Koffie…zintuigelijk genot en een oppepper van formaat!

Kof­fie…!

Wie kan er weer­staan aan de geur van vers gezet­te kof­fie die het huis vult? Het is een oppep­per van for­maat, voor velen een dage­lijks ritu­eel en geeft ons soms ook dat moment van troost. Het zit inge­bak­ken in onze cul­tuur. Naast water en thee is kof­fie is een van de popu­lair­ste dran­ken ter wereld, en wordt al sinds de oud­heid door men­sen gedron­ken. Onder­tus­sen weten we dat er ver­schil­len­de soor­ten zijn en dat ze van­daag aan­ge­bo­den wor­den in aller­lei vor­men. Zowel de boon als de uit­ein­de­lij­ke drank wor­den puur gebruikt, maar het komt ook terug in veel gerech­ten, mari­na­des en afge­lei­de dranken. 

We gaan er die­per op in!

koffie

Koffie — Oorsprong en geschiedenis


Wil­de kof­fie­plan­ten afkom­stig uit Kefa, Ethio­pië, wer­den in de 15e eeuw naar Zuid-Ara­bië gebracht en daar in de cul­tuur geïn­tro­du­ceerd. Een van de vele legen­den over de ont­dek­king van kof­fie is die van “Kal­di”. Hij was een Ara­bi­sche gei­ten­hoe­der die ver­baasd was over de vreem­de capri­o­len van zijn kud­de die zich altijd tegoed deden aan een immer groen­blij­ven­de plant en de bes­sen die het droeg. Rond 850 n.c. zou Kal­di de bes­sen zelf heb­ben geproefd. Hij werd over­don­derd met een gevoel van ver­ruk­king, en heeft zijn ont­dek­king aan de wereld verkondigd. 

Wat de oor­sprong van kof­fie ook mag zijn, het is de sti­mu­le­ren­de wer­king die hem popu­lair gemaakt heeft. In de ara­bi­sche lan­den ver­klaar­den de Isla­mi­ti­sche auto­ri­tei­ten dat de drank bedwel­mend was en daar­om ver­bo­den werd door de Koran. Ondanks de drei­ging van stren­ge straf­fen, ver­spreid­de het kof­fie­drin­ken zich snel onder de Ara­bie­ren en hun buur­lan­den en gaf het zelfs aan­lei­ding tot een nieu­we soci­a­le en cul­tu­re­le enti­teit, het koffiehuis!

Introductie van koffie.

Kof­fie werd in de 16e en 17e eeuw geïn­tro­du­ceerd in Euro­pa. Er zijn veel ver­sla­gen over zowel het ver­bod op kof­fie, even­als de goed­keu­ring ervan als reli­gi­eus, poli­tiek en medisch drank­je. Aan het eind van de 17e eeuw bloei­den de kof­fie­hui­zen in Groot-Brit­tan­nië, de Brit­se kolo­ni­ën, op het vas­te­land van Euro­pa maar ook in Amerika. 

Kof­fie werd wereld­wijd bekend.

Koffie voorraad

Tot het ein­de van de 17e eeuw werd de beperk­te wereld­voor­raad van kof­fie bij­na geheel gehaald uit de pro­vin­cie Jemen, Zuid-Ara­bië. Maar met de toe­ne­men­de popu­la­ri­teit van de drank, ver­spreid­de de ver­meer­de­ring van de plant zich snel naar Java en ande­re eilan­den van de Indo­ne­si­sche archi­pel. Hier­na volg­de Ame­ri­ka waar de kof­fie­teelt in 1825 ook op de Hawa­ï­aan­se eilan­den aan­ge­vat werd. In de 20e eeuw was de groot­ste con­cen­tra­tie van de pro­duc­tie te vin­den op het wes­te­lijk half­rond, met name in Brazilië. 

Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw wer­den ook de indu­stri­ë­le brand- en maal­ma­chi­nes in gebruik geno­men. Er wer­den vacu­üm­ver­pak­kin­gen voor gema­len kof­fie uit­ge­von­den en de cafe­ï­ne­vrije metho­den voor groe­ne kof­fie­bo­nen ont­wik­keld. Na 1950 werd de pro­duc­tie van oplos­kof­fie geper­fec­ti­o­neerd, wat leid­de tot een gro­te­re pro­duc­tie van de goed­ko­pe­re Robusta-bonen in Afrika. 

Koffie soorten.

Twee kof­fie soor­ten leve­ren bij­na de gehe­le wereld­con­sump­tie. De ara­bi­ca en de robusta.

De plant ‘Cof­fea ara­bi­ca’ levert de ara­bi­ca boon en de ‘Cof­fea canep­ho­ra’ plant geeft ons de robusta boon. 

Arabica

Ara­bi­ca wordt beschouwd als een mil­der, smaak­vol­ler en aro­ma­ti­scher brouw­sel dan Robusta. De plat­te­re en meer lang­ge­rek­te Ara­bi­ca-boon is wij­der ver­breed dan de Robusta-boon, maar is ook kwets­baar­der voor onge­dier­te. Ze ver­eist een koel sub­tro­pisch kli­maat, en de plant moet op gro­te­re hoog­te groei­en (600‑2000 meter). Ze heeft veel vocht nodig en stelt vrij spe­ci­fie­ke eisen aan scha­duw. Latijns-Ame­ri­ka, Oost-Afri­ka, Azië en Ara­bië zijn de belang­rijk­ste pro­du­cen­ten van Arabica-koffie. 

