Scampi : alles wat je moet weten over deze garnaal!

Scam­pi, ook wel bekend als tij­ger­gar­na­len, zijn een van de meest popu­lai­re zee­vruch­ten ter wereld. Zeker bij ons hier in Bel­gië en Neder­land zijn ze echt geliefd! Ze wor­den gebruikt in tal­lo­ze gerech­ten, gaan­de van pas­ta’s, curry’s tot sala­des. Maar ook op zich­zelf lus­ten we ze graag. Met look, cur­ry of een toma­ten­saus, gestoomd, gegrild of gebak­ken, het maakt niet uit! Jaar­lijks wordt er tot wel 37.000 ton diep­ge­vro­ren scam­pi bij ons inge­voerd. Dat kan al tellen!

Maar er valt veel meer te ont­dek­ken over deze sma­ke­lij­ke gar­naal dan alleen de culi­nai­re toepassingen.

In dit arti­kel gaan we die­per in op alles wat je moet weten over scam­pi. Of je nu een fan bent van deze gar­naal of er nog niet veel van weet, deze blog­post zal je zeker ver­ras­sen met nieu­we infor­ma­tie en inte­res­san­te weet­jes. Dus, laten we ons ver­die­pen in de fas­ci­ne­ren­de wereld van de scampi!

Scampi look

Wat zijn scampi?

Scam­pi is een term die in Bel­gië en Neder­land wordt gebruikt om enke­le soor­ten gar­na­len en kreeft­ach­ti­gen aan te dui­den. Meest­al wor­den hier­mee reu­zen­gar­na­len uit Zuid­oost-Azië bedoeld, zoals de “wit­poot­gar­naal” (Van­na­mei), “black tiger” (tij­ger­gar­naal) en de zoet­wa­ter­gar­naal “Macro­bra­chi­um rosen­ber­gii”. Het zijn gro­te, sma­ke­lij­ke gar­na­len met een ste­vi­ge, vle­zi­ge tex­tuur en een zoe­te, licht noot­ach­ti­ge smaak. 

In Bel­gië wor­den alle gro­te gar­na­len zon­der kop ‘scam­pi’ genoemd en deze met kop ‘gam­ba’. Ze wor­den in de han­del aan­ge­bo­den in diep­ge­vro­ren toe­stand en kun­nen gepeld zijn of enkel nog de scha­len van het uit­ein­de van de staart heb­ben (par­ty scampi’s). 

De Ita­li­aan­se bena­ming ‘scam­pi’ heeft geleid tot het gebruik van het sta­pel­meer­voud ‘scam­pi’s’ in het Neder­lands, maar bei­de meer­vouds­vor­men zijn correct.

Black tiger garnaal

Is een scampi gezond?

Ja, scam­pi zijn gezond! Ze bevat­ten wei­nig vet en calo­rie­ën, wat bete­kent dat je zon­der schuld­ge­voel kunt genie­ten van deze sma­ke­lij­ke garnalen. 

Ze zijn een uit­ste­ken­de bron van eiwit­ten, wat essen­ti­eel is voor de opbouw en het onder­houd van ons spier­weef­sel. Een por­tie van 100 gram scam­pi bevat onge­veer 20 gram eiwit, wat onge­veer een der­de van de dage­lijk­se aan­be­vo­len hoe­veel­heid is voor een volwassene.

Maar dat is niet alles. 

Scam­pi zijn ook een goe­de bron van gezon­de omega‑3 vet­zu­ren, die kun­nen hel­pen bij het ver­min­de­ren van ont­ste­kin­gen in het lichaam en het ver­be­te­ren van de gezond­heid van het hart. Omega‑3 vet­zu­ren staan er ook om bekend dat ze de her­sen­func­tie onder­steu­nen en kun­nen hel­pen bij het ver­min­de­ren van depres­sie en angst.

Ten slot­te zijn scam­pi ook rijk aan ver­schil­len­de vita­mi­nen en mine­ra­len, zoals vita­mi­ne B12, zink en sele­ni­um. Deze voe­dings­stof­fen zijn belang­rijk voor een goe­de wer­king van het immuun­sys­teem, de her­se­nen en het zenuwstelsel.

