Pasta “aglio e olio”

aglio e olio

Pasta “aglio e olio”

Pas­ta “aglio e olio” is een klas­siek Ita­li­aans gerecht dat een­vou­dig te berei­den is en bete­kent let­ter­lijk “pas­ta met knof­look en olie”. 
5 from 1 vote
Prep Time 5 mins
Cook Time 20 mins
Total Time 25 mins
Cour­se Pas­ta, pastagerechten
Cui­si­ne Ita­li­aans, Pasta
Ser­vings 1 per­soon
Calo­ries 830 kcal

Ingrediënten
 
 

Optioneel

Instructies
 

 • Ver­wij­der het steel­tje van de chi­li­pe­per. Snijd hem in 2. Ver­wij­der de zaad­lijst met de pit­jes. Snijd 1 helft in hele fij­ne reep­jes (voor de afwer­king). De ande­re helft snijd je grof­fer om de olie te infuseren.
  1 stuk rode chilipeper
 • Crush 1 teen­tje knof­look. Het ande­re teen­tje pel je.
  1 teen­tje knoflook
 • Neem een tak­je of 2 blad­pe­ter­se­lie en pluk de blaad­jes van de steel. Houd appart.
  wat plat­te peterselie
 • Zet een pasta­pan op je vuur met wat water. Opge­let! We koken de spa­ghet­to­ni hier niet in ruim water! (Zie Tips en Info)
 • Voeg wat zout toe aan het water indien het begint te koken.
  wat zout
 • Zet onder­tus­sen een koe­ken­pan op je vuur en voeg de olijf­olie toe.
  45 ml olijfolie
 • Kook de spa­ghet­to­ni. Zorg ervoor dat de pas­ta net onder water staat, en roer regel­ma­tig met een pasta­tang of vlees­vork zodat hij niet aan de bodem kleeft. We gebrui­ken immers min­der water dan normaal.
  125 gr spaghettoni
 • Let wel op, spa­ghet­to­ni heeft een lan­ge­re kook­tijd. Indien je pas­ta zou gebrui­ken met een min­der lan­ge kook­tijd dan kook je de pas­ta best pas wan­neer de olie al geïn­fus­seerd is.
 • Laat de olijf­olie opwar­men in je pan en voeg de chi­li, gecrus­h­te teen look en de peter­se­lie­sten­gel toe.
 • Zorg ervoor dat je vuur niet te hoog staat. De bedoe­ling is om je olie te infu­se­ren met de sma­ken van de toe­ge­voeg­de ingre­di­ën­ten. Ze mogen dus licht­jes koken en bak­ken, maar we wil­len ze niet frituren!
 • Als de olie geïn­fus­seerd is, ver­wij­der je de knof­look en peter­se­lie­sten­gels uit de olie. De chi­li mag erin blijven.
 • Neem een soep­le­pel van het pas­ta­wa­ter en voeg dit toe aan de olijf­olie.
 • Laat dit nu inko­ken en redu­ce­ren. De sma­ken gaan zich zo ontwikkelen.
 • Her­haal dit pro­ces. Zo krijg je een opti­ma­le smaak. Het zet­meel in het pas­ta­wa­ter zal zor­gen voor de binding.
 • Laat opnieuw redu­ce­ren tot sausdikte. 
 • Zet je vuur lager.
 • Voeg de gekook­te spa­ghet­to­ni toe (Doe dit wan­neer de pas­ta nog min­der gekookt is dan ‘al den­te’, beet­gaar, je pas­ta gaart nog ver­der in je pan!)
 • Snip­per je ande­re teen­tje knof­look héél fijn.
  1 teen­tje knoflook
 • En ver­snijd ook je blaad­jes peter­se­lie in héél fij­ne reep­jes. (keu­ken­term : ciseleren).
 • Doe de gesnip­per­de chi­li bij je pas­ta, als­ook je vers gesnip­per­de knoflook.
 • Strooi de fijn gesne­den peter­se­lie­blaad­jes er over.
 • Werk met je pan om alles te men­gen tot 1 geheel. Draai, gooi en roer met je pan om alles onder elkaar te krijgen.
 • Proef! En kruid bij met peper en zout indien nodig (meest­al wel).
  wat peper, wat zout
 • Voeg nog een beet­je pas­ta­wa­ter toe en blijf de pas­ta in bewe­ging hou­den in je pan. 
 • Dit is het moei­lij­ke deel. Je moet wer­ken met je pan en kook­wa­ter van je pas­ta toe­voe­gen tot je de juis­te emul­sie krijgt. Dit is niet neer te schrij­ven, dat is kij­ken, proe­ven, bij­stel­len en pro­be­ren! Oefe­ning baart kunst!
 • Een truc is om je pas­ta van het vuur te halen wan­neer je proeft en denkt dat hij net nog niet goed is. De pas­ta gaart dan nog iets­je ver­der in je pan en zal zo na het ser­ve­ren ide­aal zijn.
 • Je pas­ta “aglio e olio” is klaar!
 • Ser­veer in een voor­ver­warmd pas­t­a­bord en drup­pel de laat­ste saus­rest­jes van­uit je pan over de pasta.
 • Geef er wat brood bij en indien gewenst kan je er wat Par­me­zaan­se kaas (of ande­re kaas) over strooien.
  wat Par­me­zaan­se kaas
 • Heb je het graag not wat pit­ti­ger, gebruik dan at chi­li fla­kes om er over te strooien.
  wat chi­li flakes
 • Sma­ke­lijk!!

