Keukenmateriaal…tools in 2023 die essentieel zijn om te koken.

Keukenmateriaal — DEEL I

Keu­ken­ma­te­ri­aal heb je nodig om te koken. En dege­lijk keu­ken­ma­te­ri­aal is hier­bij een must! Koken met het juis­te mate­ri­aal maakt het je mak­ke­lij­ker en gaat het ple­zier van koken enkel maar ver­gro­ten. Dit gaat van keu­ken­ro­bots naar mes­sen, maar ook klei­ne hulp­mid­de­len als kom­me­tjes en het vin­den van de juis­te lookpers! 

Het liefst heb­ben we goed keu­ken­ma­te­ri­aal, han­dig in gebruik en mate­ri­aal wat jaren mee­gaat. Hier­on­der geef ik je een over­zicht van ver­schil­len­de keu­ken­tools waar­van ik weet dat ze han­dig, goed en duur­zaam zijn.

Ieder­een die kookt en regel­ma­tig in zijn of haar keu­ken te vin­den is zou er baat bij heb­ben om deze tools in huis te hebben. 

Door­dat het vrij omslach­tig is zal ik deze post opsplit­sen in 2 delen! Deel II kan je hier terugvinden!

Keukenmateriaal — Een overzicht.

Hier­on­der kan je het meest voor­ko­men­de keu­ken­ma­te­ri­aal vin­den waar­van ik over­tuigd ben door het zelf te gebrui­ken. En laat me dui­de­lijk zijn, ik wil hier zeker geen pro­du­cen­ten mee tegen het hoofd lopen! Ik ga geen ver­ge­lij­king maken tus­sen ver­schil­len­de mer­ken!. Wat ik met dit ver­haal wil mee­ge­ven is puur uit eigen erva­ring en dat wil ik met jul­lie delen.

Keukenmateriaal — Keukenmessen

Een mes is het bes­te ingre­di­ënt! Een goed exem­plaar is een must in je assor­ti­ment van keu­ken­ma­te­ri­aal en zal ervoor zor­gen dat je mak­ke­lij­ker, snel­ler en ook vei­li­ger kan wer­ken. Al gedu­ren­de lan­ge tijd pro­be­ren fabri­kan­ten men­sen mes­sen­sets te ver­ko­pen. Deze bestaan dan uit 6 tot zelfs 10 ver­schil­len­de mes­sen met uit­ein­de­lijk alle­maal een ver­schil­len­de func­tie. Nu, ik wil dit zeker niet afbre­ken, mijn col­lec­tie aan mes­sen is een veel­voud van dit aan­tal, maar heb je deze echt nodig? Vol­gens mij niet…

Als ik naar mezelf kijk dan zijn er 5 mes­sen waar ik altijd en elke dag gebruik van maak in de keuken. 

Een koksmes.

Het belang­rijk­ste mes, met een lem­met van onge­veer 20 cm en een bre­de hiel. Het is een alles­kun­ner! Snij­den van vlees, vis, groen­ten en fruit, snel en zelfs heel pre­cies. Door zijn spe­ci­fie­ke vorm en hoge hiel is het mak­ke­lijk om ermee te wer­ken als je het één­maal wat gewoon bent. Dit mes moet gewoon onder­deel zijn van je keu­ken­ma­te­ri­aal! Onder­staand mes is het koks­mes van Naz­rom. Al een hele tijd in gebruik, super­fijn om mee te wer­ken, en vooral..helemaal niet zo duur! Top­mes voor een hobbykok!

Een (Oosterse) hakbijl.

Onmis­baar voor mij, mits mijn voor­lief­de voor de Azi­a­ti­sche keu­ken, hak­ken, snij­den, plet­ten, of zelfs stuk­ken vlees mee plat slaan. Licht in gewicht en super­han­dig. Zelf gebruik ik het ‘Hez­hen’ hak­bijl al gedu­ren­de een hele tijd. Super tevre­den mee! (Let wel, het Azi­a­tisch hak­bijl is niet zo geschikt om echt been­de­ren mee door te kap­pen, indien je dit nodig hebt kan je beter gaan voor een echt ‘keu­ken­bijl’).

hakmes
hak­mes

Een aardappelmesje.