Wel moe­ten we opmer­ken dat we hier spre­ken over de scam­pi zelf. De manier waar­op je ze gaat berei­den heeft natuur­lijk een belang­rij­ke invloed op hoe­ver­re je scam­pi nog gezond te noe­men is. Gebak­ken of gefri­tuur­de scam­pi kun­nen bij­voor­beeld véél hoge­re hoe­veel­he­den vet en calo­rie­ën bevat­ten dan gegril­de of gestoom­de scampi. 

Des­al­niet­te­min … over het alge­meen kun­nen we scam­pi als een gezon­de en voed­za­me keu­ze beschouwen.

Vannamei - witpootgarnaal

Maten en gewichten.

Wan­neer je nu scam­pi gaat aan­ko­pen dan wordt je al snel over­rom­peld door aller­lei maten, gewich­ten en afkor­tin­gen die je op de ver­pak­king en labels kan terug­vin­den. We pro­be­ren je een dui­de­lijk over­zicht te geven, zodat je her­sens niet in de knoop slaan wan­neer je vol­gen­de keer een zak scam­pi vast hebt. 

Afkortingen en benamingen :
 • HOSO : Head On Shell On. Deze gar­na­len wor­den in z’n geheel, rauw, met kop en schaal verkocht.
 • HLSO (EASY PEEL) : Head­less Shell Off Easy Peel, ook wel kort aan­ge­duid als EP.  Dit zijn rau­we gar­na­len zon­der kop, maar wel met pant­ser. Om het pel­len na berei­ding mak­ke­lij­ker te maken, is het pant­ser in de rug ingesneden.
 • EP : Easy peel. Deze gar­na­len zijn rauw, ont­daan van hun darm­ka­naal en langs de rug­zij­de al inge­sne­den zodat ze mak­ke­lijk te pel­len zijn.
 • P&D : Peeled and Devei­ned. Rau­we, gepel­de gar­na­len, waar­bij de kop, staart en het darm­ka­naal al ver­wij­derd zijn.
 • CPDTO : Coo­ked Peeled Devei­ned Tail On. Deze gar­na­len met staart zijn gekookt, gepeld en ook het darm­ka­naal is al verwijderd.
 • HOTOBP : Head On Tail On Body Peeled. Rau­we gar­na­len, met kop en staart, die wel ont­daan zijn van hun pantser.
 • PUD : Peeled Unde­vei­ned. Rau­we, gepel­de gar­na­len, ont­daan van kop en staart, maar het darm­ka­naal is nog niet ver­wij­derd. (Denk aan onze Noord­zee­gar­na­len)
 • IQF : Indi­vi­du­al­ly Qua­li­ty Fro­zen. Rau­we gar­na­len, indi­vi­du­eel en los van elkaar ingevroren.
 • FC: Fro­zen Count. Slaat op het aan­tal stuks in de maat­voe­ring (zie hier­on­der). De gar­na­len wor­den geteld NA het pro­ces van invrie­zen. Hier­door zal de groot­te van de gar­naal na ont­dooi­ing iets klei­ner uitvallen.
 • RC: Real Count. Slaat op het aan­tal stuks in de maat­voe­ring (zie hier­on­der). Het aan­tal gar­na­len geteld VOOR het pro­ces van invrie­zen. Dit zorgt ervoor dat je bij ont­dooi­ing ook effec­tief de maat hebt die op het label van de zak scam­pi staat.
Scampi Black tiger label
Maatvoering

De maat­voe­ring bij scam­pi (en ook Gam­ba) is altijd naar de hoe­veel­heid scam­pi per Brit­se pond. Héél juist omge­re­kend is dit dus 453,59 gram, maar om het mak­ke­lijk te hou­den, het aan­tal gar­na­len per 454gr. 

De meest gebrui­ke­lij­ke scam­pi-maten die je bij ons tegen­komt zijn 31/40 — 26/30 — 16/20 — 13/15. Wat dus res­pec­tie­ve­lijk wil zeg­gen dat indien je bij­voor­beeld de maat 16/20 neemt, je 16 tot 20 stuks gar­na­len hebt per 454gr. 