Robusta

De ron­de­re, meer bol­le Robusta-boon is, zoals zijn naam al aan­geeft, ster­ker en kan op lage­re hoog­tes groei­en (van zee­ni­veau tot 600 meter). Robusta-kof­fie is goed­ko­per te pro­du­ce­ren en heeft een cafe­ï­ne­ge­hal­te dat twee keer zo hoog is als dat van ara­bi­ca. Dit maakt de boon meest­al de favo­rie­te kof­fie­boon van goed­ko­pe­re en com­mer­ci­ë­le kof­fie­mer­ken. West- en Cen­traal-Afri­ka, Zuid­oost-Azië en Bra­zi­lië zijn belang­rij­ke pro­du­cen­ten van Robusta-koffie.

Koffie - ARABICA + ROBUSTA

Van boon tot koffie.

De gerijp­te vruch­ten van de kof­fie­plant staan bekend als kof­fie­bes­sen. Elke kof­fie­bes bevat meest­al twee kof­fie­za­den (“bonen”) die plat tegen elkaar aan lig­gen. Onge­veer 5 pro­cent van de bes­sen bevat slechts één pit. De enke­le pit­ten zijn klei­ner en com­pac­ter en leve­ren vol­gens som­mi­gen een zoe­te­re kof­fie met meer smaak op.

De bonen drogen

De bes­sen wor­den ver­werkt door de kof­fie­bo­nen los te maken van hun omhul­sel en de pulp door de bonen te dro­gen. Alle bonen moe­ten uit hun vrucht wor­den gehaald en wor­den gedroogd voor­dat ze wor­den gebrand. Voor de ver­wer­king van de kof­fie wor­den drie tech­nie­ken gebruikt: het dro­ge of “natuur­lij­ke” pro­ces, het nat­te (en gewas­sen) pro­ces, en een hybri­de pro­ces dat de half­ge­was­sen of “natuur­lij­ke” metho­de wordt genoemd. De kof­fie die het resul­taat is van deze pro­ces­sen wordt onge­bran­de kof­fie genoemd, en is dan klaar om te wor­den gebrand. 

Koffie branden

De aro­ma­ti­sche en sma­ke­lij­ke eigen­schap­pen van kof­fie wor­den ont­wik­keld door de hoge tem­pe­ra­tu­ren waar­aan de kof­fie wordt bloot­ge­steld tij­dens het bran­den. De tem­pe­ra­tuur wordt gelei­de­lijk opge­voerd van 180 tot 250 °C en gedu­ren­de 7 tot 20 minu­ten ver­hit, afhan­ke­lijk van de gewens­te lich­te of don­ke­re bran­ding. We ken­nen dit ook als Light-Medi­um of dark roast! Het belang­rijk­ste effect van het bran­den is het ver­schij­nen van het karak­te­ris­tie­ke kof­fie­aro­ma, dat het resul­taat is van zeer com­plexe che­mi­sche trans­for­ma­ties bin­nen­in de boon. Te lang bran­den kan vluch­ti­ge smaak- en aro­ma bestand­de­len ver­nie­ti­gen, en Robusta-bonen wor­den vaak opzet­te­lijk over-geroos­terd om de kof­fie van zijn natuur­lij­ke scherp­te te ontdoen. 

Maling

Som­mi­ge kof­fie­soor­ten wor­den als hele bonen ach­ter­ge­la­ten om bij aan­koop of door de con­su­ment thuis te wor­den gema­len. Veel kof­fie wordt ech­ter direct na het bran­den door de fabri­kant gema­len. In de mees­te moder­ne bran­de­rij­en wordt de kof­fie gema­len door hem over een reeks gekar­tel­de of gesculp­teer­de rol­lers te voe­ren, die op steeds klei­ne­re tus­sen­ruim­ten zijn inge­steld en de bonen eerst kra­ken en ver­vol­gens tot de gewens­te deel­tjes­groot­te snij­den. De mate van fijn­heid is belang­rijk. Als de kof­fie te grof is, fil­tert het water er te snel door­heen om het aro­ma op te nemen. Als de kof­fie te fijn is, fil­tert het water er te lang­zaam door­heen en blij­ven er deel­tjes ach­ter die zich op de bodem van het kop­je afzetten.

Verpakking

Een doel­tref­fen­de ver­pak­king voor­komt dat lucht en vocht bij de kof­fie kun­nen komen. Gema­len kof­fie ver­an­dert snel en ver­liest bin­nen enke­le dagen zijn aro­ma­ti­sche eigen­schap­pen als hij niet onmid­del­lijk in her­me­tisch afge­slo­ten ver­pak­king wordt gedaan.

