Garnaalkroketten uit Oostende zijn eetbaar erfgoed!

Gar­naal­k­ro­ket­ten uit Oos­ten­de zijn sinds 15 febru­a­ri 2022 door de VLAM erkend als streekproduct.

Niet elke gar­naal­k­ro­ket kan of mag dit label dragen. 

De VLAM han­teert hier­in 5 criteria :

 • Eind­pro­duc­ten wor­den bereid met grond­stof­fen uit de streek of vol­gens een tra­di­ti­o­ne­le bereiding. 
 • De pro­duc­ten wor­den door de loka­le bevol­king gezien als een ‘tra­di­ti­o­neel en streek­ei­gen product’.
 • Ze wor­den op ambach­te­lij­ke wij­ze gemaakt vol­gens de streektraditie. 
 • De streek­pro­duc­ten wor­den bereid in de streek van oorsprong.
 • En het eind­pro­duct moet al min­stens 25 jaar bestaan.

Oostendse garnaalkroketten zijn traditie!

De gar­naal­k­ro­ket­ten uit Oos­ten­de zijn de meest tra­di­ti­o­ne­le der gar­naal­k­ro­ket­ten, gemaakt met hand­ge­pel­de gar­na­len die door Oos­tend­se vis­sers gevan­gen worden. 

De vis­sers koken de gar­na­len al aan boord van het schip in zee­wa­ter met wat extra zee­zout. Ze bren­gen de gekook­te en onge­pel­de grij­ze gar­naal aan land aan de beken­de ‘vis­trap’ van Oostende. 

De Vistrap Oostende
Lilie­s­food aan ‘De Vis­trap’ in Oostende.

DE OOSTENDSE VISTRAP 

is een uniek insti­tuut. Het is een vis­markt die gro­ten­deels recht­streeks wordt bevoor­raad door eigen vis­sers­bo­ten. De ver­koop gaat niet via de vis­mijn en de vis gaat in de regel hele­maal ner­gens anders naar­toe dan naar de klant, daar op de plek waar hij werd aan­ge­land. In het hoog­sei­zoen van de gar­naal wordt even­eens een gedeel­te van de vang­sten van de kust­vis­sers aan­ge­bo­den via de vis­vei­ling op de veilklok.

Een smeuïge kroket.

Als de vis­sers de gar­na­len afle­ve­ren aan de ‘vis­trap’ van Oos­ten­de, wor­den ze zo snel moge­lijk ver­kocht en gepeld. Het is dan dat de res­tau­rant-chefs en vis­han­de­laars aan de slag kun­nen met de gar­na­len. Ook de kop­pen en scha­len ervan wor­den benuttigd. 

De kop­pen gebruikt men om een bis­que of bouil­lon te maken die zal die­nen als basis voor hun kro­ket­vul­ling. Deze bestaat min­stens uit 30% garnaal!

De gar­naal­k­ro­ket­ten wor­den dan bin­nen een straal van maxi­mum tien kilo­me­ter gepro­du­ceerd om aan de norm van de VLAM te voldoen. 

Goud­bruin en kro­kant aan de bui­ten­kant. Van­bin­nen: smeu­ïg en gul met grij­ze garnalen. 

Een aan­tal Oos­tend­se chefs onder­te­ken­den ook een char­ter waar­bij ze ver­kla­ren dat ze de Oos­ten­de gar­naal­k­ro­ket vol­gens dit prin­ci­pe zul­len bereiden.

Eetbaar erfgoed sinds 2022
De Oos­tend­se garnaalkroket

Garnaalkroketten uit Oostende als eetbaar Erfgoed.

Daar­om krijgt de Oos­tend­se gar­naal­k­ro­ket nu het label ‘Eet­baar Erf­goed’. De VLAM brengt immers ook met het label Streekproduct.be loka­le tra­di­ties onder de aan­dacht, en de gar­naal­k­ro­ket uit Oos­ten­de ver­voegt nu het rijtje.

De tra­di­tie van het kust­vis­sen op grij­ze gar­na­len, de kor­te keten aan de vis­trap en de loka­le hore­ca en vis­win­kels als belang­rijk onder­deel van de eco­no­mie gaan hier hand in hand. Tra­di­tie, kor­te keten en loka­le eco­no­mie staan samen garant voor een mooi streek­pro­duct zegt VLAM.

De gar­naal­k­ro­ket met grij­ze Noord­zee­gar­na­len kan je ook gerust een Bel­gi­sche streek­ge­recht noe­men. In élke bras­se­rie en veel hore­ca­za­ken staat het stan­daard op de menu­kaart. In het bui­ten­land daar­en­te­gen vind je ze bij­na niet – zélfs niet in Nederland…het kro­ket­ten­land bij uitstek.

