Gegrilde hoevekip, witte asperges, morieljes en daslook

Gegrilde hoevekip met asperges, morieljes en daslook

Gegrilde hoevekip, witte asperges, morieljes en daslook

Een asper­ge­ge­recht met kip in een modern jas­je! Indien met veel lief­de bereid…en topper!
5 from 1 vote
Prep Time 15 mins
Cook Time 30 mins
Cour­se hoe­ve­kip, Hoofdgerechten
Cui­si­ne Asper­ges, Modern
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 647 kcal

Ingrediënten
 
 

Instructies
 

 • Zorg voor kip­fi­lets met vel.
 • Kruid de kip­fi­lets goed met kip­krui­den en smeer ze in met wat extra vier­ge olijf­olie.
  2 stuks kipf­fi­let (dubbel)met vel, wat kip­krui­den, 1 el olijfolie
 • Warm je oven voor op 75°C
 • Zet een grill­pan op je vuur en grill de kip­fi­lets kort.
 • Zet de kip­fi­lets dan in je voor­ver­warm­de oven en laat ver­der garen op 75°C gedu­ren­de 20 tot 25 min.
 • Ont­doe de asper­ges van hun onder­ste har­de stuk en schil ze zorg­vul­dig met een dun­schil­ler.
  12 stuks wit­te asperges
 • Neem de schil­len en doe ze in een saus­pan. Voeg 1,5L water, een snuf zout en het bonen­kruid hier­aan toe.
  2 el bonen­kruid, wat zout, 1,5 l water
 • Breng het geheel aan de kook, zet je vuur lager en laat zo’n 5 minu­ten trekken.
 • Zeef nu de bouil­lon en ver­warm hem opnieuw tot net onder het kookpunt.
 • Snij de asper­ges door­mid­den en ook op z’n langst nog eens doormidden.
 • Gaar in de bouil­lon de asper­ges 8 à 9 minu­ten en ver­fris­sen ze hier­na onmid­del­lijk in ijs­wa­ter. Ze moe­ten beet­gaar zijn.
  ijs­wa­ter
 • Laat nu in dezelf­de bouil­lon de moriel­jes kort zwel­len. Plaats ze erna op huis­houd­pa­pier om ze te dro­gen. Zet ze weg op een war­me plaats.
  50 gr Morieljes
 • Mix in een hoge maat­be­ker met een staaf­mixer 75 gr das­look samen met 250 ml drui­ven­pitolie, 1 el limoen­sap en de xan­thaan­gom.
  250 ml drui­ven­pitolie, 75 gr das­look, 1 el limoen­sap, 1 el Xanthaangom
 • Stort dit door een fij­ne punt­zeef in een meng­kom en laat vol­le­dig uitlekken.
 • Zet opnieuw je grill­pan op het vuur en grill de beet­ga­re asper­ges kort in de pan ter­wijl je ze kruid met wat peper en zout.
  wat peper, wat zout
 • Neem een koe­ken­pan. Smelt hier­in 1 el room­bo­ter en bak de moriel­jes hier kort in aan.
  1 el roomboter

Dresseren

 • Neem een voor­ver­warmd diner­bord.
 • Als eer­ste snij­den we de kip over­langs door, zodat de garing mooi naar boven kan liggen.
 • Schik hier de asper­ges en de kort­ge­bak­ken moriel­jes rond.
 • Afwer­ken doe je met de das­look olie , wat ver­se das­look en wat kappertjes.
  wat kap­per­tjes, 15 gr daslook
 • Je gegril­de hoe­ve­kip met wit­te asper­ges, moriel­jes en das­look is klaar!
 • Sma­ke­lijk.

Notities

Gegrilde hoevekip, witte asperges, morieljes en daslook

Een asper­ge­ge­recht in een modern jas­je! Indien met veel lief­de bereid…en topper!

TIPS EN INFO

 • Voor dit gerecht gebrui­ken we de kip­fi­let met vel van de zwart­poot­kip of de “Pou­let de Bres­se”. Gewoon­weg omdat deze ras­sen het bes­te vlees voort­bren­gen. Het gerecht is opge­bouwd uit niet zoveel ingre­di­ën­ten dus zorg voor kraak­ver­se waren van top­kwa­li­teit. Over de kip­pen­ras­sen kan je hier­on­der wat meer terugvinden.
 • Ook voor de morieljes…indien je de ver­se kan vin­den mag je natuur­lijk deze gebrui­ken. Maar het is niet altijd zo evi­dent om ze op de kop te tik­ken. Daar­om zijn de gedroog­de moriel­jes een goed alter­na­tief. Hier­on­der meer over deze champignon.
 • Xan­thaan­gom is een bind, of ver­dik­kings­mid­del dat veel gebruikt werd door Ster­ren­chef Fer­ran Adria. Hij ont­wik­kel­de een lijn van pro­duc­ten die gebruikt wer­den in zijn “mole­cu­lai­re keu­ken” onder de naam ” Tex­tu­ras “.
 • Het asper­ge­sei­zoen is terug gestart! Meer weten over asper­ges?

Wat zijn morieljes?