Maar…

Opge­let! Indien niet anders aan­ge­ge­ven is dit de “Fro­zen count” zoals dat heet. Bevro­ren geteld. Het net­to gewicht en aan­tal van de ont­dooi­de scam­pi zal lager lig­gen. Indien je zeker wil zijn dat het aan­tal stuks klopt met de maat die aan­ge­ge­ven is moet je zoe­ken naar de ver­mel­ding ‘Real Count’ op het ver­pak­kings­la­bel (zie foto hierboven).

De uit­zon­de­ring op de regel geldt hier voor de HOSO — gar­na­len. Deze maat­voe­ring is anders want hier geldt een aan­dui­ding van het aan­tal per kilo­gram. Staat op een ver­pak­king ver­meld ’31/40 HOSO’? Dan geeft dit aan dat een hoe­veel­heid van 1 kilo­gram 31 tot 40 onbe­werk­te gar­na­len zal bevatten.

Wat is het verschil tussen gambas en scampi?

Het wezen­lij­ke ver­schil tus­sen gam­bas en scam­pi is eigen­lijk ‘niets’. Bei­den zijn zout of zoet­wa­ter — reu­zen­gar­na­len. Gamba’s wor­den ver­kocht met kop, scam­pi zon­der, je koopt dus enkel de staart. Maar de bena­ming zegt niets over de soort gar­naal. De gar­na­len die wij “scam­pi” noe­men zijn altijd inge­voerd en gekweekt, meest­al in kwe­ke­rij­en uit Bang­la­desh (India) of Viët­nam, en ze wor­den enkel diep­ge­vro­ren ver­kocht. Gam­bas wor­den nog wel bevist in delen van de Indi­sche oce­aan en Zuid-Oost Azië. De tij­ger­gar­naal of “Pena­eus mono­don” is momen­teel de meest ver­koch­te gar­naal hier in Bel­gië. En nog een weet­je ‘Gam­ba’ is eigen­lijk gewoon het Spaan­se woord voor garnaal.

kweekvijvers - scampi - zuid oost Azië

Welke scampi’s kopen?

Wel­ke scampi’s je koopt hangt af van je per­soon­lij­ke voor­keur. Maar we kun­nen je wel een aan­tal richt­lij­nen geven die je kun­nen hel­pen bij deze keu­ze. Scampi’s heb­ben lan­ge tijd een nega­tie­ve bij­klank gehad. Ook zijn er vele koks en chefs die met scam­pi niet aan de slag wil­len gaan. Een gro­te reden hier­voor is dat menig scam­pi gekweekt wordt door toe­voe­ging van che­mi­ca­li­ën en anti­bi­o­ti­ca. Nu, het moet gezegd, in de afge­lo­pen jaren is dit enorm ver­be­terd, wordt dit gecon­tro­leerd en zijn er labels die hel­pen om het alle­maal een beet­je beter te maken. 

Richtlijnen voor het kopen van scampi’s :
 • Scam­pi zijn gekweekt en wor­den altijd diep­ge­vro­ren inge­voerd. Koop ze dan ook diep­ge­vro­ren en let er op dat ze goed ver­pakt zijn. Dit wil zeg­gen dat er zo wei­nig moge­lijk ijs­kris­tal­len zijn of vocht aan­we­zig is.
 • Kijk na of ze duur­zaam zijn gepro­du­ceerd. Het ASC-keur­merk geeft je hier een goed zicht op. Dit label staat voor “Aqua­cul­tu­re Ste­wards­hip Coun­cil” en geeft aan dat de scampi’s op een ver­ant­woor­de manier zijn gekweekt.
 • Som­mi­ge scampi’s wor­den inder­daad behan­deld met che­mi­ca­li­ën waar­door ze in omvang toe­ne­men. Om te weten of dit zo is, lees je best het label met ingre­di­ën­ten ach­ter­aan op de ver­pak­king. Als er een aan­tal E‑nummers, citra­ten, anti-oxi­dan­ten of poly­fos­fa­ten ver­meld wor­den, gaat het om behan­del­de scam­pi’s. Dit wordt ook wel eens aan­ge­ge­ven door de afkor­ting STTP. Koop deze scampi’s lie­ver niet. Ze zul­len ook meer water bevat­ten waar­door ze niet mooi bak­ken, maar door het toe­ge­voeg­de vocht eer­der gaan koken.
 • Bekijk altijd de aan­dui­din­gen en afkor­tin­gen op je ver­pak­kings­e­ti­ket. Dit ver­telt je veel!

