Tripel bier…authentiek Belgisch bier met smaak in de hoofdrol!

Tri­pel bier is sterk van smaak, krach­tig, her­gist op de fles en heeft een authen­tiek ver­le­den. Frui­tig, droog en met een bit­ter­heid die niet over­heerst. Zalig om eens ‘door te drin­ken’! ‘Au fond’ ben ik een ech­te bier­drin­ker. Het is zomer, dus een goed gekoeld bier kan me altijd beko­ren. Als er dan één soort bier is waar­van er meer­de­re zijn die me echt sma­ken dan is het wel het ’tri­pel bier’. Het is een bier met een alco­hol­per­cen­ta­ge tus­sen de 7% en 9,5%, maar er zijn uit­schie­ters tot 11%. De omschrij­ving is niet wet­te­lijk vast­ge­legd, dus tus­sen de bier­ken­ners zal dit enigs­zins wel zor­gen voor de nodi­ge dis­cus­sies en debat­ten. En als er dan wat Tri­pel bier mee gemoeid is zul­len deze con­ver­sa­ties wel eens hoog oplopen…

Laat ze maar dis­cus­si­ë­ren, het voor­naams­te is dat het ons smaakt!!!! 

Ik geef je een kijk op mijn inzicht in de won­de­re wereld van “Den Tripel”!

Abdij - Brouwerij Westmalle

Wat is een tripel bier?

Zoals hier­bo­ven al aan­ge­ge­ven is Tri­pel bier een vrij zwa­re bier­soort met een vrij hoog alco­hol­per­cen­ta­ge. Dit per­cen­ta­ge is hoger door de toe­voe­ging van sui­ker, onder vorm van glu­co­se. Ook de smaak van het bier wordt hier­door wat zoe­ter. De com­plexe smaak krijgt tri­pel door de typi­sche gist die is toe­ge­voegd aan het pro­duct, net zoals de hop en mout bij­dra­gen aan de bit­ter­heid. De hoe­veel­heid mout is ‘spreek­woor­de­lijk’ 3 keer hoger dan bij een nor­maal trap­pis­ten­bier. Tri­pel bier heeft een hoge gis­ting en krijgt een her­gis­ting op de fles. Wat de kleur betreft is het meest­al iets tus­sen blond en amber­kleu­rig. Goud­blond als het ware.

Tripel bier — geschiedenis.

Waar anders dan in Bel­gië start het ver­haal van het Tri­pel bier. Hoe juist al de bewe­rin­gen zijn is moei­lijk te ach­ter­ha­len, maar de Moe­der der tri­pel bie­ren is toch wel de West-Mal­le. De mon­ni­ken van de abdij brouw­den hun eer­ste tri­pel in 1934. De abdij kreeg in 1933 een gron­di­ge ver­nieu­wing, en ter ere van deze uit­brei­ding werd het eer­ste tri­pel bier gemaakt. In 1956 werd het recept 1 maal aan­ge­past en is sinds­dien nog steeds het­zelf­de. De brou­we­rij is deel van de abdij en zorgt voor het onder­houd van de monniken. 

Het brou­wen zelf wordt tegen­woor­dig over­ge­la­ten aan exter­ne mede­wer­kers. Onder­tus­sen is tri­pel bier een ‘boo­m­ing busi­ness’ en nieu­we brouw­sels schie­ten als pad­de­stoe­len uit de grond. Geluk­kig hou­den we hier in Bel­gië de eer hoog, en is niet zomaar elk bier de ’tri­pel’ naam waar­dig. Helaas wordt er in het bui­ten­land niet zo eer­vol met de naam omge­spron­gen en wordt ’tri­pel’ op vele manie­ren gebruikt als com­mer­cie­ël mid­del. Wij weten beter! Het is niet voor niets dat ons tri­pel bier wereld­wijd gekend is, en lief­heb­bers lokt die zich wagen aan de ultie­me smaak! Kijk maar eens op Youtube…de tri­pel bier recen­sies en bespre­kin­gen vlie­gen je om de oren.

Westmalle tripel bier

Tripel bier en gerechten.

Het bier ont­leent zich door zijn smaak per­fect bij aller­lei gerech­ten. Tri­pel past uit­ste­kend bij lich­te­re gerech­ten, sala­des bij­voor­beeld, maar ook bij vis, schaal of schelp­die­ren is dit een wel­ge­ko­men aan­vul­ling aan je gerecht. Door zijn dro­ge­re afdronk zijn iet­wat vet­te­re gerech­ten ook een match! Asper­ges of kalfs­vlees in com­bi­na­tie met tri­pel bier is altijd een winnaar!

Zelfs fruit of som­mi­ge des­ser­ten zijn goed te com­bi­ne­ren. Ik denk maar aan een tra­di­ti­o­ne­le chee­se­ca­ke of een sabay­on.

food pairing met tripel bier.

