Asperges! Alles wat je moet weten over de koningin der groenten!

Asper­ges! De maand maart is bezig en dan weten we…ze zijn er weer! We moe­ten er snel van genie­ten, want het asper­ge­sei­zoen duurt niet lang. Het begint in maart met asper­ges uit ser­re­teelt en uit teelt onder plas­tic kap­pen. Asper­ges uit vol­le grond komen pas in de twee­de helft van april op de markt. Eind juni, rond het feest van Sint-Jan (24 juni) is het sei­zoen afge­lo­pen, en is het dus gedaan met ver­se asper­ges klaar te maken. 

asperges oogsten

Wat is een asperge?

De asper­ge, ook wel het ‘wit­te goud’ genoemd, is een prach­ti­ge groen­te. Deze heer­lij­ke deli­ca­tes­se groeit onder de grond uit een wor­tel­stok en wordt met de hand geoogst door erva­ren telers. Het is een lan­ge, dun­ne en cilin­dri­sche sten­gel met een wit­te, groe­ne of paar­se kleur, afhan­ke­lijk van de manier waar­op hij wordt gekweekt.

Met zijn lan­ge, slan­ke vorm en zach­te tex­tuur is de asper­ge een veel­zij­di­ge groen­te die in vele gerech­ten tot zijn recht komt. Of je nu kiest voor de tra­di­ti­o­ne­le berei­ding met ham, ei en boter­saus, of voor een moder­ne twist met bij­voor­beeld zalm en gei­ten­kaas, de asper­ge blijft een ware smaaksensatie.

Kort­om, de asper­ge is een ech­te aan­winst voor de culi­nai­re wereld en ver­dient alle lof die hij krijgt. Geniet dus voor­al van deze prach­ti­ge groen­te zolang het sei­zoen duurt!

Waar komt de asperge oorspronkelijk vandaan?

De asper­ge kent zijn oor­sprong in het oude Egyp­te. Daar zijn de oud­ste bewij­zen van een asper­ge­cul­tuur gevon­den in de pira­mi­de van Sak­ka­ra. Hier zou­den asper­ges zijn afge­beeld op muur­te­ke­nin­gen van een offer­ga­ve voor een Farao. De oude Egyp­te­na­ren kweek­ten asper­ges al meer dan 2.000 jaar gele­den en beschouw­den het als een deli­ca­tes­se van­we­ge de genees­krach­ti­ge eigenschappen. 

Van­uit Egyp­te ver­spreid­de de teelt van asper­ges zich naar Grie­ken­land en Rome, waar de asper­ge een popu­lai­re groen­te werd. In de mid­del­eeu­wen was asper­ge ook bekend in Euro­pa, waar het voor­al werd geteeld in kloos­ter­tui­nen en door aris­to­cra­ti­sche families.

Door de eeu­wen heen heeft de asper­ge zich via Ita­lië en Frank­rijk een weg door Euro­pa gebaand, om in de 18de eeuw bij ons te aar­den. De offi­ci­ë­le Latijn­se naam is Aspa­ra­gus offi­ci­na­lis L. Het is fami­lie van de lelie-ach­ti­gen. De oor­sprong van de asper­ge is dus een ver­haal dat al eeu­wen­lang wordt ver­teld en dat nog steeds spring­le­vend is in onze heden­daag­se keuken.

Asperges

Zijn asperges gezond?

Ja, asper­ges zijn gezond! De groen­te is rijk aan aller­lei voe­dings­stof­fen die ons lichaam nodig heeft om goed te functioneren.

Zo zijn ze bij­voor­beeld een goe­de bron van vita­mi­ne C, wat onze weer­stand ver­sterkt en ons helpt om gezond te blij­ven. Daar­naast bevat­ten ze ook foli­um­zuur, wat belang­rijk is voor een goe­de ont­wik­ke­ling van het zenuw­stel­sel en ons immuunsysteem.

Maar dat is nog niet alles: asper­ges zijn ook een goe­de bron van vezels, die onze spijs­ver­te­ring gezond hou­den en ons een ver­za­digd gevoel geven. En omdat asper­ges wei­nig calo­rie­ën bevat­ten, zijn ze boven­dien een uit­ste­ken­de keu­ze als je op je gewicht wilt letten.

Kort­om, asper­ges zijn niet alleen ont­zet­tend lek­ker, maar ook nog eens hart­stik­ke gezond.