Indien we van­uit Lilie­s­food je een per­soon­lij­ke aan­be­ve­ling mogen geven, zoek dan naar scam­pi met het ASC-label, maat 16/20, Easy Peel, Real count. Dan zit je altijd goed, voor wel­ke berei­ding je de scam­pi ook wil gaan gebruiken.

Wat meer over het ASC-keurmerk.

Het ASC-keur­merk is een onaf­han­ke­lijk keur­merk voor duur­za­me aqua­cul­tuur­pro­duc­ten. Het is opge­richt door het “Wereld Natuur Fonds” (WNF) en het “Ini­ti­a­tief Duur­za­me Han­del” (IDH). Het label heeft als doel om duur­za­me aqua­cul­tuur te bevor­de­ren en het mili­eu te beschermen.

Voor het ver­krij­gen van het ASC-keur­merk moe­ten pro­du­cen­ten aan stren­ge cri­te­ria vol­doen. Deze cri­te­ria heb­ben betrek­king op ver­schil­len­de aspec­ten van de aqua­cul­tuur, zoals water­ge­bruik, die­ren­wel­zijn, voed­sel­vei­lig­heid en soci­a­le omstan­dig­he­den voor werk­ne­mers. Het keur­merk richt zich voor­al op het ver­min­de­ren van nega­tie­ve mili­eu­ef­fec­ten van de aqua­cul­tuur en het ver­be­te­ren van de soci­a­le omstan­dig­he­den voor werk­ne­mers in de sector.

ASC - label

New kid in town.

De laat­ste jaren zien we ook een opmars in ons land van 2 gar­naal­soor­ten die bij het gro­te­re publiek wat min­der bekend zijn. De “Gam­ber­ro ros­so” en de Argen­tijn­se gar­na­len (Ple­o­ti­cus muel­le­ri) ook “roze gar­naal” genoemd. 

Gamberro Rosso.

Gam­ber­ro Ros­so is de Ita­li­aan­se naam voor de “rode gam­ba”. Deze gam­ba is een veel­voor­ko­men­de soort in de Mid­del­land­se Zee en staat bekend om zijn zoe­te, deli­ca­te smaak en zach­te tex­tuur. De rode gam­ba wordt vaak gevan­gen met spe­ci­a­le traw­lers en ver­vol­gens ver­kocht in vis­mark­ten en vis­win­kels, meest­al in leven­de of bevro­ren toe­stand. De gam­ba wordt veel gebruikt in de medi­ter­raan­se keu­ken en kan wor­den gekookt, gegrild, gebak­ken of gestoomd. Ze wordt vaak geser­veerd met knof­look, olijf­olie en peter­se­lie en is een popu­lai­re keu­ze voor zee­vruch­ten­scho­tels, paël­la en rijst­ge­rech­ten. Top­chef Ser­gio Her­man heeft ze zelfs ooit bestem­peld als “bes­te gar­naal”. Dit door hun zoe­te­re smaak en soe­pe­le struc­tuur. Hij smaakt ze het liefst kort gebak­ken, of rauw in een tar­taar of carpaccio. 

De rode gam­ba heeft wel maar een kort sei­zoen en is daar­door beperkt ver­krijg­baar. Het sei­zoen begint meest­al in de late zomer en loopt door tot de herfst. Dit komt door­dat de gam­ba zich voort­plant in de war­me­re maan­den en de popu­la­tie gedu­ren­de de rest van het jaar niet vol­doen­de groot is om het hele jaar door beschik­baar te zijn. Tij­dens deze peri­o­de zijn de gar­na­len vaak ook het meest betaal­baar, ter­wijl ze bui­ten het sei­zoen moei­lij­ker te vin­den en duur­der kun­nen zijn.