De dag van van­daag speelt men enorm in op food-pai­ring. Men gaat op zoek naar de juis­te com­bi­na­ties van sma­ken en tex­tu­ren bij een bepaald ingre­di­ënt. Pro­beer bij vol­gen­de gerech­ten maar eens een tri­pel bier te drin­ken. Je kan aan­ge­naam ver­rast zijn!

Foodpairing met Westmalle tripel

Mijn persoonlijke top 10!

Genoeg gepalaverd…nu het ech­te werk. hier volgt mijn per­soon­lij­ke top 10 van tri­pel bieren!

NR10 — ‘T IJ ZATTE TRIPEL

Voor nr10 gaan we naar onze noor­der­bu­ren. Neder­land, Amster­dam, brou­we­rij ’t IJ. ’t IJ Zat­te tri­pel is het aller­eer­ste bier dat Brou­we­rij ’t IJ op de markt bracht en van­daag de dag nog steeds tot één van de meest gelief­de spe­ci­aal­bie­ren uit hun aan­bod behoort. Dit is een ste­vi­ge tri­pel met een prach­ti­ge goud­ge­le kleur. Ver­fijn­de aroma’s van vers fruit en een zweem van graan. Licht­zoet van smaakt een sub­tie­le, dro­ge afdronk. Brou­we­rij ’t IJ Zat­te tri­pel is een bier voor elke gelegenheid.

't IJ Zatte tripel

NR9 — ABBAYE DU LYS TRIPLE

ABBAYE DU LYS TRIPLE, Arques, Frank­rijk. Bras­se­rie Goud­a­le. Voor nr 9 zijn we dus in Frank­rijk, niet zover over de grens. 

Abbaye du Lys Tri­ple 75CL is een boven­gis­tend blond bier met her­gis­ting op de fles. Het bier is afkom­stig van Les Bras­seurs de Gayant en staat bekend om een heer­lijk frui­tig en aro­ma­tisch karak­ter. Het bier wordt van vier graan­soor­ten (gerst, tar­we, haver­mout en rog­ge) ver­vaar­digd. Abbaye du Lys Tri­ple ken­merkt zich door een uit­ste­ken­de balans tus­sen krui­den en zoe­te invloe­den, waar­on­der kara­mel, kaneel en mout. Tevens is een fris­se toets van citroen op te mer­ken. Het bier heeft een alco­hol­per­cen­ta­ge van 8,5%.

ABBAYE DU LYS TRIPLE

NR8 — LUPULUS ORGANICUS

LUPULUS ORGANICUS! Voor dit bier gaan we naar Gou­vy, Bel­gië. Een bio­lo­gisch tri­pel bier. Prach­tig goud­kleu­rig met een rij­ke schuim­kraag. Flo­ra­le aroma’s met hier­om­heen tonen van gist ont­wik­ke­len zich in het glas. De smaak com­bi­neert fruit met krui­den en hier­om­heen vind je wat bit­te­re tonen terug. Lupu­lus Orga­ni­cus gaat zon­der fil­te­ring op de fles, waar­door het vol en com­plex van karak­ter is. Lek­ker en BIO!!

LUPULUS ORGANICUS

NR7 — ST.FEUILLIEN

Saint-Feuil­lien is een Bel­gisch abdij­bier. Het bier wordt gebrou­wen in Brou­we­rij Saint-Feuil­lien te Le Rœulx. Dit bier draagt het label Erkend Bel­gisch Abdij­bier sinds 1999. 

Saint-Feuil­lien Tri­pel heeft wit, fijn en zeer dicht schuim. Ondanks de lich­te amber­kleur ver­baast het bier de ken­ner met een nadruk­ke­lij­ke toets van mout. De neus is rijk met een unie­ke com­bi­na­tie van hopa­ro­ma’s, krui­den en typi­sche, zeer frui­ti­ge gis­tings­geu­ren. De smaak is krach­tig met een uit­zon­der­lij­ke afdronk. Het bier heeft een alco­hol­per­cen­ta­ge van 8,5%.

St.Feuillien Tripel

NR6 — INSEL BALTIC 

Insel Bal­tic Tri­pel 75cl is een krach­ti­ge en frui­ti­ge tri­pel die bekend­staat om een smaak­vol geba­lan­ceerd karak­ter. Naast de aan­we­zig­heid van fruit kom je hier­in krui­di­ge, dro­ge hints tegen die hier meer diep­gang aan mee­ge­ven. Het éch­te karak­ter lijkt soms wat op een mys­te­rie, waar­door je uit­ge­daagd wordt om je zin­tui­gen aan het werk te zet­ten. Insel Bal­tic Tri­pel is een bier voor de éch­te fijn­proe­ver. Diver­se fruit­soor­ten vor­men het aro­ma, ter­wijl in de mond met name krui­di­ge en dro­ge smaak­in­vloe­den opval­len. Ver­der kom je hier­in licht­zoe­te sma­ken tegen met een bit­ter­tje dat dit in even­wicht brengt. Heer­lijk om opzich­zelf­staand van te genie­ten, maar dit tri­pel bier is ook een aan­ra­der bij diver­se (ste­vi­ge) kaassoorten.