Asperges — aanplanten tot oogsten

Voor­al­eer we asper­ges kun­nen klaar­ma­ken moe­ten ze ook aan­ge­plant wor­den. Rond half maart kan er gezaaid wor­den. Het jaar daar­op wor­den de plan­ten eerst gerooid en ver­vol­gens keu­rig uit­ge­zet in geu­len. Hier wor­den de karak­te­ris­tie­ke heu­vel­tjes opge­ploegd. Van­af het vier­de tot onge­veer het tien­de jaar kan er vol­op geoogst wor­den. Daar­na is de grond “uit­ge­put”, en is het tijd om de cyclus te herhalen.

De heu­vel­tjes die over de asper­ge­plan­ten wor­den geploegd, zijn zo’n 30 cen­ti­me­ter hoog en zor­gen ervoor dat de asper­ges mak­ke­lij­ker groei­en en beter kun­nen wor­den afge­sto­ken. Een goed asper­ge­bed heeft een los­se struc­tuur, bij voor­keur zand- of zavel­grond, waar­door de sten­gels mooi recht naar boven kun­nen groeien. 

Zodra er een barst­je in de aar­de komt, moe­ten de asper­ges geoogst wor­den. Dit is een arbeids­in­ten­sief pro­ces. Als de aar­de scheurt moet men met een snel­le steek en spe­ci­aal mes de sten­gel afste­ken. Met­een na de oogst wordt de sleuf met aar­de gedicht en het heu­vel­tje weer her­steld. De oogst is ook afhan­ke­lijk van het weer. Na een stren­ge win­ter, wan­neer de asper­ges pas laat begin­nen te groei­en zal er dus ook min­der aan­bod zijn. 

Support your locals! 

Aspergehoeve lavrijsen

Asper­ge­hoe­ve Lavrij­sen teelt asper­ges in Herk-de-Stad. Bezoek hun web­si­te en neem een kijk­je ach­ter de scher­men. Leer het pro­duc­tie­pro­ces en de men­sen ach­ter dit won­der­vol­le pro­duct kennen.

Het is een fami­li­aal bedrijf dat al 28 jaar gepas­si­o­neerd asper­ges teelt is. In de peri­o­de april – juni kan je vol­op genie­ten van deze heer­lij­ke groen­te, en kan je bij hun terecht in de hoe­ve­win­kel of onli­ne voor uw dag­ver­se asperges.

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

Social Media

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
KokenKoken

Categorieën, versheid en kleur van asperges.

Categoriën.

Asper­ges wor­den opge­deeld in ver­schil­len­de cate­go­rie­ën op basis van hun dik­te en kwa­li­teit. Dit is belang­rijk omdat de dik­te en kwa­li­teit van de asper­ge invloed heb­ben op de smaak en tex­tuur van het eindresultaat.

De dik­te van de asper­ge wordt bepaald door de dia­me­ter van de sten­gel. De dik­s­te asper­ges wor­den beschouwd als de ‘AA’-klasse (20–28 mm), gevolgd door de ‘A’-klasse (16 — 20mm), de ‘B’-klasse (12 — 16mm). De dik­te van de asper­ges heeft invloed op de kook­tijd en de tex­tuur van de asper­ge: dun­ne­re asper­ges zijn bij­voor­beeld snel­ler gaar en heb­ben een zach­te­re tex­tuur dan dik­ke­re asperges.

Daar­naast wor­den asper­ges ook opge­deeld in ver­schil­len­de kwa­li­teits­ca­te­go­rie­ën, op basis van hun uiter­lijk en con­di­tie. De hoog­ste kwa­li­teits­ca­te­go­rie is ‘extra’, gevolgd door ‘I’ en ‘II’. Asper­ges van hoge­re kwa­li­teits­ca­te­go­rie­ën heb­ben meest­al een mooi­e­re vorm en kleur, en zijn vrij van bescha­di­gin­gen en oneffenheden.

Het is belang­rijk om te weten wel­ke cate­go­rie asper­ges je koopt, zodat je de juis­te berei­dings­wij­ze kunt kie­zen en het bes­te resul­taat kunt beha­len. Maar of je nu kiest voor de dik­s­te ‘AA’-klasse asper­ges of de wat dun­ner ‘B’-klasse asper­ges, één ding is zeker: met deze heer­lij­ke groen­te haal je altijd een culi­nai­re top­per in huis!

Ons advies? Ga voor de “AA”! Toch zeker indien je ze als hoofd­in­gre­di­ënt gaat ver­wer­ken in je gerecht. 

Ga je ze ver­wer­ken als mous­se, hap­je of in een soep, dan kun­nen de ande­re cate­go­rie­ën zeker ook dienen.

Versheid.

Het is vrij mak­ke­lijk om de vers­heid van een asper­ge te bepalen.

