Jet Tila…de man die het evangelie van “Thai Food” predikt.

#My Kitchen Heroes — 6

“Laat ons de sma­ken van de wereld samen­smel­ten!” Zo kan je Jet’s gedach­ten­gang omschrij­ven.
Tila groei­de op in de keu­ken die Pad Thai naar Ame­ri­ka bracht. Zijn doel? Ieders culi­nai­re hori­zon ver­bre­den, maal­tijd per maaltijd.

Jet-Tila - Liliesfood
Jet-Tila — Liliesfood

Hoe het begon

Jet Tila, het was die klei­ne jon­gen die de schap­pen bevoor­raad­de in de krui­de­niers­zaak van zijn ouders. Na hun immi­gra­tie naar de Ver­e­nig­de Sta­ten in de jaren ’60 open­den Tila’s ouders in 1972 de Bang­kok Mar­ket. “Het was de eer­ste Thai­se krui­de­niers­zaak in de geschie­de­nis van Ame­ri­ka”. Hij leef­de in een tijd waar­in de “fusi­on­keu­ken” aan popu­la­ri­teit won. Elk gekend res­tau­rant en elke beroem­de chef-kok in L.A. deed zijn bood­schap­pen bij de krui­de­niers­zaak van zijn ouders. Het was de eni­ge plek om al die din­gen te krij­gen die toen exo­tisch waren — Thai­se cur­ry­pas­ta, kokos­melk, enz.

Jet kreeg al heel vroeg een band met de kin­de­ren en res­tau­ra­teurs in de omge­ving omdat hij de jon­gen was die hun hielp met hun Azi­a­ti­sche bood­schap­pen. Hij lever­de de pro­duc­ten huis aan huis en van zaak tot zaak. Hij was gekend in heel de buurt.

Liliesfood - Wie zijn we?
Liliesfood

We zijn een gezin, opge­groeid in een leef­we­reld waar eten en drin­ken altijd een hoofd­rol heeft gespeeld. Als “een rode draad” heeft zich dit tot op van­daag door­heen ons leven geweven.

De start van Jet’s Carrière… 

Omdat zijn fami­lie naast de krui­de­niers­win­kel ook een aan­tal res­tau­rants uit­baat­te, werk­te Tila al op zeer jon­ge leef­tijd in de keu­ken. Maar zijn car­ri­è­re ver­liep niet vol­gens een rech­te lijn. Hij moest eerst wat avon­tu­ren bele­ven voor hij zijn weg vond. Na de mid­del­ba­re school te heb­ben ver­la­ten en wat les­sen te heb­ben gevolgd aan de gemeen­schaps­uni­ver­si­teit, was Tila een typi­sche 22-jari­ge die wan­ho­pig op zoek was naar een manier om de reke­nin­gen te beta­len. En dit zon­der in de res­tau­rants van zijn fami­lie te werken. 

En toen kwam het keerpunt! …

Jet kreeg van ken­nis­sen steeds de vraag of hij ze niet kon leren om Oos­ter­se gerech­ten te maken. Door­dat de vraag zo groot werd begon hij kook­les­sen te geven in zijn eigen ach­ter­tuin. Hij trok een koks­vest aan, nodig­de men­sen uit en leer­de hen “the way of Thai Food”! De L.A. Times kreeg het in de gaten en schreef een pagi­na­groot arti­kel over Jet’s kook­les­sen. De vraag die dat arti­kel cre­ëer­de was de vonk die hij nodig had.

Tila wil­de gron­dig zijn, dus volg­de hij zowel Fran­se als Japan­se culi­nai­re oplei­din­gen en ging hij ver­vol­gens aan de slag met gas­tro­no­misch koken. Deze oplei­din­gen hiel­pen hem zodat hij zich­zelf kon ont­plooi­en als een mul­ti­func­ti­o­ne­le tool in de keuken.

Jet tila
Jet tila

Iets van balans vinden en ‘Umami’

Met al zijn oplei­ding en zijn indruk­wek­ken­de cv heeft Tila bewe­zen dat hij over een bre­de ken­nis van koken beschikt. Hoe­wel hij in staat is om de meest com­plexe gerech­ten ter wereld te maken, zal Tila altijd iets maken dat veel beschei­de­ner is.

