Pasta al ragu…als koken en liefde samensmelten!

Pas­ta al ragu is één van de meest popu­lai­re pas­ta­ge­rech­ten, en bete­kent let­ter­lijk “pas­ta met (vlees)saus” in het Italiaans. 

Het gerecht wordt meest­al gemaakt met ver­se pas­ta, gema­len rund­vlees, toma­ten en uien. De saus wordt gestoofd tot de groen­ten zacht zijn en het rund­vlees door en door gaar. Of je nu in de stem­ming bent voor een ste­vi­ge maal­tijd of gewoon wilt genie­ten van een goe­de saus, pas­ta al ragu is een gewel­di­ge keuze. 

Pasta al ragu - Liliesfood
Pas­ta al ragu

Introductie en geschiedenis

Pas­ta al ragu vindt haar oor­sprong in Noord-Ita­lië, meer bepaald in de regio Emi­lia-Romag­na met Bologna als hoofd­stad. De regio is dicht­be­volkt en één van de rijk­ste van het land. Wij ken­nen voor­al de keu­ken van Emi­lia-Romag­na! Denk maar aan par­ma­ham, ace­to bal­sa­mi­co di Mode­na en de Par­me­zaan­se kaas, maar ook Fer­ra­ri en oud dic­ta­tor Beni­to Mus­so­li­ni komen uit de regio.

De oor­sprong van de naam “Ragù” is Frans, en komt van de term ragoût. Hier­mee wor­den aan­van­ke­lijk al de berei­din­gen bedoeld waar­bij het vlees (of vis of groen­ten) in klei­ne stuk­jes wor­den gehakt en ver­vol­gens gedu­ren­de lan­ge tijd op een laag vuur in stoof­pot wor­den gestoofd. Het is niet dui­de­lijk wan­neer de term in Ita­lië in gebruik is geno­men, maar de “ragù” was reeds aan­we­zig op de tafels van de aris­to­cra­ten in de Renais­san­ce­tijd, aan­van­ke­lijk als een vol­le­dig gerecht en pas later gebruikt om pas­ta op smaak te brengen.

Een kok uit Imo­la, Aber­to Alvi­si, zou de eer­ste zijn geweest die een ‘ragu’ bereid­de zoals wij die nu ken­nen. Hij was in de Acht­tien­de Eeuw in dienst van bis­schop­pen en kar­di­na­len in de regio en ser­veer­de de ‘ragu’ met een bord dro­ge pas­ta, “mac­chero­ni”.

Emi­lia Romag­na — Een blik op de regio

Bolognese en pasta al ragu

Ik durf het bij­na niet uit­pre­ken, want menig Ita­li­aan zal mij de ver­doe­me­nis in wen­sen! Maar de vraag op ieders lip is.…Is dit nu onze spa­ghet­ti Bologonese??? 

Wel, de spa­ghet­ti Bolog­ne­se is abso­luut niet gekend in Ita­lië. Het is een waar­schijn­lijk wel een vari­ant op de pas­ta al ragu. In het begin van de 20e eeuw ver­huis­den veel Ita­li­a­nen van hun vader­land naar Ame­ri­ka. Rond deze peri­o­de zou spa­ghet­ti bolog­ne­se zijn ont­staan en popu­lair zijn gemaakt.

In 1982 heeft de Ita­li­aan­se Aca­de­mie van de Keu­ken (Acca­de­mia Ita­li­a­na del­la Cuci­na), een orga­ni­sa­tie die zich inzet voor het behoud van het culi­nai­re erf­goed van Ita­lië, een recept voor klas­sie­ke “Bolog­ne­se ragù” vast­ge­legd en gede­po­neerd bij de Kamer van Koop­han­del van Bologna. Het ori­gi­ne­le recept voor Ragù Bolog­ne­se ligt vol­gens inge­wij­den opge­bor­gen in een kluis op het gemeen­te­huis van Bologna.

bereiding

In Bologna en ande­re Noord Ita­li­aan­se stre­ken wordt ragù tra­di­ti­o­neel geser­veerd met tagli­a­tel­le. Aan­vaard­ba­re alter­na­tie­ven voor ver­se tagli­a­tel­le zijn ande­re bre­de plat­te past­a­vor­men, zoals pap­par­del­le of fet­tuc­ci­ne. Of ook buis­vor­mi­ge pas­ta zoals riga­to­ni en penne.

Maar vlees is dus het belang­rijk­ste ingre­di­ënt van de Pas­ta al ragu. Het vlees wordt aan­ge­bak­ken met een com­bi­na­tie van groen­ten en dan lang­du­rig gestoofd. Dit is essen­ti­eel voor de smaak van de ragu.

pasta al ragu
pas­ta al ragu

Pasta al ragu — het recept

Pasta al ragu - Liliesfood

Tagliatelle al ragu

Tagli­a­tel­le al ragu is een klas­sie­ker uit de streek van Emi­lia Romag­na. Of je nu in de stem­ming bent voor een ste­vi­ge maal­tijd of gewoon wilt genie­ten van een goe­de saus, pas­ta al ragu is een gewel­di­ge keuze. 
5 from 1 vote
Prep Time 15 mins
Cook Time 2 hrs 15 mins
Total Time 2 hrs 30 mins
Cour­se Pas­ta
Cui­si­ne Ita­li­aans, Pasta
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 956 kcal