De lucht, voor­al in een voch­ti­ge omge­ving, ver­oor­zaakt ran­zig­heid door de oxi­da­tie van vet­ach­ti­ge bestand­de­len. Moder­ne ver­pak­kings­ma­te­ri­a­len, zoals poly­e­thy­leen en com­plexen van alu­mi­ni­um en cel­lu­lo­se, zijn in staat de kwa­li­teit van de kof­fie gedu­ren­de eni­ge tijd te bewa­ren. De meest bevre­di­gen­de oplos­sing van het pro­bleem is ech­ter het ver­pak­ken onder vacu­üm of in een inert gas, in strikt ondoor­dring­ba­re ver­pak­king. We ken­nen ze onder­tus­sen alle­maal. De kg-ver­pak­kin­gen, maar ook de pads en capsules.

koffiemachine
Moderne vormen

Rond de eeuw­wis­se­ling van de 21e eeuw kwa­men de fabri­kan­ten tege­moet aan de vraag van de con­su­ment. Wij als klant ver­lan­gen naar kof­fie die vers is, gemak­ke­lijk te berei­den en dit liefst met een sys­teem dat ons voor­ziet om kof­fie te zet­ten per kop in alle moge­lij­ke vor­men en berei­dings­wij­zen. Dit gaf een boost aan de pro­duc­tie van kof­fie­zet­ap­pa­ra­ten voor één kop­je. Kof­fie­cap­su­les deden hun intre­de bij heel veel gebrui­kers. Ga maar eens na bij hoe­veel gezin­nen er van­daag zo’n machi­ne op het aan­recht staat.

Door hun gebruiks­ge­mak wer­den ze erg popu­lair, hoe­wel ze ook bekri­ti­seerd wer­den om het afval dat ze voort­bren­gen. Toch moe­ten we ver­mel­den dat in de indu­strie dit niet zomaar naast zich neer­legt. Tal van bedrij­ven doen moei­te om kof­fie­cap­su­les te recy­cle­ren. Nes­pres­so kof­fie bij­voor­beeld. De cap­su­les kan je recy­cle­ren en wor­den zelfs terug­ge­no­men door Nes­pres­so zelf.

Koffie en cafeïne.

Hoe­wel kof­fie de basis is voor een ein­de­lo­ze reeks dran­ken, wordt zijn popu­la­ri­teit voor­al toe­ge­schre­ven aan zijn opwek­ken­de wer­king. Deze wordt ver­oor­zaakt door cafe­ï­ne, een alka­lo­ï­de die in kof­fie aan­we­zig is. Bij een klei­ne hoe­veel­heid, bij­voor­beeld met het drin­ken van 1 à 2 kop­jes kof­fie, ver­be­tert cafe­ï­ne de con­cen­tra­tie en pres­ta­tie en ver­drijft het vermoeidheid. 

Cafeïnevrije koffie — DECA

De term ‘cafe­ï­ne­vrije kof­fie’ kan voor som­mi­gen ondenk­baar zijn, maar een aan­tal kof­fie­drin­kers houdt van de smaak van kof­fie, maar kan de schok van cafe­ï­ne niet ver­dra­gen. Om dit pro­bleem het hoofd te bie­den werd de “DECA” uit­ge­von­den. Kof­fie waar men zoveel als moge­lijk het cafe­ï­ne­ge­hal­te doet ver­dwij­nen. De belang­rijk­ste metho­den om cafe­ï­ne­vrije kof­fie te maken zijn geba­seerd op che­mi­sche oplos­mid­de­len, kool­stof­fil­tra­tie, kool­di­oxi­de-extrac­tie, of tri­gly­ce­ri­den. In alle geval­len wordt de cafe­ï­ne ver­wij­derd in de fase van de groe­ne boon (de onrij­pe kof­fie­bes dus). De groe­ne boon wordt bewerkt voor­dat de kof­fie wordt gebrand. 

Onge­acht de metho­de voor het cafe­ï­ne­vrij maken van de kof­fie wordt de kof­fie­boon onder­weg enigs­zins gema­ni­pu­leerd, en in geen enkel geval wordt 100% van de cafe­ï­ne ver­wij­derd. Een goe­de espres­so extra­he­ren uit cafe­ï­ne­vrije kof­fie­bo­nen is mis­schien wel de groot­ste uit­da­ging van allemaal.

Groene koffiebes

Is koffie goed voor je gezondheid?

Abso­luut! Kof­fie en de stof­fen die het bevat heeft een aan­tal gro­te voor­de­len voor je gezond­heid. Maar natuur­lijk zijn er ook nade­len. Het is een beet­je een ‘gul­den middenweg’. 

Cafe­ï­ne in kof­fie zorgt er niet alleen voor dat je aler­ter bent, het kan ook de kans op een aan­tal veel­voor­ko­men­de ziek­tes, zoals de ziek­te van Alz­hei­mer en Parkin­son, aan­zien­lijk ver­klei­nen. Een ander bewe­zen voor­deel van kof­fie is dat het depres­sies kan tegen­gaan. Naast cafe­ï­ne bevat kof­fie ook het anti-oxy­dant chlo­ro­geen­zuur. Dit zou de opna­me van insu­li­ne in de dar­men afrem­men waar­mee de kans op dia­be­tes type 2 ver­kleint. Omdat dit voor­deel niets te maken heeft met cafe­ï­ne geldt het in dezelf­de mate voor cafe­ï­ne­vrije kof­fie. Hier­uit kun­nen we voor­zich­tig con­clu­de­ren dat het drin­ken van kof­fie dus wel dege­lijk gezond te noe­men is.

Kopi Luwak

Kopi Luw­ak is de meest exclu­sie­ve, en duur­ste kof­fie ter wereld. Het is een gegeerd goed. De belang­rijk­ste fac­tor voor de hoge prijs is de onge­wo­ne pro­duc­tie­me­tho­de. Kopi Luw­ak wordt gemaakt van kof­fie­bo­nen die gedeel­te­lijk zijn ver­teerd door de ‘Indo­ne­si­sche palm­ci­vet’, een kat­ach­tig dier, en ver­vol­gens zijn uit­ge­schei­den. Ja, het klinkt inder­daad nog­al vies, maar maak je geen zor­gen! De bui­ten­ste laag van de kof­fie­boon wordt tij­dens de ver­wer­king ver­wij­derd en de res­te­ren­de bonen wor­den vol­le­dig schoon­ge­maakt voor­dat ze wor­den gebrand.