Moriel­jes zijn een soort wil­de pad­den­stoe­len die bekend staan om hun ken­mer­ken­de honing­raat­struc­tuur en aard­se smaak. Ze heb­ben een kegel­vor­mig uiter­lijk met een gedraai­de, hol­le steel en een bol­vor­mi­ge kop die lijkt op een bij­en­korf. Moriel­jes wor­den vaak geoogst in het voor­jaar en groei­en vaak in bos­rij­ke gebie­den, voor­al onder loof­bo­men zoals eiken en elzen. Ze wor­den beschouwd als een deli­ca­tes­se en wor­den vaak gebruikt in de Fran­se en Euro­pe­se keu­ken in gerech­ten zoals soe­pen, sau­zen, risot­to en ragouts. Let wel op: moriel­jes moe­ten goed wor­den gekookt voor­dat ze wor­den gege­ten, omdat ze gif­ti­ge stof­fen bevat­ten als ze rauw zijn.
Moriel­jes zijn sei­zoens­ge­bon­den en niet het hele jaar door ver­krijg­baar. Ze wor­den vaak gevon­den in het wild of gekweekt door gespe­ci­a­li­seer­de telers en wor­den meest­al ver­kocht op boe­ren­mark­ten, bij gespe­ci­a­li­seer­de pad­den­stoe­len­win­kels en soms ook in super­mark­ten. Het sei­zoen voor ver­se moriel­jes is meest­al in het voor­jaar, van maart tot mei, afhan­ke­lijk van de weers­om­stan­dig­he­den en de regio waar­in ze wor­den gekweekt of geoogst. Het kan ech­ter moei­lijk zijn om ver­se moriel­jes te vin­den, omdat ze vrij duur zijn en niet in gro­te hoe­veel­he­den wor­den gepro­du­ceerd. Daar­om wor­den gedroog­de moriel­jes vaak gebruikt als alter­na­tief voor ver­se moriel­jes, omdat ze het hele jaar door ver­krijg­baar zijn en lan­ger kun­nen wor­den bewaard.

Wat is daslook?

Das­look is een wil­de plant die inheems is in Euro­pa en bekend staat om zijn knof­look­ach­ti­ge smaak en geur. Het heeft lan­ge, smal­le bla­de­ren die lij­ken op die van lelies en klei­ne wit­te bloe­men die in de len­te bloei­en. De plant groeit vaak in voch­ti­ge, bos­rij­ke gebie­den en kan wor­den gevon­den in het wild of wor­den gekweekt als tuin­plant. De bla­de­ren en bloe­men van das­look wor­den vaak gebruikt in de keu­ken als smaak­ma­ker en wor­den toe­ge­voegd aan sala­des, soe­pen, sau­zen en pesto’s. Das­look heeft ook enke­le genees­krach­ti­ge eigen­schap­pen en wordt soms gebruikt als natuur­lijk mid­del om de bloeds­om­loop te sti­mu­le­ren en de spijs­ver­te­ring te bevorderen.

De zwartpootkip.

De zwart­poot­kip is een kip­pen­ras dat oor­spron­ke­lijk uit Frank­rijk komt en bekend staat om zijn zwar­te poten en blauw­ach­ti­ge veren­kleed. De kip­pen heb­ben een slank en lang­wer­pig lichaam en een opval­len­de kam op hun kop. Het ras wordt vaak gehou­den van­we­ge de kwa­li­teit van het vlees, dat mals en smaak­vol is. De kip­pen wor­den vaak bui­ten gehou­den en heb­ben daar­om veel ruim­te nodig om te bewe­gen en te schar­re­len. Ze wor­den ook wel “Label Rou­ge” kip­pen genoemd, van­we­ge de Fran­se kwa­li­teits­stan­daard waar ze aan voldoen.

“Poulet de Bresse” of Bressekip.

De Bres­se­kip is een kip­pen­ras dat afkom­stig is uit de regio Bres­se in Frank­rijk en staat bekend om zijn hoge kwa­li­teit vlees. De kip­pen heb­ben een blauw­ach­tig veren­kleed en een rode kam en lel­len. Ze wor­den gehou­den vol­gens strik­te kwa­li­teits­nor­men en moe­ten min­stens vier maan­den vrij kun­nen rond­schar­re­len voor­dat ze wor­den geslacht. De kip­pen wor­den gevoed met een spe­ci­aal dieet dat bestaat uit gra­nen en zui­vel­pro­duc­ten om de smaak van het vlees te ver­be­te­ren. Pou­let de Bres­se heeft een bescherm­de geo­gra­fi­sche aan­dui­ding (BGA) en wordt beschouwd als een van de bes­te kip­pen­ras­sen ter wereld.
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Gegril­de hoe­ve­kip, wit­te asper­ges, moriel­jes en das­look. Een top­com­bi­na­tie en lekker!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Gegril­de hoe­ve­kip, wit­te asper­ges, moriel­jes en daslook
Ser­ving Size
 
250 g
Amount per Serving
Calo­ries
647
% Dai­ly Value*
Fat
 
65
g
100
%
Satu­ra­ted Fat
 
11
g
69
%
Trans Fat
 
1
g
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
34
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
16
g
Cho­les­te­rol
 
8
mg
3
%
Sodi­um
 
125
mg
5
%
Pot­as­si­um
 
151
mg
4
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
18
g
6
%
Fiber
 
6
g
25
%
Sugar
 
0.4
g
0
%
Pro­tein
 
3
g
6
%
Vita­min A
 
499
IU
10
%
Vita­min C
 
15
mg
18
%
Cal­ci­um
 
235
mg
24
%
Iron
 
5
mg
28
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word asper­ges, das­look, hoe­ve­kip, morieljes
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!