Gamberro Rosso
Mazara del Vallo

“Maza­ra del Val­lo” is een stad in de pro­vin­cie Tra­pa­ni op Sicilië, Ita­lië. De stad staat bekend om zijn vis­se­rij en is een belang­rij­ke “hub” voor de vangst van de Gam­ber­ro Ros­so in de Mid­del­land­se Zee. Maza­ra del Val­lo is tevens ook de thuis­ba­sis van een van de groot­ste vis­mark­ten van Euro­pa. Loka­le vis­sers bren­gen dage­lijks hun vangst van rode gar­na­len naar deze markt. De stad is ook de loca­tie van de jaar­lijk­se “Fes­ta del Gam­be­ro Ros­so”, een feest ter ere van de rode gam­ba, dat elk jaar in augus­tus wordt gehou­den en vele bezoe­kers trekt. Door de rij­ke vis­se­rijt­ra­di­ties en de hoge kwa­li­teit van de rode gam­ba die in de wate­ren rond Maza­ra del Val­lo wordt gevan­gen, heeft de stad een belang­rij­ke plaats inge­no­men in de inter­na­ti­o­na­le vis­ge­meen­schap en wordt het beschouwd als een belang­rijk knoop­punt voor de han­del in de gam­ber­ro rosso.

mazara del vallo

Argentijnse garnalen (Pleoticus muelleri).

Deze gar­naal­soort is afkom­stig uit de kou­de wate­ren van de zui­de­lij­ke Atlan­ti­sche Oce­aan, voor­na­me­lijk voor de kust van Argen­ti­nië en Urugu­ay. De Argen­tijn­se gar­naal is een belang­rij­ke soort in deze regio en staat bekend om zijn smaak en vle­zig­heid. De mees­te Argen­tijn­se gar­na­len wor­den in de han­del aan­ge­bo­den in bevro­ren toe­stand en wor­den gebruikt in ver­schil­len­de gerech­ten, zoals pas­ta’s, sala­des en rijst­ge­rech­ten. De Argen­tijn­se gar­naal wordt ook wel aan­ge­duid als de “roze gar­naal” van­we­ge zijn roze kleur.

Pleoticus muelleri - Argentijnse garnaal

Hoe scampi kuisen en pellen?

Het is niet zo moei­lijk om scam­pi te kui­sen en te pel­len. We gaan er van­uit dat ze nog diep­ge­vro­ren zijn wan­neer je aan de klus begint.

 • Stap 1: Leg de diep­ge­vro­ren scam­pi in een meng­kom en zet ze onder in wat koud tot lauw water (gebruik geen warm of heet water want dan ge je de gar­na­len al koken). 
 • Stap 2: Indien ze (zo goed als) ont­dooit zijn maak je een ondie­pe inke­ping op de rug van de scam­pi met een scherp mes­je en ver­wij­der je het darmkanaal. 
 • Stap 3: Spoel dan de scam­pi nog even onder koud stro­mend water zodat alle vuil ver­wij­derd is.
 • Stap 4: Ver­wij­der de schaal door deze voor­zich­tig af te pel­len van­af de staart, en laat ze uit­lek­ken op wat keukenpapier. 

Tip : De dag van van­daag maakt het men je al véél mak­ke­lij­ker indien je dit wenst. Je kan scam­pi aan­ko­pen waar­van de rug­zij­de is inge­sne­den en waar­van het darm­ka­naal al ver­wij­derd is. Kijk op het eti­ket van de ver­pak­king naar het label “Easy Peel” (EP). Dit scheelt je een hoop tijd en werk.

Scampi bakken.

Om scam­pi te bak­ken begin je alvast met geen voor­ge­kook­te scam­pi te kopen. Zorg voor diep­ge­vro­ren, rau­we en onge­pel­de scam­pi! Kuis en pel ze zorg­vul­dig, ver­wij­der ook het darmkanaal. 

