Creme brulee

Creme brulee

Creme brulee

Cre­me brulee (let­ter­lijk: gebran­de room) is een alom gekend des­sert. Een pud­ding met daar­over­heen een geka­ra­me­li­seer­de laag suiker. 
5 from 1 vote
Prep Time 30 mins
Cook Time 1 hr
Afkoel­tijd in de ijs­kast 1 d
Total Time 1 d 1 hr 30 mins
Cour­se Des­sert, Klassiekers
Cui­si­ne Des­serts, Frans
Ser­vings 6 per­so­nen
Calo­ries 268 kcal

Materiaal — Benodigdheden

thermometer
1 ther­mo­me­ter (indien u bezit over een juist afge­stel­de digi­ta­le oven is dit niet nodig)
rammequins
6 ramm­equins (pot­jes, ovenbestendig)
bunzerbrander
1 bun­zer­bran­der (of culi­nai­re brander)

Ingrediënten
  

 • 250 ml vol­le melk
 • 250 ml Room mini­mum 35% vetgehalte
 • 1 stuk vanil­le­peul of 1 el zui­ver vanil­le extract
 • 4 stuks eidooi­ers groot, (of 5 kleinere)
 • 140 gr wit­te kristalsuiker
 • 1 eet­le­pel licht brui­ne sui­ker (per por­tie — om te karameliseren)

Instructies
 

 • Ver­warm de oven voor op 100℃ en gebruik een ther­mo­me­ter om de oven­tem­pe­ra­tuur te con­tro­le­ren. Dit is de sleu­tel tot een goe­de cre­me brulee!!
 • Doe de vol­le melk (250 ml) en de room (250 ml) in een mid­del­gro­te saus­pan op laag vuur.
 • Voeg de pulp van 1 vanil­le­peul en de vanil­le­peul zelf toe. (Moest je dit niet heb­ben kan je 1el vanil­le-extract gebrui­ken ter vervanging)
 • Breng het melk/room/vanillemengsel al roe­rend aan de kook en zet dan onmid­del­lijk het vuur uit.
 • Zet de saus­pan 10 minu­ten opzij om af te koelen.
 • Con­tro­leer twee­maal of de oven­tem­pe­ra­tuur 100℃ is met je ther­mo­me­ter. (De tem­pe­ra­tuur is cruciaal).
 • Scheid de vier eidooi­ers en doe ze in een mid­del­gro­te meng­kom.
 • Voeg 150gr kris­tal­sui­ker toe.
 • Meng de eier­dooi­ers en de sui­ker voor­zich­tig met een spa­tel of hou­ten lepel.
 • Je moet vol­doen­de blij­ven roe­ren tot­dat de sui­ker opge­no­men is door de eidooiers.
 • Gebruik geen gar­de(klop­per). We wil­len geen schuim­vor­ming voor je cre­me brulee!
 • Wan­neer alle sui­ker bij de dooi­ers is gevoegd, krij­gen de dooi­ers een “licht­ge­le kleur” (een ruban).
 • Wan­neer het melk/room/vanillemengsel is afge­koeld tot “lauw­warm”, plaats dan een fij­ne zeef over de dooier/suiker mengkom.
 • Giet de helft van de lau­we vloei­stof bij de dooi­ers-sui­ker mengeling.
 • Meng alles voor­zich­tig met een spa­tel tot de sui­ker vol­le­dig is opge­lost. (Er komt hier geen warm­te aan te pas).
 • Als de sui­ker is opge­lost, giet u de rest van het meng­sel door de zeef en meng je het voor­zich­tig, maar grondig.
 • Nog­maals, we wil­len geen “schuim” maken, dus zo wei­nig moge­lijk lucht onder het meng­sel kloppen!!
 • Zeef/schenk het room­meng­sel nu weer voor­zich­tig in een maat­be­ker om het gemak­ke­lijk in je ramm­equins te kun­nen gieten.
 • Plaats de vorm­pjes op een ste­vi­ge bak­plaat bekleed met bak­pa­pier.
 • Giet gelij­ke hoe­veel­he­den crè­me door de fij­ne zeef en in elke ramm­equin.
 • Bak de crè­me brûlée 45–60 minu­ten op de bak­plaat in de oven op het onder­ste rek bij 100℃ (Dit pro­ces gebeurt NIET ‘au bain marie’!!!! Er is geen waterbad.)
 • Tip! : Als u gro­te ramm­equins gebruikt (gro­ter dan 10cm), kan de bak­tijd oplo­pen tot een uur.
 • De crè­mes zijn gaar als ze aan de bui­ten­rand ste­vig zijn en in het mid­den nog net een beet­je wiebelen.
 • Tik zacht­jes met uw vin­ger op de zij­kant van de ramm­equins om te zien of het mid­den van de crè­me wie­belt. Als er maar een klein wie­bel­tje is, is de crè­me klaar.
 • Als de crè­mes de tik­test door­staan, haal je de schaal uit de oven en laat je de ramm­equins afkoe­len tot kamertemperatuur.
 • Zet ze na 30–40 minu­ten min­stens 2 uur in de koel­kast om op te stij­ven (een nacht is het beste).
 • Als de crè­me klaar is en vlak voor het ser­ve­ren, haalt u de crè­me uit de koel­kast en strooit u een zo gelijk­ma­tig moge­lijk laag­je licht brui­ne sui­ker over de crème.
 • Per ramm­equin van 4 gram is tus­sen de 1 thee­le­pel en 1 eet­le­pel brui­ne sui­ker nodig (afhan­ke­lijk van de groot­te van de ramekins en uw eigen smaak).
 • Kara­me­li­seer nu met een bun­zer­bran­der de brui­ne sui­ker tot hij gesmol­ten, bor­re­lend en bruin is.
 • Het ide­a­le resul­taat is dat de boven­kant van de crè­me kara­me­li­seert zon­der de vul­ling eron­der te verhitten.
 • Zorg er in ieder geval voor dat u de brui­ne suiker/crème niet verbrand.
 • Uw cre­me brulee is klaar om te serveren.
 • Sma­ke­lijk!