Ondanks enig mis­ver­stand is Kopi Luw­ak eigen­lijk geen kof­fie­soort, maar dus eer­der een pro­duc­tie­me­tho­de. Daar­om kan de smaak aan­zien­lijk ver­schil­len, afhan­ke­lijk van de her­komst van de bonen en het brand­pro­ces. Veel van de bonen zijn afkom­stig uit de Pan­ga­len­gan High­lands van West-Java, Indo­ne­sië. Dit is de meest oor­spron­ke­lij­ke loca­tie voor de pro­duc­tie van de koffie. 

Hoe smaakt Kopi Luwak? 

De kof­fie smaakt niet bit­ter en is intens aro­ma­tisch. Het heeft een com­plex smaak­pro­fiel dat zacht, aards en zoet is met een vleug­je chocolade.

Van­we­ge de popu­la­ri­teit van Kopi Luw­ak wor­den op ver­schil­len­de plan­ta­ges, soms onder erbar­me­lij­ke omstan­dig­he­den, palmcivet’s (of LUWAKS zoals ze gin­der genoemd wor­den) gefokt om Kopi Luw­ak te pro­du­ce­ren. Als je even de moei­te neemt om op you­tu­be of inter­net op zoek te gaan naar pro­duc­tie­film­pjes dan kom je zo onmid­del­lijk tegen. Het in gevan­gen­schap fok­ken van deze die­ren, puur voor de pro­duc­tie van de kof­fie is dan ook vol­le­dig af te keu­ren. Geluk­kig zijn er ook tal van pro­du­cen­ten die de civet­kat­ten een 100% kooi­vrij en gezond leven geven, waar­door de smaak van deze gegeer­de kof­fie gega­ran­deerd kan blijven. 

kopi luwak koffie - het productieproces - infographic

Soorten koffies.

De keu­ze aan soor­ten kof­fies zijn enorm. Je hoeft maar een gewo­ne bras­se­rie of tea room bin­nen te stap­pen en je wordt over­rom­peld door de moge­lijk­he­den aan kof­fie. En dit wordt hele­maal over­wel­di­gend indien je een kof­fie­bar bin­nen gaat. De meest voor­ko­men­de kof­fies zoals een espres­so of cap­puc­ci­no ken­nen we alle­maal, maar we geven je een over­zicht. Mis­schien kan je wel een nieu­we kof­fie leren ken­nen waar­van je nog niet wist dat het wel eens je nieu­we favo­riet zou kun­nen worden.

Espresso:

Een gecon­cen­treer­de kof­fie! Hier wordt onge­veer 7 gram fijn­ge­ma­len kof­fie onder druk en samen met heet water geperst tot een ster­ke kof­fie van onge­veer 30 ml.

Espresso con panna:

Zie hier­bo­ven, maar met een toef­je ver­se slagroom.

Cappuccino:

Wordt gemaakt van espres­so. Boven­op de espres­so komt 150 ml opge­schuim­de melk, afge­werkt met cacaopoeder.

Americano:

Is een espres­so die wordt aan­ge­lengd met heet water.

Caffè corretto:

Espres­so met een shot likeur naar keuze.

Latte:

Dit is een espres­so waar 250 ml gestoom­de melk aan toe­ge­voegd wordt.

Latte macchiato:

De lat­te mac­chi­a­to is ook een com­bi­na­tie van espres­so en opge­schuim­de melk. Onge­veer 250 ml melk wordt opge­schuimd, ver­vol­gens wordt de espres­so op de opge­schuim­de melk gegoten.

Piccolo latte:

Dit is een mini-ver­sie van de lat­te. In een espres­so­kop­je wordt espres­so gezet, het kop­je wordt ver­vol­gens aan­ge­vuld met gestoom­de melk.

Cortado:

Een met melk ver­dun­de espres­so. Het is het klei­ne broer­tje van de cap­puc­ci­no. Eén-der­de espres­so en twee-der­de melk.

Doppio:

Dit is een dub­be­le espresso.

Espresso macchiato:

Deze kof­fie wordt geser­veerd in een 90 ml glas. Het is een espres­so aan­ge­vuld met een gestoom­de melk met een laag­je schuim.

Ristretto:

Is een espres­so, maar met de helft min­der water. Het is een zeer gecon­cen­treer­de en don­ke­re koffie.

Lungo:

Bij een Lun­go laat men het water iets lan­ger door de gema­len kof­fie­bo­nen lopen dan nor­maal. Er komen hier­door nog wat extra bit­te­re sma­ken in je kop kof­fie terecht.

Flat white:

Deze lijkt op een cap­puc­ci­no. Het wordt gemaakt van een dop­pio die aan­ge­vuld wordt met 150 ml opge­schuim­de melk.

Long black:

Dit is een bak­je “gewo­ne” kof­fie. Er gaat eerst warm water in het kop­je, gevolgd door een espros­soshot. De kof­fies­ma­ken komen zo opti­maal in het kop­je terecht. De bit­te­re sma­ken wor­den in toom gehou­den en je hebt een lek­ke­re “gewo­ne” kof­fie met een crè­me laag.