Een uniek pro­duct dus!

De grijze garnaal — Kaviaar uit de Noordzee!

Het hoofd­be­stand­deel van de meest smeu­ï­ge hap uit Oos­ten­de is dus de grij­ze gar­naal. En het mag gezegd, dit is een top­pro­duct! De grij­ze gar­naal is trou­wens uit­ge­roe­pen tot ‘Vis van het jaar 2022”. 

De grijze garnaal
De grij­ze garnaal

Het is niet voor niets dat de grij­ze gar­naal ook wel eens de ‘Kavi­aar uit de Noord­zee’ wordt genoemd. De Belg en zijn gar­naal is een tra­di­tie die al eeu­wen­lang mee­gaat. Onze gar­naal behoort gewoon tot de wereld­top! En we mogen niet ver­ge­ten dat er toch wel wat duur­zaam werk en ambacht aan voor­af­gaat voor­al­eer we van dit heer­lij­ke pro­duct kun­nen genie­ten. In Onder­staan­de video neemt Jeroen de Pauw je mee met de vis­sers­boot de Noord­zee op. Een kijk op de vangst van de garnaal.

De vangst van de grij­ze garnaal

Gerechten met grijze garnalen.

Niet enkel als hoofd­be­stand­deel van de gar­naal­k­ro­ket, maar ook in vele ande­re gerech­ten gebrui­ken we de grij­ze gar­naal. Ik denk maar aan :

Het Oos­tend­se gar­naal­k­ro­ket­ten recept krijg je van Peter Goos­sens. Je kan het onder­aan dit ver­haal en in onze recep­ten­bun­del terug­vin­den. Gar­naal­k­ro­ket­ten bak­ken in de fri­teu­se en geser­veerd met puree, frie­ten, brood of gewoon op zich­zelf. Sma­ken doen ze altijd!

Als je de kans hebt om eens aan de vis­trap in Oos­ten­de te pas­se­ren, koop dan wat ver­se gar­na­len bij één van de stand­hou­ders, zet je op een bank­je in de zon en geniet van dit lek­kers! Neem je tijd om ze te pel­len en proef het pure zil­ti­ge uit de zee! Zalig!

Garnalen aan de vistrap
Gar­na­len aan de vistrap

Wil je weten hoe je best deze lek­ker­nij pelt? Paul Hen­d­rickx laat het je zien in onder­staan­de video. Ben je aan de vis­trap in Oos­ten­de? Vraag aan de visverkoop(st)er even uit­leg en een voor­beeld. Ze zul­len je dit met ple­zier tonen! Smakelijk!

Hoe pel ik grij­ze garnalen?

Garnaalkroketten festival Oostende.

Na het over­don­de­ren­de suc­ces van het eer­ste Gar­naal­k­ro­ket­ten-fes­ti­val in 2021, zijn er dit jaar niet één, maar twee dagen culi­nair fes­ti­val! Op 22 en 23 okto­ber 2022 van­af 11u00 kan je komen proe­ven van ambach­te­lijk gemaak­te gar­naal­k­ro­ket­ten en mee­stem­men op de gou­den garnaalkroket. 

Proe­ven, genie­ten, kiezen! 

Pla­ce to be : Oos­ten­de!
HELAAS ZIJN MOMENTEEL ALLE TICKETS UITVERKOCHT!!!! Je kan je wel nog inschrij­ven op de wacht­lijs­ten. Dit zowel voor zater­dag 22/10/22 als zon­dag 23/10/22.

Het Boek — “De Garnaalkroket”

Er is een boek uit­ge­ge­ven over de gar­naal­k­ro­ket. Duik mee in een cul­tuur die zich gedu­ren­de tien­tal­len jaren in de stad Oos­ten­de ont­wik­kel­de. Want niet alleen de top­chefs maar ook heel wat hob­by­koks en groot­moe­ders han­te­ren hun eigen manier om het lek­ker­ste uit de Noord­zee in een kro­kant jas­je te ste­ken. En vaak is dit al gene­ra­ties lang. Ieder­een maakt gar­naal­k­ro­ket­ten en ieder­een heeft er een ver­haal bij! Hoe mak­ke­lijk en snel deze lek­ker­nij op ons bord komt, zo ambi­ti­eus en com­plex is het om ze te maken. Indien u inte­res­se heeft kan u het boek bestel­len door de de link te vol­gen en te klik­ken op de afbeelding. 

