Beurre Blanc

beurre blanc

Beurre Blanc

Beur­re blanc is een een­vou­di­ge saus (of emul­sie) op basis van room­bo­ter die uit­ste­kend samen gaat met (wit­te) vis, schaal- en schelp­die­ren. Deze saus met sja­lot­ten en wit­te wijn, die oor­spron­ke­lijk uit Nan­tes komt, is een klas­sie­ker uit de Fran­se keuken. 
5 from 2 votes
Prep Time 10 mins
Cook Time 10 mins
Total Time 20 mins
Cour­se Basis­ge­rech­ten, Sauzen
Cui­si­ne Frans, Sau­zen
Ser­vings 4 per­so­nen
Calo­ries 361 kcal

Ingrediënten
 
 

3 sjalotten

Instructies
 

 • Pel de sja­lot­ten en snijd ze zeer fijn met een aard­ap­pel­mes­je.
  3 stuks sjalot
 • Smelt een kont­je boter in de pan op laag vuur! (Boter mag niet kleu­ren of verbranden)
  klont­je roomboter
 • Als de boter gesmol­ten is, stoof dan de sja­lot­ten aan in de boter.
 • Laat de sja­lot­ten ‘zwe­ten’ in de pan, zodat ze hun sma­ken afgeven.
 • Na een minuut­je giet je de wit­te wijn­azijn en de wit­te wijn in de pan.
  10 cl dro­ge wit­te wijn, 2 el wit­te (wijn)azijn
 • Breng aan de kook en laat inko­ken op laag vuur (belang­rijk!).
 • Laat inko­ken tot je onge­veer nog een eet­le­pel aan vloei­stof over­hebt in de pan.
 • Snijd de boter op kamer­tem­pe­ra­tuur in blokjes.
 • Zet de saus­pan van het vuur af, of zet het vuur even uit. (Je kan er voor kie­zen om de emul­sie te maken op het vuur, maar dan wel op een hele lage temperatuur!)
 • Voeg de helft van de boter toe aan de pan en klop met een klei­ne klop­per om te emulgeren. 
  200 gr roomboter
 • Zet het vuur terug even aan onder de pan op lage tem­pe­ra­tuur. Zodat je pan terug opwarmt. Zet het vuur erna terug af.
 • Voeg de rest van de boter toe en klop opnieuw.
  200 gr roomboter
 • De stap om het vuur terug op te zet­ten kan je een paar keer her­ha­len. De bedoe­ling is dat je pan warm genoeg blijft om de boter te laten emul­ge­ren tot saus.
 • Zet hele­maal van het vuur af en kruid af met wat zout.
 • Zeef de saus door een fij­ne zeef.
 • Proef, roer om en kruid even­tu­eel af met een snuif­je cay­en­ne­pe­per.
  wat zout, snuf cay­en­ne­pe­per
 • Houd de saus warm.
 • Je beur­re blanc is klaar om te gebruiken.

Notities

Beurre Blanc

Wat is Beurre Blanc?

Beur­re Blanc is een dik­ke, rij­ke, romi­ge saus die wordt gemaakt van boter, wit­te wijn, sja­lot­ten, en wit­te wijn­azijn. Hij heeft een licht­zoe­te, pit­ti­ge smaak die bij­zon­der goed past bij gepo­cheer­de vis, schelp­die­ren en asper­ges.
Deze veel­zij­di­ge saus werd in de jaren zes­tig en zeven­tig popu­lair bij Fran­se chef-koks die hun gerech­ten wil­den opfleu­ren met zure sau­zen in plaats van de meer tra­di­ti­o­ne­le, roux-en zwa­re sauzen.
Oor­sprong van de Beur­re Blanc saus.
Er zijn veel the­o­rie­ën over de oor­sprong van de saus, maar de popu­lair­ste is dat hij in het begin van de 20e eeuw werd uit­ge­von­den door chef-kok Clé­men­ce Lefeu­vre in een klein dorp­je in de buurt van de stad Nan­tes in Frank­rijk. Het ver­haal ver­telt dat ze ver­gat om eie­ren in de Béar­nai­se­saus te doen die ze voor vis aan het maken was. De nieu­we saus was een hit bij haar klan­ten, en de klas­sie­ke beur­re blanc was geboren.