Koffie blond:

Je ziet steeds vaker het woord­je blond ach­ter een kof­fie terug­ko­men. Bij­voor­beeld blond flat whi­te of blond ame­ri­ca­no. Kof­fie blond houdt in dat de ara­bi­ca kof­fie­bo­nen lich­ter gebrand zijn. Dit resul­teert dat de kof­fie zacht van smaak is. Kof­fie gezet met een light roast.

Koffie desserts en iced coffee.

Niet enkel de gewo­ne kof­fies maar ook meer en meer kof­fie des­serts en iced coffee’s komen we meer en meer tegen. Zeker nu tij­dens de zomer­maan­den wan­neer de tem­pe­ra­tu­ren de pan uit swin­gen is zowel de ver­koe­ling als de oppep­pen­de kracht van deze kof­fie geneug­ten meer dan wel­kom. We heb­ben er zelf een héél ver­haal aan gericht, maar ook in onze recep­ten­bun­del kan je ver­schil­len­de kof­fies terug vin­den. Zo heb je o.a. :

 • Affo­ga­to: Een affo­ga­to is een des­sert op basis van espres­so. De tra­di­ti­o­ne­le vorm is een bol­le­tje vanil­le-ijs waar vers gezet­te espres­so over­heen geschon­ken wordt. Er zijn tal van vari­a­ties op de affo­ga­to, bij­voor­beeld met een shot­je of , maar je kunt ook noten of ande­re ijs­sma­ken toevoegen.
 • Cold brew cof­fee: Cold brew cof­fee wordt bereid met water op kamer­tem­pe­ra­tuur, daar­na gaat het 16 tot 20 uur in de koel­kast. Schenk de cold brew cof­fee in een glas gevuld met ijs­klont­jes. Je kunt het naar smaak aan­len­gen met water op kamertemperatuur.
 • Iced Ame­ri­ca­no: Ame­ri­ca­no kof­fie! Dit zijn espres­so shots over­go­ten met koud water geser­veerd met ijs. Het resul­taat: een heer­lijk rij­ke iced cof­fee met diep­te en nuance. 
 • Frap­pé: De iced cof­fee waar Grie­ken door geob­se­deerd zijn!

Tips voor de beste koffie.

Kof­fie is één van de meest ver­han­del­de pro­duc­ten wereld­wijd. Als je in de super­markt langst de rek met kof­fie loopt dan zie je door de bomen het bos niet meer. De vraag is dan, wel­ke kof­fie moet je nu kopen om er zeker van te zijn dat je goe­de kof­fie en even­zeer een duur­zaam en eer­lijk pro­duct in huis haalt?! Wel, ik geef je enke­le tips die je alvast op weg helpen.

Koop enkel 100% Arabica bonen.

Je maag zal je er dank­baar voor zijn, maar ook je smaak­pa­pil­len! Ara­bi­ca zorgt voor een inten­se smaak. Zijn tegen­han­ger, de robusta, bevat veel meer cafe­ï­ne, is veel bit­ter­der van smaak en wordt meest­al gemengd met de ara­bi­ca, puur uit winst­be­jag. De super­mark­ten staan vol met deze robusta varianten.

Kies vers gebrande bonen, liefst niet uit de supermarkt. 

Koffiearoma’s zijn vluch­tig, en je weet niet hoe lang de kof­fie in de super­markt al in het rek staat. Ga op zoek naar een kof­fie­ver­ko­per in je buurt, of mak­ke­lij­ker nog, onli­ne! Zo laat je ver­se kof­fie leve­ren aan je voor­deur. Kof­fie op zich wordt eigen­lijk niet slecht en bederft niet, maar wordt ook niet beter met de tijd. De hon­der­den aroma’s die tij­dens het brand­pro­ces ont­staan wil­len we zo veel moge­lijk van de boon naar je tas bren­gen. Maar velen zijn zo vluch­tig dat ze er niet gera­ken als je te lang wacht. Koop daar­om geen kof­fie die al enke­le maan­den oud is… Een kof­fie­bran­der die kwa­li­teit voor­op zet, brandt vaak in klei­ne­re hoe­veel­he­den en ver­meldt de brand­da­tum op de ver­pak­king, zodat je weet wat je koopt.

Koop “matte“koffiebonen, geen blinkende, en maal je koffie zelf. 

Ga steeds voor ‘mat­te’ bonen! Blin­ken­de kof­fie­bo­nen deu­gen niet! Het zijn bonen die op een te hoge tem­pe­ra­tuur gebrand zijn, waar­door de smaak alles­be­hal­ve is. Twee­de en der­de keus kof­fies bevat­ten zoveel slech­te bij­sma­ken die als ondrink­baar zou­den wor­den erva­ren. Om dat te ver­hel­pen gaan kof­fie­bran­ders de groe­ne bonen zo hoog in tem­pe­ra­tuur laten gaan bij het bran­den zodat de bij­sma­ken (samen met de goe­de sma­ken) ver­bran­den. De inter­ne druk die daar­bij in de boon ont­staat, duwt de aro­ma­ti­sche oli­ën die in de boon zit­ten naar bui­ten waar­door de typi­sche glans ont­staat. Die olie gaat oxi­de­ren en zorgt voor ran­zi­ge sma­ken. De slech­te bonen wor­den er dus alleen maar slech­ter op. Alleen de pro­du­cen­ten en ver­de­lers wor­den er beter van, niet jij als consument.