KREVET BIER

“Kre­vet, een hop­pi­ge zet bij je garnaalkroket”…Geen bete­re “com­pag­non de rou­te” dan een bier­tje bij kraak­ver­se Oos­tend­se gar­naal­k­ro­ket­ten. De Oos­tend­se stads­brou­we­rij ’t Koel­schip ont­wik­kel­de samen met top­chef Kobe Des­ra­maults een pas­send en ras­echt Oos­tends bier. KREVET is een wit­bier op basis van wild­ge­pluk­te loka­le krui­den en fris­se citrus­toet­sen. Puur natuur, want KREVET is ambach­te­lijk gebrou­wen met natuur­lij­ke ingre­di­ën­ten, zon­der toe­voe­ging van smaak- of kleur­stof­fen. Dank­zij een alco­hol­per­cen­ta­ge van 5% is KREVET de ide­a­le dorst­les­ser voor elke levens­ge­nie­ter au bord du mer.

Krevet bier
Kre­vet bier

Recept voor garnaalkroketten.

Garnaalkroketten maken - recept - Liliesfood.be

Garnaalkroketten maken

Dit is het meest klas­sie­ke recept om gar­naal­k­ro­ket­ten te maken. Deze goud­brui­ne, kro­kan­te hap is een prik­ke­ling voor al je zintuigen!
5 from 1 vote
Prep Time 1 d 1 hr
Cook Time 1 hr
Total Time 1 d 2 hrs
Cour­se Basis­ge­rech­ten, Belgisch
Cui­si­ne Basis­keu­ken, Bel­gisch, Schaal en Schelpdieren
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 559 kcal

Materiaal — Benodigdheden

kookpot - BK
1 kook­pot liefst een coni­sche sauspan
klopper
1 klop­per (gar­de) of klop­per
bakplaat
1 die­pe­re bak­plaat of oven­schaal
kookpot - BK
1 kook­pot om te fri­tu­ren (of je gebruikt een friteuse)

Ingrediënten
  

De garnalenmelk:

 • 1,2 kg onge­pel­de garnalen
 • 5 dl vol­le melk (vol­le melk! geen half­vol­le of magere!)
 • 4 stuks sel­der­blaad­jes
 • 10 stuks peper­bol­le­tjes
 • 2 blaad­jes lau­rier
 • 1 mes­punt cay­en­ne­pe­per
 • 2 tak­jes tijm

De vulling

Paneren en bakken

 • 150 g bloem
 • 5 eie­ren
 • 1 scheu­tje olie
 • peper en zout
 • 150 g pan­ko (zie tips en info) (of ander paneer­meel als u geen pan­ko heeft)
 • 3,5 l ara­chi­de­olie

Afwerking

 • 5 tak­jes ver­se peterselie
 • 1 citroen

Instructies
 

TIP: Maak de vulling 12 uur op voorhand. Zo kan ze voldoende lang opstijven in de koelkast.

  Maak de garnalenmelk:

  • Pel de gar­na­len voor de vul­ling en houd 200 g gar­naal­kop­pen aan de kant.
  • Zet een pan op het vuur, meng alle ingre­di­ën­ten met de gar­na­len­kop­pen en laat 20 minu­ten sudderen.
  • Pas­seer de melk door een fij­ne zeef, duw al het vocht uit de kop­pen en zet apart.

  Maak de vulling:

  • Week de gela­ti­ne­bla­den in een kom ijswater.
  • Nu maken we een roux.
  • Smelt de boter in een pan en voeg al roe­rend de bloem toe.
  • Laat deze blon­de, war­me roux even door­ko­ken om de bloems­maak te vermijden.
  • Blus de roux beet­je bij beet­je met de garnalenmelk.
  • Blijf klop­pen en roe­ren zodat je roux niet aan­zet! (Een roux die ver­brand smaakt niet meer en maakt dat je opnieuw moet beginnen.)
  • Zorg voor een licht vloei­ba­re en gebon­den massa.
  • Zet de pan van het vuur, knijp de geweek­te gela­ti­ne­bla­den uit en voeg ze toe.
  • Roer de gepel­de gar­na­len, de citroen en de gela­ti­ne goed onder de massa.
  • Kruid met peper, zout en een mes­punt gerasp­te nootmuskaat.
  • Maak een lia­son met de eidooi­ers en room.
  • Roer het meng­sel van eidooi­ers en room (de lia­son) rus­tig onder het geheel.
  • Stort het meng­sel uit op een dik­te van onge­veer 2 cm in een geo­lie­de schaal.
  • Dek tot tegen het meng­sel af met plasticfolie.
  • Laat een nacht rus­ten in de koelkast.