Video

Notities

Pasta “Aglio e Olio” — (peperoncino).

Deze tijd­lo­ze Ita­li­aan­se klas­sie­ker is een ander hoofd­be­stand­deel van de “cuci­na pove­ra” — de tra­di­ti­o­ne­le Ita­li­aan­se boe­ren­keu­ken waar­bij met zo wei­nig moge­lijk ingre­di­ën­ten zoveel moge­lijk wordt bereid.
Hoe­wel de offi­ci­ë­le naam van dit een­vou­di­ge, ico­ni­sche gerecht let­ter­lijk ver­taalt naar pas­ta, knof­look en olie, is er ook een opti­o­neel ingre­di­ënt dat een pit­ti­ge kick en een vleug­je warm­te toe­voegt — de klei­ne rode chi­li­pe­per die in het Ita­li­aans bekend staat als pepe­ron­ci­no ros­so, of diavolil­lo (lit. klei­ne dui­vel), zoals het in som­mi­ge delen van het land lief­ko­zend wordt genoemd.
“Aglio e Olio” wordt een­vou­dig­weg gemaakt door pas­ta te men­gen met knof­look (en gepers­te chi­li voor aglio, olio en pepe­ron­ci­no), gesau­teerd in olijfolie.
Soms wordt gesug­ge­reerd dat het basis­re­cept van de pas­ta afkom­stig is uit de nabu­ri­ge regio’s Abruz­zo en Cam­pa­nia, maar de Ita­li­aan­se Aca­de­mie voor Keu­ken­kun­de heeft pas­ta “aglio e olio” offi­ci­eel ver­meld als een typisch gerecht van Lazio.
Als zoda­nig blijft het een van de culi­nai­re lie­ve­lin­gen van Rome die in bij­na elke trat­to­ria in de stad en in de hele regio te vin­den is.
Zoals zove­le Ita­li­aan­se gerechten.…pure één­voud maar gewel­dig lekker!

INFO EN TIPS voor “Aglio e Olio” :