Hoe snipper ik sjalot?

TIPS EN INFO

 • Opge­let! Zet een beur­re blanc nooit op een hoog vuur! Het is de bedoe­ling dat de saus warm is, maar zeker niet kookt!
 • Deze saus is gewoon gemaakt om te ser­ve­ren bij aller­han­de vis­soor­ten, schelp­die­ren of zee­vruch­ten. Top!
 • Goe­de wij­nen voor de reduc­tie zijn cha­blis, sau­vig­non blanc of char­don­nay, maar elke drink­ba­re dro­ge wit­te wijn volstaat.
 • Meer weten over aan­koop en bewa­ring van vis?
 • Meer weten over klaar­ma­ken van kreeft
 • Coni­sche saus­pan­nen! Mis­schien merkt u wel op dat als ik een recept toe­voeg voor een saus dat ik altijd spreek over ‘coni­sche’ saus­pan­nen. Dit heeft een reden! Het voor­deel van deze pan is de meest­al schui­ne en soms iets uit­lo­pen­de wand. Op deze manier kunt u er goed met een gar­de in wer­ken. Indien u rech­te pan­nen gebruikt dan komt de klop­per niet aan de ran­den en is de kans dus groot dat u aan­bak­sels of ver­bran­ding gaat krij­gen in uw pan.
 • conische sauspan
  coni­sche sauspan
 • Wit­te wijn­azijn wordt gemaakt van wit­te drui­ven en heeft een mil­de, zach­te smaak. Het is een onmis­ba­re smaak­ma­ker voor sala­des, als ver­fij­ning van ver­se groen­te en voor het inma­ken van vis en gevo­gel­te. Je kan ze vin­den in de super­markt van aller­han­de mer­ken. Zorg wel voor een goe­de kwa­li­teit! Moest je nu geen wit­te wijn­azijn ter beschik­king heb­ben, neem dan wat natuur­azijn en voeg daar wat wit­te wijn aan toe.
 • witte wijnazijn
  wit­te wijnazijn
 

Waarom is mijn Beurre Blanc geschift?

Als je de saus goed maakt, is ze dik, romig en flu­weel­ach­tig. Als het lijkt op gesmol­ten boter, is de emul­sie gebro­ken. Dit kan om ver­schil­len­de rede­nen gebeu­ren. Of de boter was te koud, je hebt de blok­jes te snel toe­ge­voegd, je hebt niet hard genoeg geklopt, of mis­schien wel alle drie. Om een geschif­te saus te her­stel­len, kan het hel­pen om de saus van het vuur te halen en er een klein ijs­blok­je door te klop­pen. Soms lukt het zo om de emul­sie weer bij elkaar te laten komen. Ik zeg soms! Negen kan­sen op tien zal je helaas opnieuw moe­ten beginnen.

Kan ik Beurre Blanc van tevoren maken?

Beur­re blanc is eigen­lijk bedoeld om direct te maken en te gebrui­ken, maar je kunt het ook van tevo­ren maken. Hou ze dan wel warm aan de kant van je vuur. Warm ze even­tu­eel al klop­pend terug op, en doe dit op een heel laag vuur. Laat ze nooit koken! De saus boven de 60°C halen is al teveel. Mijn visie…maak ze en gebruik ze onmiddellijk!

Kun je beurre blanc opwarmen?