 • Ze heb­ben een glan­zen­de sten­gel en een hel­de­re kleur. Als ze geel of bruin­ach­tig wor­den, is dat een teken dat ze niet meer vers zijn.
 • Als u de sten­gels zacht tegen elkaar aan wrijft, hoort u een pie­pend geluid.
 • Het snij­vlak aan de onder­zij­de mag niet inge­droogd zijn. Con­tro­leer dit door met uw nagel op het vlak te drukken.
 • Gebruik uw zin­tui­gen! Door te let­ten op de kleur, tex­tuur, uit­ein­den en geur van asper­ges kun je gemak­ke­lijk bepa­len of ze nog vers zijn.

Kleur.

Als we spre­ken over Asper­ges klaar­ma­ken dan gaat het bij ons voor­al over de wit­te asper­ges die als deli­ca­tes­se beschouwd wor­den (van­daar dat je ook wel eens hoort spre­ken over ‘het wit­te goud’). In zui­der­se lan­den staan eer­der de groe­ne asper­ges op het menu. Er bestaan ook paar­se asperges

 • Wit­te — wan­neer de asper­ges onder de grond wor­den geteeld en dus nooit zon­licht zien, blij­ven ze blank van kleur (van­daar dus de bij­naam ‘het wit­te goud’). Wit­te asper­ges heb­ben een deli­ca­te, licht-zoe­te smaak 
 • Groe­ne - zij groei­en boven de grond en krij­gen hun groe­ne kleur van het zon­licht. Ze heb­ben een ster­ke­re en krui­di­ge­re smaak dan wit­te asper­ges, hoe­ven niet geschild te wor­den (wel even de onder­kant afsnij­den) en kun­nen zowel rauw als bereid gege­ten worden.
 • Paar­se (of vio­let) - deze asper­ges zijn iets min­der bekend. Ze groei­en ook boven de grond en dan­ken hun kleur aan het autho­cy­aan pig­ment (bio­lo­gi­sche kleur­stof die aan­ge­maakt wordt door de asper­ge). Paar­se asper­ges bevat­ten 20% meer sui­ker dan de wit­te en groe­ne vari­ant, waar­door ze logi­scher­wijs een stuk zoe­ter van smaak zijn. Paar­se asper­ges zijn ver­krijg­baar van­af mei.
asperges-paars

Hoe bewaar je asperges?

Asper­ges zijn een heer­lij­ke sei­zoens­groen­te die je opti­maal wilt bewa­ren om zo lang moge­lijk van hun fan­tas­ti­sche smaak en tex­tuur te kun­nen genieten. 

Het belang­rijk­ste bij het bewa­ren is om ze koel en voch­tig te hou­den. Het bes­te is om ze in een voch­ti­ge doek te wik­ke­len en in de koel­kast te leg­gen. Zo blij­ven ze tot wel 3 dagen vers en knapperig.

Indien je ze lan­ger wil bewa­ren, kun je ze het bes­te invrie­zen. Het is wel belang­rijk om de asper­ges eerst te blan­che­ren voor­dat je ze invriest. Dit houdt in dat je de groen­te kort kookt en daar­na direct afkoelt in koud water. Dep ze droog met keu­ken­pa­pier en sta­pel ze mooi naast elkaar in een afsluit­ba­re diep­vries­zak. Op deze manier blijft de smaak en tex­tuur behou­den en kun je ze tot wel 6 maan­den in de vrie­zer bewaren.

Maar…mijn eigen mening spreekt me hier tegen! 

Voor mij per­soon­lijk is er maar 1 advies! Asper­ges bewaar je niet, maar bewerk je best de dag van aan­koop! Ze zijn dag­vers het lek­kerst, en deze groen­te ver­diend dat respect!

Hoe schil je asperges?

Asper­ges schil­len begint met de uit­ein­den af te bre­ken (of snij­den). Schil ze dan van boven naar bene­den met een dun­schil­ler. Zorg dat je ze gron­dig schilt, want de schil is taai en niet aan­ge­naam in de mond als je ze eet. De groe­ne en paar­se asper­ge heb­ben een dun­ne­re schil en hoef je niet nood­za­ke­lijk te schil­len. Onder­staan­de video laat het je zien.

Asper­ges schillen.

Hoe kook je de lekkerste asperges?

Asper­ges koken kan in een gewo­ne kook­pot. Dit doe je best in licht gezou­ten water. Bindt ze samen in bun­del­tjes die je samen­houdt met keu­ken­touw en bind dat touw­tje vast aan een oor van de kook­pan. Zorg dat de asper­ge­top­pen boven het kook­wa­ter uit­ste­ken. De kop­jes garen door de stoom. 

Indien je over een stoom­oven of pan beschikt kan je ze natuur­lijk ook stomen.

