, en over­al bestaan er ande­re ver­sies. Ame­ri­ka­nen zijn zot van hun ‘Iced Ame­ri­ca­no’ of ‘Iced Lat­té’, in Grie­ken­land speelt ‘café frap­pé’ een hoofd­rol, en in Thai­land gaat ‘Oliang’ vlot over de toonbank.

iced coffee varianten
iced cof­fee varianten

Iced Coffee — recept

Iced Coffee - perfect

Iced coffee — de snelle, perfecte versie!

De per­fec­te Iced Cof­fee! Dit recept is snel, mak­ke­lijk, bud­get­vrien­de­lijk, en smaakt net als bij de gour­met-kof­fie­shops. Mis­schien wel beter!
5 from 4 votes
Prep Time 5 mins
Cook Time 0 mins
Total Time 5 mins
Cour­se dran­ken, Drinks
Cui­si­ne Ame­ri­kaans, Dranken
Ser­vings 1 per­soon
Calo­ries 201 kcal

Materiaal — Benodigdheden

conische sauspan
1 saus­pan Om de vanil­le­si­roop te maken.
Magimix nespresso
nes­pres­so machi­ne Is altijd handig! 
metalen rietjes
riet­je (drinkt mak­ke­lij­ker als zo van het glas)

Ingrediënten
  

Voor de Vanille-siroop

 • 100 g sui­ker
 • 25 cl water
 • ½ tl vanil­le-extract (gebruik een Bio-ver­sie, geen che­misch spul!)

Instructies
 

Voor de vanille siroop

 • Meng de sui­ker en het water in een mid­del­gro­te saus­pan op een matig vuur.
  100 g sui­ker, 25 cl water
 • Roer tot de sui­ker is opgelost. 
 • Laat vol­le­dig afkoelen!!!
 • Roer het vanil­le-extract erdoor.
  1/2 tl vanille-extract
 • Zet opzij in de koel­kast tot je het gaat gebruiken.
 • tip : indien je meer vanil­le­si­roop wil maken kan dit! Doe de siroop in een goed afsluit­ba­re fles in de koe­ling, dan is hij tot een half jaar houdbaar!

Maak je Iced Coffee

 • Neem een groot kof­fieglas en vul het met ijsblokjes.
  ijs­blok­jes
 • Giet je kof­fie over het ijs, gevolgd door de koffiemelk.
  1 kop kof­fie, 2 cups ech­te koffiemelk
 • Voeg dan 1 thee­le­pel vanil­le­si­roop toe (of meer naar smaak).
 • Roer alles goed door!
 • Geniet van je Iced coffee!

Notities

Iced coffee — de snelle, perfecte versie!

Dit is een recept/variant dat ik zelf altijd gebruik. Heer­lijk van smaak!In het begin zal je even moe­ten zoe­ken naar je juis­te ver­hou­ding, maar pro­beer tot je een eigen ver­sie hebt waar jezelf tevre­den mee bent. Min­der of meer kof­fie­melk, min­der of meer siroop, wel­ke kof­fie je gebruikt en hoe sterk je de kof­fie maakt…het hangt af van je per­soon­lij­ke voorkeur.
Als je de vanil­le­si­roop klaar hebt dan is deze iced cof­fee in een wip gemaakt.
Onze recep­ten­bun­del werd moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­s­trap Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept voor iced cof­fee wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Iced cof­fee — de snel­le, per­fec­te ver­sie! Maak hem van­daag nog!
Key­word iced cof­fee
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

In onze recep­ten­bun­del kan je er nog een paar terug vinden.

Tot slot

Door er zo over te schrij­ven heb ik zelf zin gekre­gen om mij zo’n ener­gie boos­ter te gaan maken. Ik hoop dat je na het lezen van dit blog een bete­re inkijk hebt gekre­gen in het maken van deze ijs­kou­de opkikker. 

Heb je vra­gen of reac­ties? Die zijn altijd wel­kom onder deze pagi­na! Indien je zelf een over­heer­lijk recept hebt voor iced cof­fee en het wil delen met ons en onze lezers, voeg het dan hier toe!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Iced cof­fee is dus niet zo moei­lijk om te maken, zolang je het maar op de juis­te manier doet, en de juis­te ingre­di­ën­ten gebruikt. 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!