Ja, je kunt een beur­re blanc opwar­men, maar het is belang­rijk om voor­zich­tig te zijn om te voor­ko­men dat de saus gaat schif­ten. Het is een emul­sie, wat bete­kent dat het een meng­sel is van vet (boter) en water (wit­te wijn en azijn). Als de saus te veel wordt ver­warmd of te snel wordt opge­warmd, kan de emul­sie bre­ken en de saus kan dan kor­re­lig worden.
Als je de beur­re blanc wil opwar­men, doe dit dan op een laag vuur en roer de saus con­stant om. Zorg ervoor dat de saus niet te heet wordt en niet begint te koken. Ver­warm de saus lang­zaam op een zacht vuur tot­dat de gewens­te tem­pe­ra­tuur bereikt is. Ser­veer de saus zodra ze op tem­pe­ra­tuur is.

Kun je beurre blanc invriezen?

Het is moge­lijk om beur­re blanc in te vrie­zen, maar het is niet de meest ide­a­le manier om de saus te bewa­ren. Beur­re blanc is een deli­ca­te emul­sie en het invrie­zen kan de tex­tuur en smaak van de saus beïnvloeden.
Wan­neer je beur­re blanc invriest, kan de saus schif­ten wan­neer je het ont­dooit en opwarmt. Daar­om is het het bes­te om de saus zo vers moge­lijk te ser­ve­ren en alleen de hoe­veel­heid te maken die je nodig hebt voor een enke­le maaltijd.
Als je besluit om de beur­re blanc toch in te vrie­zen, zorg er dan voor dat je de saus in een lucht­dich­te con­tai­ner doet en het zo snel moge­lijk invriest. Bij het ont­dooi­en en opwar­men van de beur­re blanc, ver­warm de saus dan op een zeer laag vuur en roer con­stant om schif­ten te voorkomen.
Het is belang­rijk om op te mer­ken dat de tex­tuur en smaak van de saus moge­lijk niet het­zelf­de zijn als wan­neer het vers is gemaakt, dus het is het bes­te om beur­re blanc direct na het opwar­men te serveren.


Onze recep­ten­bun­del wer­den moge­lijk gemaakt door soft­wa­re van Boot­strap­ped Ventures.
 
Bootstrap Ventures
Boot­strap­ped Ventures
 
Heb je dit recept zelf gepro­beerd? Of heb je een vraag of opmer­king over het recept? Laat dan een reac­tie ach­ter hieronder! 
Deel het gerust op je soci­al media en tag ons!.
Mis­schien heb je zelf een recept wat u met ons en onze lezers wil delen.
Voeg het dan hier toe!
KokenKoken
HONGER NAAR MEER? Abon­neer je op onze nieuws­brief en volg ons op you­tu­be, Tik­Tok, FacebookPin­te­rest en Inst­agram voor alle laat­ste updates.
Beur­re Blanc is voor mij per­soon­lijk ‘de saus’ voor bij vis! Pro­beer het!

Voedingswaarde :

Nutri­ti­on Facts
Beur­re Blanc
Ser­ving Size
 
1 por­tie
Amount per Serving
Calo­ries
361
% Dai­ly Value*
Fat
 
41
g
63
%
Satu­ra­ted Fat
 
26
g
163
%
Trans Fat
 
2
g
Polyun­sa­tu­ra­ted Fat
 
2
g
Monoun­sa­tu­ra­ted Fat
 
11
g
Cho­les­te­rol
 
108
mg
36
%
Sodi­um
 
322
mg
14
%
Pot­as­si­um
 
16
mg
0
%
Car­bo­hy­dra­tes
 
0.2
g
0
%
Fiber
 
0.03
g
0
%
Sugar
 
0.1
g
0
%
Pro­tein
 
0.4
g
1
%
Vita­min A
 
1250
IU
25
%
Vita­min C
 
0.1
mg
0
%
Cal­ci­um
 
13
mg
1
%
Iron
 
0.03
mg
0
%
* Per­cent Dai­ly Valu­es are based on a 2000 calo­rie diet.
Key­word Beur­re Blanc, beur­re blanc saus
Dit recept delen op facebook?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept delen op Inst­agram?Ver­meld @liliesfood.be or tag #lilie­s­food!
Dit recept gepro­beerd?Laat ons weten hoe het was! 

Geef een reactie

Recipe Rating
error: Deze inhoud is beschermd!