Han­teer dan deze vuist­re­gels om scam­pi te bakken :

 • Maak je scam­pi zo droog moge­lijk! Vocht en bak­ken resul­teert in “koken” en zal je een taai resul­taat geven! Wan­neer je scam­pi pro­per zijn dep ze dan met wat keu­ken­pa­pier droog.
 • Zorg voor een goe­de koe­ken­pan of grill­pan en maak deze heet voor­dat je de scam­pi bakt! Bak de gar­na­len in wat olijf­olie of boter 2 tot 3 minu­ten aan elke zij­de tot ze net gaar zijn. Laat ze bak­ken en beroer ze niet al te veel in je pan! Wil je ze gril­len? Mari­neer ze dan op voor­hand met wat krui­den en olie naar keu­ze. Dit is vol­doen­de om zon­der extra vet­stof je scam­pi te grillen.
 • Bak niet teveel scam­pi tege­lij­ker­tijd! Indien je je koe­ken­pan te vol gaat leg­gen zal het vocht wat uit de gar­na­len komt er opnieuw voor zor­gen dat ze koken i.p.v. te bak­ken. Ook zal je pan snel­ler afkoe­len hier­door. Zo krijg je taaie scampi!
 • Indien ze gebak­ken zijn, haal ze dan ook uit de pan. Zo garen ze niet verder. 
 • Wan­neer je ze wil ver­wer­ken in een saus, voeg dan de gebak­ken scam­pi pas toe wan­neer je saus klaar is! Reden hier­voor is idem aan het vori­ge! Ze garen ver­der door de warm­te, over­kook ze niet!

Scam­pi bak­ken op deze manier zal ervoor zor­gen dat je altijd lek­ke­re en memo­ra­be­le gerech­ten op tafel zal zetten!

Scampi gerechten.

Scampi’s zijn erg veel­zij­dig en kun­nen op veel ver­schil­len­de manie­ren wor­den bereid. Ze kun­nen wor­den gegrild, gebak­ken, gefri­tuurd, gestoomd, gekookt en zelfs rauw wor­den gege­ten. We vin­den ze terug in pas­ta­ge­rech­ten, sala­des, soe­pen, curry’s en als bij­ge­recht bij een hoofd­maal­tijd. Hun mil­de en zoe­te smaak maakt het gemak­ke­lijk om ver­schil­len­de sma­ken en krui­den te com­bi­ne­ren en te expe­ri­men­te­ren met ver­schil­len­de recep­ten. Boven­dien, en zoals we al aan­ge­ge­ven heb­ben, zijn ze een gezon­de bron van eiwit­ten en voe­dings­stof­fen, waar­door het een popu­lai­re keu­ze is voor een gezon­de maaltijd.

Geken­de scam­pi gerech­ten zijn onder ande­re ‘scam­pi cur­ry’, ‘scam­pi look’ en ‘scam­pi dia­bo­li­que’, maar ook in risot­to, paël­la en gefri­tuurd in tem­pu­ra deeg vin­den we ze terug. “Scam­pi frit­ti’ met huis­ge­maak­te tar­taar­saus, wie lust dat niet? Het mag dui­de­lijk zijn dat deze gar­na­len immens popu­lair zijn en gesmaakt door velen!

Hier­on­der kan je alvast ons recept vin­den voor “Scam­pi Dia­bo­li­que” met een twist. Niet klas­siek, zon­der room en pit­tig. Onze recep­ten­bun­del wordt bin­nen­kort aan­ge­vuld met ande­re scam­pi gerechten.

scampi diabolique

Scampi diabolique

Scam­pi dia­bo­li­que! De klas­sie­ker gemaakt met een Mexi­caan­se twist! Voor de lief­heb­bers van een keu­ken met pit!
5 from 1 vote
Prep Time 15 minu­tes
Cook Time 20 minu­tes
Total Time 35 minu­tes
Cour­se Hoofd­ge­rech­ten, Vis­ge­rech­ten, zeevruchten
Cui­si­ne Klas­sie­kers, Mexi­can, Visgerechten
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 152 kcal

Ingrediënten
 
 

Voor de scampi.

Voor de saus.

Instructies
 

 • We maken scam­pi dia­bo­li­que met een twist.

Maak je scampi proper.