Ide­aal voor het koken is een spe­ci­a­le, hoge, smal­le asper­ge­pan, deze bevat een inox inzet waar­door het mak­ke­lijk is om ze in het water te laten zak­ken, en ze er ook mak­ke­lijk uit te halen. Indien ze gaar zijn, laat ze dan op een netel­doek uitlekken.

aspergepan

Kook en gaartijd.

Het is niet zo moei­lijk om ze te koken, maar hoe lang kook je ze? 

Hier is al veel over geschre­ven en gepu­bli­ceerd. Zoals we in een ander ver­haal ook al ver­mel­den, “des goûts et des cou­leurs, on ne dis­cu­te pas”. 

Per­soon­lijk heb ik ze het liefst beet­gaar. Ik kook ze met een asper­ge­pan in licht­ge­zou­ten water, breng de asper­ges tot het kook­punt, zet het vuur af en laat ze dan in de pan met geslo­ten dek­sel afkoe­len in het kook­vocht tot ze beet­gaar zijn. Voor mij werkt dit perfect! 

Ik zou zeg­gen, pro­beer het uit en proef! En leer zo je per­soon­lij­ke voor­keur kennen. 

Wil je er koken die diep­ge­vro­ren zijn, leg ze dan gewoon in kokend water. Niet voor­af ont­dooi­en, want dan wor­den ze slap. 

Het bij­zon­de­re aan de groe­ne en paar­se vari­ant is dat deze ook rauw gege­ten kun­nen wor­den. Dus alleen even was­sen en een stuk­je van de onder­zij­de afsnij­den. Ook kan je ze gewoon even opbak­ken met wat boter in een koe­ken­pan met wat zout. Lek­ker!

Aspergerecepten.

De moge­lijk­he­den hier zijn onuitputtelijk. 

Als amu­se, voor­ge­recht, hoofd­scho­tel. De groen­te is zo veel­zij­dig. We ken­nen natuur­lijk onze klas­sie­kers, maar in de “moder­ne keu­ken” zijn ook parel­tjes te vinden. 

We som­men er hier enke­le op, de mees­te zijn terug te vin­den in onze recep­ten­bun­del.

Klassiekers :
Modern :
Ook in onze receptenbundel :

Aspergesoep maken

Om asper­ge­soep te maken hou je altijd de schil­len en de uit­ein­den van de bij. Deze kan je toe­voe­gen aan de kip­pen­bouil­lon die je gebruikt om je asper­ge­soep te maken. 

Tra­di­ti­o­neel maken we asper­ge­soep met wit­te asper­ges, maar ook de groe­ne of paar­se vari­ant kan je gerust gebrui­ken om soep mee te maken. 

Maak de soep wel altijd in een rui­me kook­pot zodat je ze mak­ke­lijk kan mixen en zeven indien dit nodig is.

Je hebt ver­schil­len­de manie­ren om asper­ge­soep te maken. Gaan­de van een sim­pe­le asper­ge­soep, naar een asper­ge­ve­lou­té of romi­ge asper­ge­soep tot een asper­ge­con­som­mé.

Asperges - Romige aspergesoep

Tips een weetjes.

 • De schil­len en de onder­ein­den kun je bewa­ren en samen met het kook­nat gebrui­ken als basis voor een over­heer­lij­ke asper­ge­pu­ree, mous­se of soep.
 • De groen­te leent zich uit­ste­kend om klei­ne bites van te maken. Heer­lijk als amu­se of als hap­je bij een glas wit­te wijn.
 • Als je ze gege­ten hebt, dan krijgt je uri­ne een spe­ci­a­le geur. Dat komt door het aspa­ra­gi­ne­zuur. Som­mi­ge men­sen kun­nen die geur ech­ter niet waar­ne­men, en daar kun­nen ze niets aan doen: het is gene­tisch bepaald.
 • Van­we­ge het hoge sui­ker­ge­hal­te is de paar­se vari­ant uiter­ma­te geschikt voor ver­wer­king in ver­se salades.

Als slot.

Ze zijn er weer, dus geniet van deze over­heer­lij­ke groen­te! Ze klaar­ma­ken of koken is niet moei­lijk! Ga er mee aan de slag, en pro­beer ver­schil­len­de recep­ten. We hopen dat je na het lezen van dit ver­haal een dui­de­lij­ke kijk en inzicht hebt gekre­gen in deze “konin­gin der groen­ten”. Daar doen we het alles­zins voor!

Reac­ties zijn wel­kom onder deze pagina! 

Heb je zelf een asper­ge­recht dat je wil delen in onze recep­ten? Dat kan hier!

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op You­Tu­be, Tik­Tok, Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Asper­ges! Zo lek­ker en zo veel­zij­dig! Geniet van deze gewel­di­ge groen­te zo lang het kan!

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!