  • Pas­ta “Aglio e olio” is een­vou­dig en mak­ke­lijk te maken, maar ver­gis je niet. De truc bestaat erin om de juis­te manier, timing en tech­niek te gebrui­ken om tot een pas­ta te komen waar­van je zal watertanden.
  • 5 ingrediënten…that’s it! Dat is alles wat je nodig hebt om deze pas­ta te berei­den. Laat dan ook dui­de­lijk zijn dat de kwa­li­teit van je ingre­di­ën­ten uiterst belang­rijk is om tot een gewel­dig resul­taat te komen
  • In ons recept gebrui­ken we ‘spa­ghet­to­ni’ als past­a­vorm. Het staat je natuur­lijk vrij om een ande­re pas­ta­soort te gebrui­ken, maar per­soon­lijk vin­den we dat spa­ghet­to­ni voor “Aglio e olio” (pepe­ron­ci­no) de bes­te past­a­vorm is om voor het gerecht te gebruiken.
  • Zorg voor je voor­be­rei­ding! “Mise en pla­ce” is de keu­ken­term die we hier voor gebrui­ken. Zorg dat je alles klaar hebt staan en ver­sne­den is alvo­rens je het gerecht begint te maken.
  • BELANGRIJK!!! Voor elk pas­ta­ge­recht zul­len we zeg­gen dat je pas­ta kookt in ruim vol­doen­de water. De norm is 1L per 100gr pas­ta waar­aan we 1 thee­le­pel (natuur­lijk)zout aan toe­voe­gen. MAAR! Voor “Aglio e Olio” gaan we min­der water gebrui­ken (dus ook wat min­der zout) omdat we het pas­ta­wa­ter gebrui­ken om onze saus te maken. Door min­der water te gebrui­ken zal het zet­meel­rij­ke water (door de pas­ta erin te koken) gecon­cen­treer­der zijn waar­mee we uit­ein­de­lijk tot een véél bete­re saus gaan komen!!! Zorg dat je pas­ta net onder staat, en roer regel­ma­tig door je pas­ta om hem niet te laten kle­ven. Gebruik hier­voor een pasta­tang of vlees­vork.
  • De hoe­veel­heid olijf­olie die je gebruikt voor pas­ta aglio e olio vari­eert afhan­ke­lijk van per­soon­lij­ke smaak, maar een alge­me­ne richt­lijn is om onge­veer 3 eet­le­pels (45 tot 50 ml) extra vir­gi­ne olijf­olie te gebrui­ken voor 1 per­soon. Dit is vol­doen­de om de knof­look in te bak­ken en om de pas­ta mee te coa­ten. Let wel, de olijf­olie is belang­rijk! Het maakt immers je saus! Te wei­nig, dan is je pas­ta te droog, teveel, dan wordt hij vet­tig en zwaar. Natuur­lijk is dit een richt­lijn en kan je altijd meer of min­der olijf­olie gebrui­ken afhan­ke­lijk van je eigen smaak. Expe­ri­men­teer een beet­je om te zien hoe­veel olijf­olie jij lek­ker vindt voor de pasta.
 • Het gerecht draait om een­voud maar ook om de per­fec­te balans te vin­den. Je gaat ook de olijf­olie infu­se­ren met de smaak van look, chi­li en peter­se­lie door deze op te war­men en als het ware te koken in de olijf­olie zodat ze al hun smaak afge­ven aan de olie. Nog­maals, de ingre­di­ën­ten waar­mee je aan de slag gaat moe­ten van top­kwa­li­teit zijn!
 • Je gebruikt het zet­meel­rij­ke pas­ta­wa­ter om je saus mee te maken. Eén­maal je knof­look, peter­se­lie­sten­gel en chi­li hun werk gedaan heb­ben om de olijf­olie te infu­se­ren, ver­wij­der je de look en peter­se­lie en voeg je een soep­le­pel pas­ta­wa­ter toe aan je olie. Dit moet redu­ce­ren! Je gaat de saus inko­ken om het water te ver­dam­pen en de smaak te ver­ster­ken. Her­haal deze stap bij het maken van het recept. Zo krijg je een dub­be­le reduc­tie en een ech­te smaakbom!
 • Speel met de hevig­heid van je vuur! Con­tro­leer de hit­te! Voor het redu­ce­ren van je “aglio e olio saus” mag dit een hevig vuur zijn. Wan­neer je de pas­ta toe­voegt aan de pan, zet je vuur dan lager zodat het gaat sudderen!
 • Over­kook je pas­ta niet!!!! Je kookt de spa­ghet­to­ni min­der dan ‘al Den­te’! Je pas­ta gaart immers nog ver­der in je koe­ken­pan wan­neer je de pas­ta afmaakt. 2 tot 3 minu­ten min­der gaar­tijd in je kook­pot is zeker nodig. Proef om dit ‘juist’ te krij­gen. Wan­neer je de pas­ta uit het water aan je pan toe­voegt moet hij nog een rede­lij­ke ‘bite’ hebben.
 • De pas­ta werk je af door er op het laatst wat vers gesne­den chi­li, knof­look en peter­se­lie aan toe te voe­gen. Dit geeft de nodi­ge fris­heid, look­smaak en de juis­te “pit” aan je gerecht. Werk met je koe­ken­pan om alles te men­gen. Meng, draai en ‘flip’ je pan om de saus, pas­ta en ver­se ingre­di­ën­ten te men­gen tot één geheel dat per­fect in balans is.
 • Proef altijd! En kruid af naar smaak met zout en peper. Gebruik altijd natuur­lijk zout of zui­ver zee­zout. Gewoon keu­ken­zout is meest­al teveel bewerkt. Inves­teer in een zout­mo­len! Je zal het ver­schil snel merken!
 • Warm de pas­t­a­bor­den die je gebruikt om gerecht te ser­ve­ren altijd even voor. Het is niet de bedoe­ling om de war­me “aglio e olio” te doen schrik­ken en onmid­del­lijk af te koe­len op een koud bord. Gebruik een mooi pas­t­a­bord, zet het even in je micro­golf of in een voor­ver­warm­de oven. Altijd sco­ren dan!
 • Een super lek­ke­re wijn om te ser­ve­ren bij dit “aglio e olio” — recept is een Argi­o­las Ver­men­ti­no di Sar­de­g­na.
 • Vermentino
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Pas­ta “Aglio e Olio”…Italiaanse een­voud bom­vol smaak! Pro­be­ren maar!
Key­word aglio e olio
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!