 • Leg je scam­pi in een meng­kom en zet ze onder in koud tot lauw water zodat ze ontdooien.
  32 stuks stuks scampi
 • Indien je de scam­pi gekocht hebt die we je aan­ra­den hoef je ze enkel nog te pel­len. Heb je een ande­re soort, dan zal je ook het darm­ka­naal nog moe­ten verwijderen.
 • Spoel je scam­pi nog eens goed af onder koud stro­mend water, giet ze af en dep ze zo droog moge­lijk met wat keu­ken­pa­pier! (Dit is belang­rijk voor het eind­re­sul­taat! Maak je scam­pi zo droog mogelijk!)
 • Leg ze dan appart in een meng­kom.
 • Tip : De schil­len kan je even­tu­eel gebrui­ken voor een bouil­lon te maken, gooi ze mis­schien niet dade­lijk weg.
 • Meng de scam­pi met 1 el olijf­olie, wat zout, peper en chi­li­poe­der.
  wat zout, wat zwar­te peper, 1 tl chi­li­poe­der, 1 el olijfolie

Versnijd je groenten.

 • Ver­snijd je ui, groe­ne en rode papri­ka in blok­jes. Zet klaar in een kom­me­tje.
  1 ui, ½ groe­ne papri­ka, ½ rode paprika
 • Snijd ook je jala­pe­no peper in stukjes.
  1 stuk jala­pe­no peper
 • Pel de knof­look alvast en leg hem klaar met je look­pers. (Indien je geen look­pers hebt, ver­snijd je de knof­look ook in klei­ne snippers.)
  4 teen­tjes knoflook
 • Ver­snip­per alvast je peter­se­lie en zet deze klaar.
  1 el peterselie

De saus voor de scampi diabolique.

 • Ver­hit een gro­te koe­ken­pan op een matig vuur en voeg 2 eet­le­pels olijf­olie toe.
  2 el olijfolie
 • Voeg de gesnip­per­de knof­look, jala­pe­no, ui, ore­ga­no en tijm toe.
  4 teen­tjes knof­look, 1 stuk jala­pe­no peper, ¼ tl ore­ga­no, ¼ tl tijm, 1 ui
 • Stoof dit geheel zacht­jes aan tot de uien zacht en gla­zig zijn.
 • Let op! Ze mogen niet kleuren!
 • Voeg de paprika’s toe en bak ze 1 minuut mee.
  ½ groe­ne papri­ka, ½ rode paprika
 • Zet het vuur hoger en voeg tequi­la, kip­pen­bouil­lon, het blik toma­ten­blok­jes en wat zout naar smaak toe. 
  60 ml tequi­la, 120 ml kip­pen­bouil­lon, 1 blik toma­ten­blok­jes, wat zout
 • Breng het geheel aan de kook, zet je vuur lager en laat het toma­ten­meng­sel inko­ken tot het licht is inge­dikt en de mees­te vloei­stof is ver­dampt. (Onge­veer 8 tot 10 minuten)

Bak je scampi.

 • Zet je ande­re pan op een hoog vuur.
 • Wacht tot je pan vol­doen­de heet is!
 • Voeg de Scam­pi in één laag toe aan de pan.
 • Bak 2 minu­ten, zon­der de scam­pi te bewegen.
 • Draai de gar­na­len om en bak ze opnieuw 1 tot 2 minu­ten tot ze net gaar zijn.
 • Haal ze uit de pan en leg ze op een bord.
 • Tip: Zorg dat je scam­pi bak­ken! Leg je pan niet over­vol! Is je pan te klein om alle scam­pi in 1 keer te bak­ken? Doe het dan in 2 of zelfs 3 keer. Zorg dat de gar­na­len bak­ken en niet koken want dan krijg je rubber!

Afwerking.

 • Wan­neer het mees­te vocht uit je Dia­bo­li­que saus inge­kookt is voeg je de gebak­ken scam­pi toe aan de saus.
 • Roer voor­zich­tig en kook het geheel door tot de gar­na­len door en door warm zijn (1 tot 2 minuten).
 • Kruid even­tu­eel af naar smaak met zout en peper.
 • Zet je vuur uit en haal de pan van je vuur.
 • Bestrooi de gar­na­len met de vers gesnip­per­de peterselie.
  1 el peterselie
 • Je scam­pi dia­bo­li­que met Mexi­caan­se twist is klaar.
 • Ser­veer in een voor­ver­warmd diep bord.
 • In de video ser­ve­ren we de scam­pi met pas­ta, maar rijst of brood kan ook perfect!
 • Sma­ke­lijk!