  Paneer en bak de garnaalkroketten:

  • Leg bak­pa­pier op een snij­plank en ont­vorm de opge­ste­ven vul­ling op het bakpapier.
  • Bestrooi de vul­ling licht­jes met gezeef­de bloem.
  • Snijd in por­ties van onge­veer 4 cm op 5 cm.
  • Vul een schaal met de bloem.
  • Vul een schaal met de los­ge­klop­te eie­ren, olie, peper en zout.
  • Vul een schaal schaal met de pan­ko (of ander paneermeel).
  • Wen­tel elke por­tie eerst in de bloem. Haal ze daar­na door de eie­ren. Wen­tel ze ten slot­te in de panko.
  • Laat de kro­ket­ten opnieuw min­stens 1 uur opstij­ven in de koelkast.
  • Fri­tuur ze goud­geel op 180 °C in arachideolie.

  Serveren:

  • Fri­tuur de peter­se­lie kro­kant op 180 °C.
  • Snijd een citroen in 4 part­jes en ont­doe ze van schil, pit­jes en nerven.
  • Ser­veer met de garnaalkroketten.
  • Sma­ke­lijk!

  Video

  Notities

  Garnaalkroketten maken

  Dit is het meest klas­sie­ke recept om gar­naal­k­ro­ket­ten te maken. Deze goud­brui­ne, kro­kan­te hap is een prik­ke­ling voor al je zintuigen!

  TIPS EN INFO

  • Hier­bo­ven legt Peter Goos­sens het recept voor gar­naal­k­ro­ket­ten stap voor stap uit.
  • De Oos­tend­se gar­naal­k­ro­ket is dit jaar nog uit­ge­roe­pen tot eet­baar erf­goed door de VLAM!
  • Op 22 en 23 okto­ber 2022 is er opnieuw het Oos­tend­se gar­naal­k­ro­ket­ten­fes­ti­val!
  • Je kan mak­ke­lijk Oos­tend­se gar­naal­k­ro­ket­ten maken! Volg dit recept.
  • Pan­ko is Japans paneer­meel dat grof­fer van struc­tuur is dan het geken­de paneer­meel dat wij ken­nen en meest­al gebrui­ken. Je kan het tegen­woor­dig ver­kij­gen in de mees­te supermarkten.
  Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
  Bootstrap Ventures
  Boot­s­trap Ventures
  Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
  Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
  Voeg het dan hier toe!
  HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
  Gar­naal­k­ro­ket­ten maken is dus eigen­lijk niet zo moei­lijk. Pro­beer dit recept en je kan smullen!

  Voedingswaarde :

  Nutri­ti­on Facts
  Gar­naal­k­ro­ket­ten maken
  Ser­ving Size
   
  1 por­tie
  Amount per Serving
  Calo­ries
  559
  % Dai­ly Value*
  Fat
   
  872
  g
  1342
  %
  Satu­ra­ted Fat
   
  84
  g
  525
  %
  Trans Fat
   
  4
  g
  Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
   
  237
  g
  Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
   
  535
  g
  Cho­les­te­rol
   
  679
  mg
  226
  %
  Sodi­um
   
  2273
  mg
  99
  %
  Pot­as­si­um
   
  834
  mg
  24
  %
  Car­bo­hy­dra­tes
   
  89
  g
  30
  %
  Fiber
   
  4
  g
  17
  %
  Sugar
   
  10
  g
  11
  %
  Pro­tein
   
  67
  g
  134
  %
  Vita­min A
   
  2250
  IU
  45
  %
  Vita­min C
   
  6
  mg
  7
  %
  Cal­ci­um
   
  467
  mg
  47
  %
  Iron
   
  7
  mg
  39
  %
  * Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
  Key­word gar­naal­k­ro­ket, gar­naal­k­ro­ket­ten, gar­naal­k­ro­ket­ten maken, gar­naal­k­ro­ket­ten Oos­ten­de, Klas­sie­ke recep­ten, oos­tend­se gar­naal­k­ro­ket­ten maken
  Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
  Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
  Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

  Reac­ties zijn wel­kom onder deze pagina! 

  Ons klas­siek recept voor gar­naal­k­ro­ket­ten kan je vin­den in onze recep­ten­bun­del! Klik hier!

  Wil je zelf een recept voor gar­naal­k­ro­ket­ten toe­voe­gen aan onze recep­ten? Dit kan je hier doen! 

  HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

  Gar­naal­k­ro­ket­ten uit Oos­ten­de, het is traditie!

  Liliesfood - Wie zijn we?
  Liliesfood

  We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

  Geef een reactie

  Recipe Rating
  error: Deze inhoud is beschermd!