INSEL BALTIC TRIPEL

NR5 — LA TRAPPE 

La Trap­pe is Neder­lands trap­pis­ten­bier. Het bier wordt op ambach­te­lij­ke wij­ze gebrou­wen, vol­gens een door de trap­pis­ten van Konings­hoe­ven ont­wik­kel­de recep­tuur. Er komen uit­slui­tend natuur­lij­ke ingre­di­ën­ten aan te pas, zoals hop, ger­sten­mout, gist en water uit eigen bron. La Trap­pe Tri­pel is een don­ker­blon­de trap­pist met een frui­ti­ge, bit­ter­zoe­te smaak en heeft een alco­hol­per­cen­ta­ge van 8%.

La Trappe tripel

NR4 — GOUDEN CAROLUS 

Gou­den Caro­lus Tri­pel werd eeu­wen gele­den reeds gebrou­wen ter ere van Kei­zer Karel. Het bier was in vroe­ge­re tij­den alleen bestemd voor hoog­ge­plaatste per­so­nen en edel­lie­den. Gou­den Caro­lus Tri­pel heeft dank­zij de even­wich­ti­ge hop­pen een vol­mon­di­ge, iets­wat krui­di­ge en ver­fris­sen­de smaak. Lek­ker! Echt lekker!

GOUDEN CAROLUS

NR3 — FLOREFFE 

Flo­ref­fe Tri­pel dankt zijn naam aan zijn hoge den­si­teit en zijn die­pe smaak. Het prach­ti­ge huwe­lijk tus­sen zijn bit­ter­heid en de kara­mel is karak­te­ris­tiek. Het bier wordt niet gefil­terd, dus kan licht­jes troe­bel zijn. Een blon­de, amber­kleu­ri­ge body en romi­ge schuim­kraag zijn type­rend. De neus is uiter­ma­te ori­gi­neel en com­bi­neert hout- en kruid­toet­sen (kruid­na­gel, vanil­le) met de fruit­toet­sen van rij­pe renet-appels. Deze aroma’s wor­den bege­leid door een heer­lij­ke moutsmaak en een geraf­fi­neer­de bit­ter­heid. Dit krach­ti­ge en even­wich­ti­ge bier heeft een zach­te afdronk met toet­sen van cal­va­dos, kara­mel en zoet­hout. De op fles her­gis­te Tri­pel was het favo­rie­te bier van de mon­ni­ken van de abdij van Flo­ref­fe. Als de mon­ni­ken te laat waren voor het gebed of in het refec­to­ri­um, moesten ze het als straf zon­der hun gelief­koos­de Flo­ref­fe Tri­ple stellen…

Floreffe

NR2 — KARMELIET 

Kar­me­liet Tri­pel 75cl is het abso­lu­te boeg­beeld van de brou­we­rij. Iede­re fles Kar­me­liet Tri­pel wordt gemaakt op basis van een oud en his­to­risch drie-gra­nen­re­cept, bestaan­de uit tar­we, haver en gerst. Ook van­daag de dag zien de brouw­mees­ters van dit merk dit nog steeds als het ide­a­le recept voor hun spe­ci­aal­bier Naar eigen zeg­gen is iede­re slok die je van dit tri­pel bier neemt een ‘reis voor de zin­tui­gen’. Dit Bel­gi­sche bier, wat in een han­di­ge gro­te fles van 75cl wordt gele­verd, heeft een fraai gou­den­kleur in het glas en een roy­a­le, romi­ge schuim­kraag. Aroma’s van vanil­le, citrus en krui­den domi­ne­ren in de geur, ter­wijl de smaak van Kar­me­liet Tri­pel gezoet, krui­dig en zelfs een beet­je aards is. Vloei­baar goud!

Karmeliet tripel

NR1 — STRAFFE HENDRIK 9

Straf­fe Hen­drik Tri­pel is een blond bier dat voor de bur­ge­mees­ter Maes IV en zijn doch­ter Véro­ni­que is gemaakt in 1981 ter ere van het stand­beeld van Sint-Arnol­dus. Het wordt gebrou­wen door brou­we­rij de hal­ve maan in Brug­ge. Het bier is sterk gehopt en heeft een fris­se en bit­te­re smaak. Voor mij per­soon­lijk toch wel de lekkerste…alhoewel dat het moei­lijk kie­zen is.

STRAFFE HENDRIK 9

Tot slot…

Na het lezen van dit ver­haal heb je hope­lijk een bete­re kijk op het tri­pel bier. Heb je zelf erva­rin­gen, vra­gen of opmer­kin­gen? Laat een reac­tie ach­ter onder dit bericht! Mis­schien ken­nen jul­lie wel een ver­bor­gen parel onder het bier. Laat het ons weten!

Tri­pel bier is gewel­dig om drin­ken! Geniet, maar drink met mate!!! Schol! 

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!