Video

Notities

Scampi Diabolique.

Scam­pi dia­bo­li­que is een snel en vurig gerecht voor lief­heb­bers van een pit­ti­ge keu­ken! We maken hier niet de oor­spron­ke­lij­ke of klas­sie­ke ver­sie! Geen room, maar wel een rus­tie­ke toma­ten­saus met een Mexi­caan­se twist. Klaar in slechts 30 minuten!

INFO EN TIPS : 

 • Dit gerecht is pit­tig! Wil je het zach­ter van smaak? Laat dan het chi­li­poe­der weg, of laat de jala­pe­no peper uit de saus.
 • Je kan gerust vari­ë­ren met de ingre­di­ën­ten. Laat bij­voor­beeld wat jon­ge blad­spi­na­zie smel­ten in de saus of gebruik wat auber­gi­ne of courgette.
 • Indien gewenst, voeg gerust wat culi­nai­re room toe aan je saus.
 • Hou je niet zo van tequi­la? Ver­vang hem door dro­ge wit­te wijn, of zelfs vod­ka of cog­nac. Géén lief­heb­ber van alco­hol? Laat hem dan sim­pel­weg weg uit de saus.
 • Indien je graag nog wat extra smaak van de gar­na­len in je saus wil zou je ook de gar­naal­pel­len kun­nen mee­sto­ven met je ui, en na het aan­bak­ken het goed­je flam­be­ren met de tequi­la. Voeg erna dan de rest van de ingre­di­ën­ten bij. Zorg er wel voor dat je na het inko­ken de pel­len ver­wij­derd uit je saus.
 • Dit gerecht is lek­ker met brood of toast, maar smaakt even­zeer met gestoom­de rijst of pas­ta. Lin­gui­ne is hier zeker op z’n plaats.
 • Méér weten over scam­pi?
Onze recep­ten­bun­del werd moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der! Indien we kun­nen hel­pen doen we dit graag!
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Scam­pi dia­bo­li­que met een twist. Pit­tig maar lek­ker! Pro­be­ren maar!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Scam­pi diabolique
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
152
% Dai­ly Value*
Fat
 
8
g
12
%
Satu­ra­ted Fat
 
1
g
6
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
1
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
5
g
Cho­les­te­rol
 
11
mg
4
%
Sodi­um
 
106
mg
5
%
Pot­as­si­um
 
221
mg
6
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
10
g
3
%
Fiber
 
2
g
8
%
Sugar
 
6
g
7
%
Pro­tein
 
3
g
6
%
Vita­min A
 
784
IU
16
%
Vita­min C
 
37
mg
45
%
Cal­ci­um
 
32
mg
3
%
Iron
 
1
mg
6
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word gar­na­len, scam­pi, scam­pi diabolique
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot Slot…

In deze blog­post heb­ben we geleerd dat scampi’s niet alleen heer­lijk zijn, maar ook zeer veel­zij­dig en gemak­ke­lijk te berei­den. We heb­ben ont­dekt wel­ke soor­ten scam­pi er zijn en hoe je ze het bes­te kan kie­zen, kui­sen en pel­len. Daar­naast heb­ben we geleerd over duur­zaam­heids­as­pec­ten van de scam­pi indu­strie, waar­on­der de rol van keur­mer­ken zoals ASC-keur­merk. Er zijn ontel­ba­re manie­ren om scampi’s te berei­den, van klas­sie­ke gerech­ten tot moder­ne fusi­on cre­a­ties. Kort­om, scampi’s zijn een heer­lij­ke en veel­zij­di­ge optie voor elke lief­heb­ber van zee­vruch­ten. We hopen erop dat je na het lezen van dit arti­kel een bete­re kijk hebt gekre­gen over de ‘Scam­pi’. Daar doen we het alles­zins voor.

Heb je vra­gen, opmer­kin­gen of sug­ges­ties? Aar­zel niet, laat een bericht of con­tac­teer ons. Indien we kun­nen hel­pen doen we dit graag.

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op You­tu­be, Tik­Tok, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste upda­tes.

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!