Notities

Creme brulee.

cre­me brulee is een alom gekend en klas­siek des­sert. Een cus­tard met daar­over­heen een geka­ra­me­li­seer­de laag sui­ker. Sim­pel en lekker!
KokenKoken
De oor­sprong van het gerecht is vrij ondui­de­lijk, en Enge­land, Span­je en Frank­rijk bewe­ren alle­maal dat ze het heb­ben uit­ge­von­den. De mees­te voe­dings­his­to­ri­ci zijn het er ech­ter over eens dat cus­tards al in de Mid­del­eeu­wen popu­lair waren, en recep­ten voor cus­tards cir­cu­leer­den eeu­wen­lang door heel Europa.
De Span­jaar­den bewe­ren het in de 18e eeuw te heb­ben uit­ge­von­den onder de naam ‘crè­me Cata­la­ne’, ter­wijl de Engel­sen bewe­ren dat het hun uit­vin­ding was uit de 17e eeuw, toen het bekend stond als ‘burnt cream’. Aan het eind van de 19e eeuw werd de Fran­se term cre­me brulee popu­lair, waar­door het des­sert van Parijs tot New York City op de kaart kwam te staan.
Onge­acht de oor­sprong blijft deze tijd­lo­ze klas­sie­ker een gewel­dig voor­beeld van een­vou­dig, klas­siek koken — gedenk­waar­dig, deli­caat en smaak­vol, maar toch gemak­ke­lijk te maken.
aanbieders.beKoken

Waarom stolt mijn creme brulee niet?

Dit kan ver­schil­len­de oor­za­ken hebben.
 • Laat me star­ten met te zeg­gen dat crè­me brûlée altijd uit­gaat van een ‘cus­tard’ of ‘ruban’ die zal stol­len door de bin­den­de wer­king van eidooiers.
 • Voor de rest zijn er wel hon­der­den recep­ten die je op het inter­net en kook­boe­ken kan vin­den. Deze belo­ven je alle­maal de ‘per­fec­te’ cre­me brulee, maar het tegen­ge­stel­de is waar.

Wat zijn veel voorkomende valkuilen bij het maken van creme brulee?

 • Bij vele recep­ten ligt er na het opklop­pen schuim op je room/melkmengeling. Laat het daar­om rus­ten tot het schuim weg is. Anders bakt je schuim af en mis­lukt je cre­me brulee. Ons recept zegt je daar­om om je ‘ruban’ niet te klop­pen met een klop­per, maar de eidooi­ers en sui­ker te men­gen met een spa­tel om er zo wei­nig moge­lijk lucht onder te kloppen.
 • Veel recep­ten laten ook de melk weg, en gebrui­ken enkel room. Dit zou beter moe­ten luk­ken blijk­baar, maar in ons recept gebruik ik zelf een men­ge­ling van melk/room. Dus dit kan ik niet met zeker­heid zeggen.
 • Je kan de crè­me ook best 1 nacht laten rus­ten in de koel­kast (om zich te zetten).
 • Gebruik geen te die­pe pot­jes, want dan is de cre­me niet tij­dig gaar. Gebruik ook dezelf­de pot­jes!
 • Je bakt de cre­me brulee af in de oven. Doe deze tus­sen­door niet te vaak open om te kij­ken of je cre­me brulee al gaar is. Anders zakt de tem­pe­ra­tuur van de oven tel­kens met een paar graden.
 • Veel recep­ten gaan de crè­me bak­ken “au bain-marie” (in een warm-water­bad in de oven). Dit doet men zodat de warm­te er lang­zaam kan intrek­ken. Indien je deze tech­niek gebruikt, start dan ook met warm water, anders koelt je oven af.”
 • Veel hangt af van de wer­king van je oven! We geven u ook een richt­lijn in tijds­aan­dui­ding om je crè­me brûlée af te bak­ken. Dit zal je een beet­je moe­ten uit­pro­be­ren. Voor de éne oven zal 45 min. genoeg zijn, de ande­re oven zal 10 minu­ten lan­ger nodig heb­ben. Maar nog­maals, zet je bak­plaat op de bodem, en open je oven niet tot je denkt dat de crè­me afge­bak­ken is.
 • Strooi je kan­dij­sui­ker pas over de cre­me brulee vlak voor het ser­ve­ren en brand een korst­je met een bran­der­tje. Anders is hij al hele­maal gesmol­ten in de crè­me. Niet op voor­hand doen dus!
Koken
Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het recept gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­beFacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Cre­me brulee. Het maken vergt wel wat tijd en moei­te, maar het loont! Mis­schien lukt het niet van de eer­ste keer, maar blijf proberen!
Key­word cre­me brulee, cre­me brulee maken, crè­me brûlée recept
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!