Dit kent ieder­een! Het mes­je van oma! En waar­om kent ieder­een dit mes? Omdat dit het bes­te aard­ap­pel­mes­je ooit gemaakt is! Het mole­naars­mes­je. Heb je dit nog niet in huis? Hoog­tijd om dit wel te doen! Krui­den, ui of sja­lot snip­pe­ren, toma­ten snij­den, pel­len, ont­vel­len, .…dit mes­je ligt zo goed in de hand, doet het alle­maal en is topkwaliteit!

Een broodmes (zaagmes).

Brood snij­den, sand­wi­chen, pis­to­lets, taart, gebak en koeken…een brood(of zaag)mes doet het alle­maal. Bij ons wordt dit mes bij­na dage­lijks gebruikt. Ik zou niet zon­der meer kun­nen. Zelf gebrui­ken we het brood­mes van Bra­ban­tia. Top­kwa­li­teit voor een niet al te dure prijs. Een aan­winst voor ons keukenmateriaal!

Een dunschiller.

Een dun­schil­ler hoort gewoon thuis bij je keu­ken­ma­te­ri­aal. Aard­ap­pe­len, wor­te­len, asper­ges, noem maar op… het voor­naams­te is dat je een goed exem­plaar in huis haalt! En geloof me, ik heb al wat dun­schil­lers in mijn han­den gehad! Ook heb ik vroe­ger dik­wijls gevloekt omdat ik weer maar eens een dun­schil­ler vast had die niet deed wat hij moest doen. Dit was tot ik de dun­schil­lers van OXO heb ont­dekt. Voor mij is er gewoon geen beter exem­plaar! Punt. Ben je op zoek naar een nieuw, dege­lijk en uiterst goe­de dun­schil­ler? Ga dan voor deze! Een aan­winst voor je keukenmateriaal!

Algemeen gebruik van keukenmessen.

1 gou­den regel voor het gebruik van je keu­ken­mes­sen! Steek ze niet in de vaat­was­ser! Hou je mes­sen in ere, maak ze na gebruik pro­per met wat zeep­sop, droog ze goed af en bewaar ze appart. Leg ze niet alle­maal samen op een hoop­je, hier­door loop je het risi­co dat het snij­vlak bescha­digd raakt.

2 stuk­ken keu­ken­ma­te­ri­aal wat zeker ook nog thuis­hoort bij je keu­ken­mes­sen zijn een aan­zet­staal (of wetstaal) en een wet­steen!

Aanzetstaal

Een aan­zet­staal gebruik je al met­een na aan­schaf of van­af het eer­ste gebruik van het mes. Wan­neer je een mes gebruikt ver­buigt het staal onder de druk van het snij­den, of door­dat er har­de ele­men­ten (zoals bot of een snij­plank) wor­den geraakt. Dit ver­bui­gen is niet of nau­we­lijks met het blo­te oog waar­neem­baar, maar heeft zeker wel invloed op de kwa­li­teit van snij­den. Bij aan­zet­ten ver­wij­der je geen staal, in tegen­stel­ling tot wat bij slij­pen het geval is. 

Aan­zet­ten is een zeer belang­rijk aspect bin­nen het onder­houd van je mes(sen). Met een aan­zet­staal kan je geen mes slij­pen, maar om je mes lan­ge tijd van goe­de kwa­li­teit te hou­den, onder­houd je het mes door het onge­veer eens per week aan te zet­ten met het aan­zet­staal.

Messen — types en aanzetten — wat meer uitleg in een video door ‘kookpunt.nl”.
Wetsteen

Met een wet­steen of slijp­steen bereik je een zeer scherp slijpre­sul­taat. Ook zorgt het gebruik van een wet­steen voor een lan­ge­re levens­duur van je mes door­dat er rela­tief wei­nig mate­ri­aal wordt afge­no­men. Het gebruik van een wet­steen vergt wel wat oefe­ning, maar is essen­ti­eel voor het onder­houd van je mes­sen. Doe dit gemid­deld 1 keer per maand.