Proef en probeer! 

Je hebt tegen­woor­dig de moge­lijk­heid om pro­beer­pak­ket­ten te bestel­len. Je hoeft niet dade­lijk een hele voor­raad in te slaan. Ga steeds voor een per­soon­lij­ke keu­ze. Hou je meer van zach­te­re, fruit­ach­ti­ge sma­ken dan zal een ‘light’ roast meer iets voor jou zijn. Zijn kara­mel, vanil­le en cho­co­la­de sma­ken meer iets voor jou, dan zal een medi­um of dark roast meer in je voor­keur liggen.

Kijk naar de prijs! 

Goe­de kof­fie heeft zijn prijs. We spre­ken immers over han­del van een top­pro­duct. Kof­fie uit de super­markt van €5 per kilo­gram? Dat wil zeg­gen dat 1 tas kof­fie 4 euro­cent kost. Ga dit eens na! Een tas kof­fie zou dus stuk­ken goed­ko­per zijn dan een glas bron­wa­ter van elk merk dat je in de win­kel kan krij­gen. Dit kan gewoon niet! In die prijs zit­ten alle kos­ten van ver­wer­king en trans­port plus de winst­mar­ges van de trans­por­teurs, de kof­fie­bran­ders, de groot­han­de­laars en de win­ke­liers!? De gro­te ver­lie­zers zijn jam­mer genoeg de kof­fie­boe­ren! Denk hier eens bij na wan­neer je je vol­gen­de pak kof­fie koopt!

Koffie online.

Kof­fie kan je tegen­woor­dig mak­ke­lijk onli­ne bestel­len en op jou geko­zen moment laten leve­ren aan je voor­deur. Indien je, zoals zove­len, een ech­te kof­fie­drin­ker bent, pro­beer dan ook eens dege­lij­ke kof­fie in huis te halen. Wij zijn onder­tus­sen klant en part­ner van de jon­gens van “VERSE MALING”.

Verse Maling

Hoe mak­ke­lijk zou het zijn als je altijd vol­doen­de kof­fie in huis hebt? Nooit te veel, zodat het altijd vers is. Pre­cies gele­verd wan­neer jij het nodig hebt. Keu­ze uit ver­schil­len­de kof­fie­mer­ken met een goed ver­haal. Met dat idee is Ver­se maling gestart. Opge­richt door Robert, Mats en Nick, die een pas­sie voor kof­fie heb­ben en ook erg van gemak houden.

Het begon bij een eigen kof­fie­merk, dat gebrand en ver­pakt wordt in Amers­foort. Al snel groei­de het assor­ti­ment met ver­schil­len­de kof­fie­mer­ken, die naast lek­ker ook goed zijn voor de boer. 

Hun assor­ti­ment wordt con­stant uit­ge­breid met mooie, duur­za­me en ook beken­de kof­fie­mer­ken. Kof­fie cap­su­les, kof­fie­bo­nen, gema­len kof­fie, fil­ter­kof­fie, maar ook machi­nes en alles voor het onder­houd kan je bij hun terug­vin­den. Een aanrader!

Koffie abonnement

Ook voor een mak­ke­lijk kof­fie abon­ne­ment kan je bij hun terecht. Zij noe­men het ‘her­haal­ge­mak”! Zowel par­ti­cu­lie­ren als bedrij­ven kun­nen bij “Ver­se Maling” terecht voor terug­ke­ren­de bestellingen. 

(h)eerlijke kof­fie is hun stan­daard. Nooit meer zon­der kof­fie en pre­cies genoeg, zodat het altijd vers is.

Kies voor her­haal­ge­mak en ont­vang 10% kor­ting op je eer­ste drie leve­rin­gen! De kor­ting wordt auto­ma­tisch verwerkt.

Uw voor­de­len :

 • Keu­ze uit ver­schil­len­de mer­ken. Mer­ken met een ver­haal en dui­de­lijk goed voor de boer. Boven­dien zijn ze erg lekker.
 • Ze wer­ken stan­daard alleen met kof­fie­mer­ken die de boe­ren goed belo­nen, bij­voor­beeld via Fair­t­ra­de, Direct­tra­de of Rain­fo­rest Alli­an­ce.
 • Her­haal gemak dat maan­de­lijks aan­pas­baar is en maan­de­lijks opzeg­baar. Geen opstart­kos­ten. Gewoon pure koffie.
 • Altijd vers van de bran­de­rij, bij u op de stoep. Ze heten niet voor niets “Ver­se maling”!

Recepten.

Kof­fie dient ook als basis voor ver­schil­len­de recep­ten. We ken­nen de ver­schil­len­de soor­ten iced-cof­fees zoals de Ame­ri­ca­no, Frap­pé en regu­lar iced cof­fee. Maar er is meer! Kof­fie kan ook de basis zijn voor een affo­ga­to all café, een bava­rois, ver­schil­len­de mous­ses en zelfs als mari­na­de of dry-rub voor vlees. 