“Ik ben een­vou­dig — vijf krui­den en gestoof­de varkenspootjes

Jet TIla

“Dat is het gerecht dat mijn oma maak­te omdat we zo arm waren als de straat. Je kon var­kens­po­ten kopen voor 25 cent per pond omdat nie­mand ze wil­de. Ze stoof­de ze op, kruid­de ze met “vijf krui­den” (ver­wij­zend naar de oos­ter­se krui­ding ‘five spi­ce’), wat gem­ber en we aten ze op met wit­te rijst.”

Jet Tila is opge­groeid in de klei­ne strook tus­sen Chi­na­to­wn, Litt­le Tokyo, Litt­le Arme­nia en Litt­le El Sal­va­dor. Hij noemt zich­zelf ook een vijf sma­ken kerel. Heet, zuur, zout, zoet en har­tig. En al dit moet terug te vin­den zijn in alles wat hij doet en eet. 

“Ik moet altijd de balans en com­bi­na­tie heb­ben tus­sen alle smaken.” 

Jet Tila

Verdere verloop…

Ontel­ba­re tv optre­dens pas­seer­de de revue. Hij was te zien in tele­vi­sie­se­ries waar­on­der Beat Bob­by Flay, The Best Thing I Ever Ate, Chop­ped, Cut­thro­at Kit­chen, en Guy’s Gro­cery Games. Hij was een deel­ne­mer aan Iron Chef Ame­ri­ca maar ver­loor deze wed­strijd nipt. In 2018 keer­de hij terug naar Iron Chef Ame­ri­ca als verslaggever. 

Tila won $ 20.000 als de zege­vie­ren­de deel­ne­mer in Guy’s Gro­cery Games, en werd bekroond met een cere­mo­ni­ë­le titel van “culi­nai­re ambas­sa­deur” voor Thailand. 

Het schrij­ven van een aan­tal kook­boe­ken. Head chef in “Wazu­zu” sinds 2011 (dit is nog steeds een Oos­ters res­tau­rant onder de “Wynn group” in Las veg­as). Hij was de beden­ker van het geslo­ten des­sert-pro­ject ‘Kuma Snow Cream’.

Onder­tus­sen heeft Jet een nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le aan­hang opge­bouwd met zijn tv-optre­dens op Food Net­work en onli­ne kook­pro­gram­ma’s. Een manus­je van alles, maar altijd beschei­den gebleven.

Momen­teel is Jet de chef-kok van de res­tau­rants ‘The Char­les­ton’ en ‘Pak­pao Thai’. In 2021 open­de hij ‘Dra­gon Tiger Nood­le Com­pa­ny’ met alle­maal recep­ten uit zijn eigen hand en een eigen noodle-productie.

(Dra­gon Tiger Nood­le Co, 31050 Sou­t­hern High­lands Par­k­way, 702–361-6000. Dage­lijks geo­pend van 10.30 tot 2.00 uur.)

Dragon_Tiger_Noodle_Co
Dragon_Tiger_Noodle_Co

Als slot…

Jet Tila is voor mezelf ook weer zo een figuur dat ik niet kon weg­la­ten in #My Kit­chen Heroes. Het laat nog maar eens zien dat er steeds per­so­nen zijn (niet altijd bekend bij ons) die abso­luut een inspi­ra­tie kun­nen zijn voor anderen. 

Tila brengt pas­sie en lief­de voor koken! Hij pre­dik­te het evan­ge­lie van “Thai Food” in zijn eigen ach­ter­tuin. En heeft dit altijd onge­dwon­gen wil­len delen met ande­ren. Dat siert hem! Lilie­s­food is ook opge­bouwd rond het­zelf­de idee. Dus daar­om … Jet Tila…we salu­te u!

Zin om zelf aan de slag te gaan met de wok. Zin in Oos­ter­se gerech­ten? Klik hier!

Erva­rin­gen? Laat uw reac­tie ach­ter onder dit bericht.

HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op Facebook, Pin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.

Geef een reactie

error: Deze inhoud is beschermd!