Messen scherp houden — wat meer uitleg in een video door ‘kookpunt.nl”.

Een snij­plank is het vol­gend item in de rij van onmis­baar keukenmateriaal. 

De meest hygi­ë­ni­sche snij­plan­ken zijn de kunst­stof snij­plan­ken. Deze bestaan uit poly­e­thy­leen en zijn altijd gemaakt in ver­schil­len­de kleu­ren. Iede­re kleur wordt gebruikt voor een ande­re pro­duct­groep. Zo voor­kom je dus dat er kruis­be­smet­ting kan ont­staan in voe­ding (sal­mo­nel­la e.d.). Hygi­ë­nisch gezien is dit dus top, want zo is er in de keu­ken altijd dui­de­lijk­heid wel­ke voe­ding u op een bepaal­de mag snij­den. Ze zijn een­vou­dig af te was­sen in de vaat­was­ser en zijn ste­vig genoeg waar­door de snij­plank niet kan verschuiven.

De ver­schil­len­de kleu­ren die gebruikt wor­den bij de snij­plank heb­ben de vol­gen­de betekenis:

  • De rode snij­plank is voor rauw vlees
  • De blauw snij­plank is voor vis, schaal- en schelpdieren
  • De groe­ne snij­plank is voor groen­ten en fruit
  • De wit­te snij­plank is voor kaas en brood

“Joseph Joseph” is een merk dat deze snij­plan­ken, en ander keu­ken­ma­te­ri­aal pro­du­ceert, gericht op huis­hou­de­lijk gebruik. Top materiaal!

Mengkom

Een meng­kom kan ook niet ont­bre­ken! Zelfs meer­de­re zou­den stan­daard aan­we­zig moe­ten zijn in je keu­ken­ma­te­ri­aal. Je gebruikt ze om sau­sen te maken, voor beslag, om pro­duc­ten te pane­ren, pro­duc­ten te mari­ne­ren, om te men­gen, … en we kun­nen nog wel even door gaan.

Onze top­fa­vo­riet meng­kom is de set van “Nava­ris”.

mengkom
meng­kom
Kenmerken van de mengkom-set :
  • De meng­kom­men van ‘Nava­ris’ pas­sen in elkaar, zo nemen ze min­der plaats in je kast.
  • Door­dat ze ver­vaar­digd zijn uit roest­vrij staal kun­nen ze tegen een stoot­je en zijn ze geschikt om hand­mixers in te gebruiken. 
  • Ze kun­nen gecom­bi­neerd wor­den met ver­stel­ba­re ras­pen (zit in de set). Zo kan je direct kaas, groen­ten en fruit snij­den of ras­pen in je kom. 
  • Ze heb­ben een rub­be­ren bodem zodat ze niet verschuiven! 
  • En een pas­send dek­sel zorgt voor een goe­de afsluiting!!!

Keukenweegschaal

Een keu­ken­weeg­schaal is opnieuw een onmis­baar tool bij je keu­ken­ma­te­ri­aal. Het liefst zelfs digi­taal, zodat je in staat bent om je ingre­di­ën­ten nauw­keu­rig af te wegen en te meten. Bij het bak­ken van aller­lei pro­duc­ten is dit zelfs van essen­ti­eel belang! De weeg­schaal die wij gebrui­ken is die van ‘Kit­chen­bro­thers’.

keukenmateriaal - digitale keukenweegschaal Kitchenbrothers
digi­ta­le keu­ken­weeg­schaal Kitchenbrothers

Met deze han­di­ge digi­ta­le weeg­schaal kun je alles tus­sen de 1 en 6000 gram zeer accu­raat afwe­gen. Dank­zij het digi­ta­le LCD-dis­play kun je het gewicht mak­ke­lijk afle­zen. Ook hoef je geen moei­te te doen om bui­ten­land­se recep­ten te ver­ta­len, de weeg­schaal weegt in gr, oz, lb, oz en ml. Ook heeft de weeg­schaal een ‘Tar­ra-func­tie’. Hier­mee hoef je geen reke­ning meer te hou­den met het gewicht van het bak­je dat je gebruikt. Zet het bak­je erop, druk 1 maal op de knop en je weg­schaal maakt een reset naar ‘0’ gram.