In onze recep­ten­bun­del kan je alvast enke­le recep­tu­ren terug­vin­den. Ik geef je er alvast 1 mee : kof­fie ijs (ook gekend als mok­ka ijs).

koffie ijs

koffie ijs

Kof­fie ijs, of bij ons ook bekend als mok­ka ijs, is een wel­ge­ko­men ver­fris­sing tij­dens de zomer­maan­den. Volg ons recept voor een heer­lijk zelf­ge­maakt roomijs.
5 from 1 vote
Prep Time 20 mins
Cook Time 1 hr 30 mins
rust tijd 1 d
Total Time 1 d 1 hr 50 mins
Cour­se Des­sert
Cui­si­ne Des­serts
Ser­vings 1500 ml
Calo­ries 210 kcal

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

Doe dit 1 dag op voorhand:

 • Snijd de vanil­le­peu­len met een aard­ap­pel­mes­je door 2 op een snij­plank, en haal het vanil­le­merg uit de peu­len met de bot­te zij­de van je aardappelmes.
  3 stuks vanillepeulen
  Vanille ijs - Vanillemerg uit peulen schrapen
 • Doe het vanil­le­merg in een apar­te meng­kom en zet opzij.
  het merg van de vanillepeulen
 • Doe de vanil­le­peu­len in een gro­te kook­pot samen met de melk, de room en de kof­fie­bo­nen.
  1 l vol­le melk, 500 ml culi­nai­re room, 200 gr hele koffiebonen
  koffie ijs - recept - 1
 • Breng dit meng­sel op een zacht vuur tot tegen het kookpunt.
 • Zodra het meng­sel heet is haal het dan van het vuur.
 • Dek af met folie.
 • Laat 1 uur op kamer­tem­pe­ra­tuur trek­ken zodat de sma­ken zich kun­nen mengen.

Maak je ruban.

 • Voeg in de meng­kom met het vanil­le­merg de 12 eidooi­ers toe samen met 300gr kristalsuiker.
  300 gr kris­tal­sui­ker, 12 eidooi­ers, het merg van de vanillepeulen
 • Van het moment dat je dit doet moet je begin­nen kloppen!!!!
 • Laat de sui­ker niet onaan­ge­roerd bij je eidooi­ers lig­gen, want je eidooi­ers zul­len ver­bran­den en je ijs gaat vol met klon­ters zit­ten! Dat wil­len we niet!
 • Dit moet goed geklopt worden!
 • Het is belang­rijk dat je een lich­te, luch­ti­ge mas­sa krijgt.
 • De sui­ker moet vol­le­dig opge­lost zijn.
 • In keu­ken­ter­men noemt men dit een “ruban”, of “au ruban” kloppen.
  Ruban kloppen
 • Tip : dit kan je natuur­lijk ook met de mixer of keu­ken­ma­chi­ne doen!

Maak je anglaise (custard)

 • Breng dan het meng­sel van de melk met de room, de vanil­le­stok­ken en de kof­fie­bo­nen zacht­jes terug tot tegen het kookpunt.
 • Zet een fij­ne zeef op de boven­kant van je ruban (je geklop­te eidooiers).
 • Als het meng­sel tegen het kook­punt aan­zat, giet dan een beet­je van het war­me melk­meng­sel door je fij­ne zeef bij de opge­klop­te dooi­ers (je ruban).
  koffie ijs - recept - 2
 • Roer even goed door met een klop­per tot alles is opgelost. 
 • Giet het geheel terug bij de rest van het war­me melk/room-meng­sel.
 • Schraap met behulp van een spa­tel het meng­sel terug in de kook­pot zodat je alles meehebt.
 • Zet je kook­pot terug op een zacht vuur en klop het meng­sel los.
 • Het liefst doe je dit met een hou­ten lepel of een spa­tel.
 • Roer en draai in het meng­sel op het vuur, in acht-vorm tot je een mooie bin­ding krijgt.
 • Als je met je vin­ger een streep kan trek­ken op de ach­ter­kant van de spa­tel en de streep blijft even staan dan weet je dat je bin­ding goed zit (in keu­ken­ter­men noemt dit ‘vane­ren”)
  ijs - vaneren
 • Laat dit niet te ver gaan en zeker niet koken!
 • Je eidooi­ers zul­len stol­len, en je meng­sel gaat schiften.
 • Indien dit gebeurt…helaas..dan zal je opnieuw moe­ten beginnen.
 • Nu heb je een cus­tard, of ‘anglai­se’ zoals dat in keu­ken­ter­men heet.
 • Giet het meng­sel door de fij­ne zeef in een ande­re meng­kom.
 • Druk op de kof­fie­bo­nen in de zeef om zoveel moge­lijk van de kof­fies­maak eruit te halen.
  koffie ijs - recept - 3
 • Gooi de bonen ver­vol­gens weg.
 • Meng de drup­pels vanil­le-extract en de fijn­ge­ma­len kof­fie erdoor.
  4 drup­pels vanil­le-extract, 1/2 tl fijn­ge­ma­len koffie
 • Roer het geheel goed door.
 • Laat het meng­sel afkoelen.
 • Dek het af met huis­houd­fo­lie.
 • Laat het geheel afkoe­len en zet het dan 24u in de koel­kast zodat alle sma­ken goed met elkaar kun­nen vermengen.
 • We noe­men dit ook “rij­pen”.

Maak je koffie ijs!

 • Draai de dag erna dan het kof­fie ijs 15 à 20 minu­ten af in de ijs­ma­chi­ne (sor­betié­re).
  ijs - afdraaien in machine
 • Wat ik graag doe is wat oplos­kof­fie toe­voe­gen tij­dens de helft van het draai­en. Dit is optioneel.
  1 tl oploskoffie
 • Je hebt nu zelf een super­lek­ker kof­fie ijs gemaakt!