Materiaal — Benodigdheden

Ingrediënten
  

 • 45 ml olijf­olie van eer­ste persing
 • 25 g room­bo­ter
 • 1 x ui fijn­ge­hakt
 • 1 x sel­de­rij­sten­gel fijn­ge­hakt
 • 1 x wor­tel fijn­ge­hakt
 • 150 g pan­cet­ta in blok­jes gesneden
 • 200 g vers run­der­ge­hakt
 • 200 g vers var­kens­ge­hakt
 • 200 ml rode wijn van goe­de kwaliteit
 • 2 eet­le­pels dub­bel gecon­cen­treer­de tomatenpuree
 • 200 ml kip­pen­bouil­lon zelf­ge­maakt
 • 400 g tagli­a­tel­le vers
 • wat peper en zout naar smaak
 • wat Par­me­zaan­se Kaas vers geraspt en naar smaak

Instructies
 

 • Ver­hit de olijf­olie en de room­bo­ter in een pan.
 • Voeg de ui, sel­de­rij, wor­tel en pan­cet­ta toe en laat op een zacht vuur­tje onge­veer 10 minu­ten zwe­ten tot de ui zacht is geworden.
 • Voeg het vlees toe en bak het rond­om bruin.
 • Zet het vuur hoger, voeg de wijn toe en laat verdampen.
 • Leng de toma­ten­pu­ree aan met een beet­je van de bouil­lon en roer dit door het vlees.
 • Voeg de rest van de bouil­lon toe.
 • Zet het vuur laag, dek af met een dek­sel en laat gedu­ren­de 2 uur op een zacht vuur koken, waar­bij u af en toe con­tro­leert en wat extra bouil­lon toe­voegt om te voor­ko­men dat de saus uitdroogt.
 • Proef, en kruid even­tu­eel bij met peper en zout naar smaak
 • Haal van het vuur en ser­veer met vers gekook­te tagliatelle.
 • Bestrooi het gerecht met vers gerasp­te Par­me­zaan­se kaas.
 • Sma­ke­lijk!

Video

Notities

Tagliatelle al ragu

Tagli­a­tel­le al ragu is een klas­sie­ker uit de streek van Emi­lia Romag­na. Of je nu in de stem­ming bent voor een ste­vi­ge maal­tijd of gewoon wilt genie­ten van een goe­de saus, pas­ta al ragu is een gewel­di­ge keuze.


TIPS EN INFO

Wil je meer weten over dit tra­di­ti­o­ne­le gerecht? Klik hier!
Ser­veer dit gerecht met zelf­ge­maak­te ver­se pas­ta! Klik hier om te weten hoe je dit maakt!
In boven­staan­de video laat ‘Genar­ro Con­tal­do’ je per­fect zien hoe je dit gerecht kan maken. Zalig!
Natuur­lijk kan je ook je eigen toets geven aan de ragu. Denk maar aan ande­re krui­ding zoals salie, ore­ga­no, roze­ma­rijn en knof­look. Maar ook het vlees kan je ver­van­gen door geen bereid gehakt te gebrui­ken, maar wel een stuk runds-Bris­ket of filet puur wat je zelf fijn­hakt. Moge­lijk­he­den genoeg!
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
Bootstrap Ventures
Boot­s­trap Ventures
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hier­on­der en beoor­deel het met wat sterren.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen. 
Voeg het dan hier toe!
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Tagli­a­tel­le al ragu, we ken­nen het alle­maal, we lus­ten er alle­maal wel pap van! Maak het vandaag!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Tagli­a­tel­le al ragu
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
956
% Dai­ly Value*
Fat
 
48
g
74
%
Satu­ra­ted Fat
 
16
g
100
%
Trans Fat
 
0.5
g
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
6
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
23
g
Cho­les­te­rol
 
191
mg
64
%
Sodi­um
 
465
mg
20
%
Pot­as­si­um
 
871
mg
25
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
79
g
26
%
Fiber
 
4
g
17
%
Sugar
 
5
g
6
%
Pro­tein
 
40
g
80
%
Vita­min A
 
2834
IU
57
%
Vita­min C
 
4
mg
5
%
Cal­ci­um
 
71
mg
7
%
Iron
 
4
mg
22
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word Ita­li­aans, ita­li­aan­se keu­ken, pas­ta al ragu, tagliatelle
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Tot slot

Pas­ta al ragu is zo één van die gerech­ten waar­mee koken en lief­de samen­smel­ten. Het gerecht is pure tra­di­tie en steunt op sim­pe­le, gewo­ne ingre­di­ën­ten die met zorg wor­den behan­deld en met veel lief­de wor­den klaar­ge­maakt. Vele ragu’s zijn ook fami­lie­tra­di­ties. Elke non­na zal haar eigen recept wel heb­ben. Het zijn pure sma­ken die bij menig Ita­li­aan her­in­ne­rin­gen zul­len bovenbrengen. 

Wan­neer je zelf je eigen ‘ragu’ maakt kan je natuur­lijk ande­re ingre­di­ën­ten en krui­den toe­voe­gen die afwij­ken van het ori­gi­ne­le. Ik denk bij­voor­beeld aan salie, roze­ma­rijn en ore­ga­no. Kan niet slecht zijn denk ik zo.

Bij mij loopt het water me in de mond en is de zin om zelf weer ach­ter het for­nuis te krui­pen heel groot geworden.

Ik hoop dat het bij jul­lie als lezer enig­zins het­zelf­de effect kan teweegbrengen.

Coo­king with love, pro­vi­des food for the soul!

Lilie­s­food

Heb je vra­gen? Of ben je zelf al aan de slag gegaan? Reac­ties zijn altijd wel­kom onder de pagina. 

Vond je dit ver­haal leuk om lezen? Help ons dan door het te beoordelen.

Zin gekre­gen om te kok­ke­rel­len? Al onze recep­ten kan u hier terug­vin­den.

Meer weten over ver­se pas­ta, of om het zelf te maken? Klik hier!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Pas­ta al ragu…Italiaanse eenvoud…maar zo lekker!

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!