Keukenrobot

In je assor­ti­ment van keu­ken­ma­te­ri­aal zit best ook een keu­ken­ro­bot. Het aan­bod hier­in is zo immens dat je tegen­woor­dig soms de bomen niet meer door het bos ziet. Maar toch, indien het in je moge­lijk­he­den ligt, zorg dan een keu­ken­ro­bot in huis!

KitchenAid

Kit­che­nAid staat garant voor oer­de­ge­lijk mate­ri­aal en is al jaren­lang jouw ‘hulp in de keu­ken’. Je hebt hier­in de alles­kun­ner zoals de alom geken­de Kit­che­nAid ‘Arti­san’, die je kan uit­brei­den met aller­lei acces­soi­res zodat je een ech­te mul­ti-tool hebt in je keu­ken. Klop­pen, men­gen, malen, ijs draai­en, pas­ta maken, blen­den, mixen, … je kan het zo gek niet bedenken..deze machi­ne kan het allemaal.

Kitchenaid artisan

Natuur­lijk zit er een def­tig prijs­kaart­je aan dit toe­stel en is het niet voor ieder­een weg­ge­legd om der­ge­lijk keu­ken­ma­te­ri­aal in huis te halen. Moest je toch inte­res­se heb­ben om een ‘Kit­che­nAid” toe­stel aan te schaf­fen, een mixer, blen­der, brood­roos­ter, water­ko­ker, …of wat dan ook. Je kan via de aan­we­zi­ge ban­ners op de web­si­te van Kit­che­nAid Bel­gië een kor­ting genie­ten van 10 tot zelfs 20% op som­mi­ge toe­stel­len en acces­soi­res. Dat is al aar­dig wat! 

Ook mogen wij nu voor een tijd­je onze nieuws­brie­f­le­zers een extra, bij­ko­men­de kor­ting aan­bie­den van Kit­che­nAid — Bel­gië. Wil je deze ‘extra’ kor­ting ook nog mee­pik­ken? Schrijf je dan in op onze nieuws­brief, en de code wordt je onmid­del­lijk toe­ge­zon­den in je mail­box. (Let op! Kor­ting is enkel gel­dig in België!)

Ninja

Natuur­lijk heeft niet ieder­een belang bij zo’n alles­kun­ner, en zijn er goe­de alter­na­tie­ven! Een keu­ken­ro­bot is gewoon super­mak­ke­lijk om in je assor­ti­ment van keu­ken­ma­te­ri­aal te hebben. 

Wij gebrui­ken al een tijd­je de ‘Nin­ja Foodi’. Mixen, men­gen, blen­den, ijs crus­hen, ras­pen, snij­den, hij doet het alle­maal! Zeer tevre­den, en een ech­te aanwinst!

Tot slot..

Tot zover Deel I…

Het is vrij omslach­tig om alles in 1 ‘ver­haal’ te omschrij­ven. Deel II volgt binnenkort…

Ik mag hopen dat deze post je wat gehol­pen heeft. Goed keu­ken­ma­te­ri­aal is effec­tief nodig indien je goed en mak­ke­lijk wil koken. Je kan je beter focus­sen op je recept en ‘het koken zelf’ indien je dege­lijk mate­ri­aal hebt om mee te wer­ken. En dit hoeft niet altijd het duurst of meest geken­de merk te zijn. 

Heb je zelf erva­rin­gen, vra­gen of opmer­kin­gen? Laat gerust een reac­tie ach­ter onder dit bericht. 

Vond je het leuk om te lezen? Beoor­deel het dan, geef ons dik­ke “like” en deel het bericht!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Tik­Tok, You­Tu­be, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!