Notities

Koffie ijs.

Kof­fie ijs, of bij ons ook bekend als mok­ka ijs, is een wel­ge­ko­men ver­fris­sing tij­dens de zomer­maan­den. Het ijs wordt zowel in Bel­gië en Neder­land gre­tig gecon­su­meerd. Samen met vanil­le-ijs en Cho­co­la­de-ijs maken ze de top 3 van meest gevraag­de ijssoorten.


INFO EN TIPS

  • Helaas heb je voor het zelf maken van kof­fie ijs en ande­re ijs­soor­ten of sor­bets een ijs­ma­chi­ne nodig.
  • Maar ben je een ijs­lief­heb­ber of maak je graag je eigen sor­bets? Dan loont het wel.
  • Van­af 260€ heb je wel een dege­lij­ke machine.
  • Zo’n ijs­ma­chi­ne is een inves­te­ring, maar wel een­tje die veel voor­de­len biedt. Door je ijs con­stant te laten draai­en, wordt er veel lucht onder het ijs geklopt. Hier­door krijg je smeu­ïg en schep­baar ijs als resul­taat. Zon­der ijs­ma­chi­ne durft je ijs wel eens te kris­tal­li­se­ren en dus hard worden.
  • Kof­fie ijs kan ook gebruikt wor­den als basis voor ande­re des­serts als een mok­ka-milk­sha­ke of een Affo­ga­to.
  • Kof­fie ligt aan de basis van kof­fie ijs. Lees er hier meer over!
  • Onder ijs kan je ook sor­bet, par­fait, gra­ni­té en water­ijs cate­go­ri­se­ren. Elk heb­ben ze hun eigen tex­tuur, smaak en samenstelling.
  • Ver­war room­ijs trou­wens niet met gela­to. Het schep­ijs zoals wij het ken­nen bevat min­stens 10% vet door de flin­ke hoe­veel­heid room. De Ita­li­aan­se vari­ant — gela­to dus — bevat ech­ter hele­maal geen room. Boven­dien gebrui­ken de Ita­li­a­nen min­der eie­ren en meer melk en/of water in hun ijs­be­rei­ding. Het resul­taat? Lich­ter ijs dat snel­ler weg­smelt in de mond.
  • Ook de hoe­veel­heid sui­ker en eidooi­ers in je ijs­meng­sel zijn van groot belang om een romi­ge tex­tuur te behou­den. Eidooi­ers bevat­ten veel vet­stof­fen die net zoals sui­ker de vor­ming van ijs­kris­tal­len tegen­hou­den. Eigeel en sui­ker zijn dus essen­ti­eel in je recept!


 • Naast kris­tal­sui­ker kan er trou­wens ook een deel glu­co­se­stroop gebruikt wor­den om de opti­ma­le tex­tuur te beko­men. Dit wordt ook meer en meer gebruikt.
 • Last but not least kan de tem­pe­ra­tuur in je diep­vrie­zer ook een rol spe­len. -8°C is de ide­a­le tem­pe­ra­tuur om je ijs te bewa­ren en snel schep­klaar te hebben.
 • Kof­fie ijs maken zon­der ijs­ma­chi­ne???…Ga je de uit­da­ging aan om je ijs zon­der machi­ne te maken? Ga dan als volgt te werk:
   
  1. Giet het basis­meng­sel in een plat­te bak, en zet het in de diepvriezer.
  2. Haal de bak elk half­uur (gedu­ren­de 3 uur) even uit de vrie­zer en roer het ijs­meng­sel om met een lepel.
  3. Laat je ijs ten slot­te min­stens 12 uur hard wor­den in de vriezer.
  Dit is een manier, maar het resul­taat zal nooit het ijs eve­na­ren dat je maakt in een ijs­ma­chi­ne.
   
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
 
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
 
Voeg het dan hier toe!
 
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Kof­fie ijs zelf maken smaakt zoveel beter! Pro­beer het!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
kof­fie ijs
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
210
% Dai­ly Value*
Fat
 
137
g
211
%
Satu­ra­ted Fat
 
78
g
488
%
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
9
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
39
g
Cho­les­te­rol
 
1512
mg
504
%
Sodi­um
 
318
mg
14
%
Pot­as­si­um
 
1154
mg
33
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
186
g
62
%
Sugar
 
183
g
203
%
Pro­tein
 
41
g
82
%
Vita­min A
 
6090
IU
122
%
Vita­min C
 
2
mg
2
%
Cal­ci­um
 
942
mg
94
%
Iron
 
3
mg
17
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word kof­fie ijs
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot.

Ik mag hopen dat je na het lezen van dit bericht een beter inzicht hebt gekre­gen over hoe en wat kof­fie nu eigen­lijk is. Het is een gewoon­te, een drank en pro­duct dat voor ons zo nor­maal is dat we soms niet meer stil­staan dat er toch wel wat ‘hard labeur’ aan voor­af gegaan is alvo­rens we kun­nen genie­ten van onze dage­lijks kop. We gaven je een over­zicht van boon tot kof­fie, de soor­ten en manie­ren om de drank te berei­den. Tips voor de bes­te kof­fie kwa­men aan bod en we lie­ten ook zien dat kof­fie in aller­han­de recep­ten niet meer weg te den­ken is.

HEB JE HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Reac­ties zijn altijd wel­